Vydáno: 25. 4. 2012

 

Zákon č. 170/2012 Sb.

změna občanského zákoníku


Schválený 25. 4. 2012 Účinný od 14. 6. 2012 do 31. 12. 9999

 
 
 

Spotřebitelské smlouvy.;

170/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 56/2006 Sb., se v odstavci 1 věta druhá nahrazuje větou „To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby.“. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.