Vydáno: 16. 8. 2012

 

Zákon č. 295/2012 Sb.

změna zákona o rozpočtovém určení daní a změna zákona o změně DPH


Schválený 16. 8. 2012 Účinný od 1. 1. 2013 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daně obecně.; Obce jako subjekty práv a povinností.; ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;

295/2012 Sb. ZÁKON ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna: 262/2014 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozpočtovém určení daní Čl. I Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „19,93“ nahrazuje číslem „20,83“. 2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „22,87“. 3. V § 4 odst. 1 písm. d) až f) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „23,58“. 4. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní: „a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,“. 5. V § 4 odst. 2 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“. 6. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: „c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 7. V § 4 odst. 2 písm. d) se číslo „0,94“ nahrazuje číslem „0,80“. 8. V § 4 odst. 5 písmeno a) zní: „a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,“. 9. V § 4 odst. 5 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“. 10. V § 4 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: „c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 11. V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo „0,94“ nahrazuje číslem „0,80“. 12. V § 4 odstavce 6 a 7 znějí: „(6) Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 a odstavce 7 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. (7) Započtenou výměrou katastrálních území obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se rozumí výměra, která vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu běžného roku, maximálně však výměra 10 ha na každého obyvatele obce.“. 13. V § 4 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí: „(8) Při stanovení počtu dětí a žáků se pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. (9) Pro účely propočtu podle odstavců 2 až 5 se počtem dětí rozumí počet dětí účastnících se předškolního vzdělávání a počtem žáků se rozumí počet žáků plnících povinnou školní docházku.“. Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11. 14. V § 4 odst. 11 úvodní části ustanovení se slovo „vyhlásí“ nahrazuje slovem „stanoví“ a slova „v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním“ se nahrazují slovy „na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“. 15. V § 6 odst. 4 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 11“. 16. Příloha č. 2 zní: „Příloha č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb. Koeficienty a násobky postupných přechodů
----------------------------------- ----------------------------------------------------
 Obce s počtem    Koeficient        Násobek postupných přechodů
  obyvatel     postupných
   od – do      přechodů
----------------------------------- ----------------------------------------------------
   0 – 50       1,0000    1,0000 x počet obyvatel obce

  51 – 2 000      1,0700    50 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu obyvatel
                   obce přesahujících 50

 2 001 – 30 000     1,1523    2 136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu
                   obyvatel obce přesahujících 2 000

 30 001 – a více    1,3663    34 400,9 +1,3663 x počet obyvatel z počtu
                   obyvatel obce přesahujících 30 000
----------------------------------- ----------------------------------------------------
“.    
17. Příloha č. 3 zní: „Příloha č. 3 k zákonu č. 243/2000 Sb. Přepočítací koeficient
Hlavní město Praha     4,0641
Plzeň           2,2961
Ostrava          2,2961
Brno            2,2961
Ostatní obce        1,0000
Čl. II Přechodná ustanovení 1. Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2012 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2012, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. 2. Poprvé se vyhláška podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013 s počty obyvatel obcí a výměrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2012, s počty zaměstnanců k 1. prosinci 2011 a s počty dětí a žáků k 30. září 2011.
ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl. III V části čtvrté čl. VI zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 4 zrušuje. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o rozpočtovém určení daní Čl. IV Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto: 1. zrušen 2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „22,87“ nahrazuje číslem „23,58“. Čl. V Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2015 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této části, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2015, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl. VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.