Vydáno: 7. 2. 2012

 

Zákon č. 72/2012 Sb.

změna obecního zřízení


Schválený 7. 2. 2012 Účinný od 12. 3. 2012 do 31. 12. 9999

 
 
 

Města. Obce. Názvy měst a obcí.; Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.; ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;

72/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. února 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o obcích Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 1 se za slovo „Liberec“ vkládají slova „ , Jablonec nad Nisou“. 2. V § 4 odst. 1 se spojka „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a Prostějov“. 3. V § 83 odst. 2 se věta druhá zrušuje. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.