Obsah dokumentu

Vydáno: 17. 12. 2013

 

Vyhláška č. 441/2013 Sb.

oceňovací vyhláška


Schválený 17. 12. 2013 Účinný od 1. 1. 2014 do 31. 12. 9999

 
 
 

Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.; Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.; MAJETKOVÁ PRÁVA OBECNĚ.; NEHMOTNÉ STATKY. DUŠEVNÍ A INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ. PRŮMYSLOVÁ PRÁVA.;

441/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Změna: 199/2014 Sb. Změna: 345/2015 Sb. Změna: 53/2016 Sb. Změna: 443/2016 Sb. Změna: 457/2017 Sb. Změna: 188/2019 Sb. Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., stanoví: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot. ČÁST DRUHÁ OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ § 2 Cenová mapa stavebních pozemků (1) Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její textové části. (2) Stavební pozemek, který je zařazen do cenové mapy stavebních pozemků, se ocení podle § 3 až 5, pokud ho nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože a) je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou, b) má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami, c) je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, nebo d) je zatížen právem stavby. (3) Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona, nelze ocenit podle cenové mapy stavebních pozemků. § 3 Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků (1) Základní cena stavebního pozemku na území obce se určí pro a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedenou základní cenou ZC v Kč za m2, b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce podle vzorce

   ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 ,

kde
ZC ...... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,
ZCv ..... základní cena ZC stavebního pozemku v Kč
     za m2 uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této
     vyhlášce
     1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec
       nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských
       Lázní, Poděbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná
       obec členěna na oblasti, považuje
       se za základní cenu stavebního pozemku
       (ZCv) nejnižší ze základních cen oblastí vyjmenované
       obce,
     2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází,
O1 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce, ve které se stavební
      pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
O2 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu
      obce, ve které se stavební pozemek nachází,
      uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této
      vyhlášce,
O3 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce, ve které se stavební
      pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
O4 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci, ve
      které se stavební pozemek nachází, uvedená
      v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
O5 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce, ve které
      se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce
      č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
O6 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci, ve
      které se stavební pozemek nachází, uvedená
      v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Základní cena stavebního pozemku určená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé koruny.
§ 4 (1) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce

   ZCU = ZC x I ,

kde
ZCU .... základní cena upravená stavebního pozemku
     v Kč za m2,
ZC...... základní cena stavebního pozemku obce v Kč
     za m2 určená podle § 3,
I ...... index cenového porovnání zjištěný podle
     vzorce

   I = IT x IO x IP,

kde
IT.......... index trhu, 
       není-li pro vybraný pozemek 
       určena jeho hodnota v příloze č. 3 
       k této vyhlášce,											
       který se určí podle vzorce

                   5
   IT = P6 x P7 x P8 x P9 x ( 1 + Suma Pi ) ,
                   i=1

kde
1...... konstanta,
Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
    trhu uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce,
i ..... pořadové číslo znaku indexu trhu,
IO .... index omezujících vlivů pozemku, který se
     určí podle vzorce

        6
   IO = 1 + Suma Pi ,
        i=1

kde
1...... konstanta,
Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
    omezujících vlivů uvedeného v tabulce č. 2
    v příloze č. 3 k této vyhlášce,
i ..... pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů,
IP .... index polohy, který se určí podle vzorce

           n
   IP = P1 x ( 1 + Suma Pi) ,
           i=2

kde
Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
    polohy uvedeného v tabulce č. 3 nebo 4
    v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu
    hlavní stavby,
i ..... pořadové číslo znaku indexu polohy,
n ..... počet znaků indexu polohy v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby.
(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, nebo jeho části, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou, kromě pozemků uvedených v odstavcích 3 až 6, je cena určená podle odstavce 1, vynásobená koeficientem 0,80 v případě, že ke hranici pozemku nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě. (3) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace včetně jejich součástí, a veřejné prostranství, které není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena určená podle vzorce

   ZCU = ZC x I,

kde
ZCU .... základní cena upravená stavebního pozemku
     v Kč za m2,
ZC...... základní cena stavebního pozemku v Kč
     za m2, určená podle § 3,
I ...... index cenového porovnání zjištěný podle
vzorce

           4
   I = P5 x ( 1 + Suma Pi) ,
           i=1

kde
Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku
    pro úpravu základních cen pozemků komunikací
    uvedeného v tabulce č. 5 v příloze č. 3
    k této vyhlášce.

Pro veřejné pozemní komunikace se zpevněným povrchem
a dráhy platí, že

   ZC x 0,15 < ZCU < ZC x 0,75.
(4) Omezení základní ceny upravené podle odstavce 3 neplatí pro pozemní komunikaci, která je veřejnosti nepřístupná nebo přístupná omezeně, nebo je-li společně užívaná s nemovitou věcí využívanou k podnikání, včetně parkovacích a obslužných ploch. (5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

    ZCU = ZC x IT x IP x 0,80,

kde
ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,
ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2,
      určená podle § 3,
IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,
IP ...... index polohy, který se určí podle odstavce 1, 
      s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních 
      pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 
      v příloze č. 3 k této vyhlášce
0,8 ...... koeficient.
(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku určeného regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem nebo pozemku již zastavěného vodním dílem a dalšími stavebními součástmi vodního díla, které se eviduje v katastru nemovitostí, nebo pozemku rybníku a malé vodní nádrže vedeného v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je cena určená podle vzorce

	   ZCU = ZC x IT x IP x k,

kde
ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,
ZC ...... základní cena pozemku obce v Kč za m2,
      určená podle § 3,
IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,
IP ...... index polohy, který se určí podle odstavce 1, 
      s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních
      pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 
      v příloze č. 3 k této vyhlášce
k ...... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku,
      který činí
      0,85 ...... pro pozemek již zastavěný vodním
            dílem, nebo pozemku vedeného
            v katastru nemovitostí
            v druhu pozemku zastavěná plocha
            a nádvoří u rybníku a malé
            vodní nádrže,
      0,60 ...... pro pozemek nezastavěný, ale
            určený regulačním plánem, rozhodnutím
            o umístění stavby,
            územním souhlasem, ohlášením
            stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní
            smlouvou k zastavění
            vodním dílem, popřípadě jeho
            část, která bude skutečně zastavěná
            stavbou vodního díla;
            pozemek, popřípadě jeho část,
            který vodním dílem skutečně
            zastavěn nebude, se ocení podle
            § 8 jako vodní plocha.
(7) Základní cena upravená podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2.
§ 5 Společná ustanovení pro stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků (1) Pozemky oceňované podle § 4 odst. 3 a 5 se oceňují tak, jakoby jednotný funkční celek netvořily. (2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se ocení podle § 4 bez ohledu na skutečný rozsah zastavění. (3) Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách příloh uvedených v § 3 a 4. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku. (4) Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa. (5) Oceňují-li se pozemky podle § 3 a 4 v jednotném funkčním celku spolu s pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím, a součet jejich výměr je větší než 1 000 m2, vynásobí se základní cena upravená pozemku redukčním koeficientem vypočteným podle vzorce

            n
     200 + 0,8 x Suma vpi
            i=1
   R = ---------------------  ,
         n
        Suma vpi
         i=1

kde
R .......... redukční koeficient,
vpi ........ výměra i-tého pozemku v jednotném funkčním
       celku se stavbou v m2,
n .......... celkový počet pozemků v jednotném funkčním celku,
200 a 0,8 .. konstanty.
(6) Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí jako cena pozemku, upravená o dočasné omezení užívání pozemku a o případné bezúplatné budoucí zhodnocení pozemku stavbou při zániku práva stavby s tím, že a) roční omezení užívání pozemku právem stavby se určí jako násobek ceny pozemku a míry kapitalizace uvedené v příloze č. 22 příslušející druhu stavby vyhovující právu stavby; cena pozemku se určí podle § 3 až § 5 odst. 1 až 4 podle účelu užití stavby vyhovující právu stavby, b) budoucí zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby se započte do ceny pozemku; určí se jako rozdíl mezi předpokládanou cenou stavby a výší náhrady, určených v cenové úrovni k datu ocenění a při předpokládaném opotřebení ke dni zániku práva stavby podle § 39 odst. 7, je-li stavba k datu ocenění na pozemku, c) pokud právo stavby bylo zřízeno za úplatu v opětujících se dávkách jako stavební plat zatěžující právo stavby jako reálné břemeno, cena reálného břemena se přičte.

Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí podle vzorce


          1       (1 + p)n - 1
   CPPS = CP - -------- x (ou x ------------ - Z) + CRB ,
         (1 + p)n        p
 
kde
CPPS ...... cena pozemku zatíženého právem stavby v Kč,
CP ........ cena pozemku v Kč,
ou ........ roční omezení užívání pozemku právem stavby v Kč za rok,
p ......... míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu 
      a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,
n ......... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,
Z ......... zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby, které získá
      bezúplatně vlastník pozemku při zániku práva stavby, je-li na
      pozemku k datu ocenění stavba vyhovující právu stavby v Kč,
CRB ....... cena reálného břemena v Kč, pokud byl sjednán stavební plat
      v opětujících se dávkách, která vyjadřuje úplatu zatěžující
      právo stavby.
§ 6 Zemědělský pozemek (1) Cena zemědělského pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad nebo trvalý travní porost se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není a) územním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití, kromě zemědělského pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo b) regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho nezemědělské využití. (2) Základní cena zemědělského pozemku se určí a) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován, nebo b) průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou v jiném právním předpisu, potvrdí-li Státní pozemkový úřad České republiky, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek není bonitován. (3) Lze-li pro pozemek určit více základních cen, ocení se jeho jednotlivé části se stejnou základní cenou samostatně. Cena pozemku se určí jako součet cen jeho dílčích částí. (4) Základní cena zemědělského pozemku se určí podle odstavců 2 a 3 a upraví se včetně zdůvodnění přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. (5) Není-li zemědělský pozemek více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 43 v nezastavěném území starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 9 odst. 5 a vynásobí se koeficientem 0,65. (6) Cena určená podle odstavců 4 až 5 činí nejméně 1 Kč za m2. § 7 Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem (1) Cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen "lesní pozemek") se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není a) územním plánem předpokládáno jeho jiné využití, kromě lesního pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo b) regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho jiné využití. (2) Základní cena lesního pozemku se určí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce. (3) Základní cena podle odstavce 2 se upraví srážkami se zdůvodněním podle přílohy č. 7 k této vyhlášce. (4) Je-li na pozemku více porostních skupin s různými plošně převládajícími soubory lesních typů, ocení se části pozemku se stejnou základní cenou samostatně a cena pozemku je součtem cen jeho dílčích částí. (5) Cena určená podle odstavce 3 činí nejméně 1 Kč za m2. § 8 Pozemek vodní plochy (1) Cena pozemku vodní plochy se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené. (2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku vodní plochy funkčně souvisejícího se stavbou vodního díla, kromě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 4 odst. 6 jako základní cena upravená pozemku zastavěného vodním dílem a vynásobí se koeficientem 0,15. (3) Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jeho části pod hrází a jeho dalších stavebních součástí, vedeného v katastru nemovitostí jako vodní plocha, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,08 u pozemku v zastavěném území, nebo 0,07 u pozemku v nezastavěném území. (4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části umělé vodní nádrže a koryta vodního toku, které nejsou stavbou, jakož i základní cena upravená přírodní vodní nádrže a přírodního vodního toku, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,06. (5) Základní cena upravená pozemků vodních ploch podle odstavců 2 až 4 je nejméně 10 Kč za m2. (6) Základní cena upravená pozemku zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny se určí jako součin koeficientu 0,25 a průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2. § 9 Jiný pozemek (1) Cena jiného pozemku se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené. (2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné, nebo manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, nebo pozemku takto již užívaného, je cena určená podle vzorce

	  ZCU = ZC x IT x IP x 0,50,

kde
ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,
ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2,
      určená podle § 3,
IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,
IP ...... index polohy, který se určí podle § 4 odst. 1,
      s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních
      pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 
      v příloze č. 3 k této vyhlášce
0,50 ...... konstanta.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(3) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x k,

kde
ZCU ...... základní cena upravená pozemku ve vymezeném
      prostoru v Kč za m2,
ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2,
      určená podle § 3; zasahuje-li vymezený
      prostor pro povrchovou těžbu na území
      více obcí, použije se pro výpočet nejnižší
      ze základních cen obcí ve vymezeném
      prostoru; pokud je takto určená základní
      cena nižší než polovina nejvyšší základní
      ceny obce ve vymezeném prostoru, použije
      se pro výpočet polovina nejvyšší základní
      ceny obce ve vymezeném prostoru,
IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,
IP ...... index polohy obce, který se určí podle
      § 4 odst. 1 s tím, že se použijí hodnoty 
      kvalitativních pásem ze sloupce f uvedené 
      v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této 
      vyhlášce; zasahuje-li vymezený prostor
      pro povrchovou těžbu na území více obcí,
      index polohy se určí ve vztahu k obci, na
      jejímž katastrálním území se pozemek nachází,
k  ...... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku
      určeného rozhodnutím o změně
      využití území pro terénní úpravy v souvislosti
      s těžební a jí obdobnou činností
      nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském
      povrchu, zejména pro zřizování lomů,
      pískoven, odvalů a výsypek, nebo
      pozemku již takto užívaného, činí
      0,40 ...... v obcích s počtem nad 250 000
            obyvatel,
      0,50 ...... v obcích s počtem od 5 000 do
            250 000 obyvatel,
      0,60 ...... v ostatních obcích.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavební, a) který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, kromě pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo část nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným územním rozhodnutím, ale kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30, nelze-li jej ocenit podle písmene b) nebo c), b) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby určené pro podnikání nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1, c) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby neurčené k podnikání a napojené alespoň na jednu inženýrskou síť, nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,70.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(5) Základní cena upravená pozemku hospodářsky nebo komerčně nevyužitelného se určí podle průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené přirážkou za polohu podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce, a vynásobí se koeficientem 0,25. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2. (6) Základní cena upravená pozemku neuvedeného v odstavcích 2, 3, 4 a 5, který není stavebním, zemědělským, lesním ani pozemkem vodní plochy, a lze jej hospodářsky nebo komerčně využít, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,04. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 10 Kč za m2.
ČÁST TŘETÍ OCEŇOVÁNÍ STAVEB HLAVA I OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM § 10 (1) Cena stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle příslušného ustanovení této vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby. (2) Cena stavby, kromě stavby rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle vzorce

   CS = CSN x pp ,

kde
CS ........ cena stavby v Kč,
CSN ....... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,
pp ........ koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy
      a trhu, který se určí podle vzorce

  pp = IT x IP ,

kde
IT ... index trhu podle § 4 odst. 1,
Ip .... index polohy podle § 4 odst. 1.
§ 11 Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce
 

             o
CSN = ZCU x Pmj x (1 - -----) ,
            100

kde
CSN ......... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,
ZCU ......... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, kterou
       určuje druh a účel užití stavby podle § 12 až 21,
Pmj ......... počet měrných jednotek stavby,
o ........... opotřebení stavby v %,
1 a 100 ..... konstanty.
§ 12 Budova a hala (1) Jako budova se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 13 až 22. Pokud je budova stavbou, jejíž zastavěná plocha činí nejméně 150 m2, o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru nejméně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby, je považována za halu; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky, jako jsou zejména sloupy a pilíře, a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m. (2) Základní cena upravená pro budovy a haly uvedené v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki ,

kde
ZCU ..... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného
     prostoru stavby,
ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru
     pro budovy uvedené v příloze č. 8, pro
     haly uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce,
K1 ...... koeficient přepočtu základní ceny podle druhu
     konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce,
K2 ...... koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti
     průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu,
     popřípadě samostatně oceňované části,
     se vypočte podle vzorce

         6,60 
  K2 = 0,92 + ----- ,
         PZP

kde
0,92 a 6,60 ...... konstanty,
PZP průměrná zastavěná plocha v m2,
K3 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné
     výšky podlaží v objektu, popřípadě
     samostatně oceňované části podle vzorce
pro budovy

     2,10
  K3 = ------ + 0,30 ,
     v

pro haly

     2,80
  K3 = ------ + 0,30 ,
     v

ne však méně než 0,60,
kde
v ..... průměrná výška podlaží v m,
2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 ..... konstanty,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle
vzorce

K4 = I + (0,54 x n) ,

kde
1 a 0,54 ..... konstanty,
n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení,
    uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 1 pro
    budovy, v tabulce č. 2 pro haly k této vyhlášce,
    s nadstandardním vybavením, snížený o součet
    objemových podílů konstrukcí a vybavení
    s podstandardním vybavením, určených z uvedených
    tabulek.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl dle bodu č. 8 písm. a) této přílohy. Cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů; přitom se výše ostatních cenových podílů nemění, b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 8 nebo 9 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a určí se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a), c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,
K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1
      v příloze č. 20 k této vyhlášce,
Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové
      úrovni roku 1994.
(3) Cena podzemní budovy a podzemní haly se určí podle § 23.
§ 13 Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek (1) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jde-li o původní zemědělskou usedlost nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce stanovena základní průměrná cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki ,

kde
ZCU ...... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného
      prostoru,
ZC ....... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru
      podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle
vzorce

  K4 = I + (0,54 x n) ,

kde
1 a 0,54 ..... konstanty,
n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení,
    uvedených v tabulce č. 3 v příloze č. 21 k této
    vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený
    o součet cenových podílů konstrukcí
    a vybavení s podstandardním vybavením,
    určených z uvedených tabulek.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění, b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a), c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.
 
K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1
      v příloze č. 20 k této vyhlášce,
Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 
      k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.
(2) Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. (3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění účel jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně účelu užívání, stavba se ocení podle § 12. (4) Na obytnou část navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou s ní provozně nebo stavebně propojeny, se ocení na základě skutečného účelu užití samostatně, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria stavby podle odstavce 2, se ocení podle § 13. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části. Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává. (5) Jako rekreační domek se ocení stavba v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží. Za rekreační chalupu se považuje stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci. (6) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje obdobně podle odstavce 3.
§ 14 Rekreační chata a zahrádkářská chata (1) Základní cena upravená rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž základní ceny nejsou uvedeny v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce
 

  ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki ,

kde
ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného
prostoru,
ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru
uvedená v příloze č. 12 k této vyhlášce,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle
vzorce

K4 = I + (0,54 x n) ,

kde
1 a 0,54 ..... konstanty,
n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení,
    uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 4, s nadstandardním
    vybavením, snížený o součet
    podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním
    vybavením.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění, b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 12 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a), c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,
K5 ........ koeficient polohový, uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce, 
Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.
(2) Jako rekreační chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená. (3) Jako zahrádkářská chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená.
§ 15 Garáž (1) Základní cena upravená samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, společně užívané s jinou stavbou, která je nemovitou věcí, nebo s jinou stavbou, která je součástí pozemku, neoceňované porovnávacím způsobem, nebo rozestavěné garáže, se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki ,

kde
ZCU ..... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,
ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru
     podle přílohy č. 13 k této vyhlášce,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = I + (0,54 x n) ,

kde
1 a 0,54 ..... konstanty,
n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení,
    uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 6 k této
    vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený
    o součet podílů konstrukcí a vybavení
    s podstandardním vybavením.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění, b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 13 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a), c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.
K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1
      v příloze č. 20 k této vyhlášce,
Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41
      k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.
(2) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.
§ 16 Vedlejší stavba (1) Jako vedlejší stavba se ocení stavba, která je společně užívaná se stavbou hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2; za vedlejší stavbu nelze považovat garáž a zahrádkářskou chatu. (2) Základní cena upravená vedlejší stavby, kromě té, která je společně užívána se stavbou nebo pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná porovnávacím způsobem, která je zahrnuta v ceně těchto staveb, se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki ,

kde
ZCU ... základní cena upravená za měrnou jednotku,
ZC ...... základní cena za m3 obestavěného prostoru
     podle přílohy č. 14 k této vyhlášce,
K4 ...... koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

  K4 = I + (0,54 x n) ,

kde
1 a 0,54 ..... konstanty,
n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení,
    uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 5 k této
    vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený
    o součet podílů konstrukcí a vybavení
    s podstandardním vybavením.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění, b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 14 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a), c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,
K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce, 
Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.
§ 17 Inženýrská a speciální pozemní stavba Základní cena upravená pro inženýrské a speciální pozemní stavby uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x K5 x Ki ,

kde
ZCU ..... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,
ZC ...... základní cena v Kč za měrnou jednotku, kterou
     je m3, m2, m, kus nebo hektar, uvedenou
     v příloze č. 15 k této vyhlášce,
K5 ...... koeficient polohový, uvedený v příloze č. 20
     v tabulce č. 1 k této vyhlášce,
Ki ...... koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41
     k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.
§ 18 Venkovní úpravy (1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která je zahrnuta v ceně stavby oceňované porovnávacím způsobem, se určí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce. (2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce na pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo podle § 13, jsou-li s těmito stavbami společně užívány, se určí podle odstavce 1 nebo, s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 17 k této vyhlášce, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 3,5 % z ceny stavby oceňované podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo ve výši 3,5 až 5,0 % z ceny stavby oceňované podle § 13, popřípadě ze součtu cen těchto staveb a cen staveb oceňovaných podle § 15 a 16, pokud jsou tyto stavby s nimi společně užívány, určených podle § 10. (3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle nákladů na pořízení v době oceňování. § 19 Studna (1) Základní cena upravená studny se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x K5 x Ki ,

kde
ZCU ..... základní cena upravená v Kč za metr hloubky studny,
ZC ...... základní cena v Kč za metr hloubky studny,
     uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce,
K5 ...... koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1
     v příloze č. 20 k této vyhlášce,
Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41
     k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

K ceně studny se připočte cena jejího příslušenství uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce, vynásobená koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm. (3) Vrtaná studna s vnitřním průměrem nad 500 mm se ocení jako studna kopaná. (4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z její ceny, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.
§ 20 Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení Základní cena upravená jednotlivých částí hřbitovní stavby se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x K5 x Ki ,

kde
ZCU ..... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,
ZC ...... základní cena v Kč za měrnou jednotku, uvedená
     v příloze č. 18 k této vyhlášce,
K5 ...... koeficient polohový uvedený v příloze č. 20
     v tabulce č. 1 k této vyhlášce,
Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41
     k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

Cena celé stavby se určí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

§ 21 Oceňování jednotek (1) Cena jednotky se určí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle odstavců 2 až 4. (2) Cena jednotky, která je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, ve stavbách neuvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce pod typem J, K, nebo kterou je nebytový prostor, nebo která zahrnuje nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů a cena jednotky, která zahrnuje soubor bytů a nebytových prostorů, nebo rozestavěná jednotka, se určí nákladovým způsobem podle vzorce

      n
  CJN = Suma CBi + pCP ,
     i=1

kde
CJN ...... cena jednotky určená nákladovým způsobem v Kč,
CBi ...... cena i-tého bytu nebo nebytového prostoru v Kč,
pCP ...... cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,
i ........ pořadové číslo bytu nebo nebytového prostoru v jednotce,
n ........ počet bytů nebo nebytových prostorů v jednotce.
(3) Cena bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

   CB = PP x ZCU ,

kde
CB ....... cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč,
PP ....... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru v m2,
      určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce
ZCU ...... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2.
(4) Základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x K1 x K4 x K5 x Ki ,

kde
ZCU ....... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2,
ZC ........ základní cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2, uvedená
a) u rodinného domu v příloze č. 11 k této vyhlášce,
b) u budovy a haly v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce,
K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu
      konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce.
      U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném
      domě se použije koeficient K1=1,000,
K4 ........ koeficient vybavení stavby a oceňovaného
      bytu nebo nebytového prostoru (položky
      č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 11 tabulky
      č. 6 k této vyhlášce podle typu stavby u bytů
      v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11,
      13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 8 a 9 k této
      vyhlášce podle typu stavby v ostatních případech
      se posuzují podle vybavení bytu nebo
      nebytového prostoru, ostatní položky se posuzují
      ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte
      podle vzorce

      K4 = I + (0,54 x n) ,

kde
1 a 0,54 ...... konstanty,
n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení
    uvedených v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 21
    k této vyhlášce s nadstandardním vybavením,
    snížený o součet cenových podílů konstrukcí
    a vybavení s podstandardním vybavením.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. c) této přílohy; určený cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění, b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle příloh č. 8, 9 a 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a), c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,
 
K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1
      v příloze č. 20 k této vyhlášce,
Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41
      k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.
(5) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. (6) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí druhé a páté.
§ 22 Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo (1) Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže se určí podle výše nákladů, které by bylo třeba vynaložit na jejich pořízení v místě staveb a ke dni jejich ocenění nebo podle následujících odstavců. Tyto náklady se upraví podle vzorce pro a) rybník s intenzívním chovem ryb a vodní drůbeže (dále jen „chovný rybník“)

CSChR = CS x KR1 x KR2 x KR3 x KR4 x KR5 x KR6 x KR7 x KR8 x Ki ,

kde
CSChR .... cena stavby chovného rybníku,
CS ....... základní cena stavby chovného rybníku
      určená podle odstavce 2,
KR1 ...... koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19
      k této vyhlášce,
KR2 ...... koeficient vodohospodářského významu uvedený
      v příloze č. 19 k této vyhlášce,
KR3 ...... koeficient zásobení vodou uvedený v příloze
      č. 19 k této vyhlášce,
KR4 ...... koeficient produkčního objemu uvedený v příloze č. 19
      k této vyhlášce,
KR5 ...... koeficient začlenění do soustav uvedený v příloze č. 19
      k této vyhlášce,
KR6 ...... koeficient přístupnosti uvedený v příloze č. 19
      k této vyhlášce,
KR7 ...... koeficient zabahnění uvedený v příloze č. 19
      k této vyhlášce,
KR8 ...... koeficient kontaminace uvedený v příloze č. 19
      k této vyhlášce,
Ki ....... koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41
      k této vyhlášce,
b) ostatní rybníky a malou vodní nádrž se určí podle vzorce

  CSO = CS x KR1 x KR2 x Ki ,

kde
CSO ..... cena stavby ostatního rybníku nebo malé
     vodní nádrže v Kč,
CS ...... základní cena stavby rybníka nebo malé vodní
     nádrže v Kč, určená podle odstavce 2,
KR1 ..... koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19
     k této vyhlášce,
KR2 ..... koeficient vodohospodářského významu uvedený
     v příloze č. 19 k této vyhlášce,
Ki ...... koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41
     k této vyhlášce.
(2) Základní cena stavby rybníka a malé vodní nádrže se určí podle vzorce

CS = CH + CO + CS , 

kde CH ...... cena hráze v Kč určená podle odstavce 3, 
CO ...... cena rybničních objektů v Kč určená podle odstavce 4, 
CS ...... cena stok v Kč určená podle odstavce 5.
(3) Cena hráze se určí na základě určení jejího objemu sypané hráze podle vzorce

  CH = S x c ,     

kde
S .......... objem hráze v m3 určený podle přílohy č. 19
       k této vyhlášce,
c .......... jednotková cena hráze včetně zpevnění proti
       erozi v Kč za m3 se určí podle vzorce

  C = 300 + 100 x V ,

kde
V ......... maximální výška hráze v m,
      přičemž platí, že minimální jednotková cena hráze činí
      500 Kč za m3 a maximální cena 1 200 Kč za m3.
(4) Cena rybničních objektů se uvažuje samostatně pouze u případů uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce, jinak jsou součástí ceny hráze. (5) Cena rybničních stok se určí včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se určí podle přílohy č. 19 k této vyhlášce. (6) Cena stavby vodního díla neuvedeného v odstavci 1 se určí podle § 17.
§ 23 Jiné stavby Nestanoví-li se v této vyhlášce jinak, cena stavby se určí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění. Použije-li se k určení ceny cena srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stanovená cena příslušnými koeficienty Ki uvedenými v příloze č. 41 k této vyhlášce podle skutečného účelu užití a dále se v ocenění zohlední, zda je stavba nemovitou věcí, nebo je její součástí. § 24 Kulturní památka Cena stavby, která je kulturní památkou, se určí podle § 10 až 23. Je-li umělecké a uměleckořemeslné dílo součástí konstrukce nebo vybavení stavby, jeho cena se zpravidla zohlední v koeficientu K4 určením nového cenového podílu této konstrukce, pokud není stavba národní kulturní památkou. U těchto památek se cena uměleckých a uměleckořemeslných děl určí samostatně a přičte se k ceně stavby. § 25 Rozestavěná stavba (1) Cena rozestavěné stavby se určí podle ustanovení části třetí hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce. Pro stavby neuvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce se výše cenových podílů nedokončených konstrukcí určí odhadem. (2) Jednotka, popřípadě její část, která vznikne nebo se mění její velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě, se z hlediska oceňování posuzuje jako rozestavěná. Jejich cena se určí podle ustanovení části druhé hlavy I na základě jejich skutečného stavu se zohledněním stavu v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti. § 26 Stavba určená k odstranění (1) Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění, případně povoleno odstranění, se určí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu. (2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu, se určí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu. (3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová. § 27 Stavba, která není spojena se zemí pevným základem Stavba, která není spojena se zemí pevným základem, se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že určená cena u staveb oceňovaných podle § 12 až 16 nebo § 23 se násobí koeficientem 0,90. Tento koeficient se nepoužije v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4. § 28 Stavba s víceúčelovým užitím Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se celá stavba podle převažujícího účelu užití, lze-li tento určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li účel užití určit, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví příslušnými koeficienty, přičemž Ki je vázán na použitou základní cenu. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uvedenou v této vyhlášce pro daný účel užívání. § 29 Stavba z více konstrukčních systémů Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, zohlední se odlišnost druhu konstrukce v samostatném ocenění odlišných částí stavby podle příslušných ustanovení této vyhlášky. § 29a Cena stavby, popřípadě jednotky, které jsou součástí práva stavby, se určí podle § 10 až 30. To neplatí v případě ocenění stavby pro určení výše náhrady, pokud bylo ve smlouvě ujednáno jinak. § 30 Opotřebení stavby (1) Opotřebení stavby se určí způsobem podle přílohy č. 21 k této vyhlášce. K ceně stavby po opotřebení se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, určená podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o jeho opotřebení. (2) U rozestavěné stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 23 se cena sníží o opotřebení přiměřeně. (3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v tabulce č. 7 v příloze č. 21 k této vyhlášce se sníží o 20 až 40 %. Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost doložena. (4) Při výpočtu opotřebení stavby, která je kulturní památkou, se přihlédne ke konstrukcím a vybavení, které jsou uměleckým nebo uměleckořemeslným dílem, popřípadě jsou tato díla jejich součástí. U těchto děl se opotřebení neuvažuje. Je-li dílo poškozeno, je nutné oprávněnost uplatněného snížení ceny doložit. (5) V případě výskytu radonu ve stavbě se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle odstavců 1 až 3 o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné v ocenění doložit měřením. (6) V případě stavby, jejíž dispoziční a konstrukční řešení již nevyhovuje současným standardním požadavkům příslušného způsobu využití stavby nebo již nevyhovuje stavebním normám, lze cenu stavby, upravenou podle odstavců 1, 3 a 5, po zdůvodnění snížit až o 5 % z důvodu morálního opotřebení. Morální opotřebení nelze uplatnit v případě, že snížení ceny stavby o opotřebení určené podle odstavce 1 včetně morálního opotřebení by přesáhlo 85 % z ceny stavby.
HLAVA II OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU § 31 (1) Kombinací nákladového a výnosového způsobu se oceňuje stavba, jejíž cena se určí nákladovým způsobem podle § 12, pokud k datu ocenění a) je celá stavba pronajatá, b) je částečně pronajatá, jde-li o stavbu, nebo její převažující část, typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, c) není stavba pronajatá, ale jde o stavbu typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce a její stavebně technický stav pronajmutí umožňuje. (2) Nájemné za nepronajaté plochy se určí ve výši obvyklého nájemného. Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle části třetí hlavy I. (3) Je-li nájemné v nájemní smlouvě stanoveno pro více staveb, které netvoří příslušenství k jiným nemovitým věcem nebo jsou součástí různých nemovitých věcí bez jeho rozlišení na jednotlivé stavby, oceňují se tyto stavby, jako by nebyly pronajaté. (4) Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oceňovanou podle odstavce 1 písm. a) pronajato i příslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu. Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným kombinací nákladového a výnosového způsobu, ale i stavbám oceňovaným jiným způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu pouze tehdy, převažuje-li jeho užití pro stavbu oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak. (5) Stavby pro energetiku jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy tak, jakoby šlo o stavby oceňované podle § 12 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu. (6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 písm. a), ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu, kromě národních kulturních památek. (7) Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu stavby je uveden v příloze č. 23 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny v tabulce č. 1 k této vyhlášce na základě analýzy rozvoje nemovitosti. § 32 (1) Cena nemovitých věcí určená výnosovým způsobem uvedených v § 31 se určí podle vzorce

     N
  CV = --- x 100 ,
     p
kde
CV ...... cena určená výnosovým způsobem v Kč,
N ....... roční nájemné v Kč za rok, upravené podle
     následujících odstavců,
p ....... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce; u staveb s víceúčelovým
     užitím se použije míra kapitalizace podle
     převažujícího účelu užití; jsou-li podíly účelu
     užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije
     se vyšší míra kapitalizace.
(2) Roční nájemné se určí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku. Výše obvyklého nájemného musí být doložena. Roční nájemné je součtem nájemného za všechny pronajmutelné podlahové plochy stavby v průběhu posledních dvanácti měsíců. (3) Celková podlahová plocha stavby se určí jako součet výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle skutečného účelu užití, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny a podobně, pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, a to pouze na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis těchto prostor. K jednotlivým pronajmutelným plochám v členění podle podlaží se uvede výše nájemného za m2. (4) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí. (5) Roční nájemné za celou stavbu podle odstavce 2 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li stavba samostatnou nemovitou věcí, popřípadě je-li součástí práva stavby. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno, nebo pokud je stavba součástí pozemku, sníží se o 5 % z ceny pozemku, určené podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 4 odst. 1. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 31 odst. 1. Přitom platí, že celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného podle odstavce 2.
§ 33 Ustanovení § 31 a 32 se použijí i v případě, že je nemovitá věc propachtovaná, pokud lze z pachtovného, uvedeného ve smlouvě, určit samostatně peněžitou hodnotu plnění za nájemné.
HLAVA III OCEŇOVÁNÍ STAVEB POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM § 34 Cena stavby porovnávacím způsobem se určuje u staveb, které vyhovují podmínkám uvedeným v § 35 až 37, podle vzorce

  CSp = OP x ZCU x IT x Ip ,

kde
CSp ........ cena stavby určená porovnávacím způsobem,
OP ......... obestavěný prostor v m3,
ZCU ........ základní cena upravená stavby v Kč za m3,
IT ......... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,
Ip ......... index polohy pozemku, na kterém se nachází
       stavba podle § 4 odst. 1.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

§ 35 Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek (1) Cena porovnávacím způsobem se zjišťuje u dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, vymezených v § 13 odst. 2 a 5, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1 100 m3 včetně. (2) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x IV ,

kde
ZCU ..... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,
ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1
     přílohy č. 24 k této vyhlášce,
IV ...... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

        12
  IV = ( 1 + Suma Vi) x V13 ,
        i=1

kde
Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
konstrukce a vybavení uvedeného v tabulce
č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejich charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce. (4) Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce nebo je-li na pozemcích v jednotném funkčním celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro podnikání, určí se jejich cena podle § 13. (5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určená porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2. (6) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech společně užívaných vedlejších staveb s rodinným domem, rekreační chalupou nebo rekreačním domkem větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části třetí hlavy I.
§ 36 Rekreační chata a zahrádkářská chata (1) Cena porovnávacím způsobem se určuje u dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty vymezených v § 14 odst. 2 a 3. (2) Základní cena upravená rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x IV ,

kde
ZCU ..... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,
ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1
     přílohy č. 25 k této vyhlášce,
IV ...... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

        9
  IV = ( 1 + Suma Vi) x V10 ,
        i=1

kde
Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
    konstrukce a vybavení dle tabulky č. 2
    přílohy č. 25 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 25 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce. Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, určí se jejich cena podle § 14. (4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty určená porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2. (5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb společně užívaných se stavbou rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části třetí hlavy I.
§ 37 Garáž (1) Cena porovnávacím způsobem se určí u dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která není společně užívána s jinými stavbami, kromě staveb oceňovaných podle § 35 a 36. (2) Základní cena upravená garáže se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x IV ,

kde
ZCU ..... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,
ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 
     v příloze č. 26 k této vyhlášce,
IV ...... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

        5
  IV = ( 1 + Suma Vi) x V6 ,
        i=1

kde
Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
    konstrukce a vybavení podle tabulky č. 2
    přílohy č. 26 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 26 k této vyhlášce.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) Cena garáže určená porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položky 2.7. (4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.
§ 38 Jednotky (1) Cena jednotky, kterou je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, v budově typu J a K z přílohy č. 8 k této vyhlášce, a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci, se určí podle vzorce

      n
  CJP = Suma CBi + pCP ,
     i=1

kde
CJP ...... cena jednotky porovnávacím způsobem v Kč,
CBi ...... cena i-tého bytu v Kč,
pCP ...... cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,
i ........ pořadové číslo bytu v jednotce,
n ........ počet bytů v jednotce.

Cena bytu porovnávacím způsobem se určuje podle
vzorce

  CBP = PP x ZCU x IT x Ip ,

kde
CBP ...... cena bytu určená porovnávacím způsobem v Kč,
PP ....... podlahová plocha v m2,
      určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
ZCU ...... základní cena upravená za m2 v Kč,
IT ....... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,
Ip ....... index polohy pozemku, na kterém se nachází
      stavba s jednotkou podle § 4 odst. 1.

Základní cena upravená se určí podle vzorce

  ZCU = ZC x IV ,

kde
ZCU ..... základní cena upravená v Kč za m2 podlahové plochy bytu,
ZC ...... základní cena v Kč za m2 podle přílohy č. 27
     tabulky č. 1 k této vyhlášce,
IV ...... index konstrukce a vybavení se určí podle vzorce

        9
  IV = ( 1 + Suma Vi) x V10 ,
        i=1

kde
Vi ...... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
     konstrukce a vybavení z tabulky č. 2 přílohy č. 27
     k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(2) Cena bytu určená porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání. (3) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí druhé a páté.
ČÁST ČTVRTÁ VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM § 39 Oceňování práva stavby (1) Cena práva stavby s nezřízenou stavbou vyhovující právu stavby se určí podle vzorce

  CPSN = ru x t ,

kde
CPSN ...... cena práva stavby s nezřízenou stavbou,
ru ........ roční užitek z práva stavby v Kč,
t ......... počet let dalšího užívání do zániku práva
      stavby, nejvýše však 5 let.
(2) Roční užitek práva stavby bez zřízené stavby se určí ve výši obvyklého nájemného z pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby. Nelze-li obvyklé nájemné z pozemku objektivně zjistit, stanoví se roční užitek z ceny pozemku, určené podle § 4, ve výši 5 %. (3) Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se určí jako současná hodnota užitku plynoucího z práva stavby podle vzorce

      1          (1 + p)n - 1   
CPSZ = ---------- x  ( ru x ---------------- + N) ,
    (1 + p)n          p

kde
CPSZ ...... cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč,
ru ........ roční užitek z práva stavby v Kč,
p ......... míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu 
      a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,
n ......... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,
N ......... náhrada při zániku práva stavby v Kč.
(4) Roční užitek práva stavby se zřízenou stavbou vyhovující právu stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku a ceny stavby vyhovující právu stavby, určené podle § 10. (5) Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno. (6) Počtem let dalšího užívání práva stavby se rozumí počet let, který uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do roku zániku práva stavby uvedeného ve veřejném seznamu. (7) Výše náhrady se určuje podle ujednání ve smlouvě; není-li ujednáno, postupuje se podle občanského zákoníku. Určuje-li se výše náhrady z ceny stavby a pokud nebylo ujednáno jinak, stavba se oceňuje a) při zániku práva stavby cenou obvyklou, nebo b) cenou zjištěnou podle § 11, určuje-li se výše náhrady pro ocenění práva stavby; přitom se zohledňuje její předpokládaný stavebně technický stav při běžné údržbě v době zániku práva stavby.
ČÁST PÁTÁ OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ § 40 Lesní porost na lesním pozemku (1) Lesním porostem jsou stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 28 k této vyhlášce v poměru jejich plošného zastoupení v porostu. (2) Základní cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

  Ha = [( Au - c ) x fa + c ] x Ba ,

kde
Ha ....... základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni
      ocenění v Kč za m2,
Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku
      obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň v Kč za m2,
c ........ náklady na zajištěnou kulturu v Kč za m2,
fa ....... věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk
      ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,
Ba ....... zakmenění ve věku ke dni ocenění.
(3) Pro účely výpočtu dále platí, že a) údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví, podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce, b) cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 30; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 30, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se cena mýtní výtěže Au určí jako přiměřená hodnota interpolací, c) obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 30 k této vyhlášce, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 30 k této vyhlášce, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí, d) náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 31 k této vyhlášce. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury lesního porostu a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky, e) věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce. (4) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se základní cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

               1
  Ha = [( Au - c ) x fa + ---- + c ] x Ba ,
              fuv

kde
Ha ....... základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni
      ocenění,
Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí
      u pro příslušný bonitní stupeň,
c ........ náklady na zajištěnou kulturu,
Ba ....... zakmenění ve věku ke dni ocenění,
fa ....... se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce pro
      nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,
1/fuv .... je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota
      f se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce
      pro věk odpovídající hledanému obmýtí
      ze stejného sloupce jako hodnota fa.
(5) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

  Ha = Au x Ba ,

kde
Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí
      u pro příslušný bonitní stupeň,
Ba ....... zakmenění ve věku ke dni ocenění.
(6) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 30 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce kde
  Ha = AA x Ba ,

Aa ........ cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a, to
      znamená skutečný věk skupiny dřevin, pro
      příslušný bonitní stupeň určený interpolací
      z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 30
      k této vyhlášce,
Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.
§ 41 (1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, určí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor. (2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 31 k této vyhlášce. (3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 31 k této vyhlášce upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců, nejvýše 1,3násobku minimálního počtu jedinců. (4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 45 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově. (5) Při oceňování víceetážových porostů nebo porostů s přirozenou obnovou nesmí součet ploch jednotlivých etáží překročit skutečnou výměru lesních pozemků v dané porostní skupině. § 42 Cenová přirážka, srážky a koeficienty (1) Základní ceny skupin dřevin určené podle § 40 a 41 se upraví přirážkami a srážkami uvedenými v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 33 k této vyhlášce se zdůvodněním. (2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem Kv vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok [dále jen „věkový koeficient lesního porostu“ Kv = 1 – (u – a) x 0,005]. (3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit až o 75 %, nebo v případě plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů až o 85 %. § 43 Lesní porost na nelesním pozemku Má-li trvalý porost na nelesním pozemku charakter lesního porostu, lze jeho cenu zjistit podle § 40 až 42. § 44 Nelesní porost (1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem uvedeným v příloze č. 34 k této vyhlášce. (2) Nelesním porostem jsou okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací. (3) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen určených pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 34 tabulkách č. 2 a 3 k této vyhlášce. (4) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí do příslušných skupin podle přílohy č. 28 k této vyhlášce. (5) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle příloh č. 39 a 40 k této vyhlášce a určí podle vzorce

  CSD = VNP x PSD x CNP x SSBSD x Kvp x Ksv x Kz ,

kde
CSD ..... cena skupiny dřevin,
VNP ..... výměra nelesního porostu v m2,
PSD ..... podíl skupiny dřevin v nelesním porostu,
CNP ..... cena nelesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté
     porosty uvedená v příloze č. 34 k této
     vyhlášce v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty
     uvedená v tabulce č. 3,
SSBSD ... součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin
     uvedený v příloze č. 34 v tabulce č. 1 k této
     vyhlášce,
Kvp ..... koeficient vegetační pokryvnosti uvedený
     v příloze č. 39 v tabulce č. 7 k této vyhlášce,
Ksv ..... koeficient sadovnického významu uvedený
     v příloze č. 39 v tabulce č. 8 k této vyhlášce,
Kz ...... koeficient typu zeleně uvedený v příloze č. 39
     v tabulce č. 9 k této vyhlášce.
§ 45 Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem (1) Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena lesního porostu určí zjednodušeným postupem. Pokud se jedná o ocenění plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů, lze je ocenit podle § 40 až 42. (2) Cena lesního porostu podle odstavce 1 je součtem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu. (3) Cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

   ZCSD = VSD x CSD x Ba , 

kde 
ZCSD .... určená cena skupiny dřevin v Kč, 
VSD ..... výměra zastoupené skupiny dřevin v m2, 
CSD ..... cena v Kč za m2 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 uvedená v tabulkách č. 1 až 6 v příloze č. 35 k této vyhlášce, 
Ba ...... zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění.
(4) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce.
§ 46 Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny (1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti a způsoby jejich úpravy, jsou uvedeny a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 36 k této vyhlášce, rozdělené na část 1 – intenzivní výsadba v Kč za m2 a část 2 – extenzivní, zahrádková výsadba, vesměs v Kč za ks, b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 37 k této vyhlášce, pro část 1 – komerční vinice v Kč za m2, část 2 – podnožové vinice v Kč za m2, část 3 – nekomerční vinice v Kč za m2 a část 4 – ostatní výsadba vinné révy v Kč za keř, c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 38 k této vyhlášce, pro část 1 – chmelnice s neozdravenými rostlinami a část 2 – chmelnice s ozdravenými rostlinami. (2) Základní cena okrasných rostlin podle příslušné skupiny a věkové kategorie uvedené v přílohách č. 39 a 40 k této vyhlášce, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1 000 m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami uvedenými v příloze č. 39 k této vyhlášce a vynásobí se koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce a Kz uvedeným v příloze č. 39 v tabulce č. 9 k této vyhlášce. (3) Určená cena okrasné rostliny podle odstavců 1 a 2 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v příloze č. 39 v tabulkách č. 2 až 6 k této vyhlášce. § 47 Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem (1) Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, rostoucích na jednom nebo více pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbami oceňovanými podle § 13, 14, 21, 35, 36 a 38, určí způsobem podle odstavců 3 až 5. (2) Celková pokryvná plocha trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, oceňovaných podle tohoto ustanovení na pozemcích v jednotném funkčním celku může být nejvýše 1 500 m2 včetně. Pokryvnou plochou se v daném případě rozumí plocha kolmých průmětů obsahu všech korun jednotlivých rostlin na povrch pozemku, jehož jsou součástí. Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m2, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 46. Cena pokryvné plochy se určí jako součin její výměry a základní ceny upravené pozemku. (3) Cena ovocných dřevin uvedených v příloze č. 36 části 2 k této vyhlášce a ostatní vinné révy podle přílohy č. 37 části 4 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,045. (4) Cena okrasných rostlin uvedená v příloze č. 39 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,085. (5) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a ostatní vinné révy, oceňovaných podle odstavce 3 a okrasných rostlin oceňovaných podle odstavce 4, je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů, na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce, a koeficientu 0,065.
ČÁST ŠESTÁ OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ § 48 Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků, (dále jen „majetkové právo“), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena určí podle vzorce
 

   n      zj 
Cv = Suma ------------------- , 
   j=1       p   j 
       ( 1 + ----- ) 
           100 

kde 
Cv ........ cena majetkového práva určená výnosovým způsobem, 
zj ......... roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, určený postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o oceňování majetku nebo roční čistý výnos určený podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona o oceňování majetku, 
p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, 
j .......... pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno, 
n .......... počet let, po které bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona o oceňování majetku.
ČÁST SEDMÁ SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ § 48a Zatřídění pro určení indexu polohy (1) Pro výpočet indexu polohy se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4 přílohy č. 3, určené pro pozemek a) podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je v jednotném funkčním celku, bez ohledu zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby, b) příslušející k jednotce podle druhu a účelu užití stavby, ve které se jednotka nachází, c) s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu jejich užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; je-li jejich účel užití uvedený pouze v tabulce č. 4, pak v pořadí sloupců e, g, f, h, i; jsou-li některé hlavní stavby součástí pozemku a současně některé samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby, zatřídění se provede pouze podle účelu užití hlavních staveb, které jsou jeho součástí, d) nebo pozemky v jednotném funkčním celku s více stavbami, které jsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby, pokud jej lze určit; nelze-li určit jeden účel užití, pak pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku se účel užití určí obdobně jako v písmenu c). (2) Hlavní stavbou se pro účely oceňování rozumí stavba, která není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu, a určuje účel využití pozemku. (3) U nezastavěného pozemku, který je určen k zastavění územním rozhodnutím, regulačním plánem nahrazujícím územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo územním souhlasem, se postupuje podle odstavce 1 podle určeného účelu užití stavby. (4) U nezastavěného pozemku nebo pozemku pouze se stavbami, které nemají charakter hlavní stavby, a nelze ho ocenit podle odstavce 3, se pro určení indexu vychází z předpokládaného účelu užití, pro který je pozemek určen v územním plánu, nebo regulačním plánu, bez ohledu na to, zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, použijí se hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e, nebo f v tabulce č. 3 přílohy č. 3. (5) Pro stavbu, která je a) součástí pozemku, se vždy použije hodnota indexu polohy určená pro pozemek, jehož je součástí, b) samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je stavbou hlavní, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulek č. 3, nebo 4 přílohy č. 3 podle jejího druhu a účelu užití, c) samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je užívána společně se stavbou hlavní, se použije hodnota indexu polohy určená pro hlavní stavbu; je-li společně užívaná s více hlavními stavbami, použije se zatřídění podle stavby, ke které její užívání převažuje. (6) Pro stavbu, u které nelze jednoznačně určit účel užití, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4, přílohy č. 3 podle převažujícího účelu užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; pokud jsou části stavby užívané pouze k účelům uvedeným v tabulce č. 4, zatřídí se v pořadí sloupců e, g, f, h, i. § 48b Nelze-li při porovnání oceňované nemovité věci provést začlenění do žádného kvalitativního pásma určitého znaku, protože nesplňuje všechna jeho kritéria, začlení se do kvalitativního pásma s nejvíce srovnatelnými kritérii. Pokud oceňovanou nemovitou věc lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, použije se pro výpočet nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem. Začlenění do kvalitativního pásma je v těchto případech nutno zdůvodnit. § 49 Cena nemovité věci se sníží o cenu věcného břemena na ní váznoucího, určenou podle § 16b zákona o oceňování majetku, nejvýše však o 80 % určené ceny nemovité věci. § 50 Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny. § 51 Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti. § 52 Ustanovení této vyhlášky o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebytový prostor, které jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů jako jednotka, spolu se s nimi spojeným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a pokud je s nimi spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu se spoluvlastnickým podílem na tomto pozemku. § 53 (1) Při určení počtu obyvatel v obci se vychází ze statistických údajů zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích, a to k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí. (2) V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena ve statistických údajích zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí, počet obyvatel se určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí. (3) Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí. § 54 Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). 2. Vyhláška č. 456/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). 3. Vyhláška č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. 4. Vyhláška č. 364/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 5. Vyhláška č. 387/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 6. Vyhláška č. 450/2012 Sb.., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. § 55 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Ministr: Ing. Fischer, CSc., v. r. Příloha 1 Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. 1. Délky (1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 12 až 16 a § 18. (2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny. (3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u: a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu, b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží, c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách. (4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry. 2. Zastavěná plocha stavby (ZP) (1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají. (2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. (3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají. 3. Měření podlaží (1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží, b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží, c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení, d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy. (2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití. (3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží. (4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP). (5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP). (6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 3.1. Výšky podlaží (1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení. (2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m. (3) V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu. (4) Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit. (5) Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem zešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních. (6) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží. 3.2. Zastavěná plocha podlaží (1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. (2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně. (3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží. 4. Podlahová plocha (1) Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu. (2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha: a) arkýřů, b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké, c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8, d) průmětu vnitřního schodiště (schodišťový prostor) v mezonetovém bytě nebo nebytovém prostoru do dolního podlaží, e) prostoru galerií, v případě bytu nebo nebytového prostoru, kdy je horní prostor galerie s dolním prostorem propojen schodištěm a pokud světlé výšky galerie a prostoru pod ní dosahují alespoň 230 cm, pokud podmínky minimální světlé výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolního prostoru. (3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte podlahová plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem: a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17, b) nezasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,20, c) zasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,70, d) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10. (4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místností ku počtu bytů nebo nebytových prostor. (5) Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků. 5. Obestavěný prostor stavby (OP) (1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje. (2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem, b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m, c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. (3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen a) po stranách vnějšími plochami staveb, b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží, c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby. (4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa. (5) Neodečítají se a) otvory a výklenky v obvodových zdech, b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně, c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy. (6) Neuvažují se a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi, b) římsy, pilastry, půlsloupy, c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi. (7) Připočítají se balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m. 6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů (1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m, b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m, c) nahoře

1. vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m

2. u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,

3. u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.

(2) Ploty se měří v m2 pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu. (3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.
Příloha 2 Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti
                                                Tabulka č. 1
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I  Kraj v   I Základní I  Kraj v   I Základní I  Kraj v   I Základní I  Kraj v   I Základní I
I členění na  I  cena  I členění na  I  cena  I členění na  I  cena  I členění na  I  cena  I
I  okresy,  I  vyj.  I  okresy,  I  vyj.  I  okresy,  I  vyj.  I  okresy,  I  vyj.  I
I vyjmenované I obce,  I vyjmenované I obce,  I vyjmenované I obce,  I vyjmenované I obce,  I
I obce, nebo  I okresu, I obce, nebo  I okresu, I obce, nebo  I okresu, I obce, nebo  I okresu  I
I  oblasti   I nebo  I  oblasti   I nebo  I  oblasti   I nebo  I  oblasti   I nebo  I
I  některých  I oblasti I  některých  I oblasti I některých  I oblasti I  některých  I oblasti I
I   obcí*   I (Kč/m2) I   obcí*   I (Kč/m2) I  obcí*   I (Kč/m2) I   obcí*   I (Kč/m2) I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA    I PLZEŇSKÝ KRAJ      I LIBERECKÝ KRAJ      I JIHOMORAVSKÝ KRAJ    I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  65 075 I Plzeň -    I  5 400 I Česká Lípa  I   590 I Blansko    I  1 001 I
I oblast 1   I     I oblast 1   I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  17 002 I Plzeň -    I  2 772 I Jablonec nad I  1 042 I Břeclav    I  1 137 I
I oblast 2, 3, I     I oblast 2   I     I Nisou     I     I        I     I
I 6 a 21    I     I        I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  7 999 I Plzeň -    I  1 757 I Liberec -   I  2 801 I Hodonín    I  1 011 I
I oblast 4, 5, I     I oblast 3   I     I oblast 1   I     I        I     I
I 9, 10, 12 a  I     I        I     I        I     I        I     I
I 18      I     I        I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  6 126 I Plzeň-jih   I   857 I Liberec -   I  1 726 I Vyškov    I  1 275 I
I oblast 7, 11, I     I        I     I oblast 2, 3, I     I        I     I
I a 20     I     I        I     I 4 a 5     I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  5 134 I Plzeň - sever I   745 I Semily    I   504 I Znojmo    I  1 210 I
I oblast 8, 13, I     I        I     I        I     I        I     I
I 14, 15, 16,  I     I        I     I        I     I        I     I
I 17 a 19    I     I        I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I STŘEDOČESKÝ KRAJ     I Domažlice   I  1 526 I KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ   I OLOMOUCKÝ KRAJ      I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Benešov    I  2 081 I Klatovy    I  1 081 I Hradec    I  2 875 I Jeseník    I   708 I
I        I     I        I     I Králové -   I     I        I     I
I        I     I        I     I oblast 1   I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Beroun    I  2 731 I Rokycany   I   931 I Hradec    I  1 719 I Olomouc -   I  5 541 I
I        I     I        I     I Králové -   I     I oblast 1   I     I
I        I     I        I     I oblast 2, 3, I     I        I     I
I        I     I        I     I 4 a 5     I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kladno -   I  2 501 I Tachov    I   680 I Jičín     I  1 365 I Olomouc -   I  1 799 I
I oblast 1   I     I        I     I        I     I oblast 2, 3 a I     I
I        I     I        I     I        I     I 4       I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kladno -   I  1 838 I KARLOVARSKÝ KRAJ     I Náchod    I   532 I Prostějov   I  1 301 I
I oblast 2 a 3 I     I             I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kolín     I  2 220 I Karlovy Vary I  6 990 I Rychnov nad  I   711 I Přerov -   I  1 406 I
I        I     I - oblast 1  I     I Kněžnou    I     I oblast 1 a 2 I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kutná Hora  I  2 128 I Karlovy Vary I  1 900 I Trutnov    I   550 I Přerov -   I   550 I
I        I     I - oblast 2, 3 I     I        I     I oblast 3, 4 a I     I
I        I     I a 4      I     I        I     I 5       I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Mělník    I  1 152 I Cheb     I   792 I PARDUBICKÝ KRAJ     I Šumperk    I  1 305 I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Mladá     I  1 770 I Františkovy  I  1 893 I Chrudim    I   985 I ZLÍNSKÝ KRAJ       I
I Boleslav   I     I Lázně -    I     I        I     I             I
I        I     I oblast 1   I     I        I     I             I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Nymburk    I  2 376 I Františkovy  I  1 103 I Pardubice -  I  2 360 I Kroměříž   I  1 085 I
I        I     I Lázně -    I     I oblast 1   I     I        I     I
I        I     I oblast 2   I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Poděbrady -  I  3 400 I Mariánské   I  4 920 I Pardubice -  I  1 245 I Luhačovice  I  1 300 I
I oblast 1   I     I Lázně -    I     I oblast 2, 3, I     I        I     I
I        I     I oblast 1   I     I 4, 5 a 6   I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Poděbrady -  I  2 245 I Mariánské   I  1 601 I Svitavy    I   621 I Uherské    I  1 223 I
I oblast 2   I     I Lázně -    I     I        I     I Hradiště   I     I
I        I     I oblast 2 a 3 I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha-východ I  1 279 I Sokolov    I   699 I Ústí nad   I   582 I Vsetín    I   961 I
I        I     I        I     I Orlicí    I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha-západ  I  2 133 I ÚSTECKÝ KRAJ       I KRAJ VYSOČINA      I Zlín - oblast I  1 697 I
I        I     I             I             I 1       I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Příbram    I  1 065 I Děčín     I   697 I Havlíčkův   I   609 I Zlín - oblast I  1 266 I
I        I     I        I     I Brod     I     I 2 a 3     I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Rakovník   I  1 295 I Chomutov   I   856 I Jihlava -   I  2 386 I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ   I
I        I     I        I     I oblast 1   I     I             I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I JIHOČESKÝ KRAJ      I Litoměřice  I  1 192 I Jihlava -   I  1 128 I Ostrava -   I   979 I
I             I        I     I oblast 2 a 3 I     I oblast 2, 5, I     I
I             I        I     I        I     I 6 a 9     I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I České     I  8 629 I Louny     I   829 I Pelhřimov   I   542 I Ostrava -   I  1 288 I
I Budějovice - I     I        I     I        I     I oblast 1, 3 a I     I
I oblast 1   I     I        I     I        I     I 10      I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I České     I  2 378 I Most     I   800 I Třebíč    I   990 I Ostrava -   I   846 I
I Budějovice - I     I        I     I        I     I oblast 4, 7, I     I
I oblast 2, 3 a I     I        I     I        I     I 8, 11 a 12  I     I
I 4       I     I        I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Český Krumlov I  1 845 I Teplice    I   923 I Žďár nad   I   721 I Bruntál    I   501 I
I        I     I        I     I Sázavou    I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Jindřichův  I   933 I Ústí nad   I  1 302 I JIHOMORAVSKÝ KRAJ    I Frýdek-Místek I   765 I
I Hradec    I     I Labem -    I     I             I        I     I
I        I     I oblast 1 a 2 I     I             I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Písek     I  1 216 I Ústí nad   I   940 I Brno - oblast I  14 060 I Karviná    I   463 I
I        I     I Labem -    I     I 1 a 2     I     I        I     I
I        I     I oblast 3, 4, I     I        I     I        I     I
I        I     I 5 a 6     I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Prachatice  I   735 I             I Brno - Oblast I  4 916 I Nový Jičín  I   728 I
I        I     I             I 3, 4 a 5   I     I        I     I
I---------------I----------I             I---------------I----------I---------------I----------I
I Strakonice  I   829 I             I Brno - oblast I  3 216 I Opava -    I  1 813 I
I        I     I             I 6, 7, 8 a 9  I     I oblast 1   I     I
I---------------I----------I             I---------------I----------I---------------I----------I
I Tábor     I  1 080 I             I Brno - venkov I  1 252 I Opava -    I  1 076 I
I        I     I             I        I     I oblast 2, 3 a I     I
I        I     I             I        I     I 4       I     I
I---------------I----------I--------------------------I---------------I----------I---------------I----------I
* Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.
Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1
                                 Tabulka č. 2
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I Označení I          Název znaku           I  Hodnota  I
I znaku  I                          I  znaku  I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  O1  I Velikost obce                          I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I - Velikost obce podle počtu obyvatel:                   I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  I.  I Nad 5000 obyvatel                 I    0,85 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  II.  I 2001 - 5000                    I    0,80 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  III.  I 1001 - 2000                    I    0,70 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  IV.  I 501 - 1000                    I    0,65 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  V.  I Do 500 obyvatel                  I    0,50 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  O2  I Hospodářsko-správní význam obce                 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  I.  I Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce I    0,95 I
I     I s turistickými středisky národního významu nebo  I       I
I     I obce s významnými turistickými cíli        I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  II.  I Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) I    0,90 I
I     I obce s turistickými středisky nadregionálního   I       I
I     I významu a obce ve významných turistických     I       I
I     I lokalitách                    I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  III.  I Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce I    0,85 I
I     I v okr. Praha - východ, Praha - západ a      I       I
I     I katastrální území lázeňských míst typu Da)    I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  IV.  I Ostatní obce                   I    0,60 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  O3  I Poloha obce                           I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  I.  I Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s  I    1,05 I
I     I Prahou nebo Brnem                 I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  II.  I Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s  I    1,03 I
I     I obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě I       I
I     I Prahy a Brna)                   I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  III.  I Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce  I    1,02 I
I     I Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku   I       I
I     I silnice do 20 km včetně              I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  IV.  I Obec vzdálená od hranice zastavěného území    I    1,01 I
I     I vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě I       I
I     I Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku    I       I
I     I silnice do 10 km včetně              I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  V.  I Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel I    1,00 I
I     I a obec, jejíž katastrální území sousedí s     I       I
I     I nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel  I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  VI.  I V ostatních případech               I    0,80 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  O4  I Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn,   I
I     I kanalizace)                           I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I - V obci je:                                I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  I.  I Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn       I    1,00 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  II.  I Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace I    0,85 I
I     I a plyn, nebo vodovod a plyn            I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  III.  I Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn  I    0,70 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  IV.  I Elektřina                     I    0,55 I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I  O5  I Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční   I
I     I doprava)                            I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I - V obci je:                                I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  I.  I Městská hromadná doprava popřípadě příměstská   I    1,00 I
I     I doprava                      I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  II.  I Železniční zastávka a autobusová zastávka     I    0,95 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  III.  I Železniční, nebo autobusová zastávka       I    0,90 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  IV.  I Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné I    0,70 I
I     I území obce)                    I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  O6  I Občanská vybavenost v obci                   I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I - Občanská vybavenost obce:                        I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  I.  I Komplexní vybavenost (obchod, služby,       I    1,00 I
I     I zdravotnická zařízení, školab), pošta, bankovní  I       I
I     I (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení  I       I
I     I aj.)                       I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  II.  I Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní I    0,98 I
I     I středisko, školab) a pošta, nebo bankovní     I       I
I     I (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní  I       I
I     I zařízení)                     I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  III.  I Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko I    0,95 I
I     I a školab))                    I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  IV.  I Omezená vybavenost (obchod a zdravotní středisko, I    0,90 I
I     I nebo školab))                   I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  V.  I Minimální vybavenost (obchod nebo služby -    I    0,85 I
I     I základní sortiment)                I       I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I
I  VI.  I Žádná vybavenost                 I    0,80 I
I----------I---------------------------------------------------I-------------I

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých
znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.
a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu
  podle tabulky č. 2 přílohy č. 20.
b) Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.

Zařazení katastrálních území obcí do oblastí a) Podle abecedního uspořádání katastrálních území obcí do oblastí
                                            Tabulka č. 3
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Praha                        I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Benice       I 602582 I   12 I I 57  I Lysolaje      I 729931 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Běchovice     I 601527 I   14 I I 58  I Malá Chuchle    I 729183 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Bohnice      I 730556 I    8 I I 59  I Malá Strana    I 727091 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Braník       I 727873 I    4 I I 60  I Malešice      I 732451 I   10 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Břevnov      I 729582 I    6 I I 61  I Michle       I 727750 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Březiněves     I 614131 I   15 I I 62  I Miškovice     I 731552 I   15 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Bubeneč      I 730106 I    6 I I 63  I Modřany      I 728616 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Čakovice      I 731561 I   15 I I 64  I Motol       I 728951 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Černý Most     I 731676 I   19 I I 65  I Nebušice      I 729876 I   20 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Čimice       I 730394 I    8 I I 66  I Nedvězí      I 702323 I   13 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Ďáblice      I 730629 I    7 I I 67  I Nové Město     I 727181 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Dejvice      I 729272 I    6 I I 68  I Nusle       I 728161 I   21 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Dolní Chabry    I 730599 I    8 I I 69  I Petrovice     I 732613 I   11 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 14  I Dolní Měcholupy  I 732541 I   11 I I 70  I Písnice      I 720984 I   13 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 15  I Dolní Počernice  I 629952 I   14 I I 71  I Pitkovice     I 773417 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 16  I Dubeč       I 633330 I   14 I I 72  I Podolí       I 728152 I   21 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 17  I Háje        I 728233 I   11 I I 73  I Prosek       I 731382 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 18  I Hájek u Uhříněvsi I 773395 I   14 I I 74  I Přední Kopanina  I 734373 I   17 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 19  I Hloubětín     I 731234 I    9 I I 75  I Radlice      I 728641 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 20  I Hlubočepy     I 728837 I    5 I I 76  I Radotín      I 738620 I   16 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 21  I Hodkovičky     I 727857 I    4 I I 77  I Ruzyně       I 729710 I   20 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 22  I Holešovice     I 730122 I    3 I I 78  I Řeporyje      I 745251 I   16 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 23  I Holyně       I 750573 I   18 I I 79  I Řepy        I 729701 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 24  I Horní Měcholupy  I 732583 I   11 I I 80  I Satalice      I 746134 I   15 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 25  I Horní Počernice  I 643777 I   19 I I 81  I Sedlec       I 730041 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 26  I Hostavice     I 731722 I   19 I I 82  I Slivenec      I 750590 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 27  I Hostivař      I 732052 I   11 I I 83  I Smíchov      I 729051 I   21 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 28  I Hradčany      I 727121 I    1 I I 84  I Sobín       I 793256 I   17 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 29  I Hrdlořezy     I 731765 I   10 I I 85  I Staré Město    I 727024 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 30  I Chodov       I 728225 I   11 I I 86  I Stodůlky      I 755541 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 31  I Cholupice     I 652393 I   13 I I 87  I Strašnice     I 731943 I   10 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 32  I Jinonice      I 728730 I    5 I I 88  I Střešovice     I 729302 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 33  I Josefov      I 727008 I    1 I I 89  I Střížkov      I 730866 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 34  I Kamýk       I 728438 I   12 I I 90  I Suchdol      I 729981 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 35  I Karlín       I 730955 I    3 I I 91  I Šeberov      I 762130 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 36  I Kbely       I 731641 I    7 I I 92  I Štěrboholy     I 732516 I   11 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 37  I Klánovice     I 665444 I   19 I I 93  I Točná       I 652407 I   13 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 38  I Kobylisy      I 730475 I    9 I I 94  I Troja       I 730190 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 39  I Koloděje      I 668508 I   14 I I 95  I Třebonice     I 770353 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 40  I Kolovraty     I 668591 I   14 I I 96  I Třeboradice    I 731528 I   15 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 41  I Komořany      I 728519 I   12 I I 97  I Uhříněves     I 773425 I   14 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 42  I Košíře       I 728764 I    5 I I 98  I Újezd nad Lesy   I 773778 I   19 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 43  I Královice     I 672629 I   13 I I 99  I Újezd u Průhonic  I 773999 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 44  I Krč        I 727598 I    4 I I 100 I Veleslavín     I 729353 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 45  I Křeslice      I 676071 I   12 I I 101 I Velká Chuchle   I 729213 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 46  I Kunratice     I 728314 I   12 I I 102 I Vinohrady     I 727164 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 47  I Kyje        I 731226 I   19 I I 103 I Vinoř       I 782378 I   15 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 48  I Lahovice      I 729248 I   17 I I 104 I Vokovice      I 729418 I   20 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 49  I Letňany      I 731439 I    7 I I 105 I Vršovice      I 732257 I   21 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 50  I Lhotka       I 728071 I    4 I I 106 I Vyšehrad      I 727300 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 51  I Libeň       I 730891 I    9 I I 107 I Vysočany      I 731285 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 52  I Liboc       I 729795 I   20 I I 108 I Záběhlice     I 732117 I   10 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 53  I Libuš       I 728390 I   12 I I 109 I Zadní Kopanina   I 745278 I   17 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 54  I Lipany       I 668605 I   13 I I 110 I Zbraslav      I 791733 I   16 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 55  I Lipence      I 683973 I   17 I I 111 I Zličín       I 793264 I   18 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 56  I Lochkov      I 686425 I   17 I I 112 I Žižkov       I 727415 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
                          
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                        Brno                        I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Bohunice      I 612006 I    7 I I 25  I Město Brno     I 610003 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Bosonohy      I 608505 I    7 I I 26  I Mokrá Hora     I 611701 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Brněnské Ivanovice I 612227 I    9 I I 27  I Nový Lískovec   I 610283 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Bystrc       I 611778 I    4 I I 28  I Obřany       I 612553 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Černá Pole     I 610771 I    3 I I 29  I Ořešín       I 712680 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Černovice     I 611263 I    6 I I 30  I Pisárky      I 610208 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Dolní Heršpice   I 612111 I    9 I I 31  I Ponava       I 611379 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Dvorska      I 633895 I    9 I I 32  I Přízřenice     I 612146 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Holásky      I 612243 I    9 I I 33  I Řečkovice     I 611646 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Horní Heršpice   I 612065 I    9 I I 34  I Sadová       I 611565 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Husovice      I 610844 I    6 I I 35  I Slatina      I 612286 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Chrlice      I 654132 I    9 I I 36  I Soběšice      I 751910 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Ivanovice     I 655856 I    4 I I 37  I Staré Brno     I 610089 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 14  I Jehnice      I 658201 I    8 I I 38  I Starý Lískovec   I 612014 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 15  I Jundrov      I 610542 I    4 I I 39  I Stránice      I 610330 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 16  I Kníničky      I 611905 I    4 I I 40  I Štýřice      I 610186 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 17  I Kohoutovice    I 610313 I    4 I I 41  I Trnitá       I 610950 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 18  I Komárov      I 611026 I    6 I I 42  I Tuřany       I 612171 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 19  I Komín       I 610585 I    4 I I 43  I Útěchov u Brna   I 775550 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 20  I Královo Pole    I 611484 I    3 I I 44  I Veveří       I 610372 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 21  I Lesná       I 610887 I    4 I I 45  I Zábrdovice     I 610704 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 22  I Líšeň       I 612405 I    7 I I 46  I Žabovřesky     I 610470 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 23  I Maloměřice     I 612499 I    6 I I 47  I Žebětín      I 795674 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 24  I Medlánky      I 611743 I    4 I I 48  I Židenice      I 611115 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     České Budějovice                    I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I České Budějovice 1 I 621919 I    1 I I  7  I České Budějovice 7 I 622486 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I České Budějovice 2 I 621943 I    2 I I  8  I České Vrbné    I 622729 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I České Budějovice 3 I 622052 I    2 I I  9  I Haklovy Dvory   I 636797 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I České Budějovice 4 I 622222 I    3 I I 10  I Kaliště u Českých I 662208 I    3 I
I    I          I    I     I I    I Budějovic     I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I České Budějovice 5 I 622281 I    3 I I 11  I Třebotovice    I 662216 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I České Budějovice 6 I 622346 I    3 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                    Františkovy Lázně                     I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Dlouhé Mosty    I 768880 I    2 I I  5  I Krapice      I 634662 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Františkovy Lázně I 634646 I    1 I I  6  I Slatina u     I 634689 I    2 I
I    I          I    I     I I    I Františkových   I    I     I
I    I          I    I     I I    I Lázní       I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Horní Lomany    I 634654 I    2 I I  7  I Žírovice      I 634697 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Jedličná      I 634638 I    2 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     Hradec Králové                     I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Březhrad      I 613878 I    4 I I 12  I Pouchov      I 726559 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Hradec Králové   I 646873 I    1 I I 13  I Pražské Předměstí I 647101 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Kluky       I 647225 I    3 I I 14  I Roudnička     I 741825 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kukleny      I 647209 I    3 I I 15  I Rusek       I 743674 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Malšova Lhota   I 691305 I    4 I I 16  I Slezské Předměstí I 646971 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Malšovice u Hradce I 646997 I    2 I I 17  I Slatina u Hradce  I 749656 I    4 I
I    I Králové      I    I     I I    I Králové      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Nový Hradec    I 647187 I    2 I I 18  I Svinary      I 760765 I    5 I
I    I Králové      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Piletice      I 726541 I    5 I I 19  I Svobodné Dvory   I 761125 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Plácky       I 721204 I    4 I I 20  I Třebeš       I 647047 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Plačice      I 721212 I    4 I I 21  I Věkoše       I 726583 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Plotiště nad Labem I 721930 I    5 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Jihlava                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Antonínův Důl   I 757900 I    2 I I 10  I Kosov u Jihlavy  I 691372 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Bedřichov u    I 659878 I    3 I I 11  I Pančava      I 659835 I    2 I
I    I Jihlavy      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Helenín      I 659827 I    2 I I 12  I Pávov       I 659916 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Henčov       I 648680 I    2 I I 13  I Pístov u Jihlavy  I 721000 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Heroltice u    I 638421 I    2 I I 14  I Popice u Jihlavy  I 725765 I    2 I
I    I Jihlavy      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Horní Kosov    I 643084 I    3 I I 15  I Sasov       I 659843 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Hosov       I 643092 I    3 I I 16  I Staré Hory     I 659860 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Hruškové Dvory   I 648698 I    3 I I 17  I Vysoká u Jihlavy  I 721018 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Jihlava      I 659673 I    1 I I 18  I Zborná       I 791610 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     Karlovy Vary                      I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Bohatice      I 663581 I    3 I I  9  I Počerny      I 753831 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Cihelny      I 631043 I    4 I I 10  I Rosnice u Staré  I 753840 I    4 I
I    I          I    I     I I    I Role        I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Čankov       I 746746 I    4 I I 11  I Rybáře       I 663557 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Doubí u Karlových I 631051 I    4 I I 12  I Sedlec u Karlových I 746754 I    4 I
I    I Var        I    I     I I    I Var        I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Drahovice     I 663701 I    2 I I 13  I Stará Role     I 753858 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Dvory       I 663549 I    3 I I 14  I Tašovice      I 631060 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Karlovy Vary    I 663433 I    1 I I 15  I Tuhnice      I 663492 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Olšová Vrata    I 663654 I    4 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Kladno                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Dubí u Kladna   I 665169 I    3 I I  5  I Motyčín      I 764540 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Hnidousy      I 764558 I    3 I I  6  I Rozdělov      I 664961 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Kladno       I 665061 I    1 I I  7  I Vrapice      I 665177 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kročehlavy     I 665126 I    2 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Liberec                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Dolní Hanychov   I 682268 I    2 I I 14  I Machnín      I 689823 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Doubí u Liberce  I 631086 I    4 I I 15  I Nové Pavlovice   I 682161 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Františkov u    I 682233 I    2 I I 16  I Ostašov u Liberce I 682471 I    5 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Hluboká u Liberce I 631094 I    5 I I 17  I Pilínkov      I 631108 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Horní Hanychov   I 682462 I    4 I I 18  I Radčice u Krásné  I 673650 I    5 I
I    I          I    I     I I    I Studánky      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Horní Růžodol   I 682250 I    2 I I 19  I Rochlice u Liberce I 682314 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Horní Suchá u   I 682489 I    5 I I 20  I Rudolfov      I 682446 I    5 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Janův Důl u    I 682241 I    2 I I 21  I Ruprechtice    I 682144 I    2 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Karlinky      I 682497 I    5 I I 22  I Růžodol I     I 682209 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Kateřinky u    I 682438 I    5 I I 23  I Staré Pavlovice  I 682179 I    2 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Krásná Studánka  I 673641 I    5 I I 24  I Starý Harcov    I 682390 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Kunratice u    I 785628 I    5 I I 25  I Vesec u Liberce  I 780472 I    4 I
I    I Liberce      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Liberec      I 682039 I    1 I I 26  I Vratislavice nad  I 785644 I    3 I
I    I          I    I     I I    I Nisou       I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     Mariánské Lázně                     I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Chotěnov u Marián. I 901903 I    3 I I  3  I Stanoviště u    I 691674 I    3 I
I    I Lázní       I    I     I I    I Marián. Lázní   I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Mariánské Lázně  I 691585 I    1 I I  4  I Úšovice      I 691607 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Olomouc                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Bělidla      I 710881 I    3 I I 14  I Neředín      I 710687 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Černovír      I 710571 I    4 I I 15  I Nová Ulice     I 710717 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Droždín      I 632635 I    2 I I 16  I Nové Sady u    I 710814 I    3 I
I    I          I    I     I I    I Olomouce      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Hejčín       I 710644 I    3 I I 17  I Nový Svět u    I 710920 I    4 I
I    I          I    I     I I    I Olomouce      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Hodolany      I 710873 I    3 I I 18  I Olomouc-město   I 710504 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Holice u Olomouce I 641227 I    3 I I 19  I Pavlovičky     I 710938 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Chomoutov     I 652415 I    4 I I 20  I Povel       I 710784 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Chválkovice    I 710911 I    3 I I 21  I Radíkov u Olomouce I 737747 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Klášterní Hradisko I 710555 I    3 I I 22  I Řepčín       I 710946 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Lazce       I 710598 I    3 I I 23  I Slavonín      I 750387 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Lošov       I 686875 I    2 I I 24  I Svatý Kopeček   I 669288 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Nedvězí u Olomouce I 702358 I    4 I I 25  I Topolany u     I 767760 I    4 I
I    I          I    I     I I    I Olomouce      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Nemilany      I 703109 I    4 I I 26  I Týneček      I 772411 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                        Opava                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Držkovice     I 777170 I    4 I I  9  I Opava-Město    I 711560 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Jaktař       I 711730 I    3 I I 10  I Opava-Předměstí  I 711578 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Jarkovice     I 783595 I    4 I I 11  I Palhanec      I 777188 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kateřinky u Opavy I 711756 I    2 I I 12  I Podvihov      I 724637 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Komárov u Opavy  I 711845 I    4 I I 13  I Suché Lazce    I 759180 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Kylešovice     I 711811 I    3 I I 14  I Vávrovice     I 777196 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Malé Hoštice    I 711870 I    4 I I 15  I Vlaštovičky    I 783609 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Milostovice    I 695149 I    4 I I 16  I Zlatníky u Opavy  I 793230 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Ostrava                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Antošovice     I 600393 I    2 I I 21  I Nová Ves u Ostravy I 713937 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Bartovice     I 715085 I    3 I I 22  I Petřkovice u    I 720470 I    2 I
I    I          I    I     I I    I Ostravy      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Dubina u Ostravy  I 798894 I    6 I I 23  I Polanka nad Odrou I 725081 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Heřmanice     I 714691 I    3 I I 24  I Poruba       I 715174 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Hošťálkovice    I 646075 I    2 I I 25  I Poruba-sever    I 715221 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Hrabová      I 714534 I   10 I I 26  I Proskovice     I 733474 I    7 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Hrabůvka      I 714585 I    6 I I 27  I Přívoz       I 713767 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Hrušov       I 714917 I    4 I I 28  I Pustkovec     I 715301 I    9 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Koblov       I 667366 I    2 I I 29  I Radvanice     I 715018 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Krásné Pole    I 673722 I    7 I I 30  I Slezská Ostrava  I 714828 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Kunčice nad    I 714224 I    4 I I 31  I Stará Bělá     I 753661 I    7 I
I    I Ostravicí     I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Kunčičky      I 714241 I    4 I I 32  I Stará Plesná    I 721689 I   12 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Lhotka u Ostravy  I 681458 I    2 I I 33  I Svinov       I 715506 I    8 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 14  I Mariánské Hory   I 713830 I    5 I I 34  I Třebovice ve    I 715433 I    8 I
I    I          I    I     I I    I Slezsku      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 15  I Martinov ve    I 715379 I    8 I I 35  I Vítkovice     I 714071 I   11 I
I    I Slezsku      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 16  I Michálkovice    I 714747 I    3 I I 36  I Výškovice u    I 715620 I    6 I
I    I          I    I     I I    I Ostravy      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 17  I Moravská Ostrava  I 713520 I    1 I I 37  I Zábřeh-Hulváky   I 713970 I   11 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 18  I Muglinov      I 714941 I    3 I I 38  I Zábřeh nad Odrou  I 714305 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 19  I Nová Bělá     I 704946 I    7 I I 39  I Zábřeh-VŽ     I 714089 I   11 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 20  I Nová Plesná    I 721671 I   12 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
                          
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Pardubice                      I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Černá za Bory   I 619965 I    5 I I 11  I Pardubice     I 717657 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Dražkovice     I 632252 I    4 I I 12  I Pardubičky     I 717835 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Drozdice      I 619973 I    6 I I 13  I Popkovice     I 718068 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Hostovice     I 645991 I    6 I I 14  I Rosice nad Labem  I 741205 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Lány na Důlku   I 679071 I    6 I I 15  I Semtín       I 747386 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Mnětice      I 619981 I    5 I I 16  I Staré Čívice    I 754170 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Nemošice      I 703249 I    3 I I 17  I Staročernsko    I 619990 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Nové Jesenčany   I 718084 I    2 I I 18  I Studánka      I 717843 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Ohrazenice     I 709328 I    3 I I 19  I Svítkov      I 718033 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Opočínek      I 679089 I    6 I I 20  I Trnová       I 717959 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Plzeň                        I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Bolevec      I 722120 I    2 I I 13  I Lhota u Dobřan   I 680940 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Božkov       I 722294 I    2 I I 14  I Litice u Plzně   I 722740 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Bručná       I 722367 I    2 I I 15  I Lobzy       I 722618 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Bukovec      I 722707 I    3 I I 16  I Malesice      I 690821 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Černice      I 620106 I    3 I I 17  I Plzeň       I 721981 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Červený Hrádek u  I 621081 I    2 I I 18  I Plzeň 4      I 722731 I    2 I
I    I Plzně       I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Dolní Vlkýš    I 690813 I    3 I I 19  I Radčice u Plzně  I 737411 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Doubravka     I 722677 I    2 I I 20  I Radobyčice     I 620122 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Doudlevce     I 722464 I    2 I I 21  I Skvrňany      I 722596 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Hradiště u Plzně  I 722341 I    2 I I 22  I Újezd       I 722685 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Koterov      I 671053 I    2 I I 23  I Valcha       I 722472 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Křimice      I 676195 I    3 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Poděbrady                      I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Kluk        I 666670 I    2 I I  4  I Přední Lhota u   I 734381 I    2 I
I    I          I    I     I I    I Poděbrad      I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Poděbrady     I 723495 I    1 I I  5  I Velké Zboží    I 723550 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Polabec      I 723541 I    2 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Přerov                       I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Čekyně       I 619108 I    3 I I  8  I Penčičky      I 719064 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Dluhonice     I 626708 I    5 I I  9  I Popovice u Přerova I 782343 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Henčlov      I 638277 I    4 I I 10  I Předmostí     I 734977 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kozlovice u    I 734985 I    3 I I 11  I Přerov       I 734713 I    1 I
I    I Přerova      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Lověšice u Přerova I 735001 I    4 I I 12  I Újezdec u Přerova I 774073 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Lýsky       I 782335 I    4 I I 13  I Vinary u Přerova  I 782351 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Penčice      I 719056 I    4 I I 14  I Žeravice      I 796441 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                     Ústí nad Labem                     I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Božtěšice     I 608955 I    4 I I 14  I Neštěmice     I 703869 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Brná nad Labem   I 609901 I    4 I I 15  I Nová Ves      I 705616 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Budov u Svádova  I 759805 I    5 I I 16  I Olešnice u Svádova I 759813 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Bukov       I 775096 I    2 I I 17  I Předlice      I 775002 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Církvice      I 746410 I    5 I I 18  I Sebuzín      I 746428 I    5 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Dělouš       I 775894 I    6 I I 19  I Skorotice u Ústí  I 748480 I    4 I
I    I          I    I     I I    I nad Labem     I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Dobětice      I 757772 I    2 I I 20  I Strážky u Habrovic I 636444 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Habrovice     I 636436 I    4 I I 21  I Střekov      I 775258 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  9  I Hostovice u Ústí  I 645982 I    5 I I 22  I Svádov       I 759830 I    5 I
I    I nad Labem     I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 10  I Klíše       I 775053 I    2 I I 23  I Tuchomyšl     I 771368 I    6 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 11  I Kojetice u     I 690686 I    5 I I 24  I Ústí nad Labem   I 774871 I    1 I
I    I Malečova      I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 12  I Krásné Březno   I 775266 I    3 I I 25  I Vaňov       I 776807 I    4 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I 13  I Mojžíř       I 698164 I    3 I I 26  I Všebořice     I 775118 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                        Zlín                        I
I-------I-----------------------------I---------I--I-------I-----------------------------I---------I
I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I I Poř. I Katastrální území      I Číslo  I
I číslo I--------------------I--------I oblasti I I číslo I--------------------I--------I oblasti I
I    I název       I kód  I     I I    I název       I kód  I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  1  I Jaroslavice u   I 635863 I    3 I I  9  I Mladcová      I 636177 I    3 I
I    I Zlína       I    I     I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  2  I Klečůvka      I 666041 I    3 I I 10  I Prštné       I 636142 I    2 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  3  I Kostelec u Zlína  I 670138 I    3 I I 11  I Příluky u Zlína  I 635812 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  4  I Kudlov       I 635898 I    3 I I 12  I Salaš u Zlína   I 745952 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  5  I Lhotka u Zlína   I 636053 I    3 I I 13  I Štípa       I 670146 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  6  I Louky nad Dřevnicí I 636118 I    2 I I 14  I Velíková      I 778028 I    3 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  7  I Lužkovice     I 795887 I    3 I I 15  I Zlín        I 635561 I    1 I
I-------I--------------------I--------I---------I I-------I--------------------I--------I---------I
I  8  I Malenovice u Zlína I 635987 I    2 I I    I          I    I     I
I-------I--------------------I--------I---------I--I-------I--------------------I--------I---------I                          
b) Podle začlenění katastrálních území obcí do oblastí
I----------------------------------------------------------------------------I
I Hlavní město Praha                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Vinohrady, Vyšehrad                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Holešovice, Karlín, Žižkov                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Troja, Střešovice, Veleslavín     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 7   I Ďáblice, Kbely, Letňany                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 8   I Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Sedlec, Suchdol     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 9   I Libeň, Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, Vysočany      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 10   I Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 11   I Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov,     I
I    I Petrovice, Štěrboholy,                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 12   I Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany,   I
I    I Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 13   I Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 14   I Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje,  I
I    I Kolovraty, Uhříněves                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 15   I Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 16   I Radotín, Řeporyje, Zbraslav,                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 17   I Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobín, Zadní     I
I    I Kopanina,                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 18   I Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká I
I    I Chuchle, Zličín,                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 19   I Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. I
I    I Lesy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 20   I Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice,                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 21   I Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Brno                                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Město Brno                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Staré Brno, Stránice, Veveří                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, I
I    I Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 7   I Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý     I
I    I Lískovec, Žebětín                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 8   I Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 9   I Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní    I
I    I Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I České Budějovice                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I České Budějovice 1                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I České Budějovice 2, České Budějovice 3              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České    I
I    I Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Haklovy Dvory, Třebotovice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Františkovy Lázně                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Františkovy Lázně                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u     I
I    I Františkových Lázní, Žírovice                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Hradec Králové                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Hradec Králové                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské     I
I    I Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce    I
I    I Králové                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Jihlava                                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Jihlava                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u   I
I    I Jihlavy, Pančava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Popice u Jihlavy,   I
I    I Sasov, Zborná                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré  I
I    I Hory, Vysoká u Jihlavy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Karlovy Vary                                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Karlovy Vary                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Drahovice, Rybáře, Tuhnice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bohatice, Dvory, Stará Role                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny,  I
I    I Rosnice u Staré Role, Sedlec u Karlových Var, Tašovice      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Kladno                                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Kladno                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Kročehlavy, Rozdělov                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Liberec                                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Liberec                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u I
I    I Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Růžodol I
I    I I, Staré Pavlovice, Starý Harcov                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Vratislavice nad Nisou                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce,    I
I    I Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov I
I    I u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Mariánské Lázně                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Mariánské Lázně                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Ušovice                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Olomouc                                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Olomouc - město                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice,    I
I    I Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky,   I
I    I Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce,  I
I    I Slavonín, Topolany, Černovír                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Opava                                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Opava - město                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Jaktař, Kylešovice                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milostovice, I
I    I Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky I
I    I u Opavy                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Ostrava                                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Moravská Ostrava                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u I
I    I Ostravy                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 7   I Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 8   I Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 9   I Poruba, Poruba - sever, Pustkovec                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 10   I Hrabová                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 11   I Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 12   I Nová Plesná, Stará Plesná                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pardubice                                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Pardubice                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Nemošice, Ohrazenice, Rosice nad Labem              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Dražkovice, Popkovice, Svítkov                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čívice           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Plzeň                                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Plzeň                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka,    I
I    I Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany,  I
I    I Valcha                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u I
I    I Plzně, Malesice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Poděbrady                                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Poděbrady                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Přerov                                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Přerov                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Předmostí                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u     I
I    I Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Dluhonice                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Ústí nad Labem                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Ústí nad Labem                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 4   I Božtěšice, Brna nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L.,    I
I    I Strážky u Habrovic, Vaňov                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 5   I Budov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú. n. L., Kojetice u    I
I    I Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 6   I Dělouš, Tuchomyšl                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zlín                                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Oblast I Katastrální území                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 1   I Zlín                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 2   I Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I 3   I Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u I
I    I Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína,    I
I    I Štípa, Velíková                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění obce.
V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.
Příloha 3 Index trhu s nemovitými věcmi*
   Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
 
                                  Tabulka č. 1
I-----------------------I-------------------------------------------------------I
I     Znak     I         Kvalitativní pásma          I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I Pi I Název znaku  I Číslo I    Popis pásma     I   Hodnota   I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I 1  I Situace na   I  I.  I Poptávka nižší než nabídka I -0,01 až -0,06 I
I   I dílčím     I--------I----------------------------I-----------------I
I   I (segmentu)   I II.  I Nabídka odpovídá poptávce I   0,00    I
I   I trhu s     I--------I----------------------------I-----------------I
I   I nemovitými   I III. I Poptávka je vyšší než   I 0,01 až 0,06  I
I   I věcmi     I    I nabídka          I         I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I 2  I Vlastnické   I  I.  I Pozemek s nemovitou    I   -0,03   I
I   I vztahy     I    I stavbou (rozdílní     I         I
I   I        I    I vlastníci pozemku a    I         I
I   I        I    I stavby)          I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I II.  I Pozemek s právem stavby  I   -0,02   I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I III. I Pozemek ve         I   -0,01   I
I   I        I    I spoluvlastnictví (mimo   I         I
I   I        I    I spoluvl. podílu pozemku k I         I
I   I        I    I jednotce)         I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I IV.  I Jednotka ve        I   -0,02   I
I   I        I    I spoluvlastnictví nebo   I         I
I   I        I    I jednotka bez pozemku nebo I         I
I   I        I    I stavba ve spoluvlastnictví I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I  V.  I Nezastavěný pozemek, nebo I   0,00    I
I   I        I    I pozemek, jehož součástí je I         I
I   I        I    I stavba (stejný vlastník), I         I
I   I        I    I nebo stavba stejného    I         I
I   I        I    I vlastníka, nebo jednotka  I         I
I   I        I    I se spoluvlastnickým    I         I
I   I        I    I podílem na pozemku     I         I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I 3  I Změny v okolí I I.** I Negativní         I -0,01 až -0,08 I
I   I s vlivem na  I--------I----------------------------I-----------------I
I   I prodejnost   I II.  I Bez vlivu nebo       I   0,00    I
I   I nem. věci   I    I stabilizovaná území    I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I III.** I Pozitivní nebo       I 0,01 až 0,08  I
I   I        I    I stabilizovaná území v   I         I
I   I        I    I historických jádrech obcí, I         I
I   I        I    I v lázeňských a       I         I
I   I        I    I turistických střediscích  I         I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I 4  I Vliv právních I I.** I Negativní         I -0,01 až -0,04 I
I   I vztahů na   I--------I----------------------------I-----------------I
I   I prodejnost   I II.  I Bez vlivu         I   0,00    I
I   I (např. prodej I--------I----------------------------I-----------------I
I   I podílu,    I III.** I Pozitivní         I 0,01 až 0,04  I
I   I pronájem,   I    I              I         I
I   I právo stavby) I    I              I         I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I 5  I Ostatní    I I.** I Vlivy snižující cenu    I -0,01 až -0,30 I
I   I neuvedené   I--------I----------------------------I-----------------I
I   I (např. nový  I II.  I Bez dalších vlivů     I   0,00    I
I   I investiční   I--------I----------------------------I-----------------I
I   I záměr,     I III.** I Vlivy zvyšující cenu    I 0,01 až 0,30  I
I   I energetická  I    I              I         I
I   I úspornost,   I    I              I         I
I   I vysoká     I    I              I         I
I   I ekonomická   I    I              I         I
I   I návratnost)  I    I              I         I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I 6  I Povodňové   I  I.  I Zóna s vysokým rizikem   I   0,70    I
I   I riziko     I    I povodně (území tzv. 5-leté I         I
I   I        I    I vody)           I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I II.  I Zóna se středním rizikem  I   0,80    I
I   I        I    I povodně (území tzv.    I         I
I   I        I    I 20-leté vody)       I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I III. I Zóna s nízkým rizikem   I   0,95    I
I   I        I    I povodně (území tzv.    I         I
I   I        I    I 100-leté vody)       I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I IV.  I Zóna se zanedbatelným   I   1,00    I
I   I        I    I nebezpečím výskytu záplav I         I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I 7*** I Význam obce  I  I.  I Katastrální území     I   1,20    I
I   I        I    I lázeňských míst typu Aa) a I         I
I   I        I    I obce s významnými     I         I
I   I        I    I lyžařskými středisky nebo I         I
I   I        I    I obce s významnými     I         I
I   I        I    I turistickými cíli.     I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I II.  I Katastrální území     I   1,10    I
I   I        I    I lázeňských míst typu Ba) a I         I
I   I        I    I Ca) a obce s lyžařskými  I         I
I   I        I    I středisky nebo obce ve   I         I
I   I        I    I významných turistických  I         I
I   I        I    I lokalitách         I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I III. I Obce s počtem obyvatel nad I   1,00    I
I   I        I    I 5 tisíc a všechny obce v  I         I
I   I        I    I okr. Praha - východ, Praha I         I
I   I        I    I - západ a katastrální   I         I
I   I        I    I území lázeňských míst typu I         I
I   I        I    I Da) nebo oblíbené     I         I
I   I        I    I turistické lokality    I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I IV.  I Ostatní obce        I   0,90    I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I 8*** I Poloha obce  I  I.  I Katastrální území obce   I   1,15    I
I   I        I    I Prahy nebo Brna      I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I II.  I Obec, jejíž některé    I   1,10    I
I   I        I    I katastrální území sousedí I         I
I   I        I    I s Prahou nebo Brnem nebo  I         I
I   I        I    I Katastrální území     I         I
I   I        I    I vyjmenovaných obcí v    I         I
I   I        I    I tabulce č. 1 (kromě Prahy I         I
I   I        I    I a Brna)          I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I III. I Obec, jejíž některé    I   1,03    I
I   I        I    I katastrální území sousedí I         I
I   I        I    I s obcí (oblastí)      I         I
I   I        I    I vyjmenovanou v tabulce č. I         I
I   I        I    I 1 (kromě Prahy a Brna)   I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I IV.  I Obec vzdálená od hranice  I   1,06    I
I   I        I    I zastavěného území obce   I         I
I   I        I    I Prahy nebo Brna v     I         I
I   I        I    I nejkratším vymezeném úseku I         I
I   I        I    I silnice do 20 km včetně  I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I  V.  I Obec vzdálená od hranice  I   1,02    I
I   I        I    I zastavěného území     I         I
I   I        I    I vyjmenované obce nebo   I         I
I   I        I    I oblasti v tab. č. 1 (kromě I         I
I   I        I    I Prahy a Brna) v nejkratším I         I
I   I        I    I vymezeném úseku silnice do I         I
I   I        I    I 10 km včetně        I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I VI.  I Nevyjmenovaná obec o    I   1,00    I
I   I        I    I velikosti nad 5000     I         I
I   I        I    I obyvatel a obec, jejíž   I         I
I   I        I    I katastrální území sousedí I         I
I   I        I    I s nevyjmenovanou obcí   I         I
I   I        I    I velikosti nad 5000     I         I
I   I        I    I obyvatel          I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I VII. I V ostatních případech   I   0,80    I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I 9*** I Občanská    I  I.  I Komplexní vybavenost    I   1,05    I
I   I vybavenost   I    I (obchod, služby,      I         I
I   I obce      I    I zdravotnická zařízení,   I         I
I   I        I    I školské zařízení, pošta,  I         I
I   I        I    I bankovní (peněžní) služby, I         I
I   I        I    I sportovní a kulturní    I         I
I   I        I    I zařízení aj.)       I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I II.  I Základní vybavenost    I   1,00    I
I   I        I    I (obchod, ambulantní    I         I
I   I        I    I zařízení a základní škola) I         I
I   I        I--------I----------------------------I-----------------I
I   I        I III. I Minimální vybavenost    I   0,90    I
I   I        I    I (obchod nebo služby -   I         I
I   I        I    I základní sortiment) nebo  I         I
I   I        I    I žádná           I         I
I------I----------------I--------I----------------------------I-----------------I
I                       5                I
I Index trhu: IT = P6 x P7 x P8 x P9 x ( 1 + Suma Pi )             I
I                       i=1                I
I-------------------------------------------------------------------------------I
*  Index trhu IT pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5 a 6 a § 9 odst. 2 a 3
  je roven 1.
** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit
  včetně použité výše jeho hodnoty.
*** Znaky č. 7 až 9 se posuzují pouze u stavby, která není součástí pozemku, a
  u jednotky, pokud se
  - stavba nebo jednotka oceňuje nákladovým způsobem, nebo
  - stavba nebo jednotka oceňuje porovnávacím způsobem a současně se nachází
   v obci, která není vyjmenovaná v tabulce č. 1 s určenými základními cenami
   dle přílohy pro příslušný druh oceňované stavby nebo jednotky;
  v ostatních případech ocenění nemovitých věcí je hodnota těchto znaků pro
  výpočet indexu trhu rovna 1.
Index omezujících vlivů pozemku Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
                                 Tabulka č. 2
I---------------------I------------------------------------------------------I
I     Znak    I        Kvalitativní pásma           I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I Pi I  Název znaku I Číslo I    Popis pásma     I  Hodnota   I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 1 I Geometrický  I  I.  I Nevhodný tvar, nebo    I -0,01 až -0,03 I
I  I tvar pozemku a I    I velikost - omezující jeho I        I
I  I velikost    I    I využití          I        I
I  I pozemku    I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I II.  I Tvar bez vlivu na využití I   0,00   I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 2 I Svažitost   I  I.  I Svažitost terénu pozemku  I -0,02 až -0,04 I
I  I pozemku a   I    I nad 15 %; orientace SV, S I        I
I  I expozice    I    I a SZ            I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I II.  I Svažitost terénu pozemku  I -0,01 až -0,02 I
I  I        I    I nad 15 %; ostatní     I        I
I  I        I    I orientace         I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I III. I Svažitost terénu pozemku  I 0,00 až -0,01 I
I  I        I    I do 15 % včetně; orientace I        I
I  I        I    I SV, S a SZ         I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I IV.  I Svažitost terénu pozemku  I   0,00   I
I  I        I    I do 15% včetně; ostatní   I        I
I  I        I    I orientace         I        I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 3 I Ztížené    I  I.  I Hladina spodní vody méně  I -0,01 až -0,05 I
I  I základové   I    I než 1 m pod úrovní     I        I
I  I podmínky    I    I výchozího terénu      I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I II.  I Snížená únosnost základové I -0,01 až -0,05 I
I  I        I    I půdy (složitější způsob  I        I
I  I        I    I zakládání stavby, např.  I        I
I  I        I    I základová deska, piloty  I        I
I  I        I    I apod.)           I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I III. I Neztížené základové    I   0,00   I
I  I        I    I podmínky          I        I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 4 I Chráněná území I  I.  I Mimo chráněné území a   I   0,00   I
I  I a ochranná   I    I ochranné pásmo       I        I
I  I pásma     I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I II.  I Ochranné pásmo 1)     I -0,01 až -0,03 I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I III. I Chráněná krajinná oblast  I -0,01 až -0,03 I
I  I        I    I 2) v 1. a 2. zóně, nebo  I        I
I  I        I    I národní park 3) ,     I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I IV.  I Národní přírodní      I -0,03 až -0,05 I
I  I        I    I rezervace, národní     I        I
I  I        I    I přírodní památka, přírodní I        I
I  I        I    I rezervace a přírodní    I        I
I  I        I    I památka 4)         I        I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 5 I Omezení    I  I.  I Bez omezení užívání    I   0,00   I
I  I užívání    I--------I----------------------------I----------------I
I  I pozemku    I II.  I Stavební uzávěra      I -0,01 až -0,05 I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I III. I Stavba pod povrchem    I -0,01 až -0,05 I
I  I        I    I pozemku          I        I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 6 I Ostatní    I I. * I Vlivy snižující cenu    I -0,01 až -0,30 I
I  I neuvedené   I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I II.  I Bez dalších vlivů     I    0    I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I                        6              I
I Index omezujících vlivů na pozemek: IO = 1 + suma Pi            I
I                       i = 1             I
I----------------------------------------------------------------------------I
* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit 
 včetně použité výše jeho hodnoty.
1. Ochrannými pásmy, stanovenými právními předpisy nebo správními rozhodnutími, se rozumí například: a) ochranná pásma zvláště chráněných území, b) ochranná pásma vodních zdrojů nebo přírodních léčivých zdrojů, c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení, d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů, e) ochranná pásma drážní a silniční, f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a chráněná ložisková území. 2. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 3. Vyhlášené národní parky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 4. Vyhlášené národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
                                                            Tabulka č. 3
I------------------------------I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I      Znak       I                    Kvalitativní pásma                     I
I----I----------------I--------I---------------------------I-----------------------------------------------------------------------I
I Pi I Název znaku  I Číslo I    Popis pásma    I           Druh a účel stavby na pozemku           I
I  I        I    I              I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I    I              I Rezidenční I Rezidenční I Stavby pro I Budovy pro  I Budovy pro  I
I  I        I    I              I stavby v I stavby v I rodinnou I školství a  I  obchod a  I
I  I        I    I              I obcích do I ostatních I rekreaci I zdravotnictví I administrativu I
I  I        I    I              I 2000 ob. I obcích nad I      I        I        I
I  I        I    I              I  včetně  I  2000  I      I        I        I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I a I    b    I  c  I       d       I   e   I   f   I   g   I    h    I    i    I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 1 I Druh a účel  I  I.  I Druh hlavní stavby v   I    1,01 I    1,00 I    0,85 I     0,55 I      0,65 I
I  I užití stavby  I    I jednotném funkčním celku I      I      I      I        I        I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 2 I Převažující  I  I.  I Rezidenční zástavba    I    0,03 I    0,04 I    0,01 I     0,10 I      0,08 I
I  I zástavba v   I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I okolí pozemku I II.  I Obchodní centra      I    0,01 I    0,02 I   -0,01 I     0,00 I      0,10 I
I  I a životní   I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I prostředí   I III. I Rekreační oblasti     I   -0,02 I   -0,01 I    0,05 I     -0,15 I     -0,05 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I IV.  I Bez zástavby       I   -0,03 I   -0,03 I    0,02 I     0,00 I     -0,01 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I  V.  I Výrobní objekty -     I   -0,10 I   -0,10 I   -0,05 I     -0,05 I      0,00 I
I  I        I    I (řemesla, sklady)     I      I      I      I        I        I
I  I        I    I nerušící okolí      I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I VI.  I Výrobní objekty -     I 0 až -0,15 I 0 až -0,15 I 0 až -0,20 I     -0,10 I     -0,02 I
I  I        I    I (průmysl - výrobní haly) I      I      I      I        I        I
I  I        I    I zatěžující okolí     I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I VII  I Stavby pro zemědělství a I 0 až -0,10 I 0 až -0,10 I 0 až -0,05 I     -0,10 I     -0,05 I
I  I        I    I ostatní neuvedené     I      I      I      I        I        I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 3 I Poloha pozemku I  I.  I Střed obce - centrum obce I    0,01 I    0,03 I   -0,01 I     0,10 I      0,10 I
I  I v obci     I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I II.  I Navazující na střed    I    0,00 I    0,02 I    0,00 I     0,08 I      0,05 I
I  I        I    I (centrum) obce      I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I III. I Okrajové části obce    I   -0,01 I   -0,05 I    0,05 I     0,02 I      0,00 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I IV.  I Části obce nesrostlé s  I   -0,02 I   -0,08 I    0,07 I     0,00 I     -0,03 I
I  I        I    I obcí (mimo samot)     I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I  V.  I Samoty          I   -0,08 I   -0,10 I    0,08 I     -0,05 I     -0,10 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I VI.  I Ostatní neuvedené     I   -0,03 I   -0,03 I    0,03 I     0,05 I      0,02 I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 4 I Možnost    I  I.  I Pozemek lze napojit na  I    0,00 I    0,00 I    0,00 I     0,00 I      0,00 I
I  I napojení    I    I všechny sítě v obci nebo I      I      I      I        I        I
I  I pozemku na   I    I obec bez sítí       I      I      I      I        I        I
I  I inženýrské   I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I sítě, které  I II.  I Pozemek lze napojit pouze I   -0,10 I   -0,10 I   -0,05 I     -0,07 I     -0,08 I
I  I jsou v obci  I    I na některé sítě v obci  I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I III. I Pozemek nelze napojit na I     - I     - I   -0,15 I       - I       - I
I  I        I    I žádné sítě v obci     I      I      I      I        I        I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 5 I Občanská    I  I.  I V okolí nemovité věci je I    0,00 I    0,00 I    0,00 I     0,00 I      0,00 I
I  I vybavenost v  I    I dostupná občanská     I      I      I      I        I        I
I  I okolí pozemku I    I vybavenost obce      I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I II.  I V okolí nemovité věci je I   -0,02 I   -0,01 I    0,00 I     0,00 I     -0,01 I
I  I        I    I částečně dostupná     I      I      I      I        I        I
I  I        I    I občanská vybavenost obce I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I III. I V okolí nemovité věci   I   -0,05 I   -0,02 I    0,00 I     -0,01 I     -0,02 I
I  I        I    I není dostupná žádná    I      I      I      I        I        I
I  I        I    I občanská vybavenost v   I      I      I      I        I        I
I  I        I    I obci           I      I      I      I        I        I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 6 I Dopravní    I  I.  I Bez možnosti příjezdu   I   -0,08 I   -0,08 I   -0,05 I       - I     -0,10 I
I  I dostupnost k  I    I motorovým vozidlem    I      I      I      I        I        I
I  I pozemku    I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I II.  I Příjezd pouze jednostopým I   -0,07 I   -0,07 I   -0,04 I       - I     -0,07 I
I  I        I    I vozidlem         I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I III. I Příjezd po nezpevněné   I   -0,05 I   -0,05 I   -0,03 I     -0,07 I     -0,05 I
I  I        I    I komunikaci, špatné    I      I      I      I        I        I
I  I        I    I parkovací možnosti    I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I IV.  I Příjezd po nezpevněné   I   -0,03 I   -0,02 I   -0,02 I     -0,03 I     -0,03 I
I  I        I    I komunikaci, dobré     I      I      I      I        I        I
I  I        I    I parkovací možnosti    I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I  V.  I Příjezd po zpevněné    I   -0,02 I    0,00 I   -0,01 I     -0,02 I     -0,02 I
I  I        I    I komunikaci, špatné    I      I      I      I        I        I
I  I        I    I parkovací možnosti; nebo I      I      I      I        I        I
I  I        I    I příjezd po nezpevněné   I      I      I      I        I        I
I  I        I    I komunikaci s možností   I      I      I      I        I        I
I  I        I    I parkování na pozemku   I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I VI.  I Příjezd po zpevněné    I    0,00 I    0,00 I    0,00 I     0,00 I      0,00 I
I  I        I    I komunikaci, dobré     I      I      I      I        I        I
I  I        I    I parkovací možnosti    I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I VII. I Příjezd po zpevněné    I    0,01 I    0,01 I    0,00 I     0,05 I      0,10 I
I  I        I    I komunikaci, s možností  I      I      I      I        I        I
I  I        I    I parkování na pozemku   I      I      I      I        I        I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 7 I Osobní     I  I.  I Zastávka ve vzdálenosti  I   -0,07 I   -0,07 I   -0,01 I     -0,05 I     -0,1 0 I
I  I hromadná    I    I od 1001 m         I      I      I      I        I        I
I  I doprava, *   I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I II.  I Zastávka od 201 do 1000  I  -0,01 až I  -0,01 až I     0 I   -0,01 až I    0,01 až I
I  I        I    I MHD - špatná dostupnost  I   -0,06 I   -0,06 I      I     -0,03 I     -0,06 I
I  I        I    I centra obce        I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I III. I Zastávka do 200 m včetně I 0 až 0,02 I 0 až 0,02 I    0,00 I   0 až 0,01 I   0 až 0,02 I
I  I        I    I MHD - dobrá dostupnost  I      I      I      I        I        I
I  I        I    I centra obce,       I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I IV.  I MHD - centrum obce    I    0,03 I    0,03 I    0,00 I     0,02 I      0,03 I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 8 I Poloha pozemku I  I.  I Nevýhodná pro účel užití I   -0,01 I   -0,01 I    0,00 I     0,00 I     -0,03 I
I  I nebo stavby z I    I realizované stavby    I      I      I      I        I        I
I  I hlediska    I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I komerční    I II.  I Bez možnosti komerčního  I    0,00 I    0,00 I    0,00 I     0,00 I      0,00 I
I  I využitelnosti I    I využití stavby na pozemku I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I III. I Výhodná - možnost     I    0,01 I    0,04 I    0,01 I     0,05 I      0,05 I
I  I        I    I komerčního využití    I      I      I      I        I        I
I  I        I    I pozemku nebo stavby    I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I IV.  I Výhodná - pro pozemek se I    0,02 I    0,08 I    0,02 I     0,10 I      0,10 I
I  I        I    I stavbou s komerční    I      I      I      I        I        I
I  I        I    I využitelností       I      I      I      I        I        I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 9 I Obyvatelstvo  I  I.  I Konfliktní skupiny v   I 0 až -0,30 I 0 až -0,30 I 0 až -0,30 I  0 až -0,30 I   0 až -0,30 I
I  I        I    I okolí v okolních bytech  I      I      I      I        I        I
I  I        I    I nebo v okolí       I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I II.  I Bezproblémové okolí    I    0,00 I    0,00 I    0,00 I     0,00 I      0,00 I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 10 I Nezaměstnanost I  I.  I Vyšší než je průměr v   I   -0,02 I   -0,01 I    0,00 I     0,00 I      0,00 I
I  I        I    I kraji           I      I      I      I        I        I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I II.  I Průměrná nezaměstnanost  I    0,00 I    0,00 I    0,00 I     0,00 I      0,00 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I III. I Nižší než je průměr v   I    0,02 I    0,01 I    0,00 I     0,00 I      0,00 I
I  I        I    I kraji           I      I      I      I        I        I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I 11 I Vlivy ostatní I  I.  I Vlivy snižující cenu   I 0 až -0,30 I 0 až -0,30 I 0 až -0,30 I  0 až -0,30 I   0 až -0,30 I
I  I neuvedené **  I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I II.  I Bez dalších vlivů     I    0,00 I    0,00 I    0,00 I     0,00 I      0,00 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I  I        I III. I Vlivy zvyšující cenu   I 0 až 0,30 I 0 až 0,30 I 0 až 0,30 I   0 až 0,30 I   0 až 0,30 I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I---------------I----------------I
I                11                                                 I
I Index polohy: IP = P1 x (1 + suma Pi)                                              I
I               i = 2                                                I
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.
* V obcích s MHD se hodnotí dopravní spojení do centra obce, u ostatních obcí se výše hodnoty kvalitativního pásma 
určuje v návaznosti na počet denních spojů a vzdálenosti zastávky od oceňovaného pozemku.
Součet všech přirážek a srážek ve znacích 2 až 11 lze uplatnit maximálně v hodnotě - 0,80.
** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

1. Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:
  e, f  - budovám typu J, K z přílohy č. 8 a rodinným domům, 
  g - stavbám pro rodinnou rekreaci pro zahrádkářská chata, rekreační chata, rekreační 
    domek nebo rekreační chalupa oceňovaným podle § 13, 14, 35 a 36 , 
  h - budovám typu A, C, D, E, I z přílohy č. 8 nebo halám typu A, B z přílohy č. 9,
  i - budovám typu B, F, G, H z přílohy č. 8 a halám typu C, D z přílohy č.9.

2. Změní-li se počet obyvatel v obci (např. rozdělením, oddělením nebo sloučením s jinou 
  obcí) postupuje se podle ustanovení § 53.
Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby garáží, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje, pro inženýrské stavby a pro zemědělství Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
                                                        Tabulka č. 4
I------------------------------I---------------------------------------------------------------------------------------------I
I       Znak       I                  Kvalitativní pásma                    I
I----I----------------I--------I---------------------------I-----------------------------------------------------------------I
I Pi I Název znaku  I Číslo I    Popis pásma     I         Druh a účel stavby na pozemku         I
I  I        I    I              I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I    I              I  Garáže  I  Výroba  I  Sklady, I Inženýrské I Zemědělství I
I  I        I    I              I      I      I doprava a I  stavby  I       I
I  I        I    I              I      I      I  spoje  I      I       I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I a I    b    I  c  I       d       I   e   I   f   I   g   I   h   I   i   I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I 1 I Druh a účel  I  I.  I Druh hlavní stavby v   I    0,80 I    0,40 I    0,45 I    0,60 I    0,30 I
I  I užití stavby  I    I jednotném funkčním celku I      I      I      I      I       I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I 2 I Převažující  I  I.  I Rezidenční zástavba    I    0,04 I   -0,03 I    0,00 I    0,00 I    -0,01 I
I  I zástavba v   I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I okolí pozemku I II.  I Obchodní centra      I    0,04 I   -0,02 I 0 až 0,08 I    0,00 I    -0,01 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I III. I Rekreační oblasti     I    0,02 I   -0,01 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I IV.  I Výrobní objekty      I    0,02 I    0,00 I 0 až 0,10 I    0,00 I    0,00 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I  V.  I Stavby pro zemědělství a I    0,00 I    0,00 I 0 až 0,10 I    0,00 I    0,01 I
I  I        I    I ostatní neuvedené     I      I      I      I      I       I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I 3 I Možnost    I  I.  I Pozemek lze napojit na  I    0,00 I    0,00 I    0,00 I 0 až 0,05 I    0,00 I
I  I napojení    I    I všechny sítě v obci nebo I      I      I      I      I       I
I  I pozemku na   I    I obec bez sítí       I      I      I      I      I       I
I  I inženýrské   I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I sítě obce*,** I II.  I Pozemek lze napojit pouze I   -0,01 I   -0,05 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I
I  I        I    I na některé sítě v obci  I      I      I      I      I       I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I III. I Pozemek nelze napojit na I   -0,02 I   -0,10 I 0 až -0,10 I 0 až -0,10 I 0 až -0,10 I
I  I        I    I žádné sítě v obci     I      I      I      I      I       I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I 4 I Dopravní    I  I.  I Bez možnosti příjezdu   I 0 až -0,10 I 0 až -0,10 I 0 až -0,12 I 0 až -0,02 I    -0,01 I
I  I dostupnost k  I    I nebo příjezd po      I      I      I      I      I       I
I  I hranici    I    I nezpevněné komunikaci   I      I      I      I      I       I
I  I pozemku    I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I (areálu,    I II.  I Příjezd po zpevněné    I    0,00 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I
I  I pozemku s   I    I komunikaci        I      I      I      I      I       I
I  I povrchovou   I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I těžbou)*    I III  I Příjezd po zpevněné    I 0 až 0,03 I 0 až 0,10 I 0 až 0,08 I 0 až 0,05 I    0,01 I
I  I        I    I komunikaci pro nákladní  I      I      I      I      I       I
I  I        I    I dopravu          I      I      I      I      I       I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I IV.  I Příjezd po zpevněné    I    0,01 I    0,12 I    0,10 I    0,01 I    0,02 I
I  I        I    I komunikaci pro nákladní  I      I      I      I      I       I
I  I        I    I dopravu vlečka nebo    I      I      I      I      I       I
I  I        I    I železnice         I      I      I      I      I       I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I 5 I Parkovací   I  I.  I Omezené parkovací     I   -0,01 I   -0,05 I   -0,03 I 0 až -0,02 I    -0,02 I
I  I možnosti*   I    I možnosti         I      I      I      I      I       I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I II.  I Dobré parkovací možnosti I    0,00 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I
I  I        I    I na veřejné komunikace   I      I      I      I      I       I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I III. I Výborné parkovací     I    0,02 I    0,02 I    0,05 I 0 až 0,02 I  0 až 0,02 I
I  I        I    I možnosti (na pozemcích  I      I      I      I      I       I
I  I        I    I společně využívaných)   I      I      I      I      I       I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I 6 I Výhodnost   I  I.  I Nevýhodná poloha     I 0 až -0,10 I 0 až -0,10 I 0 až -0,10 I 0 až -0,10 I 0 až -0,10 I
I  I pozemku nebo  I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I stavby z    I II.  I Poloha bez vlivu na    I    0,00 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I
I  I hlediska    I    I komerční využití     I      I      I      I      I       I
I  I komerční    I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I využitelnosti I III. I Výhodná poloha      I 0 až 0,10 I 0 až 0,10 I 0 až 0,10 I 0 až 0,10 I  0 až 0,10 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I IV.  I Pozemky komerčně     I     - I  0,11 až I     - I  0,11 až I      - I
I  I        I    I využívané - (např.    I      I    0,30 I      I    0,30 I       I
I  I        I    I pozemek s povrchovou   I      I      I      I      I       I
I  I        I    I těžbou, golfová hřiště,  I      I      I      I      I       I
I  I        I    I pozemky pod stavbami   I      I      I      I      I       I
I  I        I    I obnovitelných zdrojů   I      I      I      I      I       I
I  I        I    I apod.)          I      I      I      I      I       I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I 7 I Vlivy ostatní I  I.  I Vlivy snižující cenu   I 0 až -0,30 I 0 až -0,30 I 0 až -0,30 I 0 až -0,30 I 0 až -0,30 I
I  I neuvedené***  I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I II.  I Bez dalších vlivů     I    0,00 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I    0,00 I
I  I        I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I  I        I III. I Vlivy zvyšující cenu   I 0 až 0,30 I 0 až 0,30 I 0 až 0,30 I 0 až 0,30 I  0 až 0,30 I
I----I----------------I--------I---------------------------I------------I------------I------------I------------I-------------I
I                 7                                             I
I Index polohy: IP = P1 x (1 + Suma Pi)                                           I
I                i=2                                             I
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.
 
* U liniových staveb a staveb rybníků a malých vodních nádrží se tento znak neposuzuje (jeho hodnota je nulová).
** U pozemků s povrchovou těžbou se posuzuje vybavenost obce, jejíž základní cena byla pro ocenění použita. 
*** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.
 
Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:
e - stavbám garáží oceňované podle § 15 a 37,
f - budovám typu L, M, R z přílohy č. 8 a halám typu E, F, G, I z přílohy č. 9, 
g - budovám typu P, S z přílohy č. 8 a halám typu H a J z přílohy č. 9, 
h - inženýrským stavbám oceňovaným podle § 17,
i - budovám typu N, O, Z z přílohy č. 8 nebo halám typu K, L, M z přílohy č. 9.
   Úpravy základních cen pro pozemky komunikací a veřejných prostranství
 
   Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
 
                                 Tabulka č. 5
I---------------------I------------------------------------------------------I
I    Znak     I         Kvalitativní pásma         I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I Pi I Název znaku  I Číslo I    Popis pásma     I  Hodnota   I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 1 I Kategorie a  I  I.  I Dálnice, silnice, dráhy  I     -0,30 I
I  I charakter   I    I celostátní, vzletové a   I        I
I  I pozemních   I    I přistávací dráhy letišť v I        I
I  I komunikací,  I    I délce 1 201 m a více    I        I
I  I veřejného   I--------I----------------------------I----------------I
I  I prostranství a I II.  I Místní komunikace (I. až  I     -0,20 I
I  I drah      I    I III. třídy), dráhy     I        I
I  I        I    I regionální, dráhy     I        I
I  I        I    I speciální, vzletové a   I        I
I  I        I    I přistávací dráhy letišť v I        I
I  I        I    I délce do 1 201 m      I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I III. I Účelové komunikace, vlečky I     -0,25 I
I  I        I    I a místní komunikace IV   I        I
I  I        I    I třídy (samostatné     I        I
I  I        I    I chodníky, cyklistické   I        I
I  I        I    I stezky, cesta v chatových I        I
I  I        I    I oblastech, obytné a pěší  I        I
I  I        I    I zóny)           I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I IV.  I Ostatní a veřejná     I     -0,10 I
I  I        I    I prostranství (veřejná   I        I
I  I        I    I zeleň, veřejné parky a   I        I
I  I        I    I jiné veřejné prostranství) I        I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 2 I Charakter a  I  I.  I V kat. území sídelní části I      0,05 I
I  I zastavěnost  I    I obce*           I        I
I  I území     I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I II.  I V kat. území mimo sídelní I     -0,05 I
I  I        I    I části obce* v zastavěném  I        I
I  I        I    I území obce         I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I III. I V kat. území mimo sídelní I     -0,30 I
I  I        I    I části obce v nezastavěném I        I
I  I        I    I území           I        I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 3 I Povrchy    I  I.  I Komunikace se zpevněným  I      0,00 I
I  I        I    I povrchem          I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I II.  I Komunikace s nezpevněným  I     -0,03 I
I  I        I    I povrchem          I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I III. I Veřejné parky nebo veřejná I      0,00 I
I  I        I    I zeleň           I        I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 4 I Vlivy ostatní I  I.  I Vlivy zvyšující cenu -   I  0,01 až 0,30 I
I  I neuvedené**  I    I (např. sídlištní zeleň,  I        I
I  I        I    I venkovní úpravy)      I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I II.  I Bez dalších vlivů     I      0,00 I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I III. I Vlivy snižující cenu    I -0,01 až -0,30 I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I 5 I Komerční    I  I.  I Bez možnosti komerčního  I      0,30 I
I  I využití    I    I využití          I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I II.  I Možnost komerčního využití I  0,90 až 1,15 I
I  I        I    I a dálnice         I        I
I  I        I--------I----------------------------I----------------I
I  I        I III. I Stavba pro komerční    I  1,16 až 1,60 I
I  I        I    I využití (např. čerpací   I        I
I  I        I    I stanice pohonných hmot,  I        I
I  I        I    I občerstvení, placené    I        I
I  I        I    I parkoviště...)       I        I
I----I----------------I--------I----------------------------I----------------I
I             4                         I
I Index: I = P5 x (1 + Suma Pi)                       I
I            i=1                         I
I----------------------------------------------------------------------------I
* Sídelní částí obce se rozumí katastrální území, v němž je magistrát nebo
  úřad obce (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 oblast č. 1, u obce Most
  oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek - Místek, v němž jsou jeho sídelní
  částí katastrální území Frýdek a katastrální území Místek.
** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit
  včetně použité výše jeho hodnoty.
Příloha 4 Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I  
I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 00100 I 16,77 I I 02253 I 4,34 I I 04099 I 1,17 I I 10600 I 11,60 I I 12143 I 2,21 I
I 00110 I 14,94 I I--------I--------I I--------I--------I I 10602 I 9,73 I I 12152 I 2,64 I
I 00112 I 12,88 I I 02310 I 6,16 I I 04167 I 1,17 I I 10610 I 9,93 I I 12153 I 2,36 I
I--------I--------I I 02312 I 5,30 I I 04168 I 1,17 I I 10612 I 8,29 I I--------I--------I
I 00300 I 18,10 I I 02313 I 4,98 I I 04177 I 1,18 I I 10640 I 7,93 I I 12210 I 4,97 I
I--------I--------I I--------I--------I I 04178 I 1,17 I I 10650 I 8,47 I I 12212 I 3,88 I
I 00401 I 7,32 I I 02411 I 7,65 I I 04189 I 1,16 I I--------I--------I I 12213 I 3,44 I
I 00411 I 6,44 I I 02414 I 4,10 I I 04199 I 1,17 I I 10700 I 10,21 I I 12242 I 2,78 I
I--------I--------I I 02441 I 4,69 I I--------I--------I I 10710 I 8,99 I I 12243 I 2,55 I
I 00501 I 9,18 I I 02444 I 2,28 I I 05500 I 8,40 I I 10740 I 6,85 I I 12252 I 3,14 I
I 00511 I 7,50 I I 02451 I 5,91 I I--------I--------I I 10750 I 7,30 I I 12253 I 2,72 I
I--------I--------I I 02454 I 2,83 I I 05600 I 14,95 I I--------I--------I I--------I--------I
I 00600 I 12,79 I I--------I--------I I--------I--------I I 10800 I 11,26 I I 12310 I 5,05 I
I 00602 I 11,38 I I 02901 I 8,18 I I 05700 I 13,82 I I 10810 I 9,68 I I 12312 I 4,07 I
I 00610 I 11,73 I I 02904 I 5,06 I I--------I--------I I 10840 I 7,30 I I 12313 I 3,68 I
I 00612 I 9,68 I I 02911 I 7,11 I I 05800 I 12,29 I I 10850 I 7,85 I I--------I--------I
I 00640 I 8,90 I I 02914 I 4,00 I I--------I--------I I--------I--------I I 12501 I 9,56 I
I 00650 I 9,83 I I 02941 I 4,39 I I 05900 I 9,73 I I 11000 I 14,73 I I 12504 I 6,09 I
I--------I--------I I 02944 I 2,19 I I--------I--------I I 11010 I 13,42 I I 12511 I 7,89 I
I 00700 I 14,10 I I 02951 I 5,25 I I 06000 I 17,37 I I--------I--------I I 12514 I 5,02 I
I 00710 I 12,55 I I 02954 I 2,62 I I--------I--------I I 11100 I 12,69 I I 12541 I 6,24 I
I 00740 I 9,46 I I--------I--------I I 06100 I 15,06 I I 11110 I 11,09 I I 12544 I 3,38 I
I 00750 I 10,37 I I 03201 I 6,46 I I--------I--------I I 11112 I 9,43 I I 12551 I 6,74 I
I--------I--------I I 03204 I 3,10 I I 06200 I 13,73 I I--------I--------I I 12554 I 3,68 I
I 00800 I 13,59 I I 03221 I 4,55 I I--------I--------I I 11300 I 10,94 I I--------I--------I
I 00810 I 11,80 I I 03224 I 2,28 I I 06300 I 4,75 I I 11310 I 9,76 I I 12601 I 7,55 I
I 00840 I 8,42 I I 03231 I 5,33 I I--------I--------I I 11313 I 6,88 I I 12604 I 4,49 I
I 00850 I 10,08 I I 03234 I 2,44 I I 06401 I 5,66 I I--------I--------I I 12611 I 6,42 I
I--------I--------I I 03241 I 2,82 I I 06411 I 5,07 I I 11400 I 12,87 I I 12614 I 3,44 I
I 01811 I 8,61 I I 03244 I 1,66 I I--------I--------I I 11410 I 11,99 I I 12641 I 4,66 I
I--------I--------I I 03251 I 3,75 I I 06501 I 2,78 I I 11440 I 9,75 I I 12644 I 2,31 I
I 01901 I 10,92 I I 03254 I 1,96 I I 06511 I 2,68 I I 11450 I 10,31 I I 12651 I 5,20 I
I 01904 I 7,40 I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I 12654 I 2,52 I
I 01911 I 9,95 I I 03715 I 1,89 I I 06601 I 1,48 I I 11811 I 8,13 I I--------I--------I
I 01914 I 6,50 I I 03716 I 1,56 I I--------I--------I I 11814 I 5,49 I I 12801 I 9,00 I
I 01941 I 6,96 I I 03745 I 1,41 I I 06701 I 1,48 I I 11841 I 6,57 I I 12804 I 5,56 I
I 01944 I 3,99 I I 03746 I 1,20 I I--------I--------I I 11844 I 3,91 I I 12811 I 7,38 I
I 01951 I 8,47 I I 03755 I 1,65 I I 06811 I 1,47 I I 11851 I 7,11 I I 12814 I 4,54 I
I 01954 I 5,06 I I 03756 I 1,32 I I 06841 I 1,40 I I 11854 I 4,22 I I 12841 I 5,52 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I 12844 I 2,74 I
I 02001 I 8,17 I I 03815 I 2,02 I I 06901 I 1,76 I I 11901 I 9,85 I I 12851 I 6,09 I
I 02004 I 5,76 I I 03816 I 1,67 I I--------I--------I I 11904 I 6,39 I I 12854 I 3,13 I
I 02011 I 7,34 I I 03845 I 1,51 I I 07001 I 4,99 I I 11911 I 8,79 I I--------I--------I
I 02014 I 4,74 I I 03846 I 1,25 I I--------I--------I I 11914 I 5,22 I I 12901 I 7,55 I
I 02041 I 5,47 I I 03855 I 1,76 I I 07101 I 4,13 I I 11941 I 6,29 I I 12904 I 4,57 I
I 02044 I 2,86 I I 03856 I 1,40 I I--------I--------I I 11944 I 3,30 I I 12911 I 6,56 I
I 02051 I 6,26 I I--------I--------I I 07201 I 1,79 I I 11951 I 6,94 I I 12914 I 3,58 I
I 02054 I 3,65 I I 03909 I 1,18 I I--------I--------I I 11954 I 3,83 I I 12941 I 4,71 I
I--------I--------I I 03919 I 1,18 I I 07311 I 1,30 I I--------I--------I I 12944 I 2,35 I
I 02110 I 5,41 I I 03929 I 1,17 I I 07313 I 1,28 I I 12001 I 7,12 I I 12951 I 5,23 I
I 02112 I 4,73 I I 03939 I 1,18 I I 07341 I 1,26 I I 12004 I 4,49 I I 12954 I 2,56 I
I 02113 I 4,26 I I 03949 I 1,17 I I 07343 I 1,25 I I 12011 I 6,14 I I--------I--------I
I 02142 I 3,25 I I    I    I I--------I--------I I 12014 I 3,43 I I 13001 I 8,43 I
I 02143 I 2,68 I I 03969 I 1,16 I I 07411 I 1,30 I I 12041 I 4,57 I I 13004 I 5,35 I
I 02152 I 3,95 I I--------I--------I I 07413 I 1,28 I I 12044 I 2,40 I I 13011 I 7,24 I
I 02153 I 3,48 I I 04067 I 1,17 I I 07441 I 1,26 I I 12051 I 5,13 I I 13014 I 4,52 I
I--------I--------I I 04068 I 1,17 I I 07443 I 1,25 I I 12054 I 2,63 I I 13041 I 5,46 I
I 02210 I 6,53 I I 04077 I 1,18 I I--------I--------I I--------I--------I I 13044 I 2,71 I
I 02212 I 5,82 I I 04078 I 1,17 I I 07541 I 1,40 I I 12110 I 4,03 I I 13051 I 6,10 I
I 02213 I 5,14 I I 04089 I 1,16 I I 07543 I 1,39 I I 12112 I 3,20 I I--------I--------I
I 02242 I 4,10 I I--------I--------I I--------I--------I I 12113 I 2,76 I
I 02243 I 3,71 I            I 07641 I 1,40 I I 12142 I 2,39 I
I 02252 I 4,73 I            I 07643 I 1,39 I I--------I--------I
I--------I--------I            I--------I--------I
                     I 07769 I 1,16 I
                     I 07789 I 1,15 I
                     I--------I--------I
                     I 07869 I 1,16 I
                     I 07889 I 1,15 I
                     I--------I--------I
                     I--------I--------I
                     I 10100 I 14,57 I
                     I 10110 I 13,46 I
                     I 10112 I 11,03 I
                     I--------I--------I
                     I 10300 I 15,07 I
                     I--------I--------I
                     I 10401 I 6,03 I
                     I 10411 I 5,17 I
                     I--------I--------I
                     I 10501 I 7,82 I
                     I 10511 I 6,11 I
                     I--------I--------I
                     


I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 13054 I 2,89 I I 14089 I 1,16 I I 17769 I 1,16 I I 21552 I 9,23 I I 22601 I 9,07 I
I 13101 I 5,43 I I 14099 I 1,17 I I 17789 I 1,15 I I 21553 I 8,21 I I 22604 I 5,91 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I 22611 I 7,69 I
I 13104 I 3,81 I I 14167 I 1,18 I I 17869 I 1,16 I I 21602 I 8,02 I I 22614 I 4,90 I
I 13111 I 4,82 I I 14168 I 1,17 I I 17889 I 1,15 I I--------I--------I I 22641 I 6,03 I
I 13114 I 3,14 I I 14177 I 1,18 I I--------I--------I I 21700 I 6,86 I I 22644 I 3,14 I
I 13121 I 4,65 I I 14178 I 1,17 I I--------I--------I I    I    I I 22651 I 6,47 I
I 13124 I 2,88 I I 14189 I 1,16 I I 20100 I 17,22 I I 21720 I 6,00 I I 22654 I 3,51 I
I    I    I I 14199 I 1,17 I I 20110 I 15,43 I I 21730 I 6,17 I I--------I--------I
I 13134 I 3,14 I I--------I--------I I 20112 I 13,67 I I--------I--------I I 22801 I 11,33 I
I 13141 I 3,69 I I 15001 I 7,23 I I--------I--------I I 21811 I 8,34 I I 22804 I 7,94 I
I 13144 I 2,29 I I 15004 I 4,52 I I 20200 I 17,15 I I 21814 I 5,61 I I 22811 I 9,85 I
I 13151 I 3,87 I I 15011 I 6,24 I I 20210 I 15,51 I I 21841 I 6,74 I I 22814 I 6,40 I
I 13154 I 2,54 I I 15014 I 3,46 I I 20212 I 13,85 I I 21844 I 3,85 I I 22841 I 8,03 I
I--------I--------I I 15041 I 4,59 I I--------I--------I I 21851 I 7,12 I I 22844 I 4,78 I
I 13201 I 4,61 I I 15044 I 2,64 I I 20300 I 17,91 I I 21854 I 4,54 I I 22851 I 8,30 I
I 13204 I 2,87 I I 15051 I 5,13 I I--------I--------I I--------I--------I I 22854 I 5,30 I
I 13221 I 3,66 I I 15054 I 2,82 I I 20401 I 7,91 I I 21901 I 11,32 I I--------I--------I
I 13224 I 2,48 I I--------I--------I I    I    I I 21904 I 7,40 I I 22901 I 9,58 I
I 13231 I 3,93 I I 15111 I 4,86 I I--------I--------I I 21911 I 9,82 I I 22904 I 6,40 I
I 13234 I 2,55 I I 15113 I 3,40 I I 20501 I 10,09 I I 21914 I 6,46 I I 22911 I 8,18 I
I 13241 I 2,82 I I--------I--------I I 20511 I 8,73 I I 21941 I 8,10 I I 22914 I 5,40 I
I 13244 I 1,96 I I 15411 I 4,13 I I--------I--------I I 21944 I 4,69 I I 22941 I 6,52 I
I 13251 I 3,03 I I 15441 I 2,71 I I 20600 I 13,77 I I 21951 I 8,44 I I 22944 I 3,71 I
I 13254 I 2,09 I I 15451 I 2,94 I I 20602 I 12,07 I I 21954 I 5,06 I I 22951 I 6,97 I
I--------I--------I I--------I--------I I 20610 I 12,35 I I--------I--------I I 22954 I 4,12 I
I 13301 I 8,53 I I 15500 I 7,51 I I 20612 I 10,43 I I 22001 I 8,01 I I--------I--------I
I 13304 I 5,41 I I--------I--------I I 20640 I 10,17 I I 22004 I 5,68 I I 23001 I 9,98 I
I 13311 I 7,13 I I 15600 I 13,11 I I 20650 I 11,05 I I 22011 I 7,26 I I 23004 I 6,95 I
I 13314 I 4,27 I I--------I--------I I--------I--------I I 22014 I 4,89 I I 23011 I 8,72 I
I 13341 I 5,40 I I 15700 I 11,00 I I 20700 I 12,98 I I 22041 I 5,77 I I 23014 I 5,77 I
I 13344 I 3,05 I I--------I--------I I 20710 I 12,00 I I 22044 I 3,35 I I 23041 I 7,05 I
I 13351 I 5,78 I I 15800 I 10,05 I I 20740 I 9,65 I I 22051 I 6,10 I I 23044 I 4,12 I
I 13354 I 3,25 I I--------I--------I I 20750 I 10,21 I I 22054 I 3,65 I I 23051 I 7,34 I
I--------I--------I I 15900 I 7,81 I I--------I--------I I--------I--------I I 23054 I 4,78 I
I 13715 I 1,76 I I--------I--------I I 20800 I 13,26 I I 22110 I 4,81 I I--------I--------I
I 13716 I 1,35 I I 16000 I 15,05 I I 20810 I 11,78 I I 22112 I 3,93 I I 23101 I 6,78 I
I 13745 I 1,38 I I--------I--------I I 20840 I 9,44 I I 22113 I 3,41 I I 23104 I 5,04 I
I 13746 I 1,20 I I 16100 I 13,87 I I 20850 I 10,09 I I 22142 I 2,82 I I 23111 I 6,05 I
I 13755 I 1,51 I I--------I--------I I--------I--------I I 22143 I 2,56 I I 23114 I 4,21 I
I 13756 I 1,25 I I 16200 I 10,39 I I 20900 I 17,26 I I 22152 I 2,98 I I    I    I
I--------I--------I I--------I--------I I 20910 I 15,59 I I 22153 I 2,73 I I    I    I
I 13815 I 1,85 I I 16300 I 4,74 I I--------I--------I I--------I--------I I    I    I
I 13816 I 1,50 I I--------I--------I I 21000 I 15,82 I I 22210 I 5,53 I I    I    I
I 13845 I 1,53 I I 16401 I 4,89 I I 21010 I 14,64 I I 22212 I 4,47 I I 23141 I 4,97 I
I 13846 I 1,23 I I 16411 I 4,47 I I--------I--------I I 22213 I 4,18 I I 23144 I 3,27 I
I 13855 I 1,58 I I--------I--------I I 21100 I 14,87 I I 22242 I 3,51 I I 23151 I 5,31 I
I 13856 I 1,31 I I 16501 I 2,66 I I 21110 I 13,65 I I 22243 I 3,03 I I--------I--------I
I--------I--------I I 16511 I 2,57 I I--------I--------I I 22252 I 3,79 I I 23154 I 3,58 I
I 13909 I 1,18 I I--------I--------I I 21200 I 14,48 I I 22253 I 3,41 I I--------I--------I
I 13919 I 1,17 I I 16601 I 2,95 I I 21210 I 13,01 I I--------I--------I I 23201 I 5,94 I
I 13929 I 1,17 I I--------I--------I I 21212 I 11,14 I I 22310 I 5,76 I I 23204 I 4,30 I
I 13939 I 1,17 I I 16701 I 1,45 I I 21213 I 10,35 I I 22312 I 4,99 I I 23221 I 5,12 I
I 13949 I 1,17 I I--------I--------I I--------I--------I I 22313 I 4,51 I I 23224 I 3,61 I
I 13959 I 1,17 I I 16811 I 1,43 I I 21300 I 12,17 I I--------I--------I I 23231 I 5,40 I
I 13969 I 1,16 I I 16841 I 1,39 I I 21310 I 10,90 I I 22501 I 10,89 I I 23234 I 3,71 I
I--------I--------I I--------I--------I I 21313 I 7,82 I I 22504 I 7,28 I I 23241 I 4,22 I
I 14067 I 1,18 I I 16901 I 1,70 I I--------I--------I I 22511 I 9,75 I I 23244 I 2,72 I
I 14068 I 1,17 I I--------I--------I I 21400 I 14,37 I I 22514 I 6,29 I I 23251 I 4,43 I
I 14077 I 1,18 I I 17001 I 4,16 I I 21410 I 12,88 I I 22541 I 7,34 I I 23254 I 2,99 I
I 14078 I 1,17 I I--------I--------I I 21440 I 10,68 I I 22544 I 4,20 I I--------I--------I
I--------I--------I I 17101 I 3,29 I I 21450 I 11,16 I I 22551 I 8,34 I
           I--------I--------I I--------I--------I I 22554 I 4,92 I
           I 17201 I 1,74 I I 21500 I 13,95 I I--------I--------I
           I--------I--------I I 21510 I 12,34 I
           I 17311 I 1,28 I I 21512 I 10,54 I
           I 17313 I 1,26 I I 21513 I 9,49 I
           I 17341 I 1,25 I I 21540 I 10,11 I
           I 17343 I 1,25 I I 21542 I 8,56 I
           I--------I--------I I 21543 I 7,28 I
           I 17411 I 1,28 I I 21550 I 10,56 I
           I 17413 I 1,26 I I--------I--------I
           I 17441 I 1,25 I
           I 17443 I 1,25 I
           I--------I--------I
           I 17541 I 1,39 I
           I 17543 I 1,38 I
           I--------I--------I
           I 17641 I 1,39 I
           I 17643 I 1,38 I
           I--------I--------I

I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I 
I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 23301 I 10,45 I I 24753 I 3,61 I I 27313 I 1,41 I I 31410 I 14,34 I I 32313 I 5,85 I
I 23304 I 6,45 I I--------I--------I I 27341 I 1,39 I I 31440 I 12,56 I I--------I--------I
I 23311 I 9,03 I I 24811 I 7,78 I I 27343 I 1,35 I I 31450 I 12,56 I I 32411 I 8,79 I
I 23314 I 5,36 I I 24814 I 4,94 I I--------I--------I I--------I--------I I 32414 I 6,19 I
I 23341 I 7,09 I I 24841 I 6,11 I I 27411 I 1,43 I I 31500 I 15,39 I I 32441 I 7,66 I
I 23344 I 3,54 I I 24844 I 3,25 I I 27413 I 1,41 I I 31510 I 14,18 I I 32444 I 5,30 I
I 23351 I 7,50 I I 24851 I 6,61 I I 27441 I 1,39 I I 31512 I 12,24 I I 32451 I 7,66 I
I 23354 I 3,87 I I 24854 I 3,60 I I 27443 I 1,35 I I 31513 I 11,32 I I 32454 I 5,30 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I 31540 I 12,16 I I--------I--------I
I 23715 I 2,08 I I 25001 I 7,70 I I 27541 I 1,39 I I 31542 I 10,61 I I 32501 I 11,06 I
I 23716 I 1,59 I I 25004 I 4,75 I I 27543 I 1,35 I I 31543 I 9,67 I I 32504 I 7,82 I
I 23745 I 1,74 I I 25011 I 6,61 I I--------I--------I I 31550 I 12,16 I I 32511 I 10,09 I
I 23746 I 1,35 I I 25014 I 3,75 I I 27641 I 1,39 I I 31552 I 10,61 I I 32514 I 6,70 I
I 23755 I 1,79 I I 25041 I 4,83 I I 27643 I 1,35 I I 31553 I 9,67 I I 32541 I 8,08 I
I 23756 I 1,49 I I 25044 I 2,47 I I--------I--------I I--------I--------I I 32544 I 5,56 I
I--------I--------I I 25051 I 5,38 I I 27769 I 1,15 I I 31602 I 10,15 I I 32551 I 8,08 I
I 23815 I 2,21 I I 25054 I 2,71 I I 27789 I 1,15 I I--------I--------I I 32554 I 5,56 I
I 23816 I 1,82 I I--------I--------I I--------I--------I I 31700 I 8,96 I I--------I--------I
I 23845 I 1,86 I I 25111 I 5,78 I I 27869 I 1,15 I I 31710 I 8,05 I I 32601 I 10,11 I
I 23846 I 1,53 I I 25113 I 4,21 I I 27889 I 1,15 I I--------I--------I I 32604 I 7,11 I
I 23855 I 2,03 I I 25141 I 4,24 I I--------I--------I I 31811 I 8,66 I I 32611 I 8,68 I
I 23856 I 1,58 I I 25151 I 4,53 I I--------I--------I I 31814 I 6,03 I I 32614 I 6,09 I
I--------I--------I I--------I--------I I 30100 I 19,13 I I 31841 I 7,48 I I 32641 I 7,51 I
I 23909 I 1,22 I I 25201 I 6,86 I I 30110 I 17,63 I I 31844 I 4,86 I I 32644 I 5,12 I
I 23919 I 1,20 I I 25211 I 6,00 I I 30112 I 15,69 I I 31851 I 7,48 I I 32651 I 7,51 I
I 23929 I 1,20 I I 25241 I 4,43 I I--------I--------I I 31854 I 4,86 I I 32654 I 5,12 I
I 23939 I 1,20 I I 25251 I 4,70 I I 30200 I 19,02 I I--------I--------I I--------I--------I
I 23949 I 1,18 I I--------I--------I I 30210 I 17,41 I I 31901 I 11,96 I I 32701 I 7,48 I
I 23959 I 1,20 I I 25301 I 6,57 I I 30212 I 15,55 I I 31904 I 8,73 I I 32704 I 5,63 I
I--------I--------I I 25303 I 5,05 I I--------I--------I I 31911 I 10,73 I I 32711 I 6,62 I
I 24067 I 1,26 I I 25311 I 5,76 I I 30300 I 19,79 I I 31914 I 7,39 I I 32714 I 5,06 I
I 24068 I 1,25 I I 25313 I 4,13 I I--------I--------I I 31941 I 9,31 I I 32741 I 5,72 I
I 24077 I 1,28 I I 25341 I 4,12 I I 30401 I 9,64 I I 31944 I 6,00 I I 32744 I 4,15 I
I 24078 I 1,26 I I 25351 I 4,77 I I 30411 I 8,01 I I 31951 I 9,31 I I 32751 I 5,72 I
I 24089 I 1,22 I I--------I--------I I--------I--------I I 31954 I 6,00 I I 32754 I 4,15 I
I--------I--------I I 25411 I 4,91 I I 30501 I 11,85 I I--------I--------I I--------I--------I
I 24099 I 1,24 I I--------I--------I I 30511 I 10,64 I I 32001 I 9,34 I I 32801 I 11,84 I
I--------I--------I I 25441 I 3,50 I I--------I--------I I 32004 I 6,72 I I 32804 I 8,63 I
I 24167 I 1,26 I I--------I--------I I 30600 I 15,65 I I 32011 I 8,35 I I 32811 I 10,52 I
I 24168 I 1,25 I I 25451 I 3,90 I I 30602 I 13,57 I I 32014 I 5,90 I I 32814 I 7,16 I
I 24177 I 1,28 I I--------I--------I I 30610 I 14,34 I I 32041 I 7,28 I I 32841 I 9,17 I
I 24178 I 1,26 I I 25500 I 9,15 I I 30612 I 12,11 I I 32044 I 5,00 I I 32844 I 5,78 I
I 24189 I 1,22 I I--------I--------I I 30640 I 9,75 I I 32051 I 7,28 I I 32851 I 9,17 I
I 24199 I 1,24 I I 25600 I 14,02 I I 30650 I 9,75 I I 32054 I 5,00 I I 32854 I 5,78 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 24200 I 12,89 I I 25700 I 11,53 I I 30700 I 14,79 I I 32110 I 5,70 I I 32901 I 10,24 I
I 24210 I 11,25 I I--------I--------I I 30710 I 13,52 I I 32112 I 5,07 I I 32904 I 6,96 I
I--------I--------I I 25800 I 10,39 I I 30740 I 8,99 I I 32113 I 4,45 I I 32911 I 8,74 I
I 24600 I 10,83 I I--------I--------I I 30750 I 8,99 I I 32142 I 4,13 I I 32914 I 5,92 I
I 24602 I 9,12 I I 25900 I 8,51 I I--------I--------I I 32143 I 3,66 I I 32941 I 7,43 I
I 24610 I 9,38 I I--------I--------I I 30800 I 14,61 I I 32152 I 4,13 I I 32944 I 4,98 I
I 24612 I 7,81 I I 26000 I 17,03 I I 30810 I 12,88 I I 32153 I 3,66 I I 32951 I 7,43 I
I 24613 I 6,42 I I--------I--------I I 30840 I 9,67 I I--------I--------I I 32954 I 4,98 I
I--------I--------I I 26100 I 14,63 I I 30850 I 9,67 I I 32210 I 6,64 I I--------I--------I
I 24700 I 7,65 I I--------I--------I I--------I--------I I 32212 I 5,77 I I 33001 I 11,13 I
I 24702 I 6,30 I I 26200 I 10,21 I I 30900 I 18,08 I I 32213 I 5,40 I I 33004 I 7,87 I
I 24710 I 6,78 I I--------I--------I I 30910 I 16,74 I I 32242 I 5,13 I I 33011 I 10,28 I
I 24712 I 5,47 I I 26300 I 4,98 I I--------I--------I I 32243 I 4,46 I I 33014 I 7,05 I
I 24713 I 4,24 I I--------I--------I I 31000 I 17,92 I I 32252 I 5,13 I I 33041 I 8,48 I
I 24742 I 3,81 I I 26401 I 5,67 I I 31010 I 16,52 I I 32253 I 4,46 I I 33044 I 5,67 I
I 24743 I 3,14 I I 26411 I 5,08 I I--------I--------I I--------I--------I I 33051 I 8,48 I
I 24752 I 4,39 I I--------I--------I I 31100 I 14,74 I I 32310 I 7,40 I I--------I--------I
I--------I--------I I 26501 I 3,33 I I 31110 I 13,31 I I 32312 I 6,30 I
           I 26511 I 3,12 I I--------I--------I I--------I--------I
           I--------I--------I I 31200 I 15,90 I
           I 26601 I 1,45 I I 31210 I 14,61 I
           I--------I--------I I 31212 I 12,85 I
           I 26701 I 1,45 I I 31213 I 11,99 I
           I--------I--------I I--------I--------I
           I 26811 I 1,43 I I 31300 I 14,56 I
           I 26841 I 1,39 I I 31310 I 13,08 I
           I--------I--------I I 31313 I 10,37 I
           I 26901 I 1,69 I I--------I--------I
           I--------I--------I I 31400 I 15,60 I
           I 27001 I 4,11 I I--------I--------I
           I--------I--------I
           I 27101 I 3,27 I
           I--------I--------I
           I 27201 I 1,74 I
           I--------I--------I
           I 27311 I 1,43 I
           I--------I--------I


I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 33054 I 5,67 I I 34089 I 1,22 I I 35251 I 5,87 I I 40800 I 10,51 I I 42044 I 2,27 I
I--------I--------I I 34099 I 1,22 I I--------I--------I I 40810 I 9,38 I I 42051 I 4,70 I
I 33101 I 7,42 I I--------I--------I I 35301 I 8,00 I I 40812 I 7,72 I I 42054 I 2,44 I
I 33104 I 5,92 I I 34167 I 1,25 I I 35303 I 6,02 I I 40840 I 7,47 I I--------I--------I
I 33111 I 6,81 I I 34168 I 1,24 I I 35311 I 6,68 I I 40842 I 6,27 I I 42110 I 3,98 I
I    I    I I 34177 I 1,25 I I 35313 I 5,06 I I 40850 I 7,96 I I 42112 I 2,90 I
I    I    I I 34178 I 1,24 I I 35341 I 5,75 I I 40852 I 6,60 I I 42113 I 2,66 I
I    I    I I 34189 I 1,22 I I 35351 I 5,75 I I--------I--------I I 42142 I 2,39 I
I    I    I I 34199 I 1,22 I I--------I--------I I 40900 I 13,52 I I 42143 I 2,16 I
I    I    I I--------I--------I I 35411 I 5,52 I I 40910 I 11,91 I I 42152 I 2,51 I
I 33114 I 5,22 I I 34200 I 14,04 I I 35441 I 4,54 I I--------I--------I I 42153 I 2,31 I
I 33141 I 6,00 I I 34210 I 12,80 I I 35451 I 4,54 I I 41000 I 13,01 I I--------I--------I
I 33144 I 4,55 I I--------I--------I I--------I--------I I 41010 I 11,78 I I 42210 I 4,85 I
I 33151 I 6,00 I I 34300 I 13,52 I I 35500 I 9,91 I I--------I--------I I 42212 I 3,99 I
I 33154 I 4,55 I I 34310 I 12,43 I I--------I--------I I 41100 I 12,62 I I 42213 I 3,61 I
I--------I--------I I--------I--------I I 35600 I 15,77 I I 41110 I 10,81 I I 42242 I 2,78 I
I 33201 I 6,61 I I 34400 I 12,47 I I--------I--------I I--------I--------I I 42243 I 2,57 I
I 33204 I 5,06 I I 34410 I 11,09 I I 35700 I 12,95 I I 41200 I 11,39 I I 42252 I 3,05 I
I 33221 I 6,03 I I--------I--------I I--------I--------I I 41210 I 9,96 I I 42253 I 2,68 I
I 33224 I 4,51 I I 34501 I 11,59 I I 35800 I 13,29 I I 41212 I 8,37 I I--------I--------I
I 33231 I 6,03 I I 34511 I 10,07 I I--------I--------I I 41213 I 7,35 I I 42310 I 5,53 I
I 33234 I 4,51 I I--------I--------I I 35900 I 10,08 I I--------I--------I I 42312 I 4,74 I
I 33241 I 5,41 I I 34600 I 11,99 I I--------I--------I I 41300 I 9,99 I I 42313 I 4,28 I
I 33244 I 3,91 I I 34602 I 9,85 I I 36000 I 18,77 I I 41310 I 8,64 I I--------I--------I
I 33251 I 5,41 I I 34610 I 10,71 I I--------I--------I I 41313 I 6,50 I I 42501 I 8,36 I
I 33254 I 3,91 I I 34612 I 8,66 I I 36100 I 15,51 I I--------I--------I I 42504 I 4,82 I
I--------I--------I I 34613 I 7,64 I I--------I--------I I 41400 I 11,65 I I 42511 I 7,23 I
I 33301 I 11,73 I I--------I--------I I 36200 I 12,10 I I 41410 I 10,46 I I 42514 I 3,96 I
I 33304 I 8,12 I I 34700 I 9,42 I I--------I--------I I 41440 I 8,29 I I 42541 I 4,88 I
I 33311 I 10,52 I I 34702 I 7,91 I I 36300 I 6,03 I I 41450 I 8,89 I I 42544 I 2,54 I
I 33314 I 6,35 I I 34710 I 8,22 I I--------I--------I I--------I--------I I 42551 I 5,46 I
I 33341 I 8,71 I I 34712 I 7,17 I I 36401 I 6,35 I I 41500 I 11,38 I I 42554 I 2,72 I
I 33344 I 5,08 I I 34713 I 6,39 I I 36411 I 5,75 I I 41510 I 10,05 I I--------I--------I
I 33351 I 8,71 I I 34742 I 5,96 I I--------I--------I I 41512 I 8,22 I I 42601 I 7,46 I
I 33354 I 5,08 I I 34743 I 5,16 I I 36501 I 5,15 I I 41513 I 7,24 I I 42604 I 4,68 I
I--------I--------I I 34752 I 5,96 I I 36511 I 4,89 I I 41540 I 7,94 I I 42611 I 6,25 I
I 33715 I 2,40 I I 34753 I 5,16 I I--------I--------I I 41542 I 5,91 I I 42614 I 3,64 I
I 33716 I 1,94 I I--------I--------I I 36601 I 1,43 I I 41543 I 5,22 I I 42641 I 4,34 I
I 33745 I 2,05 I I 34811 I 7,89 I I--------I--------I I 41550 I 8,36 I I 42644 I 2,21 I
I 33746 I 1,69 I I 34814 I 5,17 I I 36701 I 1,43 I I 41552 I 6,89 I I 42651 I 4,70 I
I 33755 I 2,05 I I 34841 I 6,69 I I--------I--------I I 41553 I 5,60 I I 42654 I 2,63 I
I 33756 I 1,69 I I 34844 I 4,20 I I 36811 I 1,42 I I--------I--------I I--------I--------I
I--------I--------I I 34851 I 6,69 I I 36841 I 1,39 I I 41602 I 5,83 I I 42701 I 5,56 I
I 33815 I 2,66 I I 34854 I 4,20 I I--------I--------I I--------I--------I I 42704 I 3,74 I
I 33816 I 2,05 I I--------I--------I I 36901 I 1,67 I I 41811 I 6,22 I I 42711 I 4,85 I
I 33845 I 2,27 I I 34911 I 7,73 I I--------I--------I I 41814 I 3,42 I I 42714 I 2,98 I
I 33846 I 1,77 I I 34941 I 6,44 I I 37001 I 4,34 I I 41841 I 4,49 I I 42741 I 3,74 I
I 33855 I 2,27 I I 34951 I 6,44 I I--------I--------I I 41844 I 2,25 I I 42744 I 2,34 I
I 33856 I 1,77 I I--------I--------I I 37101 I 3,56 I I 41851 I 4,98 I I 42751 I 3,96 I
I--------I--------I I 35001 I 9,29 I I--------I--------I I 41854 I 2,56 I I 42754 I 2,51 I
I 33909 I 1,26 I I 35004 I 5,95 I I 37201 I 1,72 I I--------I--------I I--------I--------I
I 33919 I 1,25 I I 35011 I 7,91 I I--------I--------I I 41901 I 8,64 I I 42801 I 8,57 I
I 33929 I 1,25 I I 35014 I 4,98 I I 37311 I 1,42 I I 41904 I 5,12 I I 42804 I 5,33 I
I 33939 I 1,25 I I 35041 I 6,55 I I 37313 I 1,40 I I 41911 I 7,51 I I 42811 I 7,50 I
I 33949 I 1,24 I I 35044 I 3,98 I I 37341 I 1,39 I I 41914 I 4,19 I I 42814 I 4,03 I
I    I    I I 35051 I 6,55 I I 37343 I 1,38 I I 41941 I 5,24 I I 42841 I 5,24 I
I    I    I I 35054 I 3,98 I I--------I--------I I 41944 I 2,62 I I 42844 I 2,57 I
I    I    I I--------I--------I I 37411 I 1,42 I I 41951 I 5,80 I I 42851 I 5,61 I
I--------I--------I I 35111 I 6,48 I I 37413 I 1,40 I I 41954 I 2,79 I I 42854 I 2,99 I
I 34067 I 1,25 I I 35113 I 4,86 I I 37441 I 1,39 I I--------I--------I I--------I--------I
I 34068 I 1,24 I I 35141 I 5,40 I I 37443 I 1,38 I I 42001 I 6,64 I I 42901 I 6,46 I
I 34077 I 1,25 I I 35151 I 5,40 I I--------I--------I I 42004 I 4,29 I I 42904 I 3,87 I
I 34078 I 1,24 I I--------I--------I I 37541 I 1,39 I I 42011 I 5,76 I I--------I--------I
I--------I--------I I 35201 I 8,02 I I 37543 I 1,38 I I 42014 I 3,32 I
           I 35211 I 6,92 I I--------I--------I I 42041 I 4,27 I
           I 35241 I 5,87 I I 37641 I 1,39 I I--------I--------I
           I--------I--------I I 37643 I 1,38 I
                     I--------I--------I
                     I 37769 I 1,16 I
                     I 37789 I 1,15 I
                     I--------I--------I
                     I 37869 I 1,16 I
                     I 37889 I 1,15 I
                     I--------I--------I
                     I--------I--------I
                     I 40100 I 13,01 I
                     I 40110 I 11,61 I
                     I 40112 I 9,20 I
                     I--------I--------I
                     I 40200 I 13,32 I
                     I 40210 I 12,16 I
                     I 40212 I 9,50 I
                     I--------I--------I
                     I 40300 I 14,18 I
                     I--------I--------I


I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I 
I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 42911 I 5,67 I I 43949 I 1,18 I I 45141 I 3,10 I I 50812 I 8,25 I I 52041 I 5,40 I
I 42914 I 2,99 I I 43959 I 1,18 I I 45151 I 3,32 I I 50840 I 8,35 I I 52044 I 3,15 I
I 42941 I 4,11 I I--------I--------I I--------I--------I I 50842 I 6,53 I I 52051 I 5,40 I
I 42944 I 2,21 I I 44067 I 1,20 I I 45201 I 4,85 I I 50850 I 8,35 I I 52054 I 3,15 I
I 42951 I 4,38 I I 44068 I 1,18 I I 45211 I 3,95 I I 50852 I 6,53 I I--------I--------I
I 42954 I 2,34 I I 44077 I 1,20 I I 45241 I 2,65 I I--------I--------I I 52110 I 4,21 I
I--------I--------I I 44078 I 1,18 I I 45251 I 2,81 I I 50900 I 13,99 I I 52112 I 3,06 I
I 43001 I 6,94 I I 44089 I 1,17 I I--------I--------I I 50910 I 13,03 I I 52113 I 2,50 I
I 43004 I 4,29 I I 44099 I 1,17 I I 45301 I 5,47 I I--------I--------I I 52142 I 2,21 I
I 43011 I 5,94 I I--------I--------I I 45303 I 3,92 I I 51000 I 14,20 I I 52143 I 1,87 I
I 43014 I 3,44 I I 44167 I 1,20 I I 45311 I 4,65 I I 51010 I 12,97 I I 52152 I 2,21 I
I 43041 I 4,34 I I 44168 I 1,18 I I 45313 I 3,05 I I--------I--------I I 52153 I 1,87 I
I 43044 I 2,26 I I 44177 I 1,20 I I 45341 I 3,05 I I 51100 I 13,41 I I--------I--------I
I 43051 I 4,90 I I 44178 I 1,20 I I 45351 I 3,61 I I 51110 I 12,37 I I 52210 I 6,13 I
I 43054 I 2,40 I I 44189 I 1,17 I I--------I--------I I--------I--------I I 52212 I 5,08 I
I--------I--------I I 44199 I 1,18 I I 45411 I 4,01 I I 51200 I 12,97 I I 52213 I 4,37 I
I 43101 I 5,90 I I--------I--------I I 45441 I 2,59 I I 51210 I 11,34 I I 52242 I 3,60 I
I 43104 I 4,31 I I 44200 I 10,03 I I 45451 I 2,94 I I 51212 I 9,83 I I 52243 I 2,97 I
I 43111 I 5,22 I I 44210 I 8,44 I I--------I--------I I 51213 I 8,81 I I 52252 I 3,60 I
I 43114 I 3,52 I I--------I--------I I 45500 I 6,07 I I--------I--------I I 52253 I 2,97 I
I 43141 I 4,26 I I 44300 I 10,16 I I--------I--------I I 51300 I 11,44 I I--------I--------I
I 43144 I 2,60 I I 44310 I 8,55 I I 45600 I 10,51 I I 51310 I 10,56 I I 52310 I 6,46 I
I 43151 I 4,45 I I--------I--------I I--------I--------I I 51313 I 7,75 I I 52312 I 5,24 I
I 43154 I 2,82 I I 44501 I 7,65 I I 45700 I 8,18 I I--------I--------I I 52313 I 4,91 I
I--------I--------I I 44511 I 6,69 I I--------I--------I I 51400 I 12,77 I I--------I--------I
I 43201 I 5,36 I I--------I--------I I 45800 I 7,65 I I 51410 I 10,90 I I 52501 I 9,42 I
I 43204 I 3,81 I I 44600 I 7,32 I I--------I--------I I 51440 I 9,74 I I 52504 I 6,21 I
I 43211 I 4,74 I I 44602 I 5,41 I I 45900 I 7,20 I I 51450 I 9,74 I I 52511 I 8,11 I
I 43214 I 2,94 I I 44610 I 6,24 I I--------I--------I I--------I--------I I 52514 I 4,79 I
I 43241 I 3,71 I I 44612 I 4,38 I I 46000 I 13,11 I I 51500 I 11,76 I I 52541 I 6,62 I
I 43244 I 2,31 I I 44613 I 3,46 I I--------I--------I I 51502 I 10,19 I I 52544 I 3,51 I
I 43251 I 3,93 I I--------I--------I I 46100 I 10,36 I I 51510 I 10,24 I I 52551 I 6,62 I
I 43254 I 2,45 I I 44700 I 6,57 I I--------I--------I I 51512 I 8,66 I I 52554 I 3,51 I
I--------I--------I I 44702 I 5,41 I I 46200 I 9,07 I I 51513 I 7,70 I I--------I--------I
I 43301 I 8,74 I I 44710 I 5,63 I I--------I--------I I 51540 I 8,76 I I 52601 I 8,28 I
I 43304 I 6,81 I I 44712 I 4,54 I I 46300 I 5,00 I I 51542 I 7,32 I I 52604 I 5,09 I
I 43311 I 7,82 I I 44713 I 3,83 I I--------I--------I I 51543 I 6,46 I I 52611 I 7,26 I
I 43314 I 5,99 I I 44742 I 2,99 I I 46401 I 5,51 I I 51550 I 8,76 I I 52614 I 4,39 I
I 43341 I 6,29 I I 44743 I 2,48 I I 46411 I 4,94 I I 51552 I 7,32 I I 52641 I 5,70 I
I 43344 I 4,53 I I 44752 I 3,33 I I--------I--------I I 51553 I 6,46 I I 52644 I 3,21 I

I 43351 I 6,81 I I 44753 I 2,63 I I 46501 I 4,22 I I--------I--------I I 52651 I 5,70 I
I 43354 I 4,85 I I--------I--------I I 46511 I 3,96 I I 51602 I 7,81 I I 52654 I 3,21 I
I--------I--------I I 44811 I 4,53 I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 43715 I 1,62 I I 44814 I 2,83 I I 46601 I 1,41 I I 51700 I 6,89 I I 52701 I 6,60 I
I 43716 I 1,35 I I 44841 I 3,69 I I--------I--------I I 51710 I 6,21 I I 52704 I 4,57 I
I 43745 I 1,38 I I 44844 I 2,01 I I 46701 I 1,41 I I--------I--------I I 52711 I 5,84 I
I 43746 I 1,22 I I 44851 I 4,35 I I--------I--------I I 51811 I 7,70 I I 52714 I 3,96 I
I 43755 I 1,41 I I 44854 I 2,21 I I 46811 I 1,40 I I 51814 I 4,63 I I 52741 I 4,91 I
I 43756 I 1,23 I I--------I--------I I 46841 I 1,35 I I 51841 I 6,11 I I 52744 I 3,26 I
I--------I--------I I 44911 I 4,22 I I--------I--------I I 51844 I 3,40 I I 52751 I 4,91 I
I 43815 I 1,87 I I 44941 I 2,72 I I 46901 I 1,62 I I 51851 I 6,11 I I 52754 I 3,26 I
I 43816 I 1,53 I I 44951 I 3,27 I I--------I--------I I 51854 I 3,40 I I--------I--------I
I 43845 I 1,55 I I--------I--------I I 47001 I 3,30 I I--------I--------I I 52801 I 9,22 I
I 43846 I 1,25 I I 45001 I 5,59 I I--------I--------I I 51901 I 8,68 I I 52804 I 5,95 I
I 43855 I 1,58 I I 45004 I 3,82 I I 47101 I 2,72 I I 51904 I 5,32 I I 52811 I 7,90 I
I 43856 I 1,33 I I 45011 I 4,94 I I--------I--------I I--------I--------I I 52814 I 4,70 I
I--------I--------I I 45014 I 3,05 I I 47201 I 1,66 I I 51911 I 7,67 I I 52841 I 6,55 I
I 43909 I 1,20 I I 45041 I 3,67 I I--------I--------I I 51914 I 4,31 I I 52844 I 3,37 I
I 43919 I 1,20 I I 45044 I 2,44 I I 47311 I 1,40 I I 51941 I 6,40 I I 52851 I 6,55 I
I 43929 I 1,18 I I 45051 I 4,24 I I 47313 I 1,38 I I 51944 I 3,30 I I 52854 I 3,37 I
I 43939 I 1,20 I I 45054 I 2,60 I I 47341 I 1,35 I I--------I--------I I--------I--------I
I--------I--------I I--------I--------I I 47343 I 1,33 I I 51951 I 6,40 I I 52901 I 9,00 I
           I 45111 I 3,87 I I--------I--------I I 51954 I 3,30 I I--------I--------I
           I 45113 I 2,98 I I 47411 I 1,40 I I--------I--------I
           I--------I--------I I 47413 I 1,38 I I 52001 I 7,31 I
                     I 47441 I 1,35 I I 52004 I 4,86 I
                     I 47443 I 1,33 I I 52011 I 6,26 I
                     I--------I--------I I 52014 I 4,08 I
                     I 47541 I 1,35 I I--------I--------I
                     I 47543 I 1,33 I
                     I--------I--------I
                     I 47641 I 1,35 I
                     I 47643 I 1,33 I
                     I--------I--------I
                     I 47769 I 1,15 I
                     I 47789 I 1,15 I
                     I--------I--------I
                     I 47869 I 1,15 I
                     I 47889 I 1,15 I
                     I--------I--------I
                     I--------I--------I
                     I 50800 I 10,77 I
                     I 50810 I 9,37 I
                     I--------I--------I


I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I 
I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 52904 I 6,09 I I 53939 I 1,20 I I 55054 I 3,61 I I 57889 I 1,15 I I 62651 I 5,31 I
I 52911 I 7,79 I I 53949 I 1,20 I I--------I--------I I--------I--------I I 62654 I 2,86 I
I 52914 I 5,00 I I 53959 I 1,20 I I 55111 I 4,85 I I--------I--------I I--------I--------I
I 52941 I 6,47 I I 53969 I 1,18 I I 55113 I 4,07 I I 61200 I 12,73 I I 62701 I 7,08 I
I 52944 I 3,69 I I--------I--------I I 55141 I 4,16 I I 61210 I 11,29 I I 62704 I 5,13 I
I 52951 I 6,47 I I 54067 I 1,22 I I 55151 I 4,16 I I 61212 I 9,88 I I 62711 I 6,38 I
I 52954 I 3,69 I I 54068 I 1,20 I I--------I--------I I 61213 I 8,86 I I 62714 I 4,57 I
I--------I--------I I 54077 I 1,22 I I 55201 I 6,65 I I--------I--------I I 62741 I 5,24 I
I 53001 I 8,45 I I 54078 I 1,20 I I 55211 I 6,00 I I 61300 I 11,00 I I 62744 I 3,67 I
I 53004 I 5,07 I I 54089 I 1,18 I I 55241 I 5,16 I I 61310 I 9,91 I I 62751 I 5,24 I
I 53011 I 7,38 I I 54099 I 1,18 I I 55251 I 5,16 I I 61313 I 7,26 I I 62754 I 3,67 I
I 53014 I 4,28 I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 53041 I 5,69 I I 54167 I 1,24 I I 55301 I 6,29 I I 61400 I 12,01 I I 62801 I 9,06 I
I 53044 I 3,22 I I 54168 I 1,23 I I 55303 I 5,46 I I 61410 I 11,02 I I 62804 I 6,22 I
I 53051 I 5,69 I I 54177 I 1,24 I I 55311 I 5,68 I I 61440 I 9,58 I I 62811 I 7,59 I
I 53054 I 3,22 I I 54178 I 1,23 I I 55313 I 4,90 I I 61450 I 9,58 I I 62814 I 5,15 I
I--------I--------I I 54189 I 1,20 I I 55341 I 5,04 I I--------I--------I I 62841 I 6,56 I
I 53101 I 6,10 I I 54199 I 1,20 I I 55351 I 5,04 I I 61602 I 7,33 I I 62844 I 4,30 I
I 53104 I 4,68 I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I 62851 I 6,56 I
I 53111 I 5,52 I I 54200 I 10,86 I I 55411 I 4,30 I I 61700 I 6,85 I I 62854 I 4,30 I
I 53114 I 3,99 I I 54210 I 9,00 I I 55441 I 3,32 I I 61710 I 6,00 I I--------I--------I
I 53141 I 4,82 I I--------I--------I I 55451 I 3,32 I I--------I--------I I 62901 I 7,87 I
I 53144 I 3,41 I I 54300 I 10,20 I I--------I--------I I 62001 I 7,00 I I 62904 I 4,86 I
I 53151 I 4,82 I I 54310 I 8,37 I I 55500 I 7,20 I I 62004 I 4,78 I I 62911 I 6,37 I
I 53154 I 3,41 I I--------I--------I I--------I--------I I 62021 I 6,19 I I 62914 I 4,01 I
I--------I--------I I 54400 I 10,00 I I 55600 I 10,70 I I 62024 I 4,05 I I 62941 I 5,38 I
I 53201 I 6,61 I I 54410 I 8,55 I I--------I--------I I 62031 I 6,19 I I 62944 I 2,94 I
I 53204 I 4,47 I I--------I--------I I 55700 I 8,71 I I 62034 I 4,05 I I 62951 I 5,38 I
I 53211 I 5,75 I I 54501 I 9,05 I I--------I--------I I 62041 I 5,31 I I 62954 I 2,94 I
I 53214 I 3,90 I I 54511 I 7,81 I I 55800 I 7,87 I I 62044 I 2,97 I I--------I--------I
I 53241 I 4,62 I I--------I--------I I--------I--------I I 62051 I 5,31 I I 63101 I 7,07 I
I 53244 I 3,23 I I 54600 I 8,94 I I 55900 I 7,07 I I 62054 I 2,97 I I 63104 I 5,22 I
I 53251 I 4,62 I I 54602 I 6,96 I I--------I--------I I--------I--------I I 63111 I 6,14 I
I 53254 I 3,23 I I 54610 I 7,25 I I 56000 I 12,74 I I 62110 I 4,54 I I 63114 I 4,68 I
I--------I--------I I 54612 I 5,75 I I--------I--------I I 62112 I 3,59 I I 63141 I 5,44 I
I 53301 I 8,80 I I 54613 I 4,51 I I 56100 I 10,24 I I 62113 I 3,12 I I 63144 I 3,96 I
I 53304 I 5,33 I I--------I--------I I--------I--------I I 62142 I 2,57 I I 63151 I 5,44 I
I 53311 I 7,28 I I 54700 I 7,04 I I 56200 I 9,50 I I 62143 I 2,35 I I 63154 I 3,96 I
I 53314 I 3,92 I I 54702 I 5,78 I I--------I--------I I 62152 I 2,57 I I--------I--------I
I 53341 I 5,95 I I 54710 I 5,95 I I 56300 I 5,39 I I 62153 I 2,35 I I 63201 I 6,65 I
I 53344 I 2,72 I I 54712 I 4,94 I I--------I--------I I--------I--------I I 63204 I 4,82 I
I 53351 I 5,95 I I 54713 I 4,29 I I 56401 I 5,87 I I 62210 I 6,01 I I 63211 I 5,82 I
I 53354 I 2,72 I I 54742 I 3,83 I I 56411 I 5,22 I I 62212 I 5,25 I I 63214 I 4,30 I
I--------I--------I I 54743 I 3,35 I I--------I--------I I 62213 I 4,44 I I 63241 I 4,96 I
I 53715 I 2,04 I I 54752 I 3,83 I I 56501 I 5,39 I I 62242 I 3,93 I I 63244 I 3,65 I
I 53716 I 1,64 I I 54753 I 3,35 I I 56511 I 5,13 I I 62243 I 3,17 I I 63251 I 4,96 I
I 53745 I 1,72 I I--------I--------I I--------I--------I I 62252 I 3,93 I I 63254 I 3,65 I
I 53746 I 1,43 I I 54811 I 5,44 I I 56601 I 1,39 I I 62253 I 3,17 I I--------I--------I
I 53755 I 1,72 I I 54814 I 3,14 I I--------I--------I I--------I--------I I 63715 I 1,53 I
I 53756 I 1,43 I I 54841 I 4,24 I I 56701 I 1,39 I I 62310 I 5,52 I I 63716 I 1,22 I
I--------I--------I I 54844 I 2,40 I I--------I--------I I 62312 I 4,75 I I 63745 I 1,28 I
I 53815 I 2,26 I I 54851 I 4,24 I I 56811 I 1,38 I I 62313 I 4,28 I I 63746 I 1,15 I
I 53816 I 1,76 I I 54854 I 2,40 I I 56841 I 1,34 I I--------I--------I I 63755 I 1,28 I
I 53845 I 1,98 I I--------I--------I I--------I--------I I 62411 I 7,16 I I 63756 I 1,15 I
I 53846 I 1,51 I I 54911 I 4,54 I I 56901 I 1,58 I I 62414 I 4,86 I I--------I--------I
I 53855 I 1,98 I I 54941 I 3,56 I I--------I--------I I 62441 I 6,27 I I 63815 I 1,76 I
I 53856 I 1,51 I I 54951 I 3,56 I I 57001 I 2,74 I I 62444 I 4,04 I I 63816 I 1,26 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I 62451 I 6,27 I I 63845 I 1,43 I
I 53909 I 1,22 I I 55001 I 7,12 I I 57101 I 2,43 I I 62454 I 4,04 I I 63846 I 1,17 I
I 53919 I 1,20 I I 55004 I 5,36 I I--------I--------I I--------I--------I I 63855 I 1,43 I
I 53929 I 1,20 I I 55011 I 6,34 I I 57201 I 1,62 I I 62601 I 7,91 I I 63856 I 1,17 I
I--------I--------I I 55014 I 4,49 I I--------I--------I I 62604 I 4,94 I I--------I--------I
           I 55041 I 5,35 I I 57311 I 1,32 I I 62611 I 6,38 I
           I 55044 I 3,61 I I 57313 I 1,31 I I 62614 I 3,73 I
           I 55051 I 5,35 I I 57341 I 1,31 I I 62641 I 5,31 I
           I--------I--------I I 57343 I 1,30 I I 62644 I 2,86 I
                     I--------I--------I I--------I--------I
                     I 57411 I 1,32 I
                     I 57413 I 1,31 I
                     I 57441 I 1,31 I
                     I 57443 I 1,30 I
                     I--------I--------I
                     I 57541 I 1,31 I
                     I 57543 I 1,30 I
                     I--------I--------I
                     I 57641 I 1,31 I
                     I 57643 I 1,30 I
                     I--------I--------I
                     I 57769 I 1,15 I
                     I 57789 I 1,15 I
                     I--------I--------I
                     I 57869 I 1,15 I
                     I--------I--------II--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 63909 I 1,24 I I 65014 I 2,90 I I 71212 I 6,60 I I 72253 I 2,40 I I 73001 I 7,52 I
I 63919 I 1,23 I I 65041 I 4,24 I I 71213 I 5,77 I I--------I--------I I 73004 I 4,83 I
I 63929 I 1,23 I I 65044 I 2,27 I I--------I--------I I 72310 I 4,37 I I 73011 I 6,26 I
I 63939 I 1,23 I I 65051 I 4,24 I I 71300 I 9,49 I I 72312 I 3,90 I I 73014 I 3,85 I
I    I    I I 65054 I 2,27 I I 71310 I 8,30 I I 72313 I 3,59 I I 73041 I 4,83 I
I    I    I I--------I--------I I 71313 I 6,14 I I--------I--------I I 73044 I 2,81 I
I    I    I I 65111 I 4,24 I I--------I--------I I 72411 I 5,91 I I 73051 I 4,61 I
I    I    I I 65113 I 3,25 I I 71400 I 8,86 I I 72414 I 4,63 I I 73054 I 2,56 I
I--------I--------I I 65141 I 3,50 I I 71410 I 7,57 I I 72441 I 5,08 I I--------I--------I
I 64067 I 1,26 I I 65151 I 3,50 I I 71440 I 6,24 I I 72444 I 3,79 I I 73101 I 5,70 I
I 64068 I 1,25 I I--------I--------I I 71450 I 5,72 I I 72451 I 4,81 I I 73104 I 4,11 I
I 64077 I 1,26 I I 65201 I 5,68 I I--------I--------I I 72454 I 3,52 I I 73111 I 4,85 I
I 64078 I 1,25 I I 65211 I 4,88 I I 71500 I 8,86 I I    I    I I 73114 I 3,18 I
I 64089 I 1,23 I I 65241 I 3,84 I I 71502 I 6,23 I I    I    I I 73141 I 3,92 I
I 64099 I 1,23 I I 65251 I 3,84 I I 71510 I 7,28 I I    I    I I 73144 I 2,37 I
I--------I--------I I--------I--------I I 71512 I 6,38 I I    I    I I 73151 I 3,56 I
I 64167 I 1,32 I I 65500 I 8,13 I I 71513 I 5,59 I I--------I--------I I 73154 I 2,09 I
I 64168 I 1,30 I I--------I--------I I 71540 I 6,11 I I 72501 I 7,86 I I--------I--------I
I 64177 I 1,32 I I 65600 I 10,34 I I 71542 I 4,98 I I 72504 I 5,21 I I 73201 I 6,34 I
I 64178 I 1,30 I I--------I--------I I 71543 I 4,18 I I 72511 I 6,77 I I 73204 I 3,77 I
I 64189 I 1,26 I I 65700 I 8,00 I I 71550 I 5,61 I I 72514 I 4,15 I I 73211 I 5,14 I
I 64199 I 1,26 I I--------I--------I I 71552 I 4,53 I I 72541 I 5,22 I I 73214 I 2,86 I
I--------I--------I I 65800 I 7,83 I I 71553 I 3,88 I I 72544 I 2,72 I I 73241 I 4,07 I
I 64200 I 10,55 I I--------I--------I I--------I--------I I 72551 I 4,85 I I 73244 I 2,29 I
I 64210 I 9,70 I I 65900 I 6,64 I I    I    I I 72554 I 2,55 I I 73251 I 3,41 I
I--------I--------I I--------I--------I I 71602 I 5,93 I I--------I--------I I 73254 I 2,13 I
I 64300 I 10,03 I I 66000 I 11,30 I I 71610 I 5,86 I I 72601 I 7,00 I I--------I--------I
I 64310 I 8,80 I I--------I--------I I--------I--------I I 72604 I 4,42 I I 73301 I 7,32 I
I 64340 I 7,17 I I 66100 I 10,54 I I 71700 I 5,36 I I 72611 I 5,93 I I 73304 I 4,26 I
I--------I--------I I--------I--------I I 71710 I 4,11 I I 72614 I 3,27 I I 73311 I 5,82 I
I 64400 I 8,96 I I 66200 I 8,74 I I--------I--------I I 72641 I 4,61 I I 73314 I 3,13 I
I 64410 I 8,04 I I--------I--------I I 71811 I 4,89 I I 72644 I 2,51 I I 73341 I 4,34 I
I--------I--------I I 66300 I 5,36 I I 71814 I 2,76 I I 72651 I 4,03 I I 73344 I 2,35 I
I 64501 I 8,59 I I--------I--------I I 71841 I 4,00 I I 72654 I 2,31 I I 73351 I 3,90 I
I 64511 I 7,13 I I 66401 I 6,02 I I 71844 I 2,25 I I--------I--------I I 73354 I 2,17 I
I--------I--------I I 66411 I 5,41 I I 71851 I 3,51 I I 72701 I 6,11 I I--------I--------I
I 64600 I 8,20 I I--------I--------I I 71854 I 2,13 I I 72704 I 3,56 I I 73715 I 1,40 I
I 64602 I 6,47 I I 66501 I 1,87 I I--------I--------I I 72711 I 4,82 I I 73716 I 1,35 I
I 64610 I 7,08 I I 66511 I 1,82 I I 72001 I 5,13 I I 72714 I 2,65 I I 73745 I 1,38 I
I 64612 I 5,16 I I--------I--------I I 72004 I 2,82 I I 72741 I 3,48 I I 73746 I 1,34 I
I 64613 I 4,08 I I 66601 I 1,47 I I 72021 I 4,28 I I 72744 I 1,98 I I 73755 I 1,35 I
I--------I--------I I--------I--------I I 72024 I 2,47 I I 72751 I 3,12 I I 73756 I 1,33 I
I 64700 I 7,09 I I 66701 I 1,40 I I 72031 I 4,11 I I 72754 I 1,85 I I--------I--------I
I 64702 I 5,87 I I--------I--------I I 72034 I 2,45 I I--------I--------I I 73815 I 1,55 I
I 64710 I 6,17 I I 66811 I 1,39 I I 72041 I 3,32 I I 72801 I 7,72 I I 73816 I 1,48 I
I 64712 I 5,12 I I 66841 I 1,35 I I 72044 I 2,09 I I 72804 I 4,66 I I 73845 I 1,50 I
I 64713 I 4,45 I I--------I--------I I 72051 I 2,83 I I 72811 I 6,18 I I 73846 I 1,45 I
I 64742 I 3,93 I I 66901 I 1,61 I I 72054 I 1,84 I I 72814 I 3,38 I I 73855 I 1,48 I
I 64743 I 3,17 I I--------I--------I I--------I--------I I 72841 I 4,90 I I 73856 I 1,42 I
I 64752 I 3,93 I I 67001 I 3,54 I I 72110 I 3,71 I I 72844 I 2,50 I I--------I--------I
I 64753 I 3,17 I I--------I--------I I 72112 I 2,76 I I 72851 I 4,24 I I 73909 I 1,24 I
I--------I--------I I 67101 I 2,82 I I 72113 I 2,35 I I 72854 I 2,34 I I 73919 I 1,24 I
I 64811 I 4,97 I I--------I--------I I 72142 I 2,08 I I--------I--------I I 73929 I 1,24 I
I 64814 I 2,88 I I 67201 I 1,65 I I 72143 I 1,74 I I 72901 I 8,08 I I 73939 I 1,24 I
I 64841 I 3,76 I I--------I--------I I 72152 I 1,82 I I 72904 I 5,30 I I 73949 I 1,23 I
I 64844 I 2,44 I I 67311 I 1,31 I I 72153 I 1,61 I I 72911 I 7,04 I I 73959 I 1,22 I
I 64851 I 3,76 I I 67313 I 1,30 I I--------I--------I I 72914 I 4,22 I I 73969 I 1,22 I
I 64854 I 2,44 I I 67341 I 1,30 I I 72210 I 5,47 I I 72941 I 5,60 I I--------I--------I
I--------I--------I I 67343 I 1,28 I I 72212 I 4,28 I I 72944 I 2,80 I I 74067 I 1,25 I
I 64911 I 4,55 I I--------I--------I I 72213 I 3,64 I I 72951 I 5,07 I I 74068 I 1,24 I
I 64941 I 3,67 I I 67411 I 1,31 I I 72242 I 2,99 I I 72954 I 2,55 I I 74077 I 1,24 I
I 64951 I 3,67 I I 67413 I 1,30 I I 72243 I 2,60 I I--------I--------I I--------I--------I
I--------I--------I I 67441 I 1,30 I I 72252 I 2,71 I
I 65001 I 6,31 I I 67443 I 1,28 I I--------I--------I
I 65004 I 3,69 I I--------I--------I
I 65011 I 5,43 I I 67541 I 1,30 I
I--------I--------I I 67543 I 1,28 I
           I--------I--------I
           I 67641 I 1,30 I
           I 67643 I 1,28 I
           I--------I--------I
           I 67769 I 1,15 I
           I 67789 I 1,15 I
           I--------I--------I
           I 67869 I 1,15 I
           I 67889 I 1,15 I
           I--------I--------I
           I--------I--------I
           I 71100 I 9,86 I
           I 71110 I 9,03 I
           I--------I--------I
           I 71200 I 9,12 I
           I 71210 I 7,77 I
           I--------I--------I


I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I 
I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I
I 74078 I 1,23 I I 75303 I 3,52 I I 82044 I 1,50 I I 83959 I 1,16 I I 86701 I 1,31 I
I 74089 I 1,22 I I 75311 I 3,79 I I 82051 I 1,82 I I 83969 I 1,16 I I--------I--------I
I 74099 I 1,22 I I 75313 I 3,06 I I 82054 I 1,42 I I--------I--------I I 86811 I 1,31 I
I--------I--------I I 75341 I 3,27 I I--------I--------I I 84067 I 1,22 I I 86841 I 1,28 I
I 74167 I 1,28 I I 75351 I 2,95 I I 82110 I 2,33 I I 84068 I 1,20 I I--------I--------I
I 74168 I 1,25 I I--------I--------I I 82112 I 1,86 I I 84077 I 1,22 I I 86901 I 1,31 I
I 74177 I 1,26 I I 75411 I 3,01 I I 82113 I 1,51 I I 84078 I 1,20 I I--------I--------I
I 74178 I 1,24 I I 75441 I 2,44 I I 82142 I 1,38 I I 84089 I 1,18 I I 87001 I 2,04 I
I 74189 I 1,23 I I 75451 I 2,29 I I 82143 I 1,20 I I 84099 I 1,17 I I--------I--------I
I 74199 I 1,22 I I--------I--------I I 82152 I 1,18 I I--------I--------I I 87101 I 1,82 I
I--------I--------I I 75500 I 5,87 I I 82153 I 1,16 I I 84167 I 1,24 I I--------I--------I
I 74300 I 7,77 I I--------I--------I I--------I--------I I 84168 I 1,22 I I 87201 I 1,48 I
I 74310 I 6,57 I I 75600 I 7,79 I I 82210 I 3,33 I I 84177 I 1,22 I I--------I--------I
I--------I--------I I--------I--------I I 82212 I 2,55 I I 84178 I 1,22 I I 87311 I 1,23 I
I 74400 I 6,68 I I 75700 I 6,02 I I 82213 I 2,23 I I 84189 I 1,20 I I 87313 I 1,23 I
I 74410 I 5,57 I I--------I--------I I 82242 I 1,98 I I 84199 I 1,18 I I 87341 I 1,22 I
I--------I--------I I 75800 I 5,29 I I 82243 I 1,62 I I--------I--------I I 87343 I 1,22 I
I 74600 I 6,81 I I--------I--------I I 82252 I 1,58 I I    I    I I--------I--------I
I 74602 I 5,68 I I 75900 I 4,11 I I 82253 I 1,33 I I--------I--------I I 87411 I 1,23 I
I 74610 I 5,74 I I--------I--------I I--------I--------I I 84811 I 2,40 I I 87413 I 1,23 I
I 74612 I 4,44 I I 76401 I 4,60 I I 83401 I 5,08 I I 84814 I 1,74 I I 87441 I 1,22 I
I 74613 I 3,87 I I 76411 I 3,99 I I 83404 I 2,97 I I 84841 I 2,01 I I 87443 I 1,22 I
I--------I--------I I--------I--------I I 83421 I 4,08 I I 84844 I 1,57 I I--------I--------I
I 74700 I 6,03 I I 76501 I 2,76 I I 83424 I 2,42 I I 84851 I 1,84 I I 87541 I 1,22 I
I 74702 I 4,73 I I 76511 I 2,64 I I 83431 I 3,38 I I 84854 I 1,41 I I 87543 I 1,22 I
I 74710 I 4,75 I I--------I--------I I 83434 I 2,20 I I--------I--------I I--------I--------I
I 74712 I 3,44 I I 76601 I 1,34 I I 83441 I 2,98 I I 84911 I 2,35 I I 87641 I 1,22 I
I 74713 I 2,87 I I--------I--------I I 83444 I 1,81 I I 84941 I 2,10 I I 87643 I 1,22 I
I 74742 I 2,42 I I 76701 I 1,34 I I 83451 I 2,52 I I 84951 I 1,85 I I--------I--------I
I 74743 I 2,12 I I--------I--------I I 83454 I 1,51 I I--------I--------I I 87769 I 1,15 I
I 74752 I 2,26 I I 76811 I 1,33 I I--------I--------I I 85001 I 3,23 I I 87789 I 1,15 I
I 74753 I 2,01 I I 76841 I 1,31 I I 83501 I 5,33 I I 85004 I 1,93 I I--------I--------I
I--------I--------I I--------I--------I I 83504 I 2,94 I I 85011 I 2,44 I I 87869 I 1,15 I
I 74811 I 4,30 I I 76901 I 1,34 I I 83521 I 4,36 I I 85014 I 1,51 I I 87889 I 1,15 I
I 74814 I 2,26 I I--------I--------I I 83524 I 2,45 I I 85041 I 1,95 I I--------I--------I
I 74841 I 3,09 I I 77001 I 2,35 I I 83531 I 3,51 I I 85044 I 1,23 I I--------I--------I
I 74844 I 1,84 I I--------I--------I I 83534 I 2,17 I I 85051 I 1,66 I I 91811 I 2,26 I
I 74851 I 2,63 I I 77101 I 2,11 I I 83541 I 2,86 I I 85054 I 1,16 I I 91814 I 1,48 I
I 74854 I 1,72 I I--------I--------I I 83544 I 1,95 I I--------I--------I I 91841 I 1,81 I
I--------I--------I I 77201 I 1,55 I I 83551 I 2,48 I I 85201 I 3,15 I I 91844 I 1,32 I
I 74911 I 3,44 I I--------I--------I I 83554 I 1,61 I I 85211 I 2,80 I I 91851 I 1,49 I
I 74941 I 2,81 I I 77311 I 1,33 I I--------I--------I I 85241 I 2,54 I I 91854 I 1,26 I
I 74951 I 2,63 I I 77313 I 1,32 I I 83715 I 1,33 I I 85251 I 2,27 I I--------I--------I
I    I    I I 77341 I 1,31 I I 83716 I 1,31 I I--------I--------I I 93601 I 3,93 I
I--------I--------I I 77343 I 1,30 I I 83745 I 1,31 I I 85301 I 3,06 I I 93604 I 2,25 I
I 75001 I 5,35 I I--------I--------I I 83746 I 1,28 I I 85303 I 2,72 I I 93621 I 2,90 I
I 75004 I 2,52 I I 77411 I 1,43 I I 83755 I 1,30 I I 85311 I 2,83 I I 93624 I 1,90 I
I 75011 I 4,04 I I 77413 I 1,41 I I 83756 I 1,26 I I 85313 I 2,42 I I 93631 I 2,28 I
I 75014 I 2,09 I I 77441 I 1,40 I I--------I--------I I 85341 I 2,45 I I 93634 I 1,59 I
I 75041 I 2,79 I I 77443 I 1,39 I I 83815 I 1,43 I I 85351 I 2,27 I I 93641 I 2,21 I
I 75044 I 1,66 I I--------I--------I I 83816 I 1,40 I I--------I--------I I 93644 I 1,56 I
I 75051 I 2,42 I I 77541 I 1,40 I I 83845 I 1,41 I I 85411 I 2,59 I I 93651 I 1,79 I
I 75054 I 1,55 I I 77543 I 1,39 I I 83846 I 1,38 I I 85441 I 2,44 I I 93654 I 1,28 I
I--------I--------I I--------I--------I I 83855 I 1,39 I I 85451 I 2,33 I I--------I--------I
I 75111 I 3,69 I I 77641 I 1,31 I I 83856 I 1,34 I I--------I--------I I 93715 I 1,28 I
I 75113 I 2,34 I I 77643 I 1,30 I I--------I--------I I 85500 I 4,30 I I 93716 I 1,25 I
I 75141 I 2,37 I I--------I--------I I 83909 I 1,17 I I--------I--------I I 93745 I 1,26 I
I 75151 I 2,25 I I 77769 I 1,15 I I 83919 I 1,17 I I 85600 I 5,24 I I 93746 I 1,24 I
I--------I--------I I 77789 I 1,15 I I 83929 I 1,17 I I--------I--------I I 93755 I 1,24 I
I 75201 I 5,12 I I--------I--------I I 83939 I 1,17 I I 85800 I 4,71 I I 93756 I 1,23 I
I 75211 I 4,43 I I 77869 I 1,15 I I 83949 I 1,17 I I--------I--------I I--------I--------I
I 75241 I 3,58 I I 77889 I 1,15 I I--------I--------I I 86401 I 4,59 I I 93909 I 1,16 I
I 75251 I 3,34 I I--------I--------I            I 86411 I 4,07 I I 93919 I 1,16 I
I--------I--------I I--------I--------I            I--------I--------I I 93929 I 1,16 I
I 75301 I 4,34 I I 81811 I 3,01 I            I 86501 I 3,26 I I 93939 I 1,16 I
I--------I--------I I 81814 I 2,04 I            I 86511 I 3,04 I I 93949 I 1,16 I
           I 81841 I 2,43 I            I--------I--------I I 93959 I 1,15 I
           I 81844 I 1,70 I            I 86601 I 1,31 I I 93969 I 1,15 I
           I 81851 I 2,16 I            I--------I--------I I--------I--------I
           I 81854 I 1,53 I                      I 94067 I 1,16 I
           I--------I--------I                      I 94068 I 1,16 I
           I 82001 I 3,25 I                      I--------I--------I
           I 82004 I 2,08 I
           I 82021 I 2,73 I
           I 82024 I 1,74 I
           I 82031 I 2,44 I
           I 82034 I 1,61 I
           I 82041 I 2,19 I
           I--------I--------I

I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I-------I-------I 
I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ  I Kč/m2 I I BPEJ I Kč/m2 I
I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I--------I--------I I-------I-------I
I 94077 I 1,16 I I 95001 I 2,97 I I 95800 I 3,77 I I 97001 I 1,74 I I 97443 I 1,18 I
I 94078 I 1,16 I I 95004 I 1,82 I I--------I--------I I--------I--------I I-------I-------I
I 94089 I 1,15 I I 95011 I 2,34 I I 96401 I 3,50 I I 97101 I 1,59 I I 97541 I 1,18 I
I 94099 I 1,15 I I 95014 I 1,53 I I 96411 I 3,04 I I--------I--------I I 97543 I 1,18 I
I--------I--------I I 95041 I 1,90 I I--------I--------I I 97201 I 1,41 I I-------I-------I
I 94167 I 1,17 I I 95044 I 1,30 I I 96501 I 2,44 I I--------I--------I I 97641 I 1,18 I
I 94168 I 1,16 I I 95051 I 1,49 I I 96511 I 2,35 I I 97311 I 1,20 I I 97643 I 1,18 I
I 94177 I 1,16 I I 95054 I 1,18 I I--------I--------I I 97313 I 1,20 I I-------I-------I
I 94178 I 1,16 I I--------I--------I I 96601 I 1,28 I I 97341 I 1,18 I I 97769 I 1,15 I
I 94189 I 1,16 I I 95500 I 3,21 I I--------I--------I I 97343 I 1,18 I I 97789 I 1,15 I
I 94199 I 1,15 I I--------I--------I I 96701 I 1,28 I I--------I--------I I-------I-------I
I--------I--------I I 95600 I 3,88 I I--------I--------I I 97411 I 1,20 I I 97869 I 1,15 I
           I--------I--------I I 96811 I 1,26 I I 97413 I 1,20 I I 97889 I 1,15 I
                     I 96841 I 1,25 I I--------I--------I I-------I-------I
                     I--------I--------I I 97441 I 1,18 I
                     I 96901 I 1,28 I I--------I--------I
                     I--------I--------IBonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.1) První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 - 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 - 9).
Příloha 5 Úprava základních cen zemědělských pozemků
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I Číslo I Důvod úpravy základní ceny zemědělského I Srážka  I Přirážka I
I položky I        pozemku          I  v %  I  v %  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.   I Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v    I
I     I jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli  I
I     I část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže      I
I     I položeného bodu na hranici území obce:              I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 1.1   I Hlavní město Praha                        I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.1.1  I - území hlavního města          I   -   I  560  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.1.2  I - území sousedních obcí         I   -   I  280  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.1.3  I - katastrální území v okolí do 7 km   I   -   I  140  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.2   I Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel               I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.2.1  I - území obce               I   -   I  320  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.2.2  I - území sousedních obcí         I   -   I  160  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.2.3  I - katastrální území v okolí do 5 km   I   -   I  80   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.3.  I Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel              I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.3.1  I - území obce               I   -   I  240  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.3.2  I - území sousedních obcí         I   -   I  120  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.3.3  I - katastrální území v okolí do 4 km   I   -   I  60   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.4.  I Obce s počtem 50 - 100 tis. obyvatel               I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.4.1  I - území obce               I   -   I  200  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.4.2  I - území sousedních obcí         I   -   I  100  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.4.3  I - katastrální území v okolí do 3 km   I   -   I  50   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.5   I Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel               I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.5.1  I - území obce               I   -   I  160  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.5.2  I - území sousedních obcí         I   -   I  80   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.6   I Obce s počtem 10 - 25 tis. obyvatel               I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.6.1  I - území obce               I   -   I  120  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.6.2  I - území sousedních obcí         I   -   I  60   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.7.  I Obce s počtem 5 - 10 tis. obyvatel                I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.7.1  I - území obce               I   -   I  80   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.7.2  I - sousední katastrální území       I   -   I  40   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.8   I Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel                I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.8.1  I - území obce               I   -   I  40   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 1.8.2  I - sousední katastrální území       I   -   I  20   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 2.   I Jde-li o pozemky,                        I
I     I jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části I
I     I obce je:                             I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 2.1   I       2 - 3 km          I   3   I   -   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 2.2   I       3 - 4 km          I   6   I   -   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 2.3   I       4 - 5 km          I  10   I   -   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 2.4   I       nad 5 km          I  15   I   -   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 3.   I Jde-li o pozemky,                        I
I     I jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo:       I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 3.1   I - zvýšenou balvanitostí (např. 4 a více I      I      I 
I     I výčnělků mateční horniny nad povrch   I      I      I
I     I pozemku na 1 ha z.p.) nebo jinými    I      I      I
I     I pevnými překážkami (např. šachet     I      I      I
I     I kanalizačních sběračů apod.), kromě dále I      I      I
I     I uvedených 2)               I až o 15 I   -   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 3.2   I - zvýšeným výskytem stožárů       I      I      I
I     I elektrorozvodných zařízení (4 a více   I      I      I
I     I sloupů nebo stožárů na 1 ha z.p.)    I až o 25 I   -   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 3.3   I - potřebou odvodnění 4)         I až o 35 I   -   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 3.4   I - lokalizací ve zvláště chráněných    I      I      I
I     I územích se zvýšenou ochranou životního  I      I      I
I     I prostředí 5)               I až o 30 I   -   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I 3.5   I - vlivem imisního zatížení 6)      I      I      I
I     I  při stťedním znečištění        I až o 15 I   -   I
I     I  při silném znečištění         I až o 20 I   -   I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I

1. Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování.2. Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.3. U zemědělského pozemku bezprostředně sousedícího s lesním pozemkem s lesním porostem lze základní cenu podle bonitované půdně ekologické jednotky v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem snížit v pásu do šířky 20 m o 60 % při sklonu oceňovaného pozemku k jihu, o 40 % při jeho východní a západní orientaci a o 20 % při jeho severní expozici. 4. V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).5. Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.6. Imisním zatížením se pro účely této vyhlášky rozumí limitní: - celková depozice vodíkových iontů,

pro střední zatížení 100 až 250 mg /m2/rok,

pro silné zatížení nad 250 mg /m2/rok.

Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

7. V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka podle položky č. 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší. 8. Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je oddělené územím jiné obce od ostatního území téže obce, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.9. Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou mezi nej bližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).10. Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.11. Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky č. 1 a srážky podle položek č. 2 i č. 3 mohou používat současně (základní cena se upraví součtem přirážky a srážek) s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. krajských, popřípadě pověřených, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.
Příloha 6 Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)
I----------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I  Edafická   I               Vegetační lesní stupeň                     I
I  kategorie  I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I        I borový I dubový I buko- I dubo- I bukový I jedlo- I smrko- I buko- I smrkový I klečový I
I        I    I    I dubový I bukový I    I bukový I bukový I smrkový I     I     I
I        I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I        I  0  I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I X I xerotermní I 1,24 I 1,33 I 1,93 I 3,85 I 3,20 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I Z I zakrslá  I 1,77 I 1,15 I 1,35 I 2,13 I 2,29 I 4,13 I 2,90 I 2,33  I 2,23  I 1,25  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I Y I skeletová I 2,79 I 0,00 I 1,76 I 4,45 I 3,03 I 3,03 I 3,46 I 2,91  I 2,23  I 1,74  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I M I chudá   I 1,80 I 2,74 I 1,81 I 2,40 I 3,03 I 2,78 I 2,27 I 2,81  I 2,23  I 0,00  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I K I normální  I 2,44 I 1,58 I 2,58 I 2,66 I 4,66 I 4,86 I 5,04 I 3,44  I 2,23  I 1,92  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I N I kamenitá  I 3,22 I 1,72 I 2,36 I 2,42 I 4,96 I 4,49 I 5,04 I 2,95  I 2,23  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I I I uléhavá  I  -  I 3,12 I 3,19 I 4,24 I 5,47 I 6,53 I 6,64 I 0,00  I 0,00  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I S I středně  I  -  I 3,33 I 3,42 I 6,00 I 6,37 I 6,71 I 6,71 I 5,09  I 2,81  I  -  I
I  I bohatá   I    I    I    I    I    I    I    I     I     I     I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I F I svahová  I  -  I  -  I  -  I 7,18 I 6,53 I 6,69 I 6,69 I 5,20  I 3,38  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I C I vysýchavá I 2,27 I 2,29 I 2,47 I 3,21 I 3,96 I 5,07 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I W I bázická  I  -  I 2,02 I 6,30 I 5,74 I 5,87 I 5,91 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I B I bohatá   I  -  I 3,98 I 4,65 I 7,01 I 7,56 I 8,80 I 7,90 I 7,81  I  -  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I H I hlinitá  I  -  I 3,64 I 4,81 I 6,73 I 6,44 I 8,61 I 6,86 I  -  I  -  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I D I hlinitá  I  -  I 4,77 I 7,33 I 7,13 I 8,75 I 10,16 I 8,44 I  -  I  -  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I A I kamenitá  I  -  I 3,12 I 3,05 I 5,66 I 7,33 I 6,46 I 6,45 I  -  I 3,36  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I J I suťová   I  -  I 3,44 I 0,00 I 5,40 I  -  I 6,73 I 0,00 I  -  I  -  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I L I lužní   I  -  I 7,16 I 6,35 I 1,95 I  -  I 1,61 I 3,02 I  -  I  -  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I U I údolní   I  -  I 5,49 I 0,00 I 5,59 I  -  I 6,49 I 0,00 I  -  I  -  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I V I vlhká   I  -  I 6,77 I 6,48 I 5,72 I 8,34 I 7,40 I 7,34 I 5,40  I 3,36  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I O I středně  I 3,19 I 6,73 I 7,04 I 4,47 I 5,43 I 7,08 I 6,64 I 6,56  I 3,42  I  -  I
I  I bohatá   I    I    I    I    I    I    I    I     I     I     I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I P I kyselá   I 3,02 I 4,44 I 4,00 I 3,89 I 4,01 I 5,48 I 5,82 I 4,92  I 2,81  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I Q I chudá   I 1,72 I 2,80 I 2,88 I 2,52 I 3,95 I 3,22 I 4,21 I 3,17  I 2,23  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I T I chudá   I 1,89 I 1,61 I 2,66 I 2,88 I 0,00 I 3,10 I 2,90 I 2,75  I 2,23  I  -  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I G I středně  I 3,60 I 2,00 I 6,52 I 5,48 I 5,98 I 6,40 I 6,48 I 4,92  I 2,81  I  -  I
I  I bohatá   I    I    I    I    I    I    I    I     I     I     I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
I R I chudá   I 2,02 I  -  I  -  I 2,17 I 5,68 I 3,95 I 6,34 I 2,81  I 2,23  I 1,25  I
I---I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I
Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena. SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách. SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8). Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.
Příloha 7 Úprava základních cen lesních pozemků

I------------I-----------------------------------------------I---------------I
I Číslo   I Kategorie lesů a další vlivy         I Srážky až do I
I položky  I                        I    %    I
I------------I-----------------------------------------------I---------------I
I 1     I Lesy imisní                          I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 1.1  I - pásmo ohrožení A              I   -60   I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 1.2  I - pásmo ohrožení B              I   -40   I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 1.3  I - pásmo ohrožení C              I   -20   I
I----I-------I---------------------------------------------------------------I
I 2     I Lesy zvláštního určení                    I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 2.1  I - v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje  I   -30   I
I  I    I I. st.                    I        I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 2.2  I - v ochranném pásmu zdroje přírodní léčivé a I   -30   I
I  I    I stolní minerální vody             I        I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 2.3  I - v 1. zóně národního parku          I   -40   I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 2.4  I - v 2. zóně národního parku          I   -20   I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 2.5  I - ve zvláště chráněném území         I   -20   I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 2.6  I - v systému ekologické stability krajiny   I   -30   I
I----I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I 3     I Tvar lesních pozemků             I   -20   I
I      I (např. v závislosti na šíři extrémně     I        I
I      I protáhlých nebo malých pozemků)        I        I
I------------I-----------------------------------------------I---------------I
I 4     I Omezené hospodaření na lesních pozemcích   I   -50   I
I      I Stanovené zvláštním právním předpisem nebo  I        I
I      I správním rozhodnutím (např. ochranná pásma  I        I
I      I energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí I        I
I      I o využití území apod.)            I        I
I------------I-----------------------------------------------I---------------I
I 5     I Lesní pozemek na antropogenní půdě              I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 5.1  I - lomy k těžbě písku, hlíny apod.       I   -20   I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 5.2  I - na haldě, výsypce apod.           I   -50   I
I----I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I 6     I Zhoršené odtokové poměry na lesním pozemku          I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 6.1  I - edafické kategorie O, P, Q ve všech     I   -20   I
I  I    I vegetačních stupních             I        I
I  I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I  I 6.2  I - edafické kategorie G, R, T, V ve všech   I   -50   I
I  I    I vegetačních stupních             I        I
I----I-------I-----------------------------------------------I---------------I
I 7     I Lesní pozemky s terénními překážkami     I   -40   I
I      I (rokle, důlní propadliny atd.)        I        I
I      I - edafické kategorie B, K, M, S, W      I        I
I      I ve všech vegetačních stupních označených u  I        I
I      I lesního typu na třetím místě zleva číslicí  I        I
I      I 9 (např. 4K9)                 I        I
I------------I-----------------------------------------------I---------------I

Příloha 8 Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

                                         Tabulka č. 1
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  Typ  I  Číslo SKP  I  Kód  I   Účel užití budovy  I Kč za m3 I  Kč za m2  I
I     I        I CZ - CC I              I obestav, I  podlahové  I
I     I        I     I              I prostoru I  plochy   I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  1   I    2   I  3   I      4       I   5   I    6    I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  A   I 46.21.18.1..1 I  1264  I budovy pro zdravotnictví I   2 740 I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  B   I 46.21.14.6..1 I  1272  I budovy pro bohoslužby a  I   2 830 I        I
I     I        I     I náboženské aktivity    I      I        I
I     I---------------I----------I---------------------------I      I        I
I     I 46.21.19.9..1 I  1274  I budovy nebytové ostatní  I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  C   I 46.21.17.1..1 I  1263  I budovy škol, universit a I   2 538 I        I
I     I        I     I pro výzkum        I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  D   I 46.21.16.3..1 I  1261  I budovy pro společenské a I   2 611 I        I
I     I        I     I kulturní účely      I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  E   I 46.21.63.1..1 I  1265  I budovy pro sport     I   2 579 I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  F   I 46.21.14.3..1 I  122  I budovy pro administrativu I   2 807 I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  G   I 46.21.19.1..1 I  121  I budovy hotelů       I   2 710 I        I
I     I        I----------I---------------------------I      I        I
I     I        I 113012 I budovy pro ubytování   I      I        I
I     I        I     I studentů, zaměstnanců   I      I        I
I     I        I     I apod.           I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  H   I 46.21.14.2..1 I  123  I budovy pro obchod a    I   2 669 I        I
I     I        I     I služby          I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  I   I 46.21.18.2..1 I 113011 I budovy bytové ostatní   I   2 239 I        I
I     I        I     I (sociální péče)      I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  J   I 46.21.12.1..1 I  112  I budovy vícebytové     I   1 950 I        I
I     I        I     I (typové)         I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  K   I 46.21.12.2..1 I  112  I budovy vícebytové     I   2 150 I        I
I     I        I     I (netypové)        I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  L   I 46.21.13.1..1 I 125111 I budovy pro průmysl    I   2 786 I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  M   I 46.21.51.2.1 I 125112 I budovy výrobní pro    I   3 076 I        I
I     I        I     I energetiku (stavby    I      I        I
I     I        I     I elektráren ,díla     I      I        I
I     I        I     I energetická výrobní)   I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  N   I 46.21.13.3.1 I 125113 I budovy vodního      I   3 247 I        I
I     I        I     I hospodářství       I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  O   I 46.21.15.2.1 I 12711  I budovy pro zemědělství  I   2 695 I        I
I     I        I     I rostlinná produkce    I      I        I
I     I        I----------I---------------------------I      I        I
I     I        I 12713  I budovy pro zemědělství  I      I        I
I     I        I     I živočišná produkce    I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  P   I 46.21.14.4.1 I  1241  I budovy pro        I   2 560 I        I
I     I        I     I telekomunikace, nádraží, I      I        I
I     I        I     I terminály a budovy k nim I      I        I
I     I        I     I příslušející       I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  R   I 46.21.14.5.1 I  1242  I garáže          I   2 460 I        I
I     I---------------I----------I---------------------------I      I        I
I     I 46.21.14.2.1 I  123  I budovy pro opravu, údržbu I      I        I
I     I        I     I vozidel          I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  S   I 46.21.13.2.1 I  1252  I budovy pro skladování a  I   2 231 I        I
I     I        I     I manipulaci        I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  Z   I 46.21.15.3.1 I 12712  I budovy pro zemědělství  I   2 115 I        I
I     I        I     I (skladování a úprava   I      I        I
I     I        I     I zemědělských produktů)  I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I Jednotky I        I     I byt v budově vícebytové  I      I 8 020     I
I     I        I     I typové J         I      I        I
I     I        I     I---------------------------I-----------I---------------I
I     I        I     I byt v budově vícebytové  I      I 9 630     I
I     I        I     I netypové K        I      I        I
I     I        I     I---------------------------I-----------I---------------I
I     I        I     I byt v budově ostatních  I     - I (cena dle   I
I     I        I     I typů (kromě budov typu J, I      I druhu budovy, I
I     I        I     I K)            I      I sl. 5 x    I
I     I        I     I              I      I konst. 3,56) I
I     I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I     I        I     I nebytový prostor -    I      I 4 210     I
I     I        I     I garážové stání * v budově I      I        I
I     I        I     I vícebytové        I      I        I
I     I        I     I---------------------------I-----------I---------------I
I     I        I     I nebytový prostor - sklep I      I 3 800     I
I     I        I     I v budově vícebytové    I      I        I
I     I        I     I---------------------------I-----------I---------------I
I     I        I     I nebytový prostor -    I     - I (cena dle   I
I     I        I     I ostatní účely (kromě   I      I druhu budovy, I
I     I        I     I sklepa a garážového stáni I      I sl. 5 x    I
I     I        I     I v bytových domech) ve   I      I konst. 3,3)  I
I     I        I     I všech typech budov    I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I

* v hromadných garážích

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod. 2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu 3. CZ-CC - klasifikace stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997). 4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru. Standardní vybavení budov
                                       Tabulka č. 2
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I Číslo I  Typ   I  Konstrukce a  I      Popis standardu         I
I položky I  budovy  I   vybavení   I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  1  I Všechny  I Základy včetně   I Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, I
I     I typy    I zemních prací   I betonu, železobetonu, s izolací proti   I
I     I      I          I zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i I
I     I      I          I svislé)                  I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  2  I A,B,C,D,E, I Svislé konstrukce I - Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm,   I
I     I F,G,H,I,J, I vč. obvodového   I dtto z cihel či jiných materiálů v menších I
I     I K,L    I pláště (bez úprav I tloušťkách odpovídajících z hlediska    I
I     I      I panelů)      I tepelně technických parametrů cihelné zdi I
I     I      I          I z plných cihel v tl. 45 cm         I
I     I      I          I - Sendvičové v různých skladbách vrstev s I
I     I      I          I tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm,  I
I     I      I          I dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým I
I     I      I          I parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, I
I     I      I          I montované i monolitické samonosné, nenosné I
I     I      I          I v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky,  I
I     I      I          I montované, monolitické           I
I     I      I          I - Sendvičové dřevěné s tepelně izolační  I
I     I      I          I vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající I
I     I      I          I tepelně technickým parametrům zdi z plných I
I     I      I          I cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a     I
I     I      I          I vyhovující hygienickým normám       I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,O,P,R  I Svislé konstrukce I - Zděné, z různých materiálů min. tl. 29  I
I     I      I vč. obvodového   I cm                     I
I     I      I pláště       I - Betonové, železobetonové - montované,  I
I     I      I          I monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně   I
I     I      I          I izolační vložkou              I
I     I      I          I - Sendvičové v různých skladbách vrstev a I
I     I      I          I materiálů, nosné i nenosné - kombinované  I
I     I      I          I se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29  I
I     I      I          I cm, montované, monolitické         I
I     I      I          I - Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm       I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I S,Z    I Svislé konstrukce I Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové,   I
I     I      I vč. obvodového   I betonové monolitické a montované (tyčové i I
I     I      I pláště       I plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. I
I     I      I          I 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené    I
I     I      I          I sbíjené, trámové o průřezu min. 20 x 20  I
I     I      I          I cm; oboustranně opláštěná kostra prvky   I
I     I      I          I nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně   I
I     I      I          I opláštěná kostra (zvenku) vlnitým     I
I     I      I          I pozinkovaným plechem, osinkocementovými  I
I     I      I          I deskami, deskami z barevných kovů a na   I
I     I      I          I bázi plastických hmot           I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I N     I Svislé konstrukce I Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého    I
I     I      I vč. obvodového   I betonu; železobetonové monolitické i    I
I     I      I pláště       I montované (tyčové a plošné), kovové    I
I     I      I          I tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný I
I     I      I          I železobetonový               I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  3  I A,B,C,D,E, I Stropy (podhledy - I Jakékoliv stropy s podhledem rovným i   I
I     I F,G,H,I,J, I mimo akustické a  I členitým, nespalné a polospalné      I
I     I K,L    I tepelně izolační, I                      I
I     I      I zavěšené apod.)  I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R, I Stropy (podhledy - I Jakékoliv běžného provedení        I
I     I S, Z    I mimo akustické a  I                      I
I     I      I tepelně izolační, I                      I
I     I      I zavěšené apod.)  I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  4  I Všechny  I Krov, střecha   I - Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený;  I
I     I typy    I          I kovový šroubovaný a svařovaný;       I
I     I      I          I železobetonový nepředpjatý monolitický,  I
I     I      I          I montovaný                 I
I     I      I          I - Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; I
I     I      I          I sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě   I
I     I      I          I rozdílné výšky hřebene, pultová      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  5  I A,B,C,D,E, I Krytiny střech   I Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných    I
I     I F,G,H,I,J, I          I hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách,  I
I     I K,L,M,N,P, I          I betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo I
I     I R,     I          I hliníkový plech, osinkocementové šablony, I
I     I      I          I asfaltové šindele, živičná svařovaná    I
I     I      I          I vícevrstvá                 I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I O,S,Z   I Krytiny střech   I Kromě výše uvedených též vlnité      I
I     I      I          I osinkocementové desky a běžná živičná   I
I     I      I          I svařovaná                 I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  6  I A,B,C,D,E, I Klempířské     I Úplné střechy z pozinkovaného plechu    I
I     I F,G,H,I,J, I konstrukce     I (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety I
I     I K,L    I          I nejsou podmínkou              I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R, I Klempířské     I Žlaby a svody z pozinkovaného plechu    I
I     I S,Z    I konstrukce     I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  7  I A,B,C,E,F, I Úprava vnitřních  I Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné -     I
I     I G,H,I,J,K, I povrchů (mimo   I standardní obklady, úpravy podhledů z   I
I     I L     I hygienická     I obkladového materiálu neplnící akustickou, I
I     I      I zařízení)     I tepelně izolační a estetickou funkci    I
I     I      I          I (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), I
I     I      I          I novodobé nástřiky             I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I D     I Úprava vnitřních  I Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné,     I
I     I      I povrchů (mimo   I standardní podhledy a obklady stěn včetně I
I     I      I hygienická     I akustických, tepelných a dekorativních   I
I     I      I zařízení)     I (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty  I
I     I      I          I apod.), novodobé nástřiky         I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R, I Úprava vnitřních  I Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé I
I     I      I povrchů (mimo   I omítky, běžné obklady stěn a stropů    I
I     I      I hygienická     I nahrazující omítky             I
I     I      I zařízení)     I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I S,Z    I Úprava vnitřních  I Vápenné jednovrstvé hladké, popř.     I
I     I      I povrchů (mimo   I dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry  I
I     I      I hygienická     I                      I
I     I      I zařízení)     I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  8  I A,B,C,D,E, I Úprava vnějších  I Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové   I
I     I F,G,H,I,J, I povrchů      I škrábané či stříkané, házené odtrhované,  I
I     I K     I          I nástřiky na bázi umělých hmot, obklady   I
I     I      I          I dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O,P, I Úprava vnějších  I Vápenné jednovrstvé omítky, popř.     I
I     I R     I povrchů      I dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi I
I     I      I          I umělých hmot, běžné obklady dřevěné,    I
I     I      I          I keramické nebo osinkocementové, spárované I
I     I      I          I zdivo                   I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I S,Z    I Úprava vnějších  I Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé    I
I     I      I povrchů      I omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na   I
I     I      I          I bázi umělých hmot             I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  9  I A,B,C,D,E, I Vnitřní obklady  I Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, I
I     I F,G,H,I,J, I keramické     I kuchyní, prádelen apod.          I
I     I K,L    I (hygienická    I                      I
I     I      I zařízení)     I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R, I Vnitřní obklady  I Neuvažují se                I
I     I S,Z    I keramické     I                      I
I     I      I (hygienická    I                      I
I     I      I zařízení)     I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  10  I A,B,C,D,E, I Schody       I Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s    I
I     I F,G,H,I,J, I          I povrchem stupňů z tvrdého dřeva,      I
I     I K     I          I teracovým, keramickým, PVC, textilním   I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O,P, I Schody       I Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s    I
I     I R,S,Z   I          I povrchem stupňů z cementového potěru,   I
I     I      I          I teracem, běžné keramické dlažby, PVC    I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  11  I A,B,C,D,E, I Dveře       I Hladké plné nebo prosklené, běžné     I
I     I F,G,H,I,J, I          I provedení, dýhované, náplňové       I
I     I K     I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O,P, I Dveře       I Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné I
I     I R,S,Z   I          I provedení, náplňové            I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  12  I A,B,C,D,E, I Vrata       I Neuvažují se                I
I     I F,G,H,I,J, I          I                      I
I     I K     I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O,P, I Vrata       I Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná   I
I     I R,S,Z   I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  13  I A,B,C,D,E, I Okna        I Zdvojená, dvojitá špaletová        I
I     I F,G,H,I,J, I          I                      I
I     I K,L    I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R, I Okna        I Jednoduchá nebo kovová           I
I     I S,Z    I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  14  I A,B,C,D,E, I Povrchy podlah   I PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická   I
I     I F,G,H,I,J, I          I dlažba, textilní krytiny vpichované    I
I     I K,L    I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R, I Povrchy podlah   I Cementový potěr, běžná keramická dlažba,  I
I     I S,Z    I          I PVC, popř. špalíková dlažba        I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  15  I A,B,C,D,E, I Vytápění      I Jakékoliv ústřední nebo dálkové;      I
I     I F,G,H,I,J, I          I akumulačními nebo plynovými kamny     I
I     I K,L    I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,P,R   I Vytápění      I Temperování lokálními topidly       I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I N,O,S,Z  I Vytápění      I Bez temperování              I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  16  I A,B,C,D,E, I Elektroinstalace  I Světelná a třífázová            I
I     I F,G,H,I,J, I          I                      I
I     I K,L,M,N,O, I          I                      I
I     I P,R    I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I S,Z    I Elektroinstalace  I Světelná                  I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  17  I Všechny  I Bleskosvod     I Ano                    I
I     I typy    I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  18  I A,B,C,D,E, I Vnitřní vodovod  I Ocelové trubky a plastové, rozvod studené I
I     I F,G,H,I,J, I          I a teplé vody                I
I     I K,L    I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R, I Vnitřní vodovod  I Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze  I
I     I      I          I studené vody                I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I S,Z    I Vnitřní vodovod  I Bez rozvodu vody              I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  19  I A,B,C,D,E, I Vnitřní kanalizace I Svislé litinové nebo plastické potrubí,  I
I     I F,G,H,I,J, I          I odpady ze všech hygienických zařízení,   I
I     I K,L    I          I koupelen, kuchyní, vpustí         I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R, I Vnitřní kanalizace I Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC,   I
I     I      I          I vpustí                   I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I S,Z    I Vnitřní kanalizace I Bez kanalizace               I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  20  I A,B,C,D,E, I Vnitřní plynovod  I Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu    I
I     I F,G,H,I,J, I          I                      I
I     I K     I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O,P, I Vnitřní plynovod  I Neuvažuje se                I
I     I R,S,Z   I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  21  I A,B,C,D,E, I Ohřev vody     I Centrální ohřev teplé vody, průtokové   I
I     I F,G,H,I,J, I          I ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s  I
I     I K,L    I          I ÚT                     I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R I Ohřev vody     I Malé elektrické ohřívače, popř. bojler   I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I S,Z    I Ohřev vody     I Neuvažuje se                I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  22  I A,C,G,H,I, I Vybavení kuchyní  I Běžné sporáky a varné jednotky       I
I     I      I          I velkokuchyní - elektrické a plynové    I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I J,K    I Vybavení kuchyní  I Běžné elektrické nebo plynové sporáky,   I
I     I      I          I varné jednotky čtyřplotýnkové       I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I B,D,E,F,L, I Vybavení kuchyní  I Neuvažuje se                I
I     I M,N,O,P,R, I          I                      I
I     I S,Z    I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  23  I A,B,C,D,E, I Vnitřní hygienická I Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného I
I     I F,G,H,I,J, I vybavení      I provedení WC splachovací s pisoáry s    I
I     I K     I          I umývátky, bez umývátek běžného provedení  I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O,P, I Vnitřní hygienická I Umyvadla                  I
I     I R     I vybavení      I WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry I
I     I      I          I v malém rozsahu              I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I S,Z    I Vnitřní hygienická I Neuvažuje se                I
I     I      I vybavení      I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  24  I A,B,C,D,E, I Výtahy       I Běžné osobní a nákladní výtahy s      I
I     I F,G,H,I,J, I          I odpovídajícím počtem stanic        I
I     I K,L    I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I M,N,O,P,R, I Výtahy       I Neuvažují se                I
I     I S,Z    I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  25  I A,B,C,D,E, I Ostatní      I Vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí I
I     I F,G,H,I,J, I (individuální) -  I telefon, rozvod veřejného telefonu,    I
I     I K     I příklady      I odvětrání prostor malými jednotlivými   I
I     I      I          I ventilátory, požární hydranty, rozvody   I
I     I      I          I antén pod omítkou a v lištách, okenice,  I
I     I      I          I mříže                   I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O,P, I Ostatní      I Rozvody domácího a veřejného telefonu,   I
I     I R,S,Z   I (individuální) -  I odvětrání prostor jednotlivými malými   I
I     I      I příklady      I ventilátory, požární hydranty, okenice,  I
I     I      I          I mříže                   I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  26  I J     I Instalační     I Instalační šachty, koupelna, WC      I
I     I      I prefabrikovaná   I                      I
I     I      I jádra       I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I


Příloha 9 Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
                                         Tabulka č. 1
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  Typ  I  Číslo SKP  I  Kód  I   Účel užití haly   I Kč za m3 I  Kč za m2  I
I     I        I CZ - CC I              I obestav, I  podlahové  I
I     I        I     I              I prostoru I  plochy   I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  1   I    2    I  3   I      4       I   5   I   6    I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  A   I 46.21.16.3..2 I 1261   I budovy pro společenské a I   2 055 I        I
I     I        I     I kulturní účely      I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  B   I 46.21.63.1..2 I 1265   I budovy pro sport     I   2 029 I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  C   I 46.21.14.2..2 I 123   I budovy pro obchod     I   1 996 I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  D   I 46.21.19.9..2 I 1273   I budovy ostatní jinde   I   2 379 I        I
I     I        I 1274   I neuvedené (kulturní. Nebo I      I        I
I     I        I     I historické památky,    I      I        I
I     I        I     I ostatní občanská     I      I        I
I     I        I     I výstavba)         I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  E   I 46.21.13.1..2 I 125111  I budovy pro průmysl bez  I   1 620 I        I
I     I        I     I jeřábových drah      I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  F   I 46.21.13.1..2 I 125111  I budovy pro průmysl s   I   1 731 I        I
I     I        I     I jeřábovými drahami    I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  G   I 46.21.51.2..2 I 125112  I budovy výrobní pro    I   2 311 I        I
I     I        I     I energetiku (stavby    I      I        I
I     I        I     I elektráren, díla     I      I        I
I     I        I     I energetická výrobní)   I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  H   I 46.21.14.4..2 I 1241   I budovy pro        I   2 348 I        I
I     I        I     I telekomunikace, nádraží, I      I        I
I     I        I     I terminály a budovy k nim I      I        I
I     I        I     I příslušející       I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  I   I 46.21.14.5..2 I 1242   I budovy garáží       I   2 124 I        I
I     I---------------I----------I---------------------------I      I---------------I
I     I 46.21.14.2.2 I 123   I budovy pro opravu, údržbu I      I        I
I     I        I     I vozidel          I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  J   I 46.21.13.2..2 I 1252   I budovy pro skladování a  I   1 599 I        I
I     I        I     I manipulaci        I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  K   I 46.21.15.3..2 I 12711  I budovy pro zemědělství  I   1 468 I        I
I     I        I 12712  I (skladování a úprava   I      I        I
I     I        I     I zemědělských produktů)  I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  L   I 46.21.15.2..2 I 12713  I budovy pro zemědělství  I   1 930 I        I
I     I        I     I (živočišná produkce)   I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I  M   I 46.21.13.3..2 I 125113  I budovy pro vodní     I   2 424 I        I
I     I        I     I hospodářství (čistírenské I      I        I
I     I        I     I a úpravy vod)       I      I        I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I Jednotka I        I     I byt ve všech typech hal  I      I Cena dle   I
I     I        I     I              I      I druhu haly,  I
I     I        I     I              I      I sl. 5 x    I
I     I        I     I              I      I konstanta 3,8 I
I     I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I
I     I        I     I nebytový prostor ve všech I      I Cena dle   I
I     I        I     I typech hal        I      I druhu haly,  I
I     I        I     I              I      I sl. 5 x    I
I     I        I     I              I      I konstanta   I
I     I        I     I              I      I 3,55     I
I----------I---------------I----------I---------------------------I-----------I---------------I


Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru. 
Standardní vybavení hal                                       Tabulka č. 2
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I Číslo I  Typ   I  Konstrukce a   I       Popis standardu        I
I položky I  haly  I   vybavení    I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  1  I Všechny  I Základy včetně   I Běžné betonové, železobetonové popř. z   I
I     I  typy  I zemních prací   I prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s I
I     I      I          I izolací proti zemní vlhkosti (u      I
I     I      I          I podsklepených objektů i svislé)      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  2  I A,B,C,D  I Svislé nosné    I Zděné tl. min. 29 cm (mimo kamenných),   I
I     I      I konstrukce vč.   I železobetonové monolitické a montované   I
I     I      I obvodového pláště I (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené  I
I     I      I (bez úprav     I dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný   I
I     I      I povrchů)      I vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2 x opláštěná  I
I     I      I          I kostra s tepelnou izolací - běžné     I
I     I      I          I materiály, montované z dílců na bázi dřeva I
I     I      I          I tl. nad 10 cm               I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Svislé nosné    I Zděné, tl. min. 29 cm, železobetonové   I
I     I   L   I konstrukce vč.   I monolitické a montované (tyčové i plošné), I
I     I      I obvodového pláště I kovové tyčové, lepené nebo sbíjené     I
I     I      I (bez úprav     I sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný  I
I     I      I povrchů)      I min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná   I
I     I      I          I kostra běžnými materiály, montované z   I
I     I      I          I dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací   I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  J,K   I Svislé nosné    I Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové    I
I     I      I konstrukce vč.   I monolitické a montované (tyčové i plošné), I
I     I      I obvodového pláště I plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm,  I
I     I      I (bez úprav     I tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, I
I     I      I povrchů)      I sbíjené z trámů o průřezu min. 20 x 20 cm, I
I     I      I          I oboustranně opláštěná kostra prkny nebo  I
I     I      I          I dílci na bázi dřeva, jednostranně     I
I     I      I          I opláštěná kostra (zvenku) vlnitým     I
I     I      I          I pozinkovaným plechem, osinkocementovými  I
I     I      I          I deskami, deskami z barevných kovů a na   I
I     I      I          I bázi plastických hmot           I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I   M   I Svislé nosné    I Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého    I
I     I      I konstrukce vč.   I betonu, železobetonové monolitické a    I
I     I      I obvodového pláště I montované (tyčové a plošné), kovové tyčové I
I     I      I (bez úprav     I se zděným nebo montovaným železobetonovým I
I     I      I povrchů)      I pláštěm                  I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  3  I A,B,C,D  I Stropy (podhledy - I Jakékoliv stropy s podhledem rovným i   I
I     I      I mimo akustické a  I členitým, kromě spalných          I
I     I      I tepelně izolační, I                      I
I     I      I zavěšené apod.)  I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Stropy (podhledy - I Jakékoliv běžného provedení        I
I     I J,K,L,M  I mimo akustické a  I                      I
I     I      I tepelně izolační, I                      I
I     I      I zavěšené apod.)  I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  4  I Všechny  I Krov, střecha   I Dřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy  I
I     I  typy  I          I železobetonové a ocelové; střecha plochá i I
I     I      I          I sklonitá běžného provedení (kromě     I
I     I      I          I křížových, báňových apod.)         I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  5  I A,B,C,D,E, I Krytiny střech   I Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných    I
I     I F,G,H,I,M I          I hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách,  I
I     I      I          I betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo I
I     I      I          I hliníkový plech, osinkocementové šablony, I
I     I      I          I asfaltové šindele, živičná svařovaná    I
I     I      I          I vícevrstvá                 I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  J,K,L  I Krytiny střech   I Kromě výše uvedených též vlnité      I
I     I      I          I osinkocementové desky a běžná živičná   I
I     I      I          I svařovaná                 I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  6  I A,B,C,D  I Klempířské     I Úplné střechy z pozinkovaného plechu    I
I     I      I konstrukce     I (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety I
I     I      I          I nejsou podmínkou              I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Klempířské     I Žlaby a svody z pozinkovaného plechu    I
I     I J,K,L,M  I konstrukce     I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  7  I   A   I Úprava vnitřních  I Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné -     I
I     I      I povrchů      I standardní podhledy a obklady stěn vč.   I
I     I      I          I akustických, tepelných a dekorativních   I
I     I      I          I (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty  I
I     I      I          I apod.), novodobé nástřiky         I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  B,C,D  I Úprava vnitřních  I Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné,     I
I     I      I povrchů      I standardní obklady a úpravy podhledů z   I
I     I      I          I obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty I
I     I      I          I apod.), neplnící akustickou či tepelně   I
I     I      I          I izolační funkci, novodobé nástřiky     I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Úprava vnitřních  I Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé I
I     I  L,M   I povrchů      I omítky, běžné obklady stěn a stropů    I
I     I      I          I nahrazující omítky             I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  J,K   I Úprava vnitřních  I Vápenné jednovrstvé hladké, popř.     I
I     I      I povrchů      I dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry  I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  8  I A,B,C,D  I Úprava vnějších  I Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové   I
I     I      I povrchů      I škrábané, stříkané, házené odtrhované,   I
I     I      I          I nástřiky na bázi umělých hmot, obklady   I
I     I      I          I dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Úprava vnějších  I Vápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř.  I
I     I  L,M   I povrchů      I dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi I
I     I      I          I umělých hmot, běžné obklady dřevěné,    I
I     I      I          I keramické nebo osinkocementové, spárované I
I     I      I          I zdivo                   I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  J,K   I Úprava vnějších  I Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé I
I     I      I povrchů      I omítky, stříkaný břizolit, nástřiky na   I
I     I      I          I bázi umělých hmot             I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  9  I A,B,C,D  I Vnitřní obklady  I Běžný obklad záchodů, umýváren, popř.   I
I     I      I keramické     I koupelen a kuchyní             I
I     I      I (hygienická    I                      I
I     I      I zařízení)     I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Vnitřní obklady  I Neuvažují se                I
I     I J,K,L,M  I keramické     I                      I
I     I      I (hygienická    I                      I
I     I      I zařízení)     I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  10  I A,B,C,D  I Schody       I Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s    I
I     I      I          I povrchem stupňů z tvrdého dřeva,      I
I     I      I          I teracovým, keramickým, PVC, textilním   I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Schody       I Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s    I
I     I J,K,L,M,  I          I povrchem stupňů z cementového potěru,   I
I     I      I          I teraco, běžná keramická dlažba, PVC    I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  11  I A,B,C,D  I Dveře       I Hladké plné nebo prosklené, běžné,     I
I     I      I          I dýhované, náplňové             I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Dveře       I Hladké plné nebo prosklené, kovové,    I
I     I J,K,L,M  I          I náplňové                  I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  12  I A,B,C,D  I Vrata       I Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná   I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Vrata       I Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná   I
I     I J,K,L,M  I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  13  I A,B,C,D  I Okna        I Zdvojená, dvojitá špaletová        I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Okna        I Jednoduchá nebo ocelová          I
I     I J,K,L,M  I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  14  I A,B,C,D  I Povrchy podlah   I PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická   I
I     I      I          I dlažba, textilní krytiny vpichované    I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Povrchy podlah   I Cementový potěr, běžná keramická dlažba,  I
I     I J,K,L,M  I          I PVC, popř. špalíková dlažba        I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  15  I A,B,C,D  I Vytápění      I Jakékoliv ústřední nebo dálkové;      I
I     I      I          I akumulačními nebo plynovými kamny,     I
I     I      I          I elektrická přímotopná tělesa        I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I I Vytápění      I Temperování lokálními topidly       I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I J,K,L,M  I Vytápění      I Bez temperování              I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  16  I A,B,C,D,E, I Elektroinstalace  I Světelná a třífázová            I
I     I F,G,H,I,L, I          I                      I
I     I   M   I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  J,K   I Elektroinstalace  I Světelná                  I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  17  I Všechny  I Bleskosvod     I Ano                    I
I     I  typy  I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  18  I A,B,C,D  I Vnitřní vodovod  I Ocelové trubky a plastové, rozvod studené I
I     I      I          I a teplé vody                I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Vnitřní vodovod  I Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze  I
I     I  L,M   I          I studené vody                I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  J,K   I Vnitřní vodovod  I Bez rozvodu vody              I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  19  I A,B,C,D  I Vnitřní kanalizace I Svislé litinové nebo plastické potrubí,  I
I     I      I          I odpady z celého příslušenství       I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Vnitřní kanalizace I Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a  I
I     I  L,M   I          I podlahových vpustí             I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  J,K   I Vnitřní kanalizace I Bez kanalizace               I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  20  I A,B,C,D  I Vnitřní plynovod  I Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu    I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Vnitřní plynovod  I Neuvažuje se                I
I     I J,K,L,M  I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  21  I A,B,C,D  I Ohřev vody     I Centrální ohřev teplé vody, průtokové   I
I     I      I          I ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT    I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Ohřev vody     I Malé průtokové ohřívače, popř. bojler   I
I     I  L,M   I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  J,K   I Ohřev vody     I Neuvažuje se                I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  22  I  A,B   I Vybavení kuchyní  I Neuvažuje se                I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I   C   I Vybavení kuchyní  I Běžné sporáky a varné jednotky       I
I     I      I          I velkokuchyní plynové nebo elektrické    I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Vybavení kuchyní  I Neuvažuje se                I
I     I J,K,L,M  I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  23  I A,B,C,D  I Vnitřní hygienická I Umyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty  I
I     I      I vybavení      I WC splachovací běžného typu bez i s    I
I     I      I          I umývátky, pisoáry             I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Vnitřní hygienická I Umyvadla, WC splachovací bez umývátek,   I
I     I  L,M   I vybavení      I pisoáry v malém rozsahu          I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I  J,K   I Vnitřní hygienická I Neuvažuje se                I
I     I      I vybavení      I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  24  I A,B,C,D  I Výtahy       I Běžné osobní, resp. nákladní výtahy s   I
I     I      I (u vícepodlažních I odpovídajícím počtem stanic        I
I     I      I hal)        I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Výtahy       I Neuvažují se                I
I     I J,K,L,M  I (u vícepodlažních I                      I
I     I      I hal)        I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  25  I A,B,C,D  I Ostatní      I Vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí I
I     I      I (individuální) -  I telefon, rozvod veřejného telefonu,    I
I     I      I příklady      I odvětrání některých prostor malými     I
I     I      I          I jednotlivými ventilátory, požární     I
I     I      I          I hydranty, rozvody antén pod omítkou a v  I
I     I      I          I lištách, okenice, mříže          I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I E,F,G,H,I, I Ostatní      I Rozvody domácího a veřejného telefonu,   I
I     I J,K,L,M  I (individuální) -  I odvětrání některých prostor jednotlivými  I
I     I      I příklady      I malými ventilátory, požární hydranty,   I
I     I      I          I okenice, mříže               I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I

Příloha 10 Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1
I---------I------------------------------------------I-----------------------I
I Číslo I        Konstrukce         I  Koeficient K1 pro  I
I položky I                     I-----------I-----------I
I     I                     I budovy  I  haly  I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I  1  I zděné                  I   0,939 I   1,075 I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I  2  I monolitické betonové tyčové       I   1,158 I   1,040 I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I  3  I monolitické betonové plošné       I   1,132 I   1,132 I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I  4  I montované z dílců betonových tyčových  I   0,993 I   0,998 I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I  5  I montované z dílců betonových plošných  I   1,037 I   1,003 I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I  6  I montované z prostorových buněk      I   1,241 I   0,728 I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I  7  I kovové                  I   1,032 I   0,948 I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I
I  8  I dřevěné na bázi dřevní hmoty       I   1,029 I   0,936 I
I---------I------------------------------------------I-----------I-----------I

Příloha 11 Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků ( CZ - CC 111 a 112; SKP 46.21.11): a) se střechou šikmou nebo strmou:

                                 Tabulka č. 1
I--------------------I---------------------------I---------------------------I
I Rodinný dům    I  Nepodsklepený nebo   I    Podsklepený     I
I Rekreační chalupa I podsklepený do poloviny I              I
I Rekreační domek  I   zastavěné plochy   I              I
I          I  1. nadzemního podlaží  I              I
I          I-------------I-------------I-------------I-------------I
I          I s jedním *) I se dvěma *) I s jedním *) I se dvěma *) I
I          I nadzemním I nadzemními I nadzemním I nadzemními I
I          I podlažím  I podlažími I podlažím  I podlažími I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I Svislá konstrukce: I Typ I Cena I Typ I Cena I Typ I Cena I Typ I Cena I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I zděná       I A I 2 290 I B I 1 975 I C I 2 130 I D I 1 900 I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I železobetonová -  I E I 2 495 I F I 2 140 I G I 2 340 I H I 2 065 I
I monolitická    I   I    I   I    I   I    I   I    I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I železobetonová -  I CH I 2 390 I I I 2 050 I J I 2 235 I K I 1 975 I
I montovaná     I   I    I   I    I   I    I   I    I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I dřevěná      I L I 2 080 I M I 1 780 I N I 1 925 I O I 1 705 I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví
- V případě účelového využití podkroví se cena stavby z tabulky č. 1 se vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

                                 Tabulka č. 2
I----------------------------------------I-----------------------------------I
I stavba                 I Hodnota koeficientu pro úpravu ZC I
I                    I-----------------I-----------------I
I                    I  s jedním   I  se dvěma   I
I                    I  nadzemním  I   nadzem.   I
I                    I  podlažím   I  podlažími  I
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
I s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy  I   1,050   I   1,040   I
I 1. nadzemního podlaží         I         I         I
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
I s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné  I   1,090   I   1,075   I
I plochy 1. nadzemního podlaží      I         I         I
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
I s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy  I   1,120   I   1,100   I
I 1. nadzemního podlaží         I         I         I
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I

b) s plochou střechou:
                                 Tabulka č. 3
I--------------------I---------------------------I---------------------------I
I Rodinný dům    I  nepodsklepený nebo   I    podsklepený    I
I Rekreační chalupa I podsklepený do poloviny I              I
I Rekreační domek  I   zastavěné plochy   I              I
I          I  1. nadzemního podlaží  I              I
I          I-------------I-------------I-------------I-------------I
I          I s jedním  I se dvěma  I s jedním  I se dvěma  I
I          I nadzemním I nadzemními I nadzemním I nadzemními I
I          I podlažím  I podlažími I podlažím  I podlažími I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I Svislá konstrukce: I Typ I Cena I Typ I Cena I Typ I Cena I Typ I Cena I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I zděná       I A I 2 495 I B I 2 150 I C I 2 320 I D I 2 070 I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I železobetonová -  I E I 2 720 I F I 2 330 I G I 2 550 I H I 2 250 I
I monolitická    I   I    I   I    I   I    I   I    I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I železobetonová -  I CH I 2 605 I I I 2 235 I J I 2 435 I K I 2 150 I
I montovaná     I   I    I   I    I   I    I   I    I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I
I dřevěná      I L I 2 280 I M I 2 000 I N I 2 125 I O I 1 905 I
I--------------------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I-----I-------I

II. Základní cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

                                 Tabulka č. 4
I-------------I---------------------------I----------------------------------I
I Rodinný dům I Účel užití jednotky:   I  Kč za m2 podlahové plochy   I
I       I---------------------------I----------------------------------I
I       I byt            I (cena dle typu stavby v tab. 1  I
I       I              I příp.2, nebo 3) x konst. 4,6   I
I       I---------------------------I----------------------------------I
I       I nebytový prostor - garáž I (cena dle typu stavby v tab. 1  I
I       I              I příp.2, nebo 3) x konst. 4,4   I
I       I---------------------------I----------------------------------I
I       I nebytový prostor ostatní I (cena dle typu stavby v tab. 1  I
I       I kromě garáže       I příp.2, nebo 3) x konst. 4,5   I
I-------------I---------------------------I----------------------------------I

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce, počtu nadzemních podlaží a podsklepení

                                 Tabulka č. 5
I----------------I--------------------------------I--------------------I------I
I Svislé     I Podsklepení stavby       I Počet nadzemních  I Typ: I
I konstrukce:  I                I podlaží:      I   I
I----------------I--------------------------------I--------------------I------I
I zděné     I nepodsklepený nebo podsklepený I s jedním podlažím I A  I
I        I do poloviny zastavěné plochy  I--------------------I------I
I        I 1. nadzemního podlaží     I se dvěma podlažími I B  I
I        I--------------------------------I--------------------I------I
I        I podsklepený          I s jedním podlažím I C  I
I        I                I--------------------I------I
I        I                I se dvěma podlažími I D  I
I----------------I--------------------------------I--------------------I------I
I železobetonové I nepodsklepený nebo podsklepený I s jedním podlažím I E  I
I monolitické  I do poloviny zastavěné plochy  I--------------------I------I
I        I 1. nadzemního podlaží     I se dvěma podlažími I F  I
I        I--------------------------------I--------------------I------I
I        I podsklepený          I s jedním podlažím I G  I
I        I                I--------------------I------I
I        I                I se dvěma podlažími I H  I
I----------------I--------------------------------I--------------------I------I
I železobetonové I nepodsklepený nebo podsklepený I s jedním podlažím I CH I
I montované   I do poloviny zastavěné plochy  I--------------------I------I
I        I 1. nadzemního podlaží     I se dvěma podlažími I I  I
I        I--------------------------------I--------------------I------I
I        I podsklepený          I s jedním podlažím I J  I
I        I                I--------------------I------I
I        I                I se dvěma podlažími I K  I
I----------------I--------------------------------I--------------------I------I
I dřevěné    I nepodsklepený nebo podsklepený I s jedním podlažím I L  I
I        I do poloviny zastavěné plochy  I--------------------I------I
I        I 1. nadzemního podlaží     I se dvěma podlažími I M  I
I        I--------------------------------I--------------------I------I
I        I podsklepený          I s jedním podlažím I N  I
I        I                I--------------------I------I
I        I                I se dvěma podlažími I O  I
I----------------I--------------------------------I--------------------I------I

Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků

                                       Tabulka č. 6
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I Číslo I Typ RD,  I  Konstrukce a   I       Popis standardu        I
I položky I  rekr.  I   vybavení    I                      I
I     I chalupy a I          I                      I
I     I  domku  I          I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  1  I všechny  I základy      I běžné zakládání s izolací (u podsklepených I
I     I      I          I objektů i svislé)             I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  2  I A,B,C,D,E, I zdivo       I zdivo s tepelnou izolační schopností    I
I     I  F,G,H  I          I klasického cihelného zdivá z plných cihel I
I     I      I          I tl. 45 cm, monolitický železobeton s    I
I     I      I          I tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I CH,I,J,K I zdivo       I montovaný (prefa železobeton), s tepelnou I
I     I      I          I izolací, jakékoliv výplňové zdivo     I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O  I zdivo       I montované panely na bázi dřevní hmoty s  I
I     I      I          I tepelnou izolací              I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  3  I všechny  I stropy       I jakékoliv s rovným podhledem        I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  4  I všechny  I střecha      I jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, I
I     I      I          I plochá střecha               I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  5  I všechny  I krytina      I pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové I
I     I      I          I šablony, živičná svařovaná         I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  6  I všechny  I klempířské     I úplné z pozinkovaného plechu včetně    I
I     I      I konstrukce     I parapetů                  I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  7  I všechny  I vnitřní omítky   I vápenné štukové              I
I     I  kromě  I          I                      I
I     I L,M,N,O  I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O  I vnitřní omítky   I malby, tapety               I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  8  I všechny  I fasádní omítky   I vápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé I
I     I  kromě  I          I                      I
I     I L,M,N,O  I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O  I fasádní omítky   I nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  9  I všechny  I vnější obklady   I pouze sokl z kabřince apod.        I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  10  I všechny  I vnitřní obklady  I koupelny, vany, WC, kuchyně        I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  11  I všechny  I schody       I s jakýmkoliv standardním povrchem a    I
I     I      I          I zábradlím                 I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  12  I všechny  I dveře       I hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové I
I     I  kromě  I          I                      I
I     I L,M,N,O  I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O  I dveře       I hladké plné nebo prosklené         I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  13  I všechny  I okna        I dvojitá špaletová nebo zdvojená      I
I     I  kromě  I          I                      I
I     I L,M,N,O  I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O  I okna        I zdvojená                  I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  14  I všechny  I podlahy obytných  I PVC, vlýsky, textilní krytiny,       I
I     I      I místností     I dřevěné-palubkové             I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  15  I všechny  I podlahy ostatních I keramické dlažby, PVC, teraco       I
I     I  kromě  I místností     I                      I
I     I L,M,N,O  I          I                      I
I     I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I     I L,M,N,O  I podlahy ostatních I keramické dlažby, PVC           I
I     I      I místností     I                      I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  16  I všechny  I vytápění      I ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn   I
I     I      I          I nebo elektrickou energii          I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  17  I všechny  I elektroinstalace  I světelný i motorový proud, pojistkové   I
I     I      I          I automaty                  I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  18  I všechny  I bleskosvod     I ano                    I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  19  I všechny  I rozvod vody    I studená a teplá              I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  20  I všechny  I zdroj teplé vody  I bojler, karma               I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  21  I všechny  I instalace plynu  I zemní plyn nebo PB             I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  22  I všechny  I kanalizace     I odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC   I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  23  I všechny  I vybavení kuchyně  I plynový sporák               I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  24  I všechny  I vnitřní vybavení  I vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový   I
I     I      I          I kout                    I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  25  I všechny  I záchod       I standardní splachovací           I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I
I  26  I všechny  I ostatní      I krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod  I
I     I      I          I domácího a veřejného telefonu, odvětrávání I
I     I      I          I prostoru ventilátory, rozvod antén pod   I
I     I      I          I omítkou, okenice, mříže          I
I---------I------------I--------------------I--------------------------------------------I

Příloha 12 Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rekreační a zahrádkářské chaty: CZ - CC 111; SKP 46.21.11. 4.
                                 Tabulka č. 1
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Rekreační chaty    I  Nepodsklepené nebo  I   Podsklepené    I
I Zahrádkářské chaty   I podsklepené do poloviny I             I
I            I   zastavěné plochy  I             I
I            I 1. nadzemního podlaží I             I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I Svislá konstrukce:   I  Typ I  I   Cena I  Typ II  I   Cena I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I zděná v tl. nad 15 cm I   A,B   I   1 750 I   A,B   I   1 650 I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I dřevěná srubová    I   C,D   I   1 360 I   C,D   I   1 260 I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I dřevěná oboustranně  I   E,F   I   1 280 I   E,F   I   1 310 I
I obíjená, zdivo tl. do I       I      I       I      I
I 15 cm         I       I      I       I      I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I montovaná na bázi   I   G,H   I   1 400 I   G,H   I   1 440 I
I dřevní hmoty      I       I      I       I      I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I dřevěná jednostranně  I   I   I    850 I   I   I    930 I
I obíjená        I       I      I       I      I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:                                 Tabulka č. 2
I---------------------------------------------------------I------------------I
I Stavba                         I   Hodnota   I
I                             I koeficientu pro I
I                             I úpravu základní I
I                             I    ceny    I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního    I    1,05    I
I podlaží                         I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1.     I    1,09    I
I nadzemního podlaží                   I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního   I    1,12    I
I podlaží                         I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I


Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení

                                 Tabulka č. 3
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I Svislé konstrukce:  I Zastřešení:                 I Typ: I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - zděné tl. nad 15 cm I se střechou - krovem umožňujícím zřízení  I A  I
I            I podkroví                  I   I
I            I---------------------------------------------I------I
I            I s plochou střechou, resp. krovem      I B  I
I            I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - dřevěné srubové   I se střechou - krovem umožňujícím zřízení  I C  I
I            I podkroví                  I   I
I            I---------------------------------------------I------I
I            I s plochou střechou, resp. krovem      I D  I
I            I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - dřevěné -      I se střechou - krovem umožňujícím zřízení  I E  I
I oboustranně obíjené, I podkroví                  I   I
I zdivo tl. do 15 cm  I---------------------------------------------I------I
I            I s plochou střechou, resp. krovem      I F  I
I            I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - montované na bázi  I se střechou - krovem umožňujícím zřízení  I G  I
I dřevní hmoty     I podkroví                  I   I
I            I---------------------------------------------I------I
I            I s plochou střechou, resp. krovem      I H  I
I            I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - dřevěné -      I s plochou střechou, resp. krovem      I I  I
I jednostranně obíjené I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat
                                         Tabulka č. 4
I------I------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Čís. I  Konstrukce a  I                Typ                I
I pol. I   vybavení   I----------------I----------------I----------------I----------------I
I   I         I    A    I    B    I    C    I    D    I
I------I------------------I----------------I----------------I----------------I----------------I
I 1  I Základy     I      izolované      I      neizolované      I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 2  I Podezdívka jen u I       jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m       I
I   I typu I      I                                  I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 3  I Obvodové stěny  I   zděné v tl. nad 15 cm a   I  dřevěné - srubové tl. 16 cm  I
I   I         I     do tl. 30 cm      I                 I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 4  I Stropy      I jakékoli spalné, polospalné,  I    dřevěné, spalné      I
I   I         I       nespalné      I                 I
I------I------------------I----------------I----------------I----------------I----------------I
I 5  I Zastřešení    I  jakékoliv  I  bez krovu  I  jakékoliv  I  bez krovu  I
I   I         I  umožňující  I  neumož.   I  umožňující  I  neumož.   I
I   I         I  podkroví  I  podkroví  I  podkroví  I  podkroví  I
I------I------------------I----------------I----------------I----------------I----------------I
I 6  I Krytina     I plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 7  I Klempířské    I  úplné z pozink. plechu    I žlaby a svody z pozinkovaného I
I   I konstrukce    I                 I       plechu       I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 8  I Úprava povrchů  I omítky vnitřní štukové vnější I   nátěry nebo impregnace   I
I   I         I    štukové, břizolit    I                 I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 9  I Schodiště    I           jakékoli kromě žebříkového          I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 10 I Dveře      I  dřevěné plné nebo náplňové  I    jakékoli dřevěné     I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 11 I Okna       I      zdvojená       I      jednoduchá      I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 12 I Podlahy     I  PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba    I
I------I------------------I-------------------------------------------------------------------I
I 13 I Vytápění     I            jakékoliv lokální             I
I------I------------------I-------------------------------------------------------------------I
I 14 I Elektroinstalace I            světelná a motorová             I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 15 I Rozvod vody   I    studené i teplé     I     neuvažuje se      I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 16 I Zdroj teplé vody I       bojler       I     neuvažuje se      I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 17 I Rozvod propan - I       ano        I     neuvažuje se      I
I   I butanu      I                 I                 I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 18 I Kanalizace    I   z kuchyně, WC, umyvadla,  I     neuvažuje se      I
I   I         I      příp. sprchy     I                 I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 19 I Záchod      I      splachovací      I    splachovací i suchý    I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 20 I Okenice     I                ano                I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 21 I Vnitřní vybavení I    umyvadlo, sprcha     I      umyvadlo       I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------I
I 22 I Ostatní     I krb, mříže, vestavěné skříně, I krb, mříže, vestavěné skříně, I
I   I         I     kuchyňský sporák    I     uhelný sporák      I
I------I------------------I---------------------------------I---------------------------------II------I------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Čís. I  Konstrukce a  I               Typ                 I
I pol. I   vybavení   I------------I------------I------------I------------I---------------I
I   I         I   E   I   F   I   G   I   H   I    I    I
I------I------------------I------------I------------I------------I------------I---------------I
I 1  I Základy     I    neizolované    I    izolované    I neizolované I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 2  I Podezdívka    I       jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m        I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 3  I Obvodové stěny  I  oboustranně obité,  I  montované na bázi  I jednostranně I
I   I         I  zdivo do tl. 15 cm  I    dřevní hmoty   I   obité   I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 4  I Stropy      I   dřevěné, spalné   I na bázi dřevní hmoty  I  dřevěné  I
I   I         I             I             I  spalné   I
I------I------------------I------------I------------I------------I------------I---------------I
I 5  I Zastřešení    I Jakékoliv I bez krovu I Jakékoliv I bez krovu I  bez krovu  I
I   I         I umožňující I neumož.  I umožňující I neumož.  I  neumož.  I
I   I         I podkroví I podkroví I podkroví I podkroví I  podkroví  I
I------I------------------I------------I------------I------------I------------I---------------I
I 6  I Krytina     I   plechová pozinkovaná, osinkocementová,    I  plechová,  I
I   I         I      asfaltové svařované pásy       I  asfaltové  I
I   I         I                          I   pásy   I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 7  I Klempířské    I   žlaby a svody z   I úplné z pozink. plechu I žlaby a svody I
I   I konstrukce    I pozinkovaného plechu  I             I z poz. plechu I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 8  I Úprava povrchů  I nátěry, impregnace nebo I nátěry, nástřiky nebo I  nátěry,  I
I   I         I   jakákoli omítka   I   omítka na pletivo  I impregnace  I
I------I------------------I-------------------------I------------I------------I---------------I
I 9  I Schodiště    I   jakékoli kromě žebříkového    I     není       I
I------I------------------I--------------------------------------I----------------------------I
I 10 I Dveře      I           jakékoliv dřevěné               I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 11 I Okna       I    jednoduchá    I    zdvojená     I jednoduchá  I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 12 I Podlahy     I   PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba   I
I------I------------------I-------------------------------------------------------------------I
I 13 I Vytápění     I           jakékoliv lokální               I
I------I------------------I---------------------------------------------------I---------------I
I 14 I Elektroinstalace I        světelná a motorová         I  světelná  I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 15 I Rozvod vody   I   neuvažuje se    I     studené     I neuvažuje se I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 16 I Zdroj teplé vody I             neuvažuje se               I
I------I------------------I-------------------------I-------------------------I---------------I
I 17 I Rozvod      I   neuvažuje se    I      ano      I neuvažuje se I
I   I propan-butanu  I             I             I        I
I------I------------------I-------------------------I------------I------------I---------------I
I 18 I Kanalizace    I   neuvažuje se    I z kuchyně, I z kuchyně I neuvažuje se I
I   I         I             I  WC,   I      I        I
I   I         I             I umyvadlo I      I        I
I------I------------------I-------------------------I------------I------------I---------------I
I 19 I Záchod      I        splachovací i suchý        I   suchý   I
I------I------------------I---------------------------------------------------I---------------I
I 20 I Okenice     I              ano                  I
I------I------------------I-------------------------------------------------------------------I
I 21 I Vnitřní vybavení I             umyvadlo                 I
I------I------------------I-------------------------------------------------------------------I
I 22 I Ostatní     I     krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák       I
I------I------------------I-------------------------------------------------------------------I

Příloha 13 Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru: CZ - CC 1274; SKP 46.21.19.9
                                 Tabulka č. 1
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Garáž         I  nepodsklepená nebo  I   podsklepená    I
I            I podsklepená do poloviny I             I
I            I  zastavěné plochy   I             I
I            I 1. nadzemního podlaží I             I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I Svislá nosná      I  Typ I  I  Cena  I  Typ II  I  Cena  I
I konstrukce:      I       I      I       I      I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I zděná v tl. 15 cm a  I   A,B   I   1 375 I   A,B   I   1 235 I
I více, montovaná,    I       I      I       I      I
I železobetonová     I       I      I       I      I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I kovová, plechová    I   C   I   1 045 I   C   I    990 I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:
                                 Tabulka č. 2
I---------------------------------------------------------I------------------I
I Stavba                         I   Hodnota   I
I                             I koeficientu pro I
I                             I úpravu základní I
I                             I    ceny    I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního    I       1,05 I
I podlaží                         I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1.     I       1,09 I
I nadzemního podlaží                   I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního   I       1,12 I
I podlaží                         I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení:

                                 Tabulka č. 3
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I Svislé konstrukce:  I Zastřešení:                 I Typ: I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - zděné tl. 15 cm a  I se střechou - krovem umožňujícím zřízení  I A  I
I více, montované,   I podkroví                  I   I
I železobetonové    I---------------------------------------------I------I
I            I s plochou střechou, resp. krovem      I B  I
I            I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - kovové, plechové  I s plochou střechou, resp. krovem      I C  I
I            I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
II. Standardní vybavení garáží
                                         Tabulka č. 4
I---------I------------------I----------------------------------------------------------------I
I Čís.  I Konstrukce    I               Typy                I
I pol.  I a vybavení    I---------------------I---------------------I--------------------I
I     I         I     A     I     B     I     C     I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  1  I Základy     I           základové pásy a patky           I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  2  I Obvodové stěny  I zděné, montované, I zděné, montované, I  kovová kostra  I
I     I         I železobetonové tl. I železobetonové tl. I opláštěná plechem I
I     I         I   15 - 20 cm   I   15 - 30 cm   I          I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  3  I Stropy      I   jakékoliv, bez rozlišení druhu a   I  neuvažuje se  I
I     I         I         materiálu        I (funkci plní krov) I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  4  I Krov       I   jakýkoliv   I   bez krovu   I jakýkoliv kovový I
I     I         I umožňující zřízení I           I  bez podkroví  I
I     I         I   podkroví    I           I          I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  5  I Krytina     I  plechová pozinkovaná, asfalt, pásy   I   plechová   I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  6  I Klempířské    I       žlaby a svody z pozinkovaného plechu       I
I     I konstrukce    I                                I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  7  I Úpravy povrchů  I  jakékoliv omítky, spárované zdivo   I    nátěry    I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  8  I Dveře      I   jakékoliv dřevěné nebo kovové    I    kovové    I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  9  I Okna       I            jednoduchá                I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  10  I Vrata      I   jakákoliv standardní, roleta     I   plechová   I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  11  I Podlahy     I       betonové, dlažba       I   betonové   I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  12  I Elektroinstalace I     světelná, popř. motorová     I  neuvažuje se  I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I


Příloha 14 Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb: CZ - CC 1274; SKP 46.21.19.9
                                 Tabulka č. 1
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Vedlejších staveb   I  Nepodsklepené nebo  I   Podsklepené    I
I            I podsklepené do poloviny I             I
I            I  zastavěné plochy   I             I
I            I 1. nadzemního podlaží I             I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I Svislá nosná      I  Typ I  I   Cena I  Typ II  I   Cena I
I konstrukce:      I       I      I       I      I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I zděná v tl. nad 15 cm I   A,B   I   1 250 I   A,B   I   1 140 I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I dřevěná oboustranně  I   C,D   I   1 055 I   C,D   I   1 015 I
I obíjená, zdivo tl. do I       I      I       I      I
I 15 cm         I       I      I       I      I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I dřevěná jednostranně  I   E,F   I    970 I   E,F   I    950 I
I obíjená, kovová    I       I      I       I      I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I přístřešky       I   G   I    750 I   G   I    780 I
I------------------------I-------------I-----------I-------------I-----------I

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:
                                 Tabulka č. 2
I---------------------------------------------------------I------------------I
I Stavba                         I   Hodnota   I
I                             I koeficientu pro I
I                             I úpravu základní I
I                             I    ceny    I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního    I       1,05 I
I podlaží                         I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1.     I       1,09 I
I nadzemního podlaží                   I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního   I       1,12 I
I podlaží                         I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I
Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení                                 Tabulka č. 3
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I Svislé konstrukce:  I Zastřešení:                 I Typ: I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - zděné tl. nad 15 cm I se střechou - krovem umožňujícím zřízení  I A  I
I            I podkroví                  I   I
I            I---------------------------------------------I------I
I            I s plochou střechou, resp. krovem      I B  I
I            I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - dřevěné -      I se střechou - krovem umožňujícím zřízení  I C  I
I oboustranně obíjené, I podkroví                  I   I
I zdivo tl. do 15 cm  I---------------------------------------------I------I
I            I s plochou střechou, resp. krovem      I D  I
I            I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - dřevěné       I se střechou - krovem umožňujícím zřízení  I E  I
I jednostranně obíjené, I podkroví                  I   I
I kovové        I---------------------------------------------I------I
I            I s plochou střechou, resp. krovem      I F  I
I            I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I
I - přístřešky -    I s plochou střechou, resp. krovem      I G  I
I jakákoliv svislá   I neumožňujícím zřízení podkroví       I   I
I tyčová (pilířová)   I                       I   I
I konstrukce      I                       I   I
I-----------------------I---------------------------------------------I------I

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

I---------I------------------I----------------------------------------------------------------I
I Číslo I Konstrukce a   I              Typ                 I
I položky I vybavení     I---------------I---------------I---------------I----------------I
I     I         I    A    I    B    I    C    I    D    I
I---------I------------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I  1  I Základy     I          základové pásy a patky           I
I---------I------------------I---------------I---------------I--------------------------------I
I  2  I Obvodové stěny  I  zděné,   I  zděné,   I   oboustranně obíjené,   I
I     I         I betonové tl. I betonové tl. I   zdivo tl. do 15 cm    I
I     I         I 15 - 30 cm  I 15 - 30 cm  I                I
I---------I------------------I---------------I---------------I--------------------------------I
I  3  I Stropy      I      jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu       I
I---------I------------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I  4  I Krov       I  jakýkoliv  I  bez krovu  I  jakýkoliv  I  bez krovu  I
I     I         I umožňující  I neumožňující I umožňující  I neumožňující I
I     I         I  podkroví  I  podkroví  I  podkroví  I  podkroví  I
I---------I------------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I  5  I Krytina     I           jakákoliv kromě měděné           I
I---------I------------------I----------------------------------------------------------------I
I  6  I Klempířské    I        žlaby, svody z pozinkovaného plechu       I
I     I konstrukce    I                                I
I---------I------------------I-------------------------------I--------------------------------I
I  7  I Úprava povrchů  I    jakékoliv omítky    I   nátěry, impregnace,    I
I     I         I                I     popř. omítka      I
I---------I------------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I  8  I Schodiště    I  dřevěné  I neuvažuje se I  dřevěné  I neuvažuje se I
I---------I------------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I  9  I Dveře      I  dřevěné nebo kovové kromě  I   dřevěné nebo kovové    I
I     I         I      svlakových     I                I
I---------I------------------I-------------------------------I--------------------------------I
I  10  I Okna       I         zdvojená, popř. jednoduchá           I
I---------I------------------I----------------------------------------------------------------I
I  11  I Podlahy     I          betonové, dlažby              I
I---------I------------------I-------------------------------I--------------------------------I
I  12  I Elektroinstalace I   světelná a motorová    I  světelná, popř. motorová  I
I---------I------------------I-------------------------------I--------------------------------II---------I------------------I----------------------------------------------------------------I
I Číslo I Konstrukce a   I              Typ                 I
I položky I vybavení     I---------------------I---------------------I--------------------I
I     I         I     E     I     F     I     G     I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  1  I Základy     I     základové pásy a patky      I základové patky  I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  2  I Obvodové stěny  I      jednostranně obíjené      I   pilířky z   I
I     I         I                      I   jakéhokoli   I
I     I         I                      I   materiálu   I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  3  I Stropy      I      dřevěné, popř. kovové      I  neuvažují se  I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  4  I Krov       I   jakýkoliv   I   bez krovu   I  jakýkoliv bez  I
I     I         I umožňující podkroví I  neumožňující   I   podkroví   I
I     I         I           I   podkroví    I          I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  5  I Krytina     I          jakákoliv kromě měděné           I
I---------I------------------I----------------------------------------------------------------I
I  6  I Klempířské    I      žlaby, svody z pozinkovaného plechu         I
I     I konstrukce    I                                I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  7  I Úprava povrchů  I      nátěry, impregnace       I  nátěr, popř.  I
I     I         I                      I  omítka pilířků  I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  8  I Schodiště    I    dřevěné    I  neuvažuje se   I  neuvažuje se  I
I---------I------------------I---------------------I---------------------I--------------------I
I  9  I Dveře      I       dřevěné nebo kovové      I  neuvažují se  I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  10  I Okna       I        jednoduchá         I  neuvažují se  I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  11  I Podlahy     I       betonové, dlažby       I  neuvažují se  I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
I  12  I Elektroinstalace I        světelná          I  neuvažuje se  I
I---------I------------------I-------------------------------------------I--------------------I
Příloha 15 Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                 1. Věže, stořáry, komíny, odplynovače                     I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                  Cena Kč za 1m3 obestavěného prostoru                     
I---------I-----------I------------I--------------------------------------I---------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I       Objekt         I   Konstrukční charakteristika   I
I položky I CZ - CC I      I                   I-------I-------I-------I-------I-------I
I     I      I      I                   I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I
I---------I-----------I------------I--------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  1.1  I  230..  I 46.21.51.3 I Věže chladicí a odplynovače     I  -  I  -  I 3 467 I 3 150 I 6 141 I
I---------I-----------I------------I--------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  1.2  I  230..  I 46.21.52.5 I Zásobníky věžové (sila)       I 1 410 I 1 428 I 3 243 I 2 177 I  -  I
I---------I-----------I------------I--------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  1.3  I  230..  I 46.25.61.1 I Komíny vysoké a kouřové kanály    I 1 670 I  -  I 4 142 I  -  I  -  I
I---------I-----------I------------I--------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)

1  zděná z cihel, tvárnic nebo bloků       4  kovová      
2  monolitická betonová tyčová          5  z jiných materiálů
3  monolitická betonová plošnáI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                  2. Nádrže, jímky čistíten, zásobníky, jámy                  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                   Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru                    
I---------I---------I------------I------------------------I-------------------------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I    Objekt      I       Konstrukční charakteristika        I
I položky I CZ - CC I      I            I------I------I------I------I------I------I------I------I
I     I     I      I            I 1  I 2  I 3  I 4  I 5  I 6  I 7  I 8  I
I---------I---------I------------I------------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I  2.1  I 221232 I 46.21.64.1 I Nádrže a jímky     I 8198 I 2640 I 3359 I -  I 1619 I 7554 I -  I 1640 I
I     I     I      I pozemních čistíren   I   I   I   I   I   I   I   I   I
I     I     I      I odpadních vod     I   I   I   I   I   I   I   I   I
I---------I---------I------------I------------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I  2.2  I 125232 I 46.21.64.1 I Nádrže pozemní mimo  I 7328 I 2149 I 2600 I 1895 I 2489 I 7300 I -  I -  I
I     I 222232 I      I nádrže odpadních vod  I   I   I   I   I   I   I   I   I
I---------I---------I------------I------------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I  2.3  I 125221 I 46.21.64.2 I Zásobníky a jámy    I 3955 I 2063 I 3137 I -  I 1107 I 3509 I -  I -  I
I     I     I      I pozemní (mimo     I   I   I   I   I   I   I   I   I
I     I     I      I zemědělství)      I   I   I   I   I   I   I   I   I
I---------I---------I------------I------------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I  2.4  I 125221 I 46.21.64.2 I Zásobníky a jámy    I 3698 I 2042 I 1894 I -  I 986 I 3045 I 1702 I -  I
I     I     I      I pozemní pro      I   I   I   I   I   I   I   I   I
I     I     I      I zemědělství      I   I   I   I   I   I   I   I   I
I---------I---------I------------I------------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)_

1  zděná z cihel, tvárnic, bloků         5  montovaná z dílců betonových plošných
2  monolitická betonová tyčová          6  kovová                
3  monolitická betonová plošná          7  dřevěná na bází dřevní hmoty     
4  montovaná z dílců betonových tyčových     8  z jiných materiálů          I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                      3. Opěrné zdi                            I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                   Cena za 1 m3 obestavěného prostoru                      
I---------I---------I------------I-------------------------------I------------------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I      Objekt       I     Konstrukční charakteristika      I
I položky I CZ - CC I      I                I------I------I------I------I------I------I------I
I     I     I      I                I 1  I 2  I 3  I 4  I 5  I 6  I 7  I
I---------I---------I------------I-------------------------------I------I------I------I------I------I------I------I
I  3.1  I 242052 I 46.21.64.5 I Opěrné zdi          I 2930 I 2350 I 3225 I -  I 3750 I -  I -  I
I---------I---------I------------I-------------------------------I------I------I------I------I------I------I------I

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)

1  zděná z cihel nebo z bloků          5  montovaná z dílců betonových tyčových
2  zděná z kamene                6  montovaná z dílců betonových plošných
3  monolitická betonová tyčová          7  z jiných materiálů.         
4  monolitická betonová plošnáI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                        4. Mosty                             I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                   Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky                       
I---------I---------I------------I-----------------------------------I--------------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I       Objekt        I    Konstrukční charakteristika     I
I položky I CZ - CC I      I                  I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I     I      I                  I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I
I---------I---------I------------I-----------------------------------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4.1  I 21411 I 46.21.21.1 I Mosty pozemních komunikací    I 14 657 I 18 561 I 16 788 I 17 545 I 22 277 I
I---------I     I------------I-----------------------------------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4.2  I     I 46.21.21.2 I Mosty drážních komunikací     I 12 693 I 16 429 I 14 256 I 15 497 I 12 008 I
I---------I     I------------I-----------------------------------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4.3  I     I 46.21.21.4 I Mosty průmyslové, lávky pro    I 10 527 I 14310 I 12 571 I 8 837 I 9 074 I
I     I     I      I chodce              I    I    I    I    I    I
I---------I---------I------------I-----------------------------------I--------I--------I--------I--------I--------I

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1  monolitická betonová nepředpjatá       4  montovaná z dílců betonových předpjatých
2  monolitická betonová předpjatá        5  kovová                 
3  montovaná z dílců betonových nepředpjatýchI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                      5. Komunikace pozemní                         I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                     Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace                     
I---------I---------I------------I---------------------------------I----------------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I      Objekt        I     Konstrukční charakteristika     I
I položky I CZ - CC I      I                 I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I     I     I      I                 I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I 6  I
I---------I---------I------------I---------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I  5.1  I 211112 I 46.23.11. I Komunikace pozemní (silnice)  I 1 299 I 1 945 I 1 161 I 1 079 I 1 401 I 313 I
I     I 211211 I 2     I                 I    I    I    I    I    I   I
I---------I---------I------------I---------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I  5.2  I 211123 I 46.23.11. I Plochy charakteru pozemních   I 1 075 I 1 092 I 875 I 796 I 1 081 I 289 I
I     I 211223 I 4     I komunikací (např. parkoviště)  I    I    I    I    I    I   I
I---------I---------I------------I---------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I------I

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1  dlážděný                   4  z kameniva prolévaný živicí 
2  monolitický betonový             5  z kameniva obalovaného živicí
3  montovaný betonový              6  bez krytu          
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                        6. Letiště                            I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                     Cena Kč za 1 m2 plochy letiště                      
I---------I---------I------------I------------------------------------------------I-------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I         Objekt            I Konstrukční charakteristika I
I položky I CZ - CC I      I                        I-------I-------I-------I-------I
I     I     I      I                        I  1  I  2  I  3  I  4  I
I---------I---------I------------I------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I
I  6.1  I  213  I 46.23. 14 I Letištní plochy                I 1 990 I 1 500 I 1 450 I 1 360 I
I---------I---------I------------I------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I

Konstrukční charakteristika

1. TEVYCED tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska)
  štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně
  výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

2 Prostá cementobetonová deska
 štěrkopísek tl. 20 cm, 2 x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár  podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce

3 Prostá cementobetonová deska
 geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton
 tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní
 práce, přesun hmot

4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)
 štěrkopísek tl. 20 cm, 2x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár
 podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může
 lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmotI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                    7. Plochy a úpravy území                         I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
               Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné                      
I---------I---------I------------I----------------I---------------------------------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I   Objekt   I         Konstrukční charakteristika          I
I položky I CZ - CC I      I        I-----I-----I-------I-------I-------I-------I-------I-----I-----I
I     I     I      I        I 1 I 2 I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I 8 I 9 I
I---------I---------I------------I----------------I-----I-----I-------I-------I-------I-------I-------I-----I-----I
I  7.1  I  242  I 46.39.99 I Úprava území a I 176 I 265 I 626 I 415 I 478 I 316 I 391 I - I 162 I
I     I     I      I samostatné   I   I   I    I    I    I    I    I   I   I
I     I     I      I zemní práce  I   I   I    I    I    I    I    I   I   I
I---------I---------I------------I----------------I-----I-----I-------I-------I-------I-------I-------I-----I-----I
I  7.2  I  241  I 46.23.21 I Plochy pro   I 200 I 286 I 824 I 628 I  -  I 408 I  -  I 262 I - I
I     I     I      I tělovýchovu  I   I   I    I    I    I    I    I   I   I
I     I     I      I nekryté    I   I   I    I    I    I    I    I   I   I
I---------I---------I------------I----------------I-----I-----I-------I-------I-------I-------I-------I-----I-----I
I  7.3  I 1241  I 46.21.64 I Nástupiště a  I - I - I 4 876 I 3 950 I 4 210 I 2 860 I 3 097 I - I - I
I     I     I   .3   I rampy (cena za I   I   I    I    I    I    I    I   I   I
I     I     I      I 1 m2 zastavěné I   I   I    I    I    I    I    I   I   I
I     I     I      I plochy)    I   I   I    I    I    I    I    I   I   I
I---------I---------I------------I----------------I-----I-----I-------I-------I-------I-------I-------I-----I-----I

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1  vegetační                   6  z kameniva - prolévaného živicí 
2  z kameniva                  7  z kameniva - obalovaného živicí 
3  dlážděný                   8  z jiných materiálů - např. antuka
4  monolitický                  9  bez krytu            
5  montovaný betonovýI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                      8. Dráhy kolejové                           I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                     Cena Kč za 1 m délky trasy                        
I---------I---------I------------I---------------------I--------I-------------------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I    Objekt    I    I     Konstrukční charakteristika      I
I položky I CZ - CC I      I           I--------I--------I-------I-------I--------I-------I-------I
I     I     I      I           I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I
I---------I---------I------------I---------------------I--------I--------I-------I-------I--------I-------I-------I
I  8.1  I  212  I 46.23.13. I Spodek drah     I 7 286 I 7 976 I 8 250 I  -  I  -  I 2 976 I  -  I
I     I     I   1   I kolejových     I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I     I------------I---------------------I--------I--------I-------I-------I--------I-------I-------I
I  8.2  I     I 46.23.13. I Svršek železničních I 5 510 I 7 733 I 4 389 I 6 326 I  -  I  -  I  -  I
I     I     I   2   I kolejí na drahách  I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I celostátních    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I     I------------I---------------------I--------I--------I-------I-------I--------I-------I-------I
I  8.3  I     I 46.23.13. I Svršek železničních I 9 028 I 12 671 I 7 192 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I     I     I   2   I kolejí staničních  I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I na drahách     I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I celostátních    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I     I------------I---------------------I--------I--------I-------I-------I--------I-------I-------I
I  8.4  I     I 46.23.13. I Svršek železničních I 13 958 I 15 120 I 7215 I 5 201 I 8 657 I  -  I  -  I
I     I     I   5   I vleček včetně    I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I zadlážděných,    I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I městské pozemní   I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I tramvaje (včetně  I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I výhybek)      I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I     I------------I---------------------I--------I--------I-------I-------I--------I-------I-------I
I  8.5  I     I 46.23.13. I Svršek drah     I 8 339 I 11 705 I 6 643 I 7 797 I 10 056 I  -  I  -  I
I     I     I   5   I kolejových     I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I ostatních, vlečky  I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I nezadlážděné    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I     I------------I---------------------I--------I--------I-------I-------I--------I-------I-------I
I  8.6  I     I 46.23.13. I Svršek kolejí    I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I 2 380 I
I     I     I   9   I úzkorozchodných   I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I vnitrozávodních -  I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I zadlážděných    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I     I------------I---------------------I--------I--------I-------I-------I--------I-------I-------I
I  8.7  I     I 46.23.13. I Dtto -       I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I 1 500 I
I     I     I   9   I nezadlážděných   I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I---------I------------I---------------------I--------I--------I-------I-------I--------I-------I-------I

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1  pražce dřevěné                5  desky a podélné prahy montované betonové
2  pražce ocelové                6  vrstva kameniva zhutněná        
3  pražce betonové                7  ostatní                 
4  desky podélné a prahy betonové monolitickéI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                        9. Výhybky                            I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                      Cena Kč za 1 kus                            
I---------I---------I------------I---------------------------------------------------------I----------------------I
I Číslo I  Kód  I   SKP  I           Objekt               I  Cena Kč za 1 kus  I
I položky I CZ - CC I      I                             I           I
I---------I---------I------------I---------------------------------------------------------I----------------------I
I  9.1  I  212  I 46.23.13.4 I Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích I    504 000    I
I---------I     I------------I---------------------------------------------------------I----------------------I
I  9.2  I     I 46.23.13.4 I Dtto - na staničních kolejích              I    430 000    I
I---------I     I------------I---------------------------------------------------------I----------------------I
I  9.3  I     I 46.23.13.4 I Výhybky na železničních vlečkách            I    310 000    I
I---------I     I------------I---------------------------------------------------------I----------------------I
I  9.4  I     I 46.23.13.4 I Dtto - na kolejích úzkorozchodných           I    285 000    I
I---------I     I------------I---------------------------------------------------------I----------------------I
I  9.5  I     I 46.23.13.4 I Výhybky na kolejích tramvajových            I    460 000    I
I---------I---------I------------I---------------------------------------------------------I----------------------II-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                 10. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté                 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                       Cena Kč za 1 m délky                         
I---------I---------I------------I---------------------------------------I----------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I       Objekt          I    Konstrukční charakteristika   I
I položky I CZ - CC I      I                    I-------I-------I-------I--------I-------I
I     I     I      I                    I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I
I---------I---------I------------I---------------------------------------I-------I-------I-------I--------I-------I
I 10.1  I 2214  I 46.21.34.9 I Rozvody nadzemní elektrického proudu I 593 I 1 323 I  -  I 267  I  -  I
I     I     I      I včetně kabelů             I    I    I    I    I    I
I---------I     I------------I---------------------------------------I-------I-------I-------I--------I-------I
I 10.2  I     I 46.21.33.1 I Vedení trolejová celostátních drah  I  -  I 875 I 900 I  -  I  -  I
I---------I---------I------------I---------------------------------------I-------I-------I-------I--------I-------I
I 10.3  I 2224  I 46.21.33.2 I Vedení trolejová městských drah    I  -  I  -  I 1 042 I  -  I  -  I
I---------I---------I------------I---------------------------------------I-------I-------I-------I--------I-------I
I 10.4  I 2214  I 46.21.35.1 I Vedení silnoproudá podzemní kabelová I 802 I 1 428 I  -  I  -  I  -  I
I---------I     I------------I---------------------------------------I-------I-------I-------I--------I-------I
I 10.5  I     I 46.21.35.9 I Vedení slaboproudá podzemní kabelová I 1 924 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I---------I------------I---------------------------------------I-------I-------I-------I--------I-------I
I 10.6  I  212  I 46.23.13.6 I Dráhy visuté             I  -  I  -  I  -  I 43 898 I  -  I
I---------I---------I------------I---------------------------------------I-------I-------I-------I--------I-------I

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1  v zemní rýze na upravený podklad       4  nad zemí na rámové konstrukci
2  v zemní rýze do tvárnicové tratě       5  nad zemí na jiných podporách 
3  nad zemí, na stožárech nebo sloupechI-------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                 11. Objekty podzemní mimo důlní                   I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                 Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru                  
I---------I---------I------------I-----------------------------I----------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I      Objekt      I    Konstrukční charakteristika   I
I položky I CZ - CC I      I               I-------I-------I-------I-------I--------I
I     I     I      I               I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I
I---------I---------I------------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I--------I
I 11.1  I 2142  I 46.21.22.1 I Tunely           I 4 114 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I     I------------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I--------I
I 11.2  I     I 46.21.22.2 I Štoly            I 6 942 I 8 414 I 5 376 I 6 116 I  -  I
I---------I     I------------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I--------I
I 11.3  I     I 46.21.22.3 I Objekty podzemní halové   I 5 839 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I     I------------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I--------I
I 11.4  I     I 46.21.22.4 I Objekty plošné podzemní   I 4 482 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I     I------------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I--------I
I 11.5  I     I 46.21.22.5 I Šachty svislé, úklonné   I  -  I  -  I  -  I 4318 I  -  I
I---------I     I------------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I--------I
I 11.6  I     I 46.21.22.6 I Vrty            I  -  I  -  I  -  I  -  I 10 362 I
I---------I---------I------------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I--------I
I 11.7  I 2222  I 46.25.22.1 I Studny vodárenské      I 2 523 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I---------I------------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I--------I
I 11.8  I 2142  I 46.21.22.7 I Tunely stanic        I 1 781 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I---------I------------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I--------I

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1  hloubení z povrchu území           4  ražení mechanizovaným štítem
2  ruční ražení                 5  vrtání           
3  ražení nemechanizovaným štítem
I----------------------------------------------------------------------------I
I           12. Vodovodní potrubí                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
           Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m              
 
 CZ - CC 2212 – dálková vedení,                       
     2222 - místní vedení SKP 46.21.32.1                
I---------I--------------I---------------------------------------------------I
I Číslo I  Profil  I     Konstrukční charakteristika        I
I položky I potrubí DN I------------I------------I------------I------------I
I     I   v mm   I   1   I   2   I   3   I   4   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 12.1  I  80 mm   I  1 640  I  1 344  I  1 840  I   -   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 12.2  I  100 mm  I  2 063  I  1 344  I  2 238  I  2 176  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 12.3  I  200 mm  I  2 877  I  2 166  I  2 939  I  2 859  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 12.4  I  300 mm  I  4 440  I  3 045  I  4 330  I  4 034  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 12.5  I  400 mm  I   -   I  4 084  I  4 756  I  5 316  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 12.6  I  600 mm  I   -   I  5 492  I  7 776  I  8 903  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 12.7  I  800 mm  I   -   I  9 978  I  12 226  I   -   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 12.8  I  1000 mm  I   -   I  13 821  I  15 920  I   -   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 12.9  I  1200 mm  I   -   I  18 091  I  20 231  I   -   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 %
ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1  z trub z plastických hmot           3  z trub litinových    
2  z trub ocelových               4  z trub osinkocementovýchI----------------------------------------------------------------------------I
I             13. Kanalizace trubní               I
I----------------------------------------------------------------------------I
           Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m              
           
 CZ - CC 2223   SKP 46.21.41.4                      
I---------I--------------I---------------------------------------------------I
I Číslo I  Profil  I      Konstrukční charakteristika      I
I položky I potrubí DN I------------I------------I------------I------------I
I     I   v mm   I   1   I   2   I   3   I   4   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.1  I  300 mm  I  2 163  I  1 785  I  2 082  I  1 981  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.2  I  400 mm  I  2 650  I  1 955  I  2 278  I  2 831  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.3  I  500 mm  I   -   I  2 346  I  2 822  I  2 856  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.4  I  600 mm  I   -   I  3 043  I  3 655  I  3 757  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.5  I  800 mm  I   -   I  3 800  I  4 378  I  4 488  I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.6  I  1000 mm  I   -   I   -   I  5 355  I   -   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.7  I  1200 mm  I   -   I   -   I  6 273  I   -   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.8  I  1400 mm  I   -   I   -   I  10 839  I   -   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.9  I  1600 mm  I   -   I   -   I  14 009  I   -   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
I 13.0  I  2200 mm  I   -   I   -   I  21 052  I   -   I
I---------I--------------I------------I------------I------------I------------I
Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 %
ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1  z trub z plastických hmot           3  z trub železobetonových
2  z trub betonových               4  z trub kameninových  I---------------------------------------------------------------------------------------------I
I         14. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)        I
I---------------------------------------------------------------------------------------------I
                     Cena Kč za 1 m délky                 
                     
 CZ - CC 222214  SKP 46.21.42.1                              
I---------I-----------------------I-----------------------------------------------------------I
I Číslo I  Objekt a způsob  I      Jmenovitá světlost potrubí DN         I
I položky I  vedení (místní)  I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I     I            I 80/40 I 100/50 I 125/65 I 150/80 I 200/100 I 250/125 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.1  I A/a: Podzemní vedení I 8 996 I 10 177 I 10 725 I 11 404 I 14 394 I 15 225 I
I     I Dvojitý kanál žl + žl I     I     I     I     I     I     I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.2  I A/b:Dvojitý kanál žl I 6 833 I 8 970 I 9 448 I 10 031 I 12 346 I 13 486 I
I     I + příklopový     I     I     I     I     I     I     I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.3  I A/c:Společný kanál  I 7 564 I 8 870 I 9 738 I 10 207 I 12 778 I 13 739 I
I     I příklopový      I     I     I     I     I     I     I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.4  I B: Pozemní vedení   I 1 746 I 2 106 I 2 290 I 2 477 I 3 170 I 3 618 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.5  I C: Nadzemní vedení  I 5 902 I 5 658 I 5 758 I 5 598 I 5 798 I 6 084 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I               Cena Kč za 1 m délky                 
               
 CZ - CC 221214  SKP 46.21.32.4                         
I---------I-----------------------I-------------------------------------------------I
I Číslo I  Objekt a způsob  I      Jmenovitá světlost potrubí DN    I
I položky I  vedení (dálková)  I---------I---------I---------I---------I---------I
I     I            I 300/125 I 350/150 I 400/150 I 500/200 I 600/250 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.6  I A/a:Podzemní vedení  I 16 787 I 19 248 I 21 220 I 25 967 I 30 395 I
I     I Dvojitý kanál žl + žl I     I     I     I     I     I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.7  I A/b:Dvojitý kanál žl I 14 950 I 16 909 I 19 197 I 23 002 I  -  I
I     I + příklopový     I     I     I     I     I     I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.8  I A/c:Společný kanál  I 16 233 I 19 096 I 21 373 I 25 714 I  -  I
I     I příklopový      I     I     I     I     I     I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.9  I B: Pozemní vedení   I 4 287 I 5 210 I 5 470 I 8 329 I 10 511 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 14.0  I C: Nadzemní vedení  I 6 633 I 7 742 I 7 860 I 11 886 I 14 446 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I

Způsob vedení:
A : Podzemní vedení
  A/a : Dvojitý kanál 2 žlaby
  A/b : Dvojitý kanál žlab příklopový
  A/c : Společný kanál příklopový
B : Pozemní vedení
C : Nadzemní vedeníI---------------------------------------------------------------------------------------------I
I        15. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)        I
I---------------------------------------------------------------------------------------------I
                    Cena Kč za 1 m délky                 
                    
 CZ - CC 2222  SKP 46.21.42.2                               
I---------I-----------------------I-----------------------------------------------------------I
I Číslo I  Objekt a způsob   I      Jmenovitá světlost potrubí DN         I
I položky I  vedení (místní)   I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I     I            I 2 x 100 I 2 x 150 I 2 x 200 I 2 x 300 I 2 x 400 I 2 x 500 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I     I A: Podzemní vedení  I     I     I     I     I     I     I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 15.1  I A/a:Příklopový kanál I 7 442 I 9 428 I 11 814 I 15 148 I 20 043 I 23 761 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 15.2  I A/b:Žlabový systém  I 8 910 I 10 482 I 12 843 I 16 706 I 22 286 I 25 956 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 15.3  I B: Pozemní vedení   I 2 343 I 2 871 I 3 855 I 6 115 I 8 354 I 10 577 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 15.4  I C: Nadzemní vedení  I 5 614 I 5 604 I 6 246 I 8 978 I 11 607 I 14 994 I
I---------I-----------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I                   Cena Kč za 1 m délky                  
                   
 CZ - CC 2212  SKP 46.21.32.5                               
I---------I------------------------------I----------------------------------------------------I
I Číslo I  Objekt a způsob vedení  I     Jmenovitá světlost potrubí DN       I
I položky I     (dálková)      I---------I---------I----------I----------I----------I
I     I               I 2 x 600 I 2 x 800 I 2 x 1000 I 2 x 1200 I 2 x 1400 I
I---------I------------------------------I---------I---------I----------I----------I----------I
I     I A: Podzemní vedení      I     I     I     I     I     I
I---------I------------------------------I---------I---------I----------I----------I----------I
I 15.5  I A/a:Příklopový kanál     I 27 059 I 37 169 I 45 208 I 50 542 I 57 890 I
I---------I------------------------------I---------I---------I----------I----------I----------I
I 15.6  I A/b:Žlabový systém      I 29 949 I 40 489 I 49 662 I 57 827 I 62 619 I
I---------I------------------------------I---------I---------I----------I----------I----------I
I 15.7  I B: Pozemní vedení      I 12 920 I 19 485 I 24 969 I 29 112 I 33 746 I
I---------I------------------------------I---------I---------I----------I----------I----------I
I 15.8  I C: Nadzemní vedení      I 17 286 I 26 106 I 37 771 I  -   I  -   I
I---------I------------------------------I---------I---------I----------I----------I----------I

Způsob vedení:
A: Podzemní vedení
A/a: Příklopový kanál
A/b : Žlabový systém
B : Pozemní vedení
C : Nadzemní vedeníI----------------------------------------------------------------------------I
I             16. Vedení elektrické               I
I----------------------------------------------------------------------------I
       a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VN)      
                                       
              Cena Kč za 1 m délky               
              
 CZ - CC 2214  SKP 46.21.34.1                       
I---------I-----------------------I------------------I-----------------------I
I Číslo I    Objekt     I ve volném terénu I v zastavěném prostoru I
I položky I            I------------------I-----------------------I
I     I            I       počet kabelů         I
I     I            I---------I--------I-----------I-----------I
I     I            I  1  I  2  I   1   I   2   I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I     I Kabelové vedení 10 kV I                     I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I 16.1  I 3 x 50 až 90     I  347  I 572  I  428  I  713  I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I 16.2  I 3 x 120 až 150    I  407  I 713  I  510  I  816  I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I 16.3  I 3 x 185 až 240    I  490  I 897  I  591  I  1 041  I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I     I Kabelové vedení 22 kV I                     I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I 16.4  I 3 x 95 až 150     I  775  I 1 047 I  876  I  1 591  I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I 16.5  I 3 x 185        I  847  I 1 632 I  897  I  1 835  I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I     I Kabelové vedení 35 kV I                     I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I 16.6  I 3 x 95 až 150     I  787  I 1 692 I  890  I  1 896  I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I
I 16.7  I 3 x 185 až 240    I 1 060 I 1 977 I  1 161  I  2 141  I
I---------I-----------------------I---------I--------I-----------I-----------I


  b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí věetně sloupů a svítidel

                Cena v Kč

  CZ - CC 2224  SKP 46.21.43.2
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I Číslo I   Objekt     I za 1 m délky vedení I  za 1 kus sloupu  I
I položky I           I (včetně podílu ceny I (včetně podílu ceny I
I     I           I    sloupů)    I    kabelů)    I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I     I Sítě kabelové se   I           I           I
I     I sloupy        I           I           I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 16.8  I parkovými do 4 m   I     380     I    12 000    I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 16.9  I uličními do 8 m   I     580     I    22 000    I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 16.0  I uličními přes 8 m  I    1 030    I    30 000    I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------II----------------------------------------------------------------------------I
I              17. Hydromeliorace                I
I----------------------------------------------------------------------------I
             Cena Kč za 1 m délky

  CZ - CC 2153  SKP 46.24.12.6
I---------I--------------------I---------------------------------------------I
I Číslo I    Objekt    I    Konstrukční charakteristika     I
I položky I          I-------I-------I-------I-------I-----I-------I
I     I          I  1  I  2  I  3  I  4  I 5 I  6  I
I---------I--------------------I-------I-------I-------I-------I-----I-------I
I 17.1  I Drenáže      I 55  I  -  I  -  I  -  I 115 I  -  I
I     I odvodňovací    I    I    I    I    I   I    I
I---------I--------------------I-------I-------I-------I-------I-----I-------I
I 17.2  I Příkopy a kanály  I  -  I 1 283 I  -  I  -  I - I 2 055 I
I     I odvodňovací    I    I    I    I    I   I    I
I     I otevřené a zakryté I    I    I    I    I   I    I
I---------I--------------------I-------I-------I-------I-------I-----I-------I
I 17.3  I Odvodnění ostatní I  -  I  -  I 1 356 I  -  I - I  -  I
I---------I--------------------I-------I-------I-------I-------I-----I-------I
I 17.4  I Rozvody závlahové I 1 533 I  -  I  -  I 872 I - I  -  I
I     I podzemním potrubím I    I    I    I    I   I    I
I---------I--------------------I-------I-------I-------I-------I-----I-------I
I 17.5  I Rozvody závlahové I  -  I  -  I 5611 I  -  I - I  -  I
I     I zakrytými kanály  I    I    I    I    I   I    I
I---------I--------------------I-------I-------I-------I-------I-----I-------I


               Cena Kč za 1 ha
I---------I------------------------------I-----------------------------------I
I Číslo I      Objekt       I  Konstrukční charakteristika  I
I položky I               I--------I--------I--------I--------I
I     I               I  1  I  4  I  5  I  6  I
I---------I------------------------------I--------I--------I--------I--------I
I 17.6  I Drenáže odvodňovací     I 54 206 I  -  I 65 701 I  -  I
I---------I------------------------------I--------I--------I--------I--------I
I 17.7  I Příkopy a kanály odvodň.   I  -  I  -  I  -  I 67 179 I
I     I otevřené a zakryté      I    I    I    I    I
I---------I------------------------------I--------I--------I--------I--------I
I 17.8  I Závlahy - rozvody závlahovým I  -  I 73 709 I  -  I  -  I
I     I podzemním potrubím      I    I    I    I    I
I---------I------------------------------I--------I--------I--------I--------I

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1  z trub z plastické hmoty           4  z trub osinkocementových
2  z trub betonových               5  z trub z pálené hlíny  
3  z trub kameninových              6  bez potrubí       I----------------------------------------------------------------------------I
I          18. Hráze a objekty na tocích              I
I----------------------------------------------------------------------------I
           Cena Kč za 1 m3 objemu hráze
I---------I---------I------------I-----------------------I-------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I    Objektů    I  Konstrukční  I
I položky I CZ - CC I      I            I charakteristika I
I     I     I      I            I---------I---------I
I     I     I      I            I  1  I  2  I
I---------I---------I------------I-----------------------I---------I---------I
I 18.1  I  2152 I 46.24.12.3 I Hráze, jezy, stupně  I  376  I  209  I
I---------I     I------------I-----------------------I---------I---------I
I 18.2  I     I 46.24.12.3 I Hráze přehradní    I  333  I  209  I
I     I     I      I zemní, kamenité a   I     I     I
I     I     I      I smíšené        I     I     I
I---------I     I------------I-----------------------I---------I---------I
I 18.3  I     I 46.24.12.3 I Hráze ochranné    I  152  I  -  I
I---------I     I------------I-----------------------I---------I---------I
I 18.4  I     I 46.24.12.3 I Hráze hospodářských  I 1 167 I  -  I
I     I     I      I nádrží        I     I     I
I---------I     I------------I-----------------------I---------I---------I
I 18.5  I     I 46.24.12.3 I Ostatní        I  189  I  -  I
I---------I---------I------------I-----------------------I---------I---------I

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1  ze zemin                   2  z kamene, kamenivaI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                   19. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály                 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                     Cena Kč za 1 m2 upravené plochy *) 
                        Cena Kč za 1 m délky **)
I---------I---------I------------I----------------------I---------------------------------------------------------I
I Číslo I  Kód  I  SKP   I    Objekt     I       Konstrukční charakteristika         I
I položky I CZ - CC I      I           I-------I--------I-------I--------I-------I-------I-------I
I     I     I      I           I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I
I---------I---------I------------I----------------------I-------I--------I-------I--------I-------I-------I-------I
I 19.1  I 2152  I 46.24.12.8 I Nádrže na tocích *) I 1 738 I 481  I  -  I  -  I 5 405 I  -  I  -  I
I---------I     I------------I----------------------I-------I--------I-------I--------I-------I-------I-------I
I 19.2  I     I 46.24.12.9 I Úpravy vodních    I  -  I 6 679 I 9 168 I 6 366 I  -  I 3 651 I 3 476 I
I     I     I      I toků **)       I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I---------I------------I----------------------I-------I--------I-------I--------I-------I-------I-------I
I 19.3  I 2151  I 46.24.12.1 I Kanály (mimo     I 5 125 I 10 237 I  -  I 10 157 I  -  I 1 310 I  -  I
I     I     I      I odvodnění a     I    I    I    I    I    I    I    I
I     I     I      I závlahy) **)     I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I---------I------------I----------------------I-------I--------I-------I--------I-------I-------I-------I

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1  ze zemin a kameniva stabil.          5  vegetací     
2  z kamene, kameniva              6  bez opevnění   
3  monolitické betonové             7  z jiných materiálů
4  montované betonovéI----------------------------------------------------------------------------I
I        20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké            I
I----------------------------------------------------------------------------I
               ve volném terénu

 CZ - CC 222112   SKP 46.21.42.3        CenaKčza 1m
I---------I----------------------I-------------------------------------------I
I Číslo I Profil potrubí DN  I    Konstrukční charakteristika     I
I položky I    v mm     I---------------------I---------------------I
I     I           I     1     I     2     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.1  I    50 mm     I     585     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.2  I    63 mm     I     -     I     340     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.3  I    65 mm     I     670     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.4  I    80 mm     I     740     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.5  I    90 mm     I     -     I     435     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.6  I    100 mm    I     875     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.7  I    110 mm    I     -     I     510     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.8  I    125 mm    I    1 020     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.9  I    150 mm    I    1 410     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.10 I    160 mm    I     -     I     760     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.11 I    200 mm    I    1 780     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.12 I    225 mm    I     -     I    1 210    I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.13 I    250 mm    I    2 395     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 20.14 I    300 mm    I    2 680     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1  z trub ocelových
2  z trub plastovýchI----------------------------------------------------------------------------I
I        21. Plynovody nízkotlaké a středotlaké           I
I----------------------------------------------------------------------------I
  uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních 
        komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

 CZ - CC 222112  SKP 46.21.42.3         Cena Kč za 1m
I---------I----------------------I-------------------------------------------I
I Číslo I Profil potrubí DN  I    Konstrukční charakteristika     I
I položky I    v mm     I---------------------I---------------------I
I     I           I     1     I     2     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.1  I    50 mm     I    1 215    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.2  I    63 mm     I     -     I     970     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.3  I    65 mm     I    1 300    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.4  I    80 mm     I    1 370    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.5  I    90 mm     I     -     I    1 275    I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.6  I    100 mm    I    1 715    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.7  I    110 mm    I     -     I    1 350    I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.8  I    125 mm    I    1 660    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.9  I    150 mm    I    2 250    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.10 I    160 mm    I     -     I    1 605    I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.11 I    200 mm    I    2 620    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.12 I    225 mm    I     -     I    2 050    I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.13 I    250 mm    I    3 445    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 21.14 I    300 mm    I    3 730    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1  z trub ocelových               2  z trub plastovýchI----------------------------------------------------------------------------I
I             22. Plynovody vysokotlaké             I
I----------------------------------------------------------------------------I
                  volný terén

 CZ - CC 221112  SKP 46.21.31.2        Cena Kč za 1m
I---------I----------------------I-------------------------------------------I
I Číslo I Profil potrubí DN  I     Konstrukční charakteristika    I
I položky I     v mm    I---------------------I---------------------I
I     I           I     1     I     2     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.1  I    50 mm     I     640     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.2  I    63 mm     I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.3  I    65 mm     I     735     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.4  I    80 mm     I     810     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.5  I    90 mm     I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.6  I    100 mm    I     960     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.7  I    110 mm    I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.8  I    125 mm    I    1 120    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.9  I    150 mm    I    1 520    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.10 I    160 mm    I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.11 I    200 mm    I    1 900    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.12 I    225 mm    I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.13 I    250 mm    I    2 530    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 22.14 I    300 mm    I    2 825    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1  z trub ocelových               2  z trub plastových
I----------------------------------------------------------------------------I
I           23. Plynovody vysokotlaké               I
I----------------------------------------------------------------------------I
  uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních 
      komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

 CZ - CC 221112  SKP 46.21.31.2        Cena Kč za 1m
I---------I----------------------I-------------------------------------------I
I Číslo I Profil potrubí DN  I    Konstrukční charakteristika    I
I položky I     v mm     I---------------------I---------------------I
I     I           I     1     I     2     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.1  I    50 mm     I    1 265    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.2  I    63 mm     I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.3  I    65 mm     I    1 368    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.4  I    80 mm     I    1 440    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.5  I    90 mm     I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.6  I    100 mm    I    1 802    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.7  I    110 mm    I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.8  I    125 mm    I    1 960    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.9  I    150 mm    I    2 358    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.10 I    160 mm    I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.11 I    200 mm    I    2 740    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.12 I    225 mm    I     -     I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.13 I    250 mm    I    3 576    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I
I 23.14 I    300 mm    I    3 872    I     -     I
I---------I----------------------I---------------------I---------------------I

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1  z trub ocelových               2  z trub plastovýchI----------------------------------------------------------------------------I
I        24. Regulační stanice plynu (označení RS)          I
I----------------------------------------------------------------------------I
 CZ - CC 222129  SKP 46.21.51.9
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I Číslo I Označení I  Výkon při  I  Počet  I  Počet  I  Cena  I
I položky I     I  minimálním  I redukčních I regulačních I  Kč/ks  I
I     I     I vstupním tlaku I  stupňů  I   řad   I      I
I     I     I   (m3/h)   I      I       I      I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I                 STL - NTL                 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.1  I RS 400 I   400    I   1   I   1   I  405 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.2  I RS 1200 I   1200   I   2   I   1   I  735 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.3  I RS 2000 I   2000   I   2   I   1   I  790 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.4  I RS 3000 I   3000   I   2   I   1   I 1 010 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I              VTL - STL (bez meziodběru)            I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.5  I RS 200 I   200    I   1   I   1   I  488 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.6  I RS 200 I   200    I   2   I   1   I  570 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.7  I RS 500 I   500    I   1   I   1   I  510 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.8  I RS 1200 I   1200   I   1   I   2   I  625 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.9  I RS 1200 I   1200   I   2   I   1   I  790 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.10 I RS 1200 I   1200   I   2   I   2   I  960 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.11 I RS 2000 I   2000   I   2   I   1   I  933 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.12 I RS 2000 I   2000   I   2   I   2   I  971 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.13 I RS 3000 I   3000   I   2   I   1   I  977 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I
I 24.14 I RS 3000 I   3000   I   2   I   2   I 1 059 000 I
I---------I----------I----------------I------------I-------------I-----------I

Poznámka:
NTL - nízkotlak do 5 kPa
STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa
VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa
VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic ocenit
    cenami obvyklými
    Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.I----------------------------------------------------------------------------I
I              25. Trafostanice                 I
I----------------------------------------------------------------------------I

 CZ - CC 221441   SKP 46.21.51.9
I---------I-------------------I----------------------------------------------I
I Číslo I   Popis    I         Výkon            I
I položky I          I----------I------------I-----------I----------I
I     I          I 100 kVA I 160 kVA  I 250 kVA I 400 kVA I
I---------I-------------------I----------I------------I-----------I----------I
I               Stožárová (v Kč/ks)              I
I---------I-------------------I----------I------------I-----------I----------I
I 25.1  I Trafostanice   I 150 000 I 170 000  I   -   I  -   I
I     I VN/NN       I     I      I      I     I
I     I jednosloupová   I     I      I      I     I
I     I Betonový sloup  I     I      I      I     I
I     I EPV        I     I      I      I     I
I---------I-------------------I----------I------------I-----------I----------I
I 25.2  I Trafostanice   I 300 000 I 320 000  I   -   I  -   I
I     I VN/NN       I     I      I      I     I
I     I dvousloupová   I     I      I      I     I
I     I Betonový sloup  I     I      I      I     I
I     I EPV        I     I      I      I     I
I---------I-------------------I----------I------------I-----------I----------I
I               Kobková (v Kč/ks)               I
I---------I-------------------I----------I------------I-----------I----------I
I 25.3  I Transformátor   I 295 000 I 310 000  I 340 000 I 370 000 I
I     I olejový      I     I      I      I     I
I---------I-------------------I----------I------------I-----------I----------I

Příloha 16 Ceny studní I. Ceny kopaných studní

CZ - CC 2222; SKP 46.25.22.2

                                 Tabulka č. 1
I---------I---------------------------I------------I-------------------------I
I Číslo I Při hloubce při průměru I Kč za m  I Kč za 1 kus čerpadla  I
I položky I  (vnitřním) do 150 cm  I      I (podle celkové hloubky I
I     I     včetně      I      I     studny)     I
I     I              I      I------------I------------I
I     I              I      I  ruční  I elektrické I
I---------I---------------------------I------------I------------I------------I
I  1  I od 0 m do 5 m včetně   I   1 950 I   1 210 I   9 480 I
I---------I---------------------------I------------I------------I------------I
I  2  I nad 5 m do 10 m včetně  I   3 810 I   2 054 I   10 780 I
I---------I---------------------------I------------I------------I------------I
I  3  I nad 10m          I   5 200 I   2 772 I   11 990 I
I---------I---------------------------I------------I------------I------------I


II. Ceny vrtaných studní

CZ - CC 2222; SKP 46.25.22.1

                                 Tabulka č. 2
I---------I------------I--------------I------------I-------------------------I
I Číslo I  Průměr  I  Hloubka  I Kč za m ** I Kč za 1 kus čerpadla  I
I pol.  I (vnitřní) I  studny *  I      I (podle celkové hloubky I
I     I      I       I      I    studny)     I
I     I      I       I      I------------I------------I
I     I      I       I      I   ruční I elektrické I
I---------I------------I--------------I------------I------------I------------I
I  1  I do 150 mm I od 0 do 10 m I    975 I   2 140 I   9 660 I
I     I  včetně  I včetně    I      I      I      I
I---------I      I--------------I------------I------------I------------I
I  2  I      I nad 10 m do I   1 210 I   2 410 I   12 720 I
I     I      I 25 m včetně I      I      I      I
I---------I      I--------------I------------I------------I------------I
I  3  I      I nad 25 m   I   1 640 I   2 820 I   12 840 I
I---------I------------I--------------I------------I------------I------------I
I  4  I nad 150 mm I od 0 do 10 m I   1 455 I   2 140 I   9 660 I
I     I do 300 mm I včetně    I      I      I      I
I---------I  včetně  I--------------I------------I------------I------------I
I  5  I      I nad 10 m do I   1 790 I    2410 I   12 720 I
I     I      I 20m včetně  I      I      I      I
I---------I      I--------------I------------I------------I------------I
I  6  I      I nad 20 m   I   2 380 I   2 770 I   12 840 I
I---------I------------I--------------I------------I------------I------------I
I  7  I nad 300 mm I od 0 do 10 m I   2 355 I   2 140 I   9 660 I
I     I do 500 mm I včetně    I      I      I      I
I---------I  včetně  I--------------I------------I------------I------------I
I  8  I      I nad 10 m do I   2 890 I   2 410 I   12 720 I
I     I      I 20m včetně  I      I      I      I
I---------I      I--------------I------------I------------I------------I
I  9  I      I nad 20 m   I   3 490 I   2 770 I   12 840 I
I---------I------------I--------------I------------I------------I------------I
* Hloubka studny se měří ode dna do úrovně upraveného terénu.
** Jednotková cena platí pro celou hloubku studny.
 
Příloha 17 Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I Číslo  I       Popis        I Jednotka I  Kč  I Předpokl. I
I položky I                 I     I     I životnost I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1     Vodovody CZ - CC 2222                      I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 1.1   I vodovodní přípojky - potrubí ocelové               I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.1.1  I Přípojka vody DN 25 mm     I  m   I   340 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.1.2  I Přípojka vody DN 40 mm     I  m   I   360 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.1.3  I Přípojka vody DN 50 mm     I  m   I   420 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.1.4  I Zahradní vodovod DN 25     I  m   I   150 I 25 - 50 I
I     I povrchový            I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.1.5  I Zahradní vodovod DN 25 podzemní I  m   I   185 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 1.1.6  I Vodovodní přípojky - potrubí  I                I
I     I plastové            I                I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.1.6.1 I Přípojka vody DN 25 mm     I  m   I   355 I 45 - 55 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.1.6.2 I Přípojka vody DN 40 mm     I  m   I   385 I 45 - 55 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.1.6.3 I Přípojka vody DN 50 mm     I  m   I   465 I 45 - 55 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.2   I Vodoměrná šachta - betonová s  I m3 OP  I  3 500 I 40 - 60 I
I     I ocelovým poklopem        I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 1.3   I Domácí vodárna - Darling    I  kus  I 12 000 I 10 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2     Kanalizace CZ - CC 2223                     I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 2.1   I Kanalizační přípojky - potrubí kameninové            I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.1.1  I Přípojka kanalizace DN 150 mm  I  m   I  1 180 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.1.2  I Přípojka kanalizace DN 200 mm  I  m   I  1 450 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.1.3  I Přípojka kanalizace DN 250 mm  I  m   I  1 810 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.1.4  I Kanalizační přípojky - potrubí I     I     I      I
I     I plastové            I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.1.4.1 I Přípojka kanalizace DN 150 mm  I  m   I  1 240 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.1.4.2 I Přípojka kanalizace DN 200 mm  I  m   I  1 555 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.1.4.3 I Přípojka kanalizace DN 250 mm  I  m   I  1 990 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2   I Kanalizační šachty včetně poklopu                I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2.1  I Kanalizační šachta skružená z  I  kus  I  7 500 I 80 - 100 I
I     I prefa dílců           I     I     I      I
I     I - hloubka 2,00 m        I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2.2  I dtto - hloubka 3,00 m      I  kus  I  9 450 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2.3  I dtto - hloubka 4,00 m      I  kus  I 12 500 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2.4  I Kanalizační šachta zděná    I  kus  I 10 000 I 80 - 100 I
I     I cihelná - hloubka 2,00 m    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2.5  I dtto - hloubka 3,00 m      I  kus  I 13 000 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2.6  I dtto - hloubka 4,00 m      I  kus  I 14 800 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2.7  I Kanalizační šachta vodotěsná  I  kus  I  8 900 I 80 - 100 I
I     I betonová - hloubka 2,00 m    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2.8  I dtto - hloubka 3,00 m      I  kus  I 12 000 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.2.9  I dtto - hloubka 4,00 m      I  kus  I 16 600 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.3   I Žumpy              I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.3.1  I Žumpa z monolitického i     I m3 OP  I  2 300 I 80 - 100 I
I     I montovaného betonu       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.3.2  I Žumpa zděná z cihel       I m3 OP  I  2 150 I 30 - 90 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.3.3  I Žumpa celoplastová osazená na  I m3 OP  I  3 620 I 70 - 90 I
I     I beton, desku s obetonováním   I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.4   I Septiky z monolitického i montovaného betonu           I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.4.1  I   do 15 m3 OP         I m3 OP  I  3 500 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.4.2  I   nad 15 m3 OP        I m3 OP  I  2 800 I 80 - 100 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.4.3  I Septiky celoplastové osazené na I m3 OP  I  3 380 I 90 - 110 I
I     I betonovou desku s obetonováním I     I     I      I
I     I do 15 m3 OP           I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.4.4  I dtto nad 15 m3 OP        I m3 OP  I  3 560 I 90 - 110 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5   I Čistírny odpadních vod plastové na betonovou desku s       I
I     I obetonováním včetně technologického vybavení           I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 2.5.1  I Pro 3 - 5 ekvivalentních    I  kus  I 23 500 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 15 700 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.2  I Pro 6 - 10 ekvivalentních    I  kus  I 29 530 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 18 870 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.3  I Pro 11 - 16 ekvivalentních   I  kus  I 31 190 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 19 110 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.4  I Pro 17 - 20 ekvivalentních   I  kus  I 66 940 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 28 690 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.5  I Pro 21 - 35 ekvivalentních   I  kus  I 106 740 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 43 600 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.6  I Pro 36 - 50 ekvivalentních   I  kus  I 127 220 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 49 480 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.7  I Pro 60 - 75 ekvivalentních   I  kus  I 192 770 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 54 380 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.8  I Pro 80 - 100 ekvivalentních   I  kus  I 246 240 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 65 460 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.9  I Pro 120 - 150 ekvivalentních  I  kus  I 388 540 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 97 100 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.10 I Pro 160 - 200 ekvivalentních  I  kus  I 392 200 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 98 100 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.11 I Pro 210 - 250 ekvivalentních  I  kus  I 483 960 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 120 990 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.12 I Pro 265 - 300 ekvivalentních  I  kus  I 547 230 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 136 800 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.13 I Pro 310 - 350 ekvivalentních  I  kus  I 648 570 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 162 150 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.14 I Pro 360 - 400 ekvivalentních  I  kus  I 751 280 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 187 820 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.15 I Pro 410 - 450 ekvivalentních  I  kus  I 824 440 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 206 110 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.5.16 I Pro 460 - 500 ekvivalentních  I  kus  I 843 980 I 50 - 70 I
I     I obyvatel - stavební část    I     I     I      I
I     I dtto - technologie       I  kus  I 212 250 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.6   I Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo     I
I     I obetonované                           I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.6.1  I Odkalovací nádrž do 2 m3 OP   I m3 OP  I  7 940 I 60 - 80 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.6.2  I Odkalovací nádrž přes 2 m3 OP  I m3 OP  I  4 420 I 60 - 80 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.6.3  I Lapač tuku do 2 m3 OP      I m3 OP  I  9 875 I 60 - 80 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.6.4  I Lapač tuku přes 2 m3 OP     I m3 OP  I  5 430 I 60 - 80 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.7   I Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na I
I     I bet. desku                            I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.7.1  I Odlučovač do 2 m OP       I m3 OP  I 15 029 I 60 - 80 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.7.2  I Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 I m3 OP  I  9 390 I 60 - 80 I
I     I OP               I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 2.7.3  I Odlučovač přes 5 m3 OP     I m3 OP  I  4 425 I 60 - 80 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3     Elektrická síť   CZ - CC 2224                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 3.1   I Přípojky elektro                         I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.1.1  I 3 fázová, příp. NN pro rodinné I  m   I   140 I 40 - 60 I
I     I domy kabel AL 16 mm2 v zemi   I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.1.2  I rkabel AL 4x16 mm2 závěs,    I  m   I   125 I 40 - 60 I
I     I kabelem             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.1.3  I kabel AL 16 mm2 vzdušné vedení I  m   I   240 I 20 - 40 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.1.4  I kabel AL 16 mm2 vzdušná vedení I  m   I   280 I 20 - 40 I
I     I střešníková           I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.1.5  I kabel AL 25 mm2 vzdušná vedení I  m   I   450 I 20 - 40 I
I     I střešníková           I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.1.6  I rkabel AL 25 mm2 zemní kabel  I  m   I   195 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.1.7  I kabel A1L50 mm2 zemní kabel   I  m   I   215 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.2   I Pilíře pro elektroměry     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.2.1  I Pilíř zděný pro elektroměry,  I  m3  I  2 810 I 60 - 80 I
I     I zděný z obyčejných cihel    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.2.2  I Pilíř zděný pro elektroměry,  I  m3  I  5 470 I 60 - 80 I
I     I zděný z vápenopískových nebo  I     I     I      I
I     I šamotových cihel        I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.2.3  I Pris skříň pro venkovní     I  kus  I  5 120 I 30 - 50 I
I     I kabelové rozvody NN (3 x    I     I     I      I
I     I 400/230 V) pro osazení     I     I     I      I
I     I přípojkové skříně SP 3     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.2.4  I dtto SP 4            I  kus  I  5 420 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.2.5  I dtto SP 5            I  kus  I  5 830 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.3   I Skříně pro rozvody       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.3.1  I Pris skříň pro venkovní     I     I     I      I
I     I kabelové rozvody NN (3x400/230 I     I     I      I
I     I V) pro osazení rozpojovací a  I     I     I      I
I     I jistící skříně, včetně skříně  I     I     I      I
I     I výšky cca 1 150 mm nad terénem I     I     I      I
I     I a půdorysných rozměrů      I     I     I      I
I     I 750 x 300 mm          I  kus  I  6 900 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.3.2  I dtto 950 x 300 mm        I  kus  I  9 330 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.3.3  I dtto 1150 x 300 mm       I  kus  I 10 920 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.3.4  I dtto 1440 x 300 mm       I  kus  I 12 700 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.3.5  I dtto výšky cca 1590 mm nad   I  kus  I 12 900 I 30 - 50 I
I     I terénem             I     I     I      I
I     I 950 x 300 mm          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.3.6  I dtto 1150x300 mm        I  kus  I 15 940 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 3.3.7  I dtto 1440 x 3000 mm       I  kus  I 18 380 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 4     Plynovody   CZ - CC 2221                    I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 4.1   I Plynová přípojka do DN 40    I  m   I   305 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 4.2   I Domácí regulátor        I  kus  I  3 000 I 20 - 40 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 4.3.1  I Pilíř pro hlavní uzávěr plynu  I  m3  I  2 010 I 60 - 80 I
I     I zděný z obyčejných cihel    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 4.3.2  I dtto zděný z šamotových nebo  I  m3  I  4 100 I 60 - 80 I
I     I vápenopískových cihel      I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 4.3.3  I dtto prefabrikovaný, pohledový I  m3  I  3 780 I 60 - 80 I
I     I díl do 1 m2           I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 4.3.4  I dtto pohledový díl přes 1 m2  I  m3  I  4 270 I 60 - 80 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 5     Drenáže   CZ - CC 215342   SKP 46.24.12.6          I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 5.1.1  I Drenáž z pálených trubek 65 mm I  m   I   55 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 5.1.2  I dtto           80 mm I  m   I   142 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 5.1.3  I dtto          100 mm I  m   I   160 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 5.1.4  I dtto          130 mm I  m   I   175 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 5.2.1  I Drenáže z trubek PVC   65 mm I  m   I   40 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 5.2.2  I dtto           90 mm I  m   I   65 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 5.2.3  I dtto          110 mm I  m   I   75 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 6     Topné kanály   CZ - CC 2222                  I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 6.1.1  I Betonový monolitický      I  m   I  2 015 I 40 - 60 I
I     I       45/45 - 60/75 cm  I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 6.1.2  I dtto     60/75 - 90/90 cm  I  m   I  2 500 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 6.1.3  I dtto     90/90 - 105/120 cm I  m   I  3 300 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 6.2.1  I Betonový prefa    70/50 cm I  m   I  2 010 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 6.2.2  I dtto         95/55 cm I  m   I  2 200 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 6.2.3  I dtto         100/70 cm I  m   I  2 700 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 7     Potrubí tepelné izolované   CZ - CC 2222            I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 7.1   I DN 40              I  m   I   120 I 20 - 40 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 7.2   I DN 50              I  m   I   140 I 20 - 40 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 7.3   I DN 70              I  m   I   165 I 20 - 40 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 7.4   I DN 80              I  m   I   190 I 20 - 40 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 7.5   I DN 100             I  m   I   235 I 20 - 40 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 7.6   I DN 150             I  m   I   370 I 20 - 40 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8    Zpevněné plochy mimo silnice a letiště              I
I        CZ - CC 211       SKP 46.23.11.5            I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 8.1   I Plochy s povrchem prašným                    I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.1.1  I Škvárové tl. do 150 mm     I  m2  I   45 I 10 - 20 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.1.2  I Štěrkové tl. do 250 mm     I  m2  I   95 I 10 - 20 I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 8.2.  I Plochy s povrchem betonovým monolitickým             I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.2.1  I tl. 10 cm            I  m2  I   235 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.2.2  I tl. 15 cm            I  m2  I   290 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 8.3   I Plochy s povrchem dlážděným                   I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.1  I z betonových dlaždic 30/30/3 do I  m2  I   210 I 40 - 60 I
I     I lože z kameniva         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.2  I dtto do lože z MC        I  m2  I   260 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.3  I z granitoidových dlaždic    I  m2  I   220 I 40 - 60 I
I     I 30/30/4, lože z kameniva    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.4  I dtto, lože z MC         I  m   I   270 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.5  I z betonových dlaždic 50/50/6,  I  m2  I   205 I 40 - 60 I
I     I do lože z kameniva       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.6  I dtto, lože z MC         I  m2  I   255 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.7  I dlažby teracové z dlaždic    I  m2  I   150 I 40 - 60 I
I     I 25/25/2,5 do lože z písku    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.8  I dtto do lože z MC        I  m2  I   180 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.9  I dtto do lože z MC a podkl.   I  m2  I   285 I 40 - 60 I
I     I betonu             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.10 I z dlažebních kostek drobných,  I  m2  I   295 I 40 - 60 I
I     I 120 mm, lože kamenivo      I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.11 I dtto, lože z MC         I  m2  I   370 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.12 I z dlažebních kostek, mozaiky 60 I  m2  I   220 I 40 - 60 I
I     I mm, do pískového lože      I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.13 I dtto, do MC, s výplní spár z MC I  m2  I   350 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.14 I z dlažebních desek leštěných  I  m2  I  1 270 I 40 - 60 I
I     I tl. 50 mm, spárování MC     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.15 I z lomového kamene s mezerami,  I  m2  I   65 I 20 - 40 I
I     I podklad štěrkopísek       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.16 I dtto, bez mezer na MC      I  m2  I   370 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.17 I dlažba z lomového kamene na MC I  m2  I   295 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.18 I zatravňovací tvárnice      I  m2  I   340 I 20 - 30 I
I     I polovegetační          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.19 I panely silniční tl. 150 mm   I  m2  I  1 180 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.20 I dlažby z cihel naplocho,    I  m2  I   175 I 40 - 60 I
I     I pískové lože          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.21 I dtto, lože MVC nebo MC     I  m2  I   260 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.22 I dtto, nastojato, pískové lože  I  m2  I   330 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.23 I dtto, lože MVC nebo MC     I  m2  I   385 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.24 I dlažby z dřevěných špalíků   I  m2  I   510 I 40 - 60 I
I     I bukových do pískového lože   I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.25 I dtto, špalíky dubové      I  m2  I   470 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.26 I pražce impregnované do     I  m2  I   510 I 40 - 60 I
I     I štěrkopískového lože      I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.27 I Betonová dlažba zámková - šedá I  m2  I   515 I 40 - 60 I
I     I tl. do 80 mm          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.28 I Betonová dlažba zámková -    I  m2  I   560 I 40 - 60 I
I     I barevná tl. do 80 mm      I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.29 I Betonová dlažba zámková - šedá I  m2  I   480 I 40 - 60 I
I     I tl. do 60 mm          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.3.30 I Betonová dlažba zámková -    I  m2  I   525 I 40 - 60 I
I     I barevná tl. do 60 mm      I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.4   I Plochy s povrchem asfaltovým                   I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.4.1  I litý asfalt tl. 30 mm, podklad I  m2  I   270 I 40 - 60 I
I     I štěrkopísek           I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.4.2  I dtto, podklad kamenivo,     I  m2  I   400 I 40 - 60 I
I     I obalovaný asfalt        I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.4.3  I z penetračního makadamu     I     I     I      I
I     I           tl. 100 mm I  m2  I   220 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.4.4  I z betonu asfaltového tl. 40 mm I  m2  I   360 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 8.4.5  I dtto         tl. 50 mm I  m2  I   475 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9     Obrubníky a krajníky   CZ - CC 211   SKP 46.23.11.5     I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.1   I Obrubníky z dlažebních kostek  I  m   I   185 I 40 - 60 I
I     I velkých 160 mm do betonového  I     I     I      I
I     I lože              I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.2   I dtto z drobných 120 mm do    I  m   I   70 I 40 - 60 I
I     I betonového lože         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.3   I z dlažebních kostek velkých 160 I  m   I   150 I 40 - 60 I
I     I mm do lože z kameniva      I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.4   I kamenný ležatý 15 x 25,     I  m   I   500 I 40 - 60 I
I     I betonové lože          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.5   I monolitický do průřezu 0,01 m2 I  m   I   160 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.6   I dtto        do 0,015 m2 I  m   I   240 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.7   I dtto         do 0,05 m2 I  m   I   350 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.8   I betonový ABO 4 - 5, 8, š. 4 - 5 I  m   I   80 I 40 - 60 I
I     I cm, do betonového lože     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.9   I krajník silniční z lomového   I  m   I   100 I 40 - 60 I
I     I kamene, lože kamenivo      I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.10  I obrubník chodníkový kamenný   I  m   I   570 I 40 - 60 I
I     I 20 x 25, stojatý, lože z betonu I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.11  I dtto, ležatý 30 x 20      I  m   I   670 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.12  I Obrubníky betonové - montované I  m   I   265 I 40 - 60 I
I     I do průřezu 0,015 m2, lože z   I     I     I      I
I     I betonu             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 9.13  I Obrubníky betonové - montované I  m   I   370 I 40 - 60 I
I     I do průřezu 0,05 m2, lože z   I     I     I      I
I     I betonu             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 10    Rigoly   CZ - CC 211   SKP 46.23.11.             I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 10.1  I Rigoly z lomového kamene do   I  m   I   165 I 40 - 60 I
I     I lože z kameniva         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 10.2  I dtto do MC nebo betonového lože I  m   I   230 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 10.3  I z betonových desek, lože z   I  m   I   150 I 40 - 60 I
I     I kameniva            I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 10.4  I dtto, lože z betonu       I  m   I   225 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 10.5  I ze žlabovek TMB, lože z     I  m   I   120 I 40 - 60 I
I     I kameniva            I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 10.6  I z monolitického betonu     I  m   I   240 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11    Opěrné zdi   CZ - CC 242052  SKP 46.21.64.5         I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.1  I opěrné zdi s kůly v. 60 cm   I  m   I   240 I 10 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.2  I z kamenné rovnaniny       I m3 OP  I  1 150 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.3  I z lomového kamene        I m3 OP  I  1 850 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.4  I monolitické z prostého betonu  I m3 OP  I  2 100 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.5  I monolitické ze železového    I m3 OP  I  2 400 I 40 - 60 I
I     I betonu             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.6  I montované z prefa dílců     I m3 OP  I  2 850 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.7  I cihelné             I m3 OP  I  2 330 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.8  I z betonových váz o průměru do  I  m2  I   810 I 40 - 60 I
I     I 400 mm - šedé          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.9  I z betonových váz o průměru do  I  m2  I   920 I 40 - 60 I
I     I 400 mm - barevné        I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.10  I z betonových váz o průměru přes I  m2  I   890 I 40 - 60 I
I     I 400 mm - šedé          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 11.11  I z betonových váz o průměru přes I  m2  I  1 035 I 40 - 60 I
I     I 400 mm - barevné        I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 12    Schody venkovní a předložené  CZ - CC 242089  SKP 46.21.64.5 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I                                      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 12.1  I Schodiště dřevěné, stupnice   I  m   I   185 I 10 - 30 I
I     I břidlicové, dlaždice apod.   I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 12.2  I z betonových dlaždic,      I  m   I   200 I 10 - 30 I
I     I podstupnice z obrubníku     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 12.3  I cihelné na terén        I  m   I   215 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 12.4  I betonové            I  m   I   225 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 12.5  I betonové s teracem na terén   I  m   I   295 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 12.6  I žulové stupně, lože z písku   I  m   I  1 000 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 12.7  I z lomového kamene do písku   I  m   I   190 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 12.8  I Schodiště na železobetonové   I  m   I   710 I 40 - 60 I
I     I desce, schody betonované    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13    Ploty   CZ - CC 242091*)  SKP 46.21.64.4           I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.1  I Plot ze strojového pletiva na  I m2 pohl. I   240 I 10 - 30 I
I     I ocelové sloupky do betonových  I  pl.  I     I      I
I     I patek, nátěr          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.1.1 I Plot ze strojového pletiva   I m2 pohl. I   290 I 20 - 40 I
I     I potaženého plastickou hmotou na I  pl.  I     I      I
I     I ocelové sloupky do betonových  I     I     I      I
I     I patek, sloupky s nátěrem    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.2  I Plot z ocelových plotových rámů I m2 pohl. I   450 I 20 - 30 I
I     I s pletivem nebo dřevěné     I  pl.  I     I      I
I     I hoblované rámy na ocelové    I     I     I      I
I     I sloupky do betonových patek,  I     I     I      I
I     I nátěr              I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.3  I Plot z ocelových plotových rámů I m2 pohl. I   720 I 20 - 30 I
I     I s pletivem nebo dřevěné     I  pl.  I     I      I
I     I hoblované rámy na zděné nebo  I     I     I      I
I     I betonové sloupky do betonových I     I     I      I
I     I patek, nátěr nebo omítka    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.3.1 I Plot z kovových profilů, zděné I m2 pohl. I   840 I 30 - 40 I
I     I nebo kovové sloupky       I  pl.  I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.3.2 I Plot z kovových profilů -    I m2 pohl. I  1 650 I 40 - 50 I
I     I kovářské provedení, zděné nebo I  pl.  I     I      I
I     I kovové sloupky         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.4  I Plot z prefabrikovaných desek, I m2 pohl. I   600 I 40 - 60 I
I     I sloupky rovněž prefa do     I  pl.  I     I      I
I     I betonových patek        I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.5  I Plot zděný z plotových tvárnic, I m2 pohl. I   780 I 40 - 60 I
I     I sloupky zděné do betonových   I  pl.  I     I      I
I     I patek              I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.6  I Plot dřevěný laťový na dřevěné I m2 pohl. I   435 I 20 - 30 I
I     I nebo ocelové sloupky, nátěr   I  pl.  I     I      I
I     I nebo impregnace         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.6.1 I Plot dřevěný z prken omítaných I m2 pohl. I   337 I 20 - 30 I
I     I na sraz na dřevěné nebo ocelové I  pl.  I     I      I
I     I sloupky, nátěr nebo impregnace I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.6.2 I dtto s lištováním        I m2 pohl. I   380 I 20 - 30 I
I     I                 I  pl.  I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.6.3 I dtto z prken hoblovaných na   I m2 pohl. I   452 I 20 - 30 I
I     I sraz              I  pl.  I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.6.4 I dtto s lištováním        I m2 pohl. I   540 I 20 - 30 I
I     I                 I  pl.  I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.7  I Plot zděný tl. do 20 cm,    I m2 pohl. I   790 I 40 - 60 I
I     I betonový základ, omítka nebo  I  pl.  I     I      I
I     I spárování            I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.8  I dtto, tl. 20 - 30 cm      I m2 pohl. I  1 135 I 40 - 60 I
I     I                 I  pl.  I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.9  I dtto, tl. nad 30 cm       I m3 OP  I  3 750 I 40 - 60 I
I     I                 I nadzem. I     I      I
I     I                 I části  I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.9.1 I Plot zděný ze štípaných tvárnic I  m2  I  1 250 I 40 - 60 I
I     I barevných, tl. do 20 cm, beton, I     I     I      I
I     I základ             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.10  I Plot z monolitického betonu se I m3 OP  I  3 500 I 40 - 60 I
I     I základy, popř. úpravou povrchu I nadzem. I     I      I
I     I bez ohledu na tloušťku     I části  I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.11  I Plot z vlnitého plechu na    I m2 pohl. I   645 I 20 - 30 I
I     I ocelové sloupky do patek,    I  pl.  I     I      I
I     I povrch pozinkovaný nebo nátěr  I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.12  I Plot z vlnitých         I m2 pohl. I   555 I 20 - 30 I
I     I osinkocementových desek na   I  pl.  I     I      I
I     I ocelové sloupky do patek    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.13  I Betonový práh mezi sloupky,   I  m   I   150 I 20 - 30 I
I     I nadzemní část výška do 20 cm  I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.14  I Podezdívka z lomového kamene,  I  m   I  1 200 I 40 - 60 I
I     I spárovaná, římsa betonová,   I     I     I      I
I     I výška do 60 cm         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.15  I Podezdívka z monolitického   I  m   I   950 I 40 - 60 I
I     I betonu, výška do 60 cm     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.16  I Podezdívka cihelná tl.do 30 cm, I  m   I  1 300 I 40 - 60 I
I     I výška do 60 cm, omítka nebo   I     I     I      I
I     I spárování            I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.17  I Podezdívka z prefabrikovaných  I  m   I   780 I 40 - 60 I
I     I dílů pohledových tl. do 300 mm I     I     I      I
I     I do výšky 600 mm - šedá     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 13.18  I Podezdívka z prefabrikovaných  I  m   I   845 I 40 - 60 I
I     I dílů pohledových tl. do 300 mm I     I     I      I
I     I do výšky 600 mm - barevná    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14    Plotová vrátka   CZ - CC 242091 *)   SKP 46.21.64.4     I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.1  I Vrátka dřevěná včetně sloupků  I  kus  I  1 270 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.2  I Vrátka ocelová s výplní z    I  kus  I  1 450 I 10 - 30 I
I     I drátěného pletiva včetně    I     I     I      I
I     I sloupků             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.3  I Vrátka ocelová plechová nebo z I  kus  I  1 600 I 20 - 30 I
I     I profilů včetně sloupků     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.3.1 I Vrátka ocelová s dřevěnou    I  kus  I  1 500 I 20 - 30 I
I     I výplní             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.3.2 I Vrátka z ocelových profilů -  I  kus  I  3 200 I 30 - 40 I
I     I kovářské provedení       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.4  I Vrata dřevěná včetně sloupků  I  kus  I  3 300 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.5  I Vrata ocelová s výplní z    I  kus  I  3 420 I 10 - 30 I
I     I drátěného pletiva včetně    I     I     I      I
I     I sloupků             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.6  I Vrata ocelová plechová nebo z  I  kus  I  3 700 I 20 - 30 I
I     I profilů včetně sloupků     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.6.1 I Vrata ocelová s dřevěnou výplní I  kus  I  3 600 I 20 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.6.2 I Vrata z ocelových profilů -   I  kus  I  6 900 I 30 - 40 I
I     I kovářské provedení       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 14.7  I Elektrický pohon u vrátek a   I  kus  I  5 800 I 10 - 30 I
I     I vrat              I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 15    Zemní sklep   CZ - CC 242  SKP 46.39.99           I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 15.1  I Zemní sklep zděný nebo betonový I m3 OP  I  1 800 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 16    Hnojiště   CZ - CC 242  SKP 46.39.99             I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 16.1  I Hnojiště cihelné, bez omítky  I m3 OP  I  1 300 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 16.2  I Hnojiště cihelné, omítnuté   I m3 OP  I  1 420 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 16.3  I Hnojiště betonové        I m3 OP  I  1 100 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 16.4  I Hnojiště z lomového kamene   I m3 OP  I   950 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 17    Pískoviště   CZ - CC 242   SKP 46.39.99           I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 17.1  I Pískoviště s dřevěným rámem   I m2 ZP  I   700 I 10 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 17.2  I Pískoviště s betonovým nebo   I m2 ZP  I  1 100 I 40 - 60 I
I     I zděným rámem          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 18    Pařeniště   CZ - CC 242   SKP 46.39.99            I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 18.1  I Pařeniště s dřevěným rámem a  I m2 ZP  I   825 I 10 - 30 I
I     I okny              I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 18.2  I Pařeniště s betonovým nebo   I m2 ZP  I  1 375 I 40 - 60 I
I     I zděným rámem a okny       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 19    Skleníky a fóliovníky  CZ - CC 127113  SKP 46.39.99     I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 19.1  I Skleník z ocelových profilů se I m2 ZP  I  2 050 I 10 - 30 I
I     I zasklením a základy       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 19.2  I Skleník zahradnický velkonosný I m2 ZP  I  2 090 I 10 - 30 I
I     I (JAPAN)             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 19.3  I Skleníky zahradnické      I m2 ZP  I  2 570 I 10 - 30 I
I     I velkoplošné, obvodové stěny   I     I     I      I
I     I cihelné             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 19.4  I Fóliovníky skružové       I m2 ZP  I   910 I 5 - 10  I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 20    Zahradní květinové jezírko  CZ - CC 242  SKP 46.39.99    I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 20.1  I Jezírko betonové se svislými  I m2 ZP  I  2 100 I 40 - 60 I
I     I stěnami, hloubka min. 50 cm   I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 20.2  I Jezírko betonové ploché,    I m2 ZP  I  1 200 I 40 - 60 I
I     I hloubka max. 50 cm       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I     I                 I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 21    Bazén venkovní   CZ - CC 242   SKP 46.39.99         I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 21.1  I Bazén venkovní betonový     I m3 OP  I  1 825 I 40 - 60 I
I     I nezakrytý, stěny obložené nebo I     I     I      I
I     I nátěr, izolace         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 22    Venkovní záchod  CZ - CC 242   SKP 46.39.99         I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 22.1  I Záchod dřevěný bez žumpy    I  kus  I  1 800 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 22.2  I Záchod zděný bez žumpy     I  kus  I  5 500 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 23    Altán zahradní   CZ - CC 242051  SKP 46.39.99        I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 23.1  I Altán dřevěné vázané      I m2 ZP  I  3 250 I 40 - 60 I
I     I konstrukce, lehká výplň stěn,  I     I     I      I
I     I popř. pouze částečná, podlaha, I     I     I      I
I     I střecha             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 24    Udírna   CZ - CC 242   SKP 46.39.99             I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 24.1  I Udírna zděná z pálených nebo  I m3 OP  I  2 010 I 40 - 60 I
I     I betonových cihel, omítka nebo  I     I     I      I
I     I spárování, dvířka        I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 24.2  I dtto, ale z cihel šamotových  I m3 OP  I  4 100 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 25    Komíny samostatné   CZ - CC 242  SKP 46.39.99        I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 25.1  I Komín zděný z pálených nebo   I m3 OP  I  1 940 I 40 - 60 I
I     I betonových cihel, popř. s    I     I     I      I
I     I vložkou, omítka nebo spárování I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 25.2  I dtto, ale z cihel šamotových  I m3 OP  I  3 830 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 26    Lávka   CZ - CC 242   SKP 46.39.99              I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 26.1  I Lávka dřevěná z hranolů a fošen I m2 ZP  I  1 300 I 20 - 50 I
I     I s podlahou a zábradlím     I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 26.2  I Lávka z ocelových válcovaných  I m2 ZP  I  2 100 I 40 - 60 I
I     I profilů, základy, podlaha,   I     I     I      I
I     I zábradlí, nátěr         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 27    Věšák na prádlo  CZ - CC 242  SKP 46.39.99          I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 27.1  I Ocelový tvaru písmene T včetně I  kus  I   590 I 10 - 30 I
I     I betonových patek a nátěrů    I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 27.2  I Ocelový tvaru obráceného    I  kus  I   870 I 10 - 30 I
I     I písmene U včetně betonových   I     I     I      I
I     I patek a nátěrů         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 27.3  I Ocelový kruhový s centrálním  I  kus  I  1 050 I 10 - 30 I
I     I sloupkem včetně betonové patky I     I     I      I
I     I a nátěru, průměru 1500 až 2500 I     I     I      I
I     I mm               I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 27.4  I dtto, ale průměru od 2500 mm do I  kus  I  1 350 I 10 - 30 I
I     I 4000 mm             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 28    Klepadlo na koberce   CZ - CC 242  SKP 46.39.99       I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 28.1  I Klepadlo na koberce ocelové   I  kus  I   900 I 10 - 30 I
I     I včetně betonových patek a    I     I     I      I
I     I nátěru             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 29    Lavice zahradní   CZ - CC 242  SKP 46.39.99         I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 29.1  I Lavice betonová, opěradlo a   I  kus  I   750 I 10 - 30 I
I     I sedák hoblované fošny, nátěr,  I     I     I      I
I     I osazení do zeminy        I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 29.2  I dtto, ale osazení do betonových I  kus  I   980 I 10 - 30 I
I     I patek              I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 29.3  I Lavice z ocelových profilů,   I  kus  I  1 050 I 10 - 30 I
I     I sedák, popř. opěradlo z     I     I     I      I
I     I hoblovaných fošen, nátěr,    I     I     I      I
I     I osazení do betonových patek   I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 30    Stůl zahradní   CZ - CC 242  SKP 46.39.99          I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 30.1  I Stůl zahradní z ocelových    I  kus  I  2 300 I 10 - 30 I
I     I profilů, plocha stolu z     I     I     I      I
I     I hoblovaných latí, nátěr, osazen I     I     I      I
I     I do betonových patek       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 31    Kuželna   CZ - CC 242   SKP 46.39.99             I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 31.1  I Kuželna z ocelových profilů,  I  kus  I  1 950 I 10 - 30 I
I     I popř. z dřevěných hranolů,   I     I     I      I
I     I osazení do betonové patky,   I     I     I      I
I     I podlaha pod kuželky betonová,  I     I     I      I
I     I popř. s páskovou ocelí, nátěr  I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 32    Pergola   CZ - CC 242   SKP 46.39.99             I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 32.1  I Pergola tunelová dřevěná z   I m2 ZP  I  1 450 I 10 - 30 I
I     I hranolů a fošen, sloupky do   I     I     I      I
I     I betonových patek, podlaha    I     I     I      I
I     I jakákoliv zpevněná       I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 32.2.  I dtto, ale tvaru písmene T    I m2 ZP  I  1 250 I 10 - 30 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 33    Rampy   CZ - CC 242; 1241  SKP 46.21.64.3          I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 33.1  I Rampa lehká, výška min. 1,15 m I  m   I  3 250 I 30 - 50 I
I     I od urovnaného terénu, šířka do I     I     I      I
I     I 1,5 m, na jedné zdi se zásypem I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 33.2  I dtto na dvou zdech       I  m   I  4 480 I 30 - 50 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 33.3  I Rampa těžká, výška min. 1,15 m I  m   I  4 040 I 40 - 60 I
I     I od urovnaného terénu, šířka od I     I     I      I
I     I 1,51 do 2,5 m, na jedné zdi se I     I     I      I
I     I zásypem             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 33.4  I dtto na dvou zdech       I  m   I  5 410 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 33.5  I dtto na jedné řadě pilířů bez  I  m   I  4 590 I 40 - 60 I
I     I zásypu             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 33.6  I dtto na dvou řadách pilířů bez I  m   I  5 970 I 40 - 60 I
I     I zásypu             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 33.7  I Rampa lehká, výška min. 1,15 m I  m   I  2 890 I 30 - 50 I
I     I od urovnaného terénu, šířka do I     I     I      I
I     I 1,5 m na jedné řadě pilířů bez I     I     I      I
I     I zásypu             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 33.8  I dtto na dvou řadách pilířů bez I  m   I  3 760 I 30 - 50 I
I     I zásypu             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34    Terasy venkovní   CZ - CC 242   SKP 46.39.99         I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34.1  I Dřevěná terasa, výška do 0,5 m I  m2  I   970 I 10 - 30 I
I     I nad urovnaný terén, na jedné  I     I     I      I
I     I řadě sloupků          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34.2  I dtto výška do 1 m        I  m2  I  1 100 I 10 - 30 I
I     I nad urovnaný terén, na jedné  I     I     I      I
I     I řadě sloupků          I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34.3  I Terasa, výška do 1 m nad    I  m2  I  2 320 I 20 - 40 I
I     I urovnaný terén na jedné řadě  I     I     I      I
I     I zděných sloupků         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34.4  I dtto na 2 řadách zděných    I  m2  I  2 680 I 20 - 40 I
I     I sloupků             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34.5  I Terasa, výška do 1,5 m nad   I  m2  I  2 630 I 20 - 40 I
I     I urovnaný terén na jedné řadě  I     I     I      I
I     I zděných sloupků         I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34.6  I dtto na 2 řadách zděných    I  m2  I  3 190 I 30 - 50 I
I     I sloupků             I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34.7  I Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 I  m2  I  3 160 I 30 - 50 I
I     I m nad urovnaný terén na 2 zdech I     I     I      I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34.8  I dtto na 3 zdech         I  m2  I  4 010 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I
I 34.9  I dtto na 4 zdech         I  m2  I  4 490 I 40 - 60 I
I---------I---------------------------------I----------I---------I-----------I


Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 18 odst. 3m = běžný metrm3 OP = krychlový metr obestavěného prostorum2 pohl.pl. = čtverečný metr pohledové plochym2 ZP = čtverečný metr zastavěné plochy *) CZ - CC platí pro samostatné oplocení (bez hl. stavby), v ostatních případech se kód CZ - CC uvažuje podle stavby, kterou oplocuje.
Příloha 18 Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení
 CC - CZ 242       SKP 46.21.64.6
I---------I--------------------I----------I---------------------------------------------------I
I Číslo  I    Objekty   I Měrná  I          Materiál            I
I položky I          I jednotka I------------I-------I----------I-----------I-------I
I     I          I     I mramory  I žuly I syenity I  žuly  I umělý I
I     I          I     I travertiny I    I andezity I švédské I kámen I
I     I          I     I      I    I     I labradory I    I
I     I          I     I      I    I     I  gabra  I    I
I---------I--------------------I----------I------------I-------I----------I-----------I-------I
I  1  I Rámy:       I     I      I    I     I      I    I
I     I  25/25 hrobové  I  m   I   1 019 I 1 320 I  1 610 I   4 115 I  360 I
I     I--------------------I----------I------------I-------I----------I-----------I-------I
I     I  15/15 urnové  I  m   I    580 I  670 I   820 I   2318 I  280 I
I---------I--------------------I----------I------------I-------I----------I-----------I-------I
I  2  I Desky: krycí,   I     I      I    I     I      I    I
I     I předložní,     I     I      I    I     I      I    I
I     I nápisové      I     I      I    I     I      I    I
I     I - do 0,90 m2   I  m2  I   2 080 I 4 745 I  5 824 I  14 391 I  800 I
I     I--------------------I----------I------------I-------I----------I-----------I-------I
I     I - nad 0,90 m2   I  m2  I   2 860 I 6 180 I  7 571 I  18 708 I 1 600 I
I---------I--------------------I----------I------------I-------I----------I-----------I-------I
I  3  I Zařízení:     I     I      I    I     I      I    I
I     I - urny       I  kus  I    955 I 1 200 I  1 508 I   5 820 I    I
I     I--------------------I----------I------------I-------I----------I-----------I-------I
I     I - vázy, mísy    I  kus  I    585 I  732 I   875 I   2 600 I    I
I     I (výška do 40 cm)  I     I      I    I     I      I    I
I     I--------------------I----------I------------I-------I----------I-----------I-------I
I     I - sloupky, kostky I  kus  I      I    I     I      I  140 I
I     I (průměr cca 25 cm) I     I      I    I     I      I    I
I---------I--------------------I----------I------------I-------I----------I-----------I-------I
I  4  I Hrobky bez ohledu I m3 OP  I                       1 800 I
I     I na použitý     I     I                          I
I     I materiál      I     I                          I
I---------I--------------------I----------I---------------------------------------------------I


Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %. 

Příloha 19 Určení stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
Objem hráze (S)

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1: 2. 
Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)

S = 0,6 x L x V x (Š + 2 x V),

c) pro hráze boční

S = 0,75 x L x V x (Š + 2 x V),

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0,4 x L x V x (Š + 2 x V).

V uvedených vztazích je
L - délka hráze v koruně v m,
Š - šířka koruny hráze v m (nejvýše *) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, 
  kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m),
V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u 
  výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny 
	 hráze nad normální hladinou (h1).

Všechny rozměry v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1.

Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). 
Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. 
Převýšení hráze nad normální hladinu (h1) se použije nejvýše do hodnoty *) h1 = 2 m.

Cena rybničních objektů (Co)

Uvažuje se samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Požerák (kbel, mnich) - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové 
a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu 
s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení 
při normální hladině h (viz odstavec 2):

do 2 m                60 000,- Kč
za každý další metr nad 2 m do 5 m  30 000,- Kč
za každý další metr nad 5 m     60 000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové,
železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. 
Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

0,6 až 1,6 m                     80 000,-Kč
za každý další metr šířky nad 1,6 m  40 000,- Kč

Cena rybničních stok (Cs)

Stanoví se včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní 
katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. 
Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky 
v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu

CS = 5 x D.

Vysvětlivky:

*) Větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí 
  komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže.

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka


I----------------------------------------------------------I
I     1) koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0     I
I----------------------------------------------------------I

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá 
KR1 podle vztahu

              KR1 = 1 - 0,02 x A.

Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahuje 0,20.

Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na 
setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce 
dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o:

hráz  - návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm,      
     rovnaninou 100 %                      0,08
    - návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné 
     opevnění 100 %                       0,04
    - zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu živičnou či 
     betonovou vozovkou                     0,04
    - štěrkovou vozovkou                     0,02
    - upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze        0,03
    - sjezd pro nákladní automobily k lovišti          0,02
    - upravené loviště pro mechanizaci              0,02
    - přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu      0,02
    - zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení 
     (min. 4 ks/100 m)                     0,01

přeliv - betonový, železobetonový - opraven             0,02
    - rekonstruován                       0,05

výpusť - dřevěný kbel nový                     0,01
    - betonový kbel                       0,02
    - výpustní potrubí (beton, železobeton)           0,03

elektropřípojka                           0,01

obtoková stoka                            0,02

V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o:

hráz  - bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným 
     zpevněním                         0,05
    - značně narušená koruna hráze 0,02
    - značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy)   0,05
    - měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy 
     při vyvrácení                       0,02

přeliv - buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, 
     propustek, vývar)                     0,03
    - nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů       0,02

výpusť - porušené konstrukční prvky kbelu              0,02
    - porušené výpustní potrubí                 0,03.

Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v 
havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní 
vodní nádrže, které nejsou stavbami.

I----------------------------------------------------------I
I 2) koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0 I
I----------------------------------------------------------I

- rybník s intenzivním chovem ryb           1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)   0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže 
 postavený vedle toku (boční)            0,8
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený 
 na toku (údolní)                  0,7
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže         0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní 
 rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým 
 opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského 
 orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce  0,5
- bez zohlednění úbytku produkce           0,2

I----------------------------------------------------------I
I   3) koeficient zásobení vodou KR3 0,3 až 1,4     I
I----------------------------------------------------------I

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a 
objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho
zdroje) se použijí následující hodnoty:

I--------------------------I------------------------I------------------------I
I  zásobení vodou Z1/Ov  I rybník nuceně průtočný I rybník s regulovaným I
I    nebo Z2/Ov    I            I    průtokem    I
I--------------------------I------------------------I------------------------I
I    méně než 2    I     0,6      I     0,6      I
I--------------------------I------------------------I------------------------I
I     2 - 5      I     1,0      I     1,0      I
I--------------------------I------------------------I------------------------I
I     5 - 15     I     1,1      I     1,3      I
I--------------------------I------------------------I------------------------I
I     15 - 50     I     0,9      I     1,4      I
I--------------------------I------------------------I------------------------I
I    více než 50    I     0,3      I     1,4      I
I--------------------------I------------------------I------------------------I

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:

 Ov = 0,4 x h x 10 x KP x KZ, 
 kde
 h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)
 KP - katastrální plocha rybníka (ha)
 KZ - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

        úroveň zazemnění  KZ
        ----------------------
        běžné zazemnění  0,75
        0,25 až 0,5 KP  0,5
        0,5 až 0,75 KP  0,25
        nad 0,75 KP    0,1.

Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání s 
vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho 
výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k 
disposici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí [km2]
k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1 : 50 000 
s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (Oo) v 
tis.m3/km2/rok  na  základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a 
interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu

                Z1 = W x Oo
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I  nadmořská výška povodí rybníka  I  průměrný specifický odtok (Oo)  I
I                   I     [tis. m3/km2 /rok]     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I        200 m        I         50         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I        300 m        I         60         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I        400 m        I         110         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I        500 m        I         160         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I        600 m        I         220         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I       nad 600 m       I   220 + 60 za každých 100 m    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I

Roční  průtok  (Z2)  je  možno  zjistit  též  v  pobočkách  Českého 
hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, 
Brno, Ostrava).

I----------------------------------------------------------I
I 4) koeficient produkčního objemu rybníka KR4 0,02 až 1,5 I
I----------------------------------------------------------I

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině 
h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu 
zazemnění (KZ, viz K3) podle vztahu

             KR4 = 0,4 X h X KZ

I----------------------------------------------------------I
I  5) koeficient začlenění do soustav KR5 0,8 až 1,2   I
I----------------------------------------------------------I
Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5:
 součást kompaktní soustavy samostatně napájených a 
 vypouštěných rybníků                     1,2
 umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových 
 stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný rybník)      0,8
 ostatní případy                        1,0

I----------------------------------------------------------I
I  6) koeficient přístupnosti rybníka KR6 0,8 až 1,2   I
I----------------------------------------------------------I
Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující
hodnoty koeficientu KR6:
 přístupný pro všechny dopravní prostředky           1,2
 přístupný pouze pro terénní vozidla              1,0
 ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace         0,8

I----------------------------------------------------------I
I    7) koeficient zabahnění KR7 0,7 až 1,0       I
I----------------------------------------------------------I
Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:
vrstva bahna   méně než 20 cm    1,0
         20 až 40 cm     0,9
         více než 40 cm    0,7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m
od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených.
Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě 
výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je 
znehodnocení zjevné.

I----------------------------------------------------------I
I    8) koeficient kontaminace KR8 0,3 až 1,0     I
I----------------------------------------------------------I
Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se 
použijí následující hodnoty KR8:
  neovlivňující kvalitu tržních ryb              1,0
  zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň 
  hygienických limitů                     0,3

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího 
masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.

------------------------------------------------------------------------------
Pokud jsou z dokumentace rybníka (manipulační řád) k dispozici přesné údaje, 
lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem 
podle textu vyhlášky.Příloha 20 Koeficient polohový - K5
             Koeficient polohový - K5
 
                                Tabulka č. 1
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I Číslo I     Název, resp. skupiny měst a obcí     I Koeficient K5 I
I položky I                         I        I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I  1  I Praha, Brno, Ostrava               I 1,20 až 1,25 I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I  2  I Ostatní statutární města a katastrální území   I 1,10 až 1,15 I
I     I lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 2  I        I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I  3  I Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly   I   1,05   I
I     I okresních úřadů a katastrální území lázeňských  I        I
I     I míst typu B, C, D, uvedená v tabulce č. 2    I        I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I  4  I Ostatní města                  I   1,00   I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I  5  I Ostatní obce s 1001 obyvatelem a více      I   0,90   I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I  6  I Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně       I   0,80   I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
 
Pro liniové inženýrské stavby (popřípadě její převažující část) nacházející
se v zastavěném území obce se použije u položek č. 1 a 2 maximální hodnota
koeficientu polohy K5 zvýšená o 10 % a u položek 3, 4 a 5
se hodnota koeficientu zvýší o 15 %.
              Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu
 
                                                             Tabulka č. 2
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I Pořad. I   Název   I Typ  I   Název   I   Kód   I I Pořad. I   Název  I Typ  I   Název   I   Kód   I
I číslo I lázeňského  I lázeň. I katastrálního I katastrálního I I číslo I lázeňského I lázeň. I katastrálního I katastrálního I
I    I   místa   I místa I   území   I   území   I I    I   místa  I místa I   území   I   území   I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  1  I Bechyně    I  C  I Bechyně    I  601543   I I  18  I Lázně    I  C  I Lázně     I  679372   I
I    I        I    I        I        I I    I Kynžvart   I    I Kynžvart   I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  2  I Běloves    I  B  I Běloves    I  701301   I I  19  I Lázně    I  C  I Lázně     I  679381   I
I    I        I    I        I        I I    I Libverda   I    I Libverda   I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  3  I Bludov    I  D  I Bludov    I  605816   I I  20  I Lázně Toušeň I  D  I Lázně Toušeň I  767859   I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  4  I Darkov    I  C  I Darkov    I  664014   I I  21  I Lipová -   I  C  I Dolní Lipová I  684660   I
I    I        I    I        I        I I    I lázně    I    I        I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  5  I Dubí u    I  C  I Dubí u Teplic I  633381   I I  22  I Luhačovice  I  A  I Luhačovice,  I  688576,  I
I    I Teplic    I    I        I        I I    I       I    I Pozlovice   I  726885   I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  6  I Františkovy  I  A  I Františkovy  I  634646   I I  23  I Mariánské  I  A  I Mariánské   I  691585,  I
I    I Lázně     I    I Lázně     I        I I    I Lázně    I    I Lázně,    I  691607   I
I    I        I    I        I        I I    I       I    I Úšovice    I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  7  I Jáchymov   I  B  I Jáchymov   I  656437   I I  24  I Mšené -   I  D  I Mšené - lázně I  700258   I
I    I        I    I        I        I I    I lázně    I    I        I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  8  I Janské    I  B  I Janské Lázně I  657239   I I  25  I Ostrožská  I  D  I Ostrožská   I  716201   I
I    I Lázně     I    I        I        I I    I Nová Ves   I    I Nová Ves   I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  9  I Jeseník    I  B  I Jeseník    I  658723   I I  26  I Poděbrady  I  B  I Poděbrady   I  723495   I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  10  I Karlova    I  C  I Karlova    I  663301   I I  27  I Slatinice  I  D  I Slatinice na I  749818   I
I    I Studánka   I    I Studánka   I        I I    I       I    I Hané     I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  11  I Karlovy    I  A  I Karlovy Vary I  663433   I I  28  I Teplice nad I  C  I Teplice nad  I  766283   I
I    I Vary     I    I        I        I I    I Bečvou    I    I Bečvou    I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  12  I Klimkovice  I  C  I Klimkovice  I  666319   I I  29  I Teplice   I  B  I Teplice    I  766003   I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  13  I Konstantinovy I  D  I Konstantinovy I  669199   I I  30  I Třeboň    I  B  I Třeboň    I  770230   I
I    I Lázně     I    I Lázně     I        I I    I       I    I        I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  14  I Kostelec u  I  D  I Kostelec u  I  670138   I I  31  I Velichovky  I  C  I Velichovky  I  777951   I
I    I Zlína     I    I Zlína     I        I I    I       I    I        I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  15  I Lázně     I  D  I Lázně     I  679330   I I  32  I Velké Losiny I  C  I Velké Losiny I  779083   I
I    I Bělohrad   I    I Bělohrad   I        I I    I       I    I        I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  16  I Lázně     I  D  I Lázně     I  606171   I I  33  I Vráž u Písku I  D  I Vráž u Písku I  785733   I
I    I Bohdaneč   I    I Bohdaneč   I        I I    I       I    I        I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
I  17  I Lázně     I  D  I Lázně     I  712779   I I    I       I    I        I        I
I    I Kundratice  I    I Kundratice  I        I I    I       I    I        I        I
I--------I---------------I--------I---------------I---------------I--I--------I--------------I--------I---------------I---------------I
V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území. 
A - Lázeňské místo nadnárodního významu 
B - Lázeňské místo celostátního významu 
C - Lázeňské místo regionálního významu 
D - Lázeňské místo malého významu.
Příloha 21 Opotřebení staveb 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou. 2. Za stáří stavby považujeme počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo započalo užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem. 3. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení může činit nejvýše 85 %. 4. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně, b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let,

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce, d) vedlejších staveb a garáží

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 30 - 401et,

e) studní

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let

- ostatních 50 let,

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 17 g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.
5. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí cenových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu, b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu, c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %, d) oceňována kulturní památka, e) provedena nástavba, přístavba, vestavba, f) je-li stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem). 6. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

 n   Bi 
suma (--- x 100 Ai)
 i = 1 Ci
kden ... počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících,Ai... cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet cenových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000,Bi... skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,Ci... předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, přičemž platí vztah Bi <= Ci (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří). Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr

 Bi
 --- .
 Ci
Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání. 7. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští. 8. Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení pro stavbu v příslušné tabulce této přílohy uvedena konstrukce nebo vybavení, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její cenový podíl ze vzorce
a) pro budovy a haly (§ 12, přílohy č. 8 a 9):

            CK
----------------------------------------------------------- ,
       OP x ZC x K1 X K2 X K3 X K5 X Ki
				 
				 
kdeCK výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),OP obestavěný prostor budovy nebo haly (m3),ZC základní cena uvedená v příloze č. 8 nebo 9 (Kč/m3),K1, K2, K3, K5, Ki ... koeficienty uvedené v odstavci 2 § 12 této vyhlášky, b) pro rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 13 , příloha č. 11), rekreační chaty, zahrádkářské chaty (§ 14, příloha č. 12), vedlejší stavby (§ 16, příloha č. 14) a garáže (§ 15, příloha č. 13):

      CK
-------------------------- ,
  OP x ZCK x K5 x Ki
 
kdeCK výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),OP obestavěný prostor výše uvedených staveb (m3),ZCK... základní cena (Kč/m3) popřípadě vynásobená příslušným koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví pro stavby: - oceňované podle § 13 podle přílohy č. 11 nebo - oceňované podle § 14 podle přílohy č. 12 nebo - oceňované podle § 16 podle přílohy č. 14 nebo - oceňované podle § 15 podle přílohy č. 13,Ki ... koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 41,K5 ... koeficient polohový pole přílohy č. 20, tabulky č. 1 c) pro jednotku (byt nebo nebytový prostor) (§ 21, přílohy č. 8, 9, a 11):
       CK
--------------------------------- ,
   PPK x ZC x K1 x K5 x Ki

kdeCK výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),PPK .... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m2), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo v hale (m2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby,ZC základní cena (Kč/m2) oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru ve stavbě - oceňované podle § 12 - v budově, zjištěná podle přílohy č. 8 nebo - oceňované podle § 12 - v hale, zjištěná podle přílohy č. 9 nebo - oceňované podle § 13 - v rodinném domě, zjištěná podle přílohy č. 11, K1, K5, Ki koeficienty uvedené v odstavci 2 § 21. 9. Cena stavby pro určení výše náhrady v rámci ocenění práva stavby se přiměřeně sníží o opotřebení stavby při zániku práva stavby za předpokladu její pravidelné údržby. Zohlední se její stáří, předpokládaný stav a další životnost stavby. Výpočet se provede metodou lineární, analytickou nebo v odůvodněných případech lze opotřebení stavby určit odhadem; opotřebení však může činit nejvýše 85 %.
                                            Tabulka č. 1
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Budovy typ A až I                       I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
I------I-----------------------------I-----------------------------------------------------------------------I
I Čís. I  Konstrukce a vybavení  I               TYP BUDOVY                I
I pol. I               I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I   I               I  A  I  B  I  C  I  D  I  E  I  F  I  G  I  H  I  I  I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 1  I Základy včetně zemních   I 0,059 I 0,072 I 0,073 I 0,063 I 0,074 I 0,082 I 0,063 I 0,061 I 0,062 I
I   I prací            I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 2  I Svislé konstrukce      I 0,163 I 0,218 I 0,192 I 0,172 I 0,184 I 0,174 I 0,150 I 0,153 I 0,154 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 3  I Stropy           I 0,082 I 0,119 I 0,111 I 0,082 I 0,097 I 0,093 I 0,082 I 0,081 I 0,082 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 4  I Zastřešení mimo krytinu   I 0,064 I 0,054 I 0,062 I 0,059 I 0,090 I 0,073 I 0,061 I 0,062 I 0,062 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 5  I Krytiny střech       I 0,022 I 0,020 I 0,021 I 0,028 I 0,029 I 0,021 I 0,027 I 0,029 I 0,030 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 6  I Klempířské konstrukce    I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,007 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 7  I Úpravy vnitřních povrchů  I 0,068 I 0,058 I 0,069 I 0,070 I 0,061 I 0,069 I 0,071 I 0,073 I 0,071 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 8  I Úpravy vnějších povrchů   I 0,032 I 0,031 I 0,031 I 0,036 I 0,034 I 0,033 I 0,032 I 0,033 I 0,034 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 9  I Vnitřní obklady keramické  I 0,028 I 0,028 I 0,018 I 0,021 I 0,019 I 0,018 I 0,031 I 0,032 I 0,030 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 10 I Schody           I 0,030 I 0,023 I 0,031 I 0,033 I 0,027 I 0,029 I 0,028 I 0,027 I 0,028 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 11 I Dveře            I 0,041 I 0,033 I 0,032 I 0,039 I 0,031 I 0,031 I 0,038 I 0,037 I 0,036 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 12 I Vrata            I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 13 I Okna            I 0,062 I 0,053 I 0,052 I 0,057 I 0,054 I 0,052 I 0,059 I 0,058 I 0,051 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 14 I Povrch podlah        I 0,031 I 0,023 I 0,022 I 0,032 I 0,031 I 0,032 I 0,033 I 0,033 I 0,031 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 15 I Vytápění          I 0,052 I 0,043 I 0,041 I 0,052 I 0,043 I 0,042 I 0,049 I 0,048 I 0,049 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 16 I Elektroinstalace      I 0,059 I 0,052 I 0,050 I 0,059 I 0,052 I 0,057 I 0,058 I 0,059 I 0,056 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 17 I Bleskosvod         I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 18 I Vnitřní vodovod       I 0,032 I 0,031 I 0,022 I 0,032 I 0,022 I 0,032 I 0,033 I 0,032 I 0,031 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 19 I Vnitřní kanalizace     I 0,031 I 0,029 I 0,021 I 0,031 I 0,020 I 0,031 I 0,032 I 0,031 I 0,030 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 20 I Vnitřní plynovod      I 0,004 I 0,003 I 0,003 I 0,004 I 0,003 I 0,002 I 0,003 I 0,004 I 0,003 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 21 I Ohřev teplé vody      I 0,018 I 0,016 I 0,016 I 0,019 I 0,019 I 0,017 I 0,022 I 0,020 I 0,021 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 22 I Vybavení kuchyní      I 0,017 I  -  I 0,018 I  -  I  -  I  -  I 0,018 I 0,019 I 0,017 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 23 I Vnitřní hygienická zařízení I 0,039 I 0,038 I 0,034 I 0,034 I 0,033 I 0,030 I 0,043 I 0,042 I 0,043 I
I   I včetně WC          I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 24 I Výtahy           I 0,014 I 0,013 I 0,010 I 0,014 I 0,005 I 0,014 I 0,014 I 0,013 I 0,014 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 25 I Ostatní           I 0,043 I 0,034 I 0,062 I 0,054 I 0,063 I 0,059 I 0,044 I 0,044 I 0,055 I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 26 I Instalační         I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I   I prefabrikovaná jádra    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I-----------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I


                                                 Tabulka č. 1
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       Budovy typ J až Z                       I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
              CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
I------I---------------------I-------------------------------------------------------------------------------I
I Čís. I  Konstrukce a   I                TYP BUDOVY                   I
I pol. I    vybavení   I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I   I           I  J  I  K  I  L  I  M  I  N  I  O  I  P  I  R  I  S  I  Z  I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 1  I Základy včetně   I 0,054 I 0,060 I 0,083 I 0,104 I 0,103 I 0,108 I 0,104 I 0,109 I 0,132 I 0,131 I
I   I zemních prací    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 2  I Svislé konstrukce  I 0,182 I 0,188 I 0,214 I 0,233 I 0,239 I 0,256 I 0,253 I 0,258 I 0,304 I 0,304 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 3  I Stropy       I 0,084 I 0,082 I 0,113 I 0,123 I 0,131 I 0,117 I 0,118 I 0,120 I 0,138 I 0,138 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 4  I Zastřešení mimo   I 0,049 I 0,053 I 0,062 I 0,063 I 0,061 I 0,069 I 0,062 I 0,063 I 0,070 I 0,070 I
I   I krytinu       I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 5  I Krytiny střech   I 0,023 I 0,024 I 0,022 I 0,023 I 0,022 I 0,028 I 0,023 I 0,023 I 0,029 I 0,029 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 6  I Klempířské     I 0,007 I 0,007 I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,007 I 0,007 I 0,007 I 0,007 I 0,007 I
I   I konstrukce     I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 7  I Úpravy vnitřních  I 0,057 I 0,069 I 0,058 I 0,054 I 0,053 I 0,044 I 0,047 I 0,043 I 0,042 I 0,039 I
I   I povrchů       I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 8  I Úpravy vnějších   I 0,029 I 0,031 I 0,032 I 0,032 I 0,032 I 0,031 I 0,030 I 0,030 I 0,029 I 0,027 I
I   I povrchů       I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 9  I Vnitřní obklady   I 0,013 I 0,021 I 0,008 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I   I keramické      I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 10 I Schody       I 0,029 I 0,030 I 0,031 I 0,030 I 0,023 I 0,023 I 0,027 I 0,022 I 0,018 I 0,018 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 11 I Dveře        I 0,033 I 0,032 I 0,032 I 0,031 I 0,032 I 0,024 I 0,029 I 0,023 I 0,024 I 0,024 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 12 I Vrata        I  -  I  -  I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,018 I 0,018 I 0,027 I 0,030 I 0,030 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 13 I Okna        I 0,053 I 0,054 I 0,052 I 0,043 I 0,042 I 0,043 I 0,042 I 0,033 I 0,034 I 0,034 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 14 I Povrch podlah    I 0,030 I 0,031 I 0,029 I 0,030 I 0,031 I 0,032 I 0,032 I 0,031 I 0,029 I 0,030 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 15 I Vytápění      I 0,048 I 0,047 I 0,038 I 0,017 I  -  I  -  I 0,011 I 0,012 I  -  I  -  I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 16 I Elektroinstalace  I 0,051 I 0,052 I 0,064 I 0,073 I 0,071 I 0,070 I 0,071 I 0,072 I 0,058 I 0,061 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 17 I Bleskosvod     I 0,004 I 0,004 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,004 I 0,004 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 18 I Vnitřní vodovod   I 0,032 I 0,033 I 0,022 I 0,019 I 0,033 I 0,024 I 0,023 I 0,022 I  -  I  -  I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 19 I Vnitřní kanalizace I 0,031 I 0,032 I 0,020 I 0,017 I 0,031 I 0,023 I 0,021 I 0,019 I  -  I  -  I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 20 I Vnitřní plynovod  I 0,004 I 0,004 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 21 I Ohřev teplé vody  I 0,022 I 0,021 I 0,017 I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,005 I 0,005 I  -  I  -  I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 22 I Vybavení kuchyní  I 0,019 I 0,018 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 23 I Vnitřní hygienická I 0,039 I 0,038 I 0,029 I 0,028 I 0,027 I 0,023 I 0,021 I 0,020 I  -  I  -  I
I   I zařízení včetně WC I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 24 I Výtahy       I 0,013 I 0,013 I 0,010 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 25 I Ostatní       I 0,057 I 0,056 I 0,052 I 0,064 I 0,053 I 0,053 I 0,053 I 0,058 I 0,052 I 0,054 I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 26 I Instalační     I 0,037 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I   I prefabrikovaná   I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I   I jádra        I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I------I---------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I


                                                Tabulka č. 2
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       HALY typ A až F                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                 CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL
I------I-----------------------------------------------------I-----------------------------------------------I
I Čís. I       Konstrukce a vybavení         I          TYP HALY          I
I pol. I                           I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I   I                           I  A  I  B  I  C  I  D  I  E  I  F  I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 1  I Základy a vybavení                 I 0,073 I 0,081 I 0,072 I 0,082 I 0,094 I 0,103 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 2  I Svislé konstrukce                  I 0,174 I 0,227 I 0,171 I 0,192 I 0,203 I 0,213 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 3  I Stropy                       I 0,073 I 0,072 I 0,064 I 0,063 I 0,082 I 0,084 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 4  I Zastřeš. mimo krytinu                I 0,082 I 0,083 I 0,080 I 0,083 I 0,102 I 0,101 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 5  I Krytiny střech                   I 0,023 I 0,027 I 0,028 I 0,024 I 0,029 I 0,028 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 6  I Klempířské konstrukce                I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,007 I 0,007 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 7  I Úpravy vnitř. povrchů                I 0,071 I 0,064 I 0,072 I 0,071 I 0,069 I 0,068 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 8  I Úpravy vněj. povrchů                I 0,033 I 0,032 I 0,033 I 0,032 I 0,039 I 0,038 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 9  I Vnitřní obklady keramické              I 0,028 I 0,023 I 0,031 I 0,024 I  -  I  -  I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 10 I Schody                       I 0,010 I 0,008 I 0,010 I 0,009 I 0,008 I 0,008 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 11 I Dveře                        I 0,038 I 0,032 I 0,039 I 0,038 I 0,032 I 0,032 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 12 I Vrata                        I  -  I  -  I  -  I  -  I 0,023 I 0,023 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 13 I Okna                        I 0,057 I 0,054 I 0,059 I 0,058 I 0,052 I 0,051 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 14 I Povrchy podlah                   I 0,040 I 0,041 I 0,042 I 0,041 I 0,048 I 0,047 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 15 I Vytápění                      I 0,048 I 0,042 I 0,050 I 0,048 I 0,013 I 0,013 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 16 I Elektroinstalace                  I 0,063 I 0,060 I 0,054 I 0,059 I 0,083 I 0,083 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 17 I Bleskosvod                     I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,004 I 0,004 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 18 I Vnitřní vodovod                   I 0,033 I 0,023 I 0,032 I 0,024 I 0,009 I 0,009 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 19 I Vnitřní kanalizace                 I 0,031 I 0,021 I 0,030 I 0,022 I 0,008 I 0,008 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 20 I Vnitřní plynovod                  I 0,003 I 0,002 I 0,003 I 0,003 I  -  I  -  I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 21 I Ohřev teplé vody                  I 0,018 I 0,017 I 0,018 I 0,019 I 0,004 I 0,004 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 22 I Vybavení kuchyní                  I  -  I  -  I 0,016 I 0,005 I  -  I  -  I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 23 I Vnitřní hygienická zařízení včetně WC        I 0,042 I 0,034 I 0,043 I 0,034 I 0,022 I 0,022 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 24 I Výtahy                       I 0,010 I 0,009 I 0,010 I 0,009 I  -  I  -  I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 25 I Ostatní                       I 0,041 I 0,039 I 0,034 I 0,051 I 0,069 I 0,054 I
I------I-----------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I


                                                Tabulka č. 2
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                       HALY typ G až M                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
                CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL
I------I---------------------------------------------I-------------------------------------------------------I
I Čís. I      Konstrukce a vybavení       I           TYP HALY             I
I pol. I                       I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I   I                       I  G  I  H  I  I  I  J  I  K  I  L  I  M  I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 1  I Základy a vybavení             I 0,112 I 0,111 I 0,113 I 0,122 I 0,123 I 0,113 I 0,122 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 2  I Svislé konstrukce              I 0,223 I 0,229 I 0,239 I 0,293 I 0,298 I 0,262 I 0,241 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 3  I Stropy                   I 0,092 I 0,090 I 0,092 I 0,089 I 0,091 I 0,089 I 0,091 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 4  I Zastřeš. mimo krytinu            I 0,093 I 0,099 I 0,101 I 0,110 I 0,112 I 0,103 I 0,104 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 5  I Krytiny střech               I 0,029 I 0,028 I 0,029 I 0,029 I 0,028 I 0,029 I 0,030 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 6  I Klempířské konstrukce            I 0,006 I 0,006 I 0,006 I 0,007 I 0,007 I 0,007 I 0,006 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 7  I Úpravy vnitř. povrchů            I 0,063 I 0,063 I 0,063 I 0,061 I 0,060 I 0,059 I 0,053 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 8  I Úpravy vněj. povrchů            I 0,034 I 0,033 I 0,032 I 0,033 I 0,032 I 0,031 I 0,032 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 9  I Vnitřní obklady keramické          I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 10 I Schody                   I 0,008 I 0,008 I 0,008 I 0,007 I 0,007 I 0,007 I 0,008 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 11 I Dveře                    I 0,031 I 0,032 I 0,031 I 0,022 I 0,021 I 0,020 I 0,031 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 12 I Vrata                    I 0,022 I 0,023 I 0,024 I 0,023 I 0,024 I 0,024 I 0,021 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 13 I Okna                    I 0,052 I 0,053 I 0,051 I 0,043 I 0,044 I 0,043 I 0,042 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 14 I Povrchy podlah               I 0,048 I 0,050 I 0,049 I 0,048 I 0,049 I 0,047 I 0,050 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 15 I Vytápění                  I 0,011 I 0,012 I 0,011 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 16 I Elektroinstalace              I 0,084 I 0,073 I 0,063 I 0,047 I 0,048 I 0,059 I 0,061 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 17 I Bleskosvod                 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,003 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 18 I Vnitřní vodovod               I 0,007 I 0,011 I 0,010 I  -  I  -  I 0,014 I 0,012 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 19 I Vnitřní kanalizace             I 0,006 I 0,010 I 0,009 I  -  I  -  I 0,013 I 0,011 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 20 I Vnitřní plynovod              I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 21 I Ohřev teplé vody              I 0,003 I 0,004 I 0,004 I  -  I  -  I 0,005 I 0,004 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 22 I Vybavení kuchyní              I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 23 I Vnitřní hygienická zařízení včetně WC    I 0,021 I 0,023 I 0,022 I  -  I  -  I 0,020 I 0,022 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 24 I Výtahy                   I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I 25 I Ostatní                   I 0,052 I 0,039 I 0,040 I 0,062 I 0,052 I 0,051 I 0,056 I
I------I---------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I                                                Tabulka č. 3

    CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ
    
I---------I---------------------------------------------------------I----------------------------------------I
I Číslo I        Konstrukce a vybavení           I   Typ domu, chalupy nebo domku   I
I položky I                             I----------I---------I---------I---------I
I     I                             I A,E,CH,L I B,F,I,M I C,G,J,N I D,H,K,O I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  1  I Základy včetně zemních prací              I 0,082  I 0,071 I 0,054 I 0,043 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  2  I Svislé konstrukce                    I 0,212  I 0,223 I 0,234 I 0,243 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  3  I Stropy                         I 0,079  I 0,084 I 0,091 I 0,093 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  4  I Zastřešení mimo krytinu                 I 0,073  I 0,052 I 0,054 I 0,042 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  5  I Krytiny střech                     I 0,034  I 0,032 I 0,033 I 0,030 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  6  I Klempířské konstrukce                  I 0,009  I 0,008 I 0,008 I 0,007 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  7  I Vnitřní omítky                     I 0,058  I 0,062 I 0,061 I 0,064 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  8  I Fasádní omítky                     I 0,028  I 0,031 I 0,028 I 0,033 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  9  I Vnější obklady                     I 0,005  I 0,004 I 0,005 I 0,004 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  10  I Vnitřní obklady                     I 0,023  I 0,023 I 0,022 I 0,024 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  11  I Schody                         I 0,010  I 0,024 I 0,023 I 0,039 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  12  I Dveře                          I 0,032  I 0,033 I 0,032 I 0,034 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  13  I Okna                          I 0,052  I 0,052 I 0,051 I 0,053 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  14  I Podlahy obytných místností               I 0,022  I 0,022 I 0,021 I 0,023 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  15  I Podlahy ostatních místností               I 0,010  I 0,011 I 0,013 I 0,014 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  16  I Vytápění                        I 0,052  I 0,044 I 0,053 I 0,042 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  17  I Elektroinstalace                    I 0,043  I 0,041 I 0,042 I 0,040 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  18  I Bleskosvod                       I 0,006  I 0,006 I 0,006 I 0,005 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  19  I Rozvod vody                       I 0,032  I 0,030 I 0,029 I 0,028 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  20  I Zdroj teplé vody                    I 0,019  I 0,018 I 0,017 I 0,016 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  21  I Instalace plynu                     I 0,005  I 0,005 I 0,005 I 0,005 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  22  I Kanalizace                       I 0,031  I 0,028 I 0,027 I 0,029 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  23  I Vybavení kuchyní                    I 0,005  I 0,005 I 0,005 I 0,005 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  24  I Vnitřní hygienické vybavení               I 0,041  I 0,051 I 0,043 I 0,050 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  25  I Záchod                         I 0,003  I 0,004 I 0,003 I 0,004 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I
I  26  I Ostatní                         I 0,034  I 0,036 I 0,040 I 0,030 I
I---------I---------------------------------------------------------I----------I---------I---------I---------I                                                Tabulka č. 4

         CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

I---------I------------------I-------------------------------------------------------------------------------I
I Číslo I  Konstrukce   I               TYP CHAT                     I
I položky I  a vybavení   I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I
I     I         I    A    I    B    I    C    I    D    I    E    I
I     I         I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I     I         I  I  I II  I  I  I II  I  I  I II  I  I  I II  I  I  I II  I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  1  I Základy včetně  I 0,056 I 0,063 I 0,073 I 0,082 I 0,067 I 0,074 I 0,076 I 0,083 I 0,066 I 0,074 I
I     I zemních prací  I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  2  I Podezdívka    I 0,036 I  -  I 0,038 I  -  I 0,037 I  -  I 0,039 I  -  I 0,038 I  -  I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  3  I Svislé      I 0,253 I 0,274 I 0,273 I 0,294 I 0,253 I 0,271 I 0,272 I 0,293 I 0,254 I 0,273 I
I     I konstrukce    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  4  I Stropy      I 0,094 I 0,102 I 0,101 I 0,113 I 0,102 I 0,113 I 0,102 I 0,121 I 0,103 I 0,112 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  5  I Zastřešení mimo I 0,092 I 0,091 I 0,062 I 0,061 I 0,092 I 0,091 I 0,071 I 0,070 I 0,092 I 0,091 I
I     I krytinu     I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  6  I Krytiny střech  I 0,041 I 0,040 I 0,041 I 0,040 I 0,051 I 0,050 I 0,051 I 0,049 I 0,051 I 0,049 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  7  I Klempířské    I 0,008 I 0,007 I 0,008 I 0,007 I 0,008 I 0,007 I 0,008 I 0,007 I 0,008 I 0,008 I
I     I konstrukce    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  8  I Úprava povrchů  I 0,092 I 0,081 I 0,092 I 0,080 I 0,101 I 0,092 I 0,102 I 0,093 I 0,103 I 0,093 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  9  I Schodiště    I 0,021 I 0,041 I 0,012 I 0,020 I 0,022 I 0,042 I 0,011 I 0,022 I 0,021 I 0,041 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  10  I Dveře      I 0,031 I 0,030 I 0,031 I 0,031 I 0,031 I 0,030 I 0,031 I 0,030 I 0,031 I 0,030 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  11  I Okna       I 0,052 I 0,051 I 0,052 I 0,051 I 0,052 I 0,051 I 0,052 I 0,051 I 0,052 I 0,051 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  12  I Podlahy     I 0,041 I 0,040 I 0,041 I 0,040 I 0,042 I 0,041 I 0,042 I 0,041 I 0,040 I 0,039 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  13  I Vytápění     I 0,032 I 0,031 I 0,031 I 0,030 I 0,033 I 0,032 I 0,033 I 0,032 I 0,032 I 0,031 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  14  I Elektroinstalace I 0,031 I 0,030 I 0,030 I 0,031 I 0,032 I 0,031 I 0,032 I 0,031 I 0,030 I 0,029 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  15  I Rozvod vody   I 0,022 I 0,021 I 0,021 I 0,021 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  16  I Zdroj teplé vody I 0,009 I 0,010 I 0,009 I 0,010 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  17  I Rozvod propan - I 0,002 I 0,002 I 0,002 I 0,002 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I     I butanu      I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  18  I Kanalizace    I 0,021 I 0,020 I 0,020 I 0,020 I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  19  I Záchod      I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,005 I 0,005 I 0,005 I 0,005 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  20  I Okenice     I 0,019 I 0,018 I 0,019 I 0,018 I 0,019 I 0,018 I 0,019 I 0,018 I 0,019 I 0,018 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  21  I Vnitřní     I 0,023 I 0,022 I 0,022 I 0,022 I 0,028 I 0,026 I 0,028 I 0,026 I 0,028 I 0,026 I
I     I hygienické    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I     I vybavení     I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  22  I Ostatní     I 0,020 I 0,022 I 0,018 I 0,023 I 0,026 I 0,027 I 0,026 I 0,028 I 0,027 I 0,030 I
I---------I------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I


I---------I----------------------------------I---------------------------------------------------------------I
I Číslo I   Konstrukce a vybavení    I             TYP CHAT               I
I položky I                 I---------------I---------------I---------------I---------------I
I     I                 I    F    I    G    I    H    I    I    I
I     I                 I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I     I                 I  I  I II  I  I  I II  I  I  I II  I  I  I II  I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  1  I Základy včetně zemních prací   I 0,077 I 0,084 I 0,058 I 0,064 I 0,084 I 0,093 I 0,082 I 0,092 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  2  I Podezdívka            I 0,040 I  -  I 0,037 I  -  I 0,039 I  -  I 0,040 I  -  I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  3  I Svislé konstrukce        I 0,274 I 0,292 I 0,254 I 0,273 I 0,284 I 0,304 I 0,280 I 0,303 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  4  I Stropy              I 0,102 I 0,120 I 0,093 I 0,104 I 0,102 I 0,114 I 0,101 I 0,123 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  5  I Zastřešení mimo krytinu     I 0,070 I 0,069 I 0,092 I 0,090 I 0,063 I 0,062 I 0,072 I 0,070 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  6  I Krytiny střech          I 0,050 I 0,049 I 0,042 I 0,041 I 0,041 I 0,042 I 0,050 I 0,049 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  7  I Klempířské konstrukce      I 0,008 I 0,008 I 0,008 I 0,008 I 0,008 I 0,008 I 0,008 I 0,008 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  8  I Úprava povrchů          I 0,101 I 0,094 I 0,093 I 0,084 I 0,092 I 0,084 I 0,101 I 0,093 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  9  I Schodiště            I 0,012 I 0,023 I 0,021 I 0,043 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  10  I Dveře              I 0,032 I 0,031 I 0,032 I 0,031 I 0,031 I 0,030 I 0,032 I 0,031 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  11  I Okna               I 0,051 I 0,050 I 0,052 I 0,051 I 0,051 I 0,050 I 0,051 I 0,050 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  12  I Podlahy             I 0,040 I 0,039 I 0,040 I 0,039 I 0,040 I 0,039 I 0,041 I 0,040 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  13  I Vytápění             I 0,033 I 0,032 I 0,033 I 0,032 I 0,032 I 0,031 I 0,032 I 0,031 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  14  I Elektroinstalace         I 0,032 I 0,031 I 0,031 I 0,030 I 0,031 I 0,030 I 0,030 I 0,029 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  15  I Rozvod vody           I  -  I  -  I 0,018 I 0,017 I 0,018 I 0,017 I  -  I  -  I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  16  I Zdroj teplé vody         I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  17  I Rozvod propan - butanu      I  -  I  -  I 0,003 I 0,003 I 0,003 I 0,003 I  -  I  -  I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  18  I Kanalizace            I  -  I  -  I 0,017 I 0,016 I 0,017 I 0,016 I  -  I  -  I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  19  I Záchod              I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,004 I 0,003 I 0,003 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  20  I Okenice             I 0,019 I 0,018 I 0,019 I 0,018 I 0,019 I 0,018 I 0,020 I 0,019 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  21  I Vnitřní hygienické vybavení   I 0,028 I 0,026 I 0,023 I 0,022 I 0,023 I 0,022 I 0,029 I 0,027 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  22  I Ostatní             I 0,027 I 0,030 I 0,030 I 0,030 I 0,018 I 0,033 I 0,028 I 0,032 I
I---------I----------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I                                                 Tabulka č. 5

               CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB

I---------I----------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Číslo I  Konstrukce a vybavení  I          TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB               I
I položky I              I---------------I---------------------I---------------I---------------I
I     I              I    A    I     B     I    C    I    D    I
I     I              I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I     I              I  I  I II  I  I   I  II  I  I  I II  I  I  I II  I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  1  I Základy          I 0,062 I 0,071 I 0,071  I 0,083  I 0,064 I 0,074 I 0,08 I 0,092 I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  2  I Obvodové stěny       I 0,304 I 0,322 I 0,318  I 0,336  I 0,303 I 0,321 I 0,313 I 0,332 I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  3  I Stropy           I 0,193 I 0,206 I 0,198  I  0,22  I 0,194 I 0,211 I 0,218 I 0,239 I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  4  I Krov (podhled x)      I 0,108 I 0,093 I 0,073 x) I 0,062 x) I 0,098 I 0,085 I  -  I  -  I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  5  I Krytina          I 0,069 I 0,057 I 0,081  I 0,071  I 0,068 I 0,056 I 0,112 I 0,09 I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  6  I Klempířské         I 0,019 I 0,016 I 0,017  I 0,015  I 0,018 I 0,016 I 0,016 I 0,015 I
I     I konstrukce         I    I    I     I     I    I    I    I    I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  7  I Úpravy povrchů       I 0,049 I 0,057 I 0,061  I  0,07  I 0,049 I 0,058 I 0,063 I 0,072 I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  8  I Schodiště         I 0,038 I 0,046 I  -   I  -   I 0,037 I 0,043 I  -  I  -  I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  9  I Dveře           I 0,031 I 0,023 I  0,03  I 0,021  I 0,029 I 0,02 I 0,038 I 0,026 I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  10  I Okna            I 0,01 I 0,012 I 0,011  I 0,013  I 0,012 I 0,014 I 0,013 I 0,014 I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  11  I Podlahy          I 0,068 I 0,063 I 0,082  I  0,07  I 0,08 I 0,068 I 0,097 I 0,085 I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I
I  12  I Elektroinstalace      I 0,049 I 0,034 I 0,058  I 0,039  I 0,048 I 0,034 I 0,05 I 0,035 I
I---------I----------------------------I-------I-------I----------I----------I-------I-------I-------I-------I

I---------I--------------------------------------------------I-----------------------------------------------I
I Číslo I Konstrukce a vybavení              I     TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB         I
I položky I                         I---------------I---------------I---------------I
I     I                         I    E    I    F    I    G    I
I     I                         I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I     I                         I  I  I II  I  I  I II  I  I  I II  I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  1  I Základy                     I 0,077 I 0,088 I 0,083 I 0,094 I 0,122 I 0,137 I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  2  I Obvodové stěny                  I 0,274 I 0,290 I 0,319 I 0,339 I 0,31 I 0,329 I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  3  I Stropy                      I 0,202 I 0,22 I 0,212 I 0,234 I  -  I  -  I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  4  I Krov (podhled x)                 I 0,109 I 0,090 I  -  I  -  I 0,335 I 0,33 I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  5  I Krytina                     I 0,068 I 0,055 I 0,111 I 0,086 I 0,128 I 0,105 I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  6  I Klempířské konstrukce              I 0,018 I 0,016 I 0,016 I 0,015 I 0,042 I 0,032 I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  7  I Úpravy povrchů                  I 0,052 I 0,064 I 0,06 I 0,07 I 0,063 I 0,067 I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  8  I Schodiště                    I 0,036 I 0,042 I  -  I  -  I  -  I  -  I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  9  I Dveře                      I 0,03 I 0,022 I 0,037 I 0,025 I  -  I  -  I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  10  I Okna                       I 0,013 I 0,014 I 0,014 I 0,014 I  -  I  -  I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  11  I Podlahy                     I 0,082 I 0,071 I 0,108 I 0,092 I  -  I  -  I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I
I  12  I Elektroinstalace                 I 0,039 I 0,028 I 0,04 I 0,031 I  -  I  -  I
I---------I--------------------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I


                                                         Tabulka č. 6

                    CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ

I---------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Číslo I  Konstrukce  I                  Typ garáže                         I
I položky I  a vybavení  I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I     I         I        A       I        B       I        C       I
I     I         I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I     I         I nepodsklepené I podsklepené I nepodsklepené I podsklepené I nepodsklepené I podsklepené I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  1  I Základy     I   0,060   I  0,071   I   0,062   I  0,078   I   0,082   I  0,093   I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  2  I Obvodové stěny  I   0,289   I  0,297   I   0,301   I  0,327   I   0,338   I  0,342   I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  3  I Stropy      I   0,191   I  0,215   I   0,262   I  0,276   I    -    I   -    I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  4  I Krov       I   0,100   I  0,092   I    -    I   -    I   0,162   I  0,169   I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  5  I Krytina     I   0,068   I  0,053   I   0,057   I  0,043   I   0,082   I  0,092   I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  6  I Klempířské    I   0,019   I  0,017   I   0,029   I  0,026   I   0,019   I  0,017   I
I     I konstrukce    I        I       I        I       I        I       I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  7  I Úpravy povrchů  I   0,051   I  0,058   I   0,048   I  0,054   I   0,063   I  0,068   I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  8  I Dveře      I   0,023   I  0,018   I   0,027   I  0,014   I   0,036   I  0,029   I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  9  I Okna       I   0,013   I  0,011   I   0,014   I  0,012   I   0,016   I  0,013   I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  10  I Vrata      I   0,060   I  0,052   I   0,068   I  0,044   I   0,062   I  0,049   I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  11  I Podlahy     I   0,068   I  0,073   I   0,072   I  0,080   I   0,140   I  0,128   I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I
I  12  I Elektroinstalace I   0,058   I  0,043   I   0,060   I  0,046   I    -    I   -    I
I---------I------------------I----------------I--------------I----------------I--------------I----------------I--------------I


                                 Tabulka č. 7

     PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ

I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I Číslo I        Název          I Předpokládaná životnost I
I položky I                    I     v letech     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  1  I Základy včetně zemních prací     I    150 - 200     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  2  I Svislé konstrukce           I     80 - 200     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  3  I Stropy                I     80 - 200     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  4  I Zastřešení mimo krytinu        I     70 - 150     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  5  I Krytiny, střecha           I     40 - 80     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  6  I Klempířské konstrukce         I     30 - 80     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  7  I Úpravy vnitřních povrchů       I     50 - 80     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  8  I Úpravy vnějších povrchů        I     30 - 60     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  9  I Vnitřní obklady keramické       I     30 - 50     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  10  I Schody                I     80 - 200     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  11  I Dveře                 I     50 - 80     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  12  I Vrata                 I     30 - 50     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  13  I Okna                 I     50 - 80     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  14  I Povrchy podlah            I     15 - 80     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  15  I Vytápění               I     20 - 50     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  16  I Elektroinstalace           I     25 - 50     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  17  I Bleskosvod              I     30 - 50     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  18  I Vnitřní vodovod            I     20 - 50     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  19  I Vnitřní kanalizace          I     30 - 60     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  20  I Vnitřní plynovod           I     20 - 50     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  21  I Ohřev teplé vody           I     20 - 40     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  22  I Vybavení kuchyní           I     15 - 30     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  23  I Vnitřní hygienická zařízení včetně WC I     30 - 60     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  24  I Výtahy                I     30 - 50     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  25  I Ostatní                I      - -      I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
I  26  I Instalační prefabrikáty (jádra)    I     15 - 25     I
I---------I---------------------------------------I--------------------------I
 
Příloha 22 Míry kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem
I--------I----------------I----------------------------I---------------------I
I Číslo I Typ stavby*  I    Název položky    I Míra kapitalizace I
I polož. I        I              I    v % pro    I
I    I--------I-------I              I----------I----------I
I    I Budovy I Haly I              I Budovy I  Haly  I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  1  I  L  I E, F, I Nemovité věci pro výrobu  I  7,5  I  9,5  I
I    I    I  G  I              I     I     I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  2  I  R  I  I  I Nemovité věci pro     I  11  I  10  I
I    I    I    I garážování         I     I     I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  3  I  H  I  C  I Nemovité věci pro obchod  I  7   I  8   I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  4  I  F  I  D  I Nemovité věci pro     I     6,5     I
I    I    I    I administrativu       I           I
I--------I--------I-------I----------------------------I---------------------I
I  5  I I, G I  D  I Nemovité věci pro hromadné I     7,5     I
I    I    I    I ubytování a stravování   I           I
I    I    I    I (např. hotely), ostatní  I           I
I    I    I    I ubytování         I           I
I--------I--------I-------I----------------------------I---------------------I
I  6  I  P  I  H  I Nemovité věci pro dopravu, I     7     I
I    I    I    I spoje           I           I
I--------I--------I-------I----------------------------I---------------------I
I  7  I  C  I  A  I Nemovité věci pro školství I     8     I
I--------I--------I-------I----------------------------I---------------------I
I  8  I  D  I  A  I Nemovité věci pro kulturu I     7     I
I--------I--------I-------I----------------------------I---------------------I
I  9  I  A  I  D  I Nemovité věci pro     I     8     I
I    I    I    I zdravotnictví       I           I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  10  I Z, O I K, L I Nemovité věci pro     I  6   I  7,5  I
I    I    I    I zemědělství        I     I     I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  11  I  S  I  J  I Nemovité věci pro     I  6   I  6,5  I
I    I    I    I skladování         I     I     I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  12  I  E  I  B  I Nemovité věci pro sport  I  7   I  7   I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  13  I  J  I  -  I Bytové domy typové     I  5,5  I  -   I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  14  I  K  I  -  I Bytové domy netypové    I  4,5  I  -   I
I--------I--------I-------I----------------------------I----------I----------I
I  15  I    -    I Rodinné domy        I     4,5     I
I--------I----------------I----------------------------I---------------------I
I  16  I    -    I Ostatní nemovité věci   I     8     I
I    I        I neuvedené         I           I
I--------I----------------I----------------------------I---------------------I
I  17  I    -    I Majetková práva      I     12     I
I--------I----------------I----------------------------I---------------------I
* Pro ocenění pozemku zatíženého právem stavby, a práva stavby, se použije
 míra kapitalizace podle druhu stavby, která odpovídá právu stavby.
U staveb oceňovaných podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,1 až 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy. U staveb s víceúčelovým užitím, pokud byla míra kapitalizace stanovena podle převažujícího účelu užití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé části zohlednit ve zvýšení nebo snížení stanovené kapitalizace o 0,1 až 0,5 %. Výše celkové úpravy míry kapitalizace může činit nejvýše 0,5 %.
Příloha 23 Zatřídění nemovité věci do skupiny podle analýzy jejího rozvoje pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu
                                 Tabulka č. 1
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I Označení I   CHARAKTERISTIKA SKUPIN DLE ANALÝZY ROZVOJE NEMOVITÉ VĚCI  I
I skupiny I--------------------------------I--------------------------------I
I     I  Změny okolí a podmínek s  I Rozvojové možnosti nemovité  I
I     I dopadem na výnosnost nebo na I       věci       I
I     I      poptávku      I                I
I----------I--------------------------------I--------------------------------I
I  A   I s pozitivním dopadem      I       ano        I
I----------I                I--------------------------------I
I  B   I                I        ne        I
I----------I--------------------------------I--------------------------------I
I  C   I bez zásadních změn       I       ano        I
I----------I stabilizovaná oblast      I--------------------------------I
I  D   I                I        ne        I
I----------I--------------------------------I--------------------------------I
I  E   I s negativním dopadem      I       ano        I
I----------I                I--------------------------------I
I  F   I                I        ne        I
I----------I--------------------------------I--------------------------------I


Určení ceny nemovité věci kombinací nákladového a výnosového způsobu
                                 Tabulka č. 2
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I Označení I VÝPOČET CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO I
I skupiny I ZPŮSOBU                             I
I     I---------------------I-------------------------------------------I
I     I    CV <= CN   I        CV > CN           I
I     I---------------------I---------------------I---------------------I
I     I Pro budovy a haly I  Pro budovy typu  I   Pro budovy   I
I     I           I    J a K    I ostatních typů a  I
I     I           I           I    haly     I
I----------I---------------------I---------------------I---------------------I
I  A   I   CV + 0,40 R   I   CV x 1,15   I   CV x 1,15   I
I----------I---------------------I---------------------I---------------------I
I  B, C  I   CV + 0,20 R   I   CV x 1,05   I   CV x 1,10   I
I----------I---------------------I---------------------I---------------------I
I  D, E  I   CV + 0,10 R   I     CV     I   CV x 1,05   I
I----------I---------------------I---------------------I---------------------I
I  F   I     CV     I   CV X 0,85   I     CV     I
I----------I---------------------I---------------------I---------------------I

kdeR = |CV - CN|,CV - cena stavby zjištěná výnosovým způsobem,CN - cena stavby zjištěná nákladovým způsobem. V analýze rozvoje nemovité věci se posuzuje schopnost nemovité věci přizpůsobit se předpokládaným změnám okolí a podmínek, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo poptávku po nemovité věci.- Změnami okolí a podmínek se rozumějí budoucí změny charakteru okolní zástavby v návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovité věci s výrazným dopadem na její výnosnost nebo prodejnost (např. objekty občanské vybavenosti, dopravní a průmyslové stavby, stanice metra, otvírka těžebního území a jiné), fiskální a dotační politika státu, cenové regulace, a jiné.- Rozvojovými možnostmi nemovité věci se rozumí posouzení, zda stávající využití odpovídá jejímu nejlepšímu a nejvyššímu využití, zda stavebně technické parametry stavby odpovídají požadavkům vyplývajícím z předpokládaných změn, případně zda je možná její změna (např. stavebními úpravami, změnou účelu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila výnosnost nemovité věci, u pozemků posouzení možnosti další zástavby, a jiné.- Nemovitá věc, u které je růst pachtovného či nájemného zaručen polohou nemovité věci (např. umístění v centru obce nebo jiné významné lokalitě), se zařadí do skupiny A. Jiné zařazení lze pouze na základě průkazného doložení negativních změn v okolí.- Zatřídění do skupin je nutno zdůvodnit.
Příloha 24 Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku
                                                      Tabulka č. 1
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I
I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I cena  I  na okresy,  I cena  I
I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I vyj.  I  vyjmenované  I vyj.  I
I  obce, nebo  I obce,  I  obce, nebo  I obce,  I  obce, nebo  I obce,  I  obce, nebo  I obce,  I
I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu I
I některých obcí* I nebo  I některých obcí* I nebo  I některých obcí* I nebo  I některých obcí* I nebo  I
I         I oblasti I         I oblasti I         I oblasti I         I oblasti I
I         I (Kč/m3) I         I (Kč/m3) I         I (Kč/m3) I         I (Kč/m3) I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     I Tábor      I  2 446 I KRÁL. HRADECKÝ KRAJ     I OLOMOUCKÝ KRAJ       I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  19 320 I 2 001 - 10 000  I  2 004 I Hradec Králové  I  3 447 I Jeseník     I  1 307 I
I 1*        I     I         I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  5 912 I do 2 000     I  1 881 I Jičín      I  2 394 I Olomouc     I  3 233 I
I 2*        I     I obyvatel     I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  6 447 I PLZEŇSKÝ KRAJ        I Náchod      I  1 386 I Prostějov    I  2 247 I
I 3*        I     I               I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  6 123 I Plzeň - oblast  I  2 570 I Rychnov nad Kn. I  1 973 I Přerov      I  1 479 I
I 4*        I     I 1*        I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  6 782 I Plzeň - oblast  I  3 770 I Trutnov     I  2 292 I Šumperk     I  2 721 I
I 5*        I     I 2*        I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  10 537 I Plzeň - oblast  I  4 011 I 10 001 - 50 000 I  2 362 I 10 001 - 50 000 I  2 003 I
I 6*        I     I 3*        I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  4 241 I Domažlice    I  1 304 I 2 001 - 10 000  I  1 784 I 2 001 - 10 000  I  1 678 I
I 7*        I     I         I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  6 038 I Klatovy     I  1 996 I do 2 000     I  1 905 I do 2 000     I  1 635 I
I 8*        I     I         I     I obyvatel     I     I obyvatel     I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  6 420 I Rokycany     I  2 066 I PARDUBICKÝ KRAJ       I ZLÍNSKÝ KRAJ        I
I 9*        I     I         I     I               I               I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  7 265 I Tachov      I  2 205 I Chrudim     I  2 721 I Kroměříž     I  2 141 I
I 10*       I     I         I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  6 029 I 10 001 - 50 000 I  2 079 I Pardubice    I  2 956 I Luhačovice    I  2 464 I
I 11*       I     I         I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  6 005 I 2 001 - 10 000  I  2 089 I Svitavy     I  2 254 I Uherské Hradiště I  1 480 I
I 12*       I     I         I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  5 116 I do 2 000     I  1 807 I Ústí nad Orlicí I  1 753 I Vsetín      I  1 675 I
I 13*       I     I obyvatel     I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  3 433 I KARLOVARSKÝ KRAJ      I 10 001 - 50 000 I  1 860 I Zlín       I  3 415 I
I 14*       I     I               I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  8 308 I Karlovy Vary -  I  3 663 I 2 001 - 10 000  I  1 738 I 10 001 - 50 000 I  2 287 I
I 15*       I     I oblast 1*    I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  4 163 I Karlovy Vary -  I  3 019 I do 2 000     I  1 601 I 2 001 - 10 000  I  1 379 I
I 16*       I     I oblast 2*    I     I obyvatel     I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  2 719 I Karlovy Vary -  I  1 998 I KRAJ VYSOČINA        I do 2 000     I  1 400 I
I 17*       I     I oblast 3*    I     I               I obyvatel     I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  4 833 I Karlovy Vary -  I  3 507 I Havlíčkův Brod  I  2 317 I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ    I
I 18*       I     I oblast 4*    I     I         I     I               I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  4 783 I Cheb       I  2 448 I Jihlava     I  2 731 I Ostrava - oblast I  2 272 I
I 19*       I     I         I     I         I     I 1*        I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  7 225 I Františkovy   I  2 490 I Pelhřimov    I  2 076 I Ostrava - oblast I  1 999 I
I 20*       I     I Lázně      I     I         I     I 2*        I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - oblast  I  7 013 I Mariánské Lázně I  2 157 I Třebíč      I  1 916 I Ostrava - oblast I  2 042 I
I 21*       I     I         I     I         I     I 3*        I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I STŘEDOČESKÝ KRAJ      I Sokolov     I  2 499 I Žďár nad Sázavou I  2 564 I Ostrava - oblast I  1 411 I
I               I         I     I         I     I 4*        I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Benešov     I  2 917 I 10 001 - 50 000 I  1 590 I 10 001 - 50 000 I  2 015 I Ostrava - oblast I  1 869 I
I         I     I         I     I         I     I 5*        I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Beroun      I  4 254 I 2 001 - 10 000  I  1 411 I 2 001 - 10 000  I  1 353 I Ostrava - oblast I  2 744 I
I         I     I         I     I         I     I 6*        I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Kladno      I  2 880 I do 2 000     I  1 979 I do 2 000     I  1 338 I Ostrava - oblast I  2 682 I
I         I     I obyvatel     I     I obyvatel     I     I 7*        I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Kolín      I  2 421 I ÚSTECKÝ KRAJ        I JIHOMORAVSKÝ KRAJ      I Ostrava - oblast I  2 848 I
I         I     I               I               I 8*        I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Kutná Hora    I  2 358 I Děčín      I  1 466 I Brno - oblast 1* I  6 206 I Ostrava - oblast I  4 102 I
I         I     I         I     I         I     I 9*        I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Mělník      I  2 270 I Chomutov     I  2 847 I Brno - oblast 2* I  3 775 I Ostrava - oblast I  2 360 I
I         I     I         I     I         I     I 10*       I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Mladá Boleslav  I  2 946 I Litoměřice    I  3 072 I Brno - oblast 3* I  5 756 I Ostrava - oblast I  2 422 I
I         I     I         I     I         I     I 11*       I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Nymburk     I  3 101 I Louny      I  2 056 I Brno - oblast 4* I  5 405 I Ostrava - oblast I  1 817 I
I         I     I         I     I         I     I 12*       I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Poděbrady    I  2 594 I Most       I  3 133 I Brno - oblast 5* I  4 242 I Bruntál     I  1 524 I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - východ** I  5 402 I Teplice     I  2 471 I Brno - oblast 6* I  5 007 I Frýdek-Místek  I  1 929 I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Praha - západ** I  5 429 I Ústí nad Labem  I  1 500 I Brno - oblast 7* I  4 505 I Havířov     I  2 526 I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Příbram     I  1 907 I 10 001 - 50 000 I  1 655 I Brno - oblast 8* I  3 731 I Karviná     I  2 111 I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I Rakovník     I  2 076 I 2 001 - 10 000  I  1 422 I Brno - oblast 9* I  3 745 I Nový Jičín    I  2 178 I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I 10 001 - 50 000 I  2 644 I do 2 000     I  1 751 I Blansko     I  2 628 I Opava      I  2 430 I
I         I     I obyvatel     I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I 2 001 - 10 000  I  2 692 I LIBERECKÝ KRAJ       I Břeclav     I  1 814 I 10 001 - 50 000 I  1 750 I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I do 2 000     I  2 358 I Česká Lípa    I  1 880 I Hodonín     I  2 861 I 2 001 - 10 000  I  1 866 I
I obyvatel     I     I         I     I         I     I         I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I JIHOČESKÝ KRAJ       I Jablonec nad   I  2 086 I Vyškov      I  2 027 I do 2 000     I  1 631 I
I               I Nisou      I     I         I     I obyvatel     I     I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I
I České Budějovice I  3 232 I Liberec     I  2 694 I Znojmo      I  2 020 I               I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I               I
I Český Krumlov  I  3 157 I Semily      I  1 342 I 10 001 - 50 000 I  2 807 I               I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I               I
I Jindřichův    I  1 933 I 10 001 - 50 000 I  2 044 I 2 001 - 10 000  I  2 260 I               I
I Hradec      I     I         I     I         I     I               I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I               I
I Písek      I  2 489 I 2 001 - 10 000  I  1 702 I do 2 000     I  1 855 I               I
I         I     I         I     I obyvatel     I     I               I
I------------------I----------I------------------I----------I------------------I----------I               I
I Prachatice    I  2 182 I do 2 000     I  2 350 I               I               I
I         I     I obyvatel     I     I               I               I
I------------------I----------I------------------I----------I               I               I
I Strakonice    I  2 003 I               I               I               I
I------------------I----------I-----------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.
** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.
 
Index konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

                                       Tabulka č. 2
I-----------------------------I----------------------------------------------------------I
I      Znak       I          Kvalitativní pásma           I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I Vi I Název znaku      I Číslo I Popis pásma          I   Hodnota   I
I   I            I    I                I    Vi    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 1 I 2           I  3  I 4               I    5    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 0 I Typ stavby a)     I I.  I Nepodsklepený nebo podsklepený I A;B;E;F;CH;I;L; I
I   I            I    I do poloviny zastavěné plochy  I    M    I
I   I            I    I 1. NP - se šikmou nebo strmou I         I
I   I            I    I střechou            I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Dtto - s plochou střechou   I A;B;E;F;CH;I;L; I
I   I            I    I                I    M    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Podsklepený - se šikmou nebo  I C;D;G;H;J;K;N;O I
I   I            I    I strmou střechou        I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Dtto - s plochou střechou   I C;D;G;H;J;K;N;O I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 1 I Druh stavby      I I.  I Rekreační chalupa a rekreační I   -0,02   I
I   I            I    I domek             I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Dvoj domek, dům řadový     I   -0,01   I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Samostatný rodinný dům     I    0    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 2 I Provedení obvodových I I.  I Na bázi dřevní hmoty -     I   -0,08   I
I   I stěn b)        I    I nezateplené; zdivo smíšené   I         I
I   I            I    I nebo kamenné          I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Železobetonová konstrukce -  I   -0,01   I
I   I            I    I nezateplená          I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Zdivo cihelné nebo tvárnicové I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Dřevostavby (novostavby) a   I   0,04    I
I   I            I    I stavby zateplené        I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I  V. I Ekologické stavby,       I   0,10    I
I   I            I    I nízkoenergetické a pasivní   I         I
I   I            I    I domy atd.           I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 3 I Tloušťka obvod, stěn I I.  I méně jak 45 cm         I   -0,02   I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I 45 cm             I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I více jak 45 cm         I   0,03    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 4 I Podlažnost c)     I I.  I Hodnota 1           I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Hodnota více jak 1 do 2 včetně I   0,01    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Hodnota větší než 2      I   0,02    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 5 I Napojení na sítě   I I.  I Žádné nebo pouze přípojka   I   -0,10   I
I   I (přípojky)      I    I elektr. energie        I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Přípojka elektro, vl. studna  I   -0,05   I
I   I            I    I na pozemku           I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Přípojka elektro, voda a    I    0    I
I   I            I    I odkanalizování RD do žumpy   I         I
I   I            I    I nebo septiku          I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Přípojka elektro voda, napoj. I   0,04    I
I   I            I    I na veřej. kanal. nebo domovní I         I
I   I            I    I čistírna            I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Přípojka elektro, voda,    I   0,08    I
I   I            I    I kanalizace a plyn nebo propan I         I
I   I            I    I butan             I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 6 I Způsob vytápění    I I.  I Lokální na tuhá paliva     I   -0,08   I
I   I stavby        I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Lokální vytápění el. nebo   I   -0,04   I
I   I            I    I plynem,            I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Ústřední, etážové, dálkové   I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I V převažující části vytápění  I   0,05    I
I   I            I    I podlahové, teplo vzdušné    I         I
I   I            I    I vytápění            I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Ostatní druhy vytápění (např. I 0,06 až 0,10  I
I   I            I    I solární, tepelná čerpadla,   I         I
I   I            I    I stěn. vytápění)        I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 7 I Zákl. příslušenství v I I.  I Bez základního příslušenství  I   -0,10   I
I   I RD d)         I    I nebo pouze suchý        I         I
I   I            I    I záchod,chemické WC       I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Pouze částečné ve stavbě nebo I   -0,05   I
I   I            I    I úplné podstand. nebo mimo   I         I
I   I            I    I stavbu RD           I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Úplné - standardní provedení  I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Úplné nadstandard, nebo více  I   0,05    I
I   I            I    I zákl.přísl. standard, proved., I         I
I   I            I    I popřípadě prádelna       I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Více základních příslušenství I 0,06 až 0,10  I
I   I            I    I nadstandardního provedení   I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 8 I Ostatní vybavení v RD I I.  I Bez dalšího vybavení      I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Např. sauna, centrál. vysavač, I 0,01 až 0,25  I
I   I            I    I zimní zahrad., vířivé vany,  I         I
I   I            I    I vnitřní bazén         I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 9 I Venkovní úpravy    I I.  I Zanedbatelného rozsahu     I   -0,05   I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Minimálního rozsahu      I   -0,03   I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Standardního rozsahu a     I    0    I
I   I            I    I provedení           I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Většího rozsahu nebo nadstand. I   0,04    I
I   I            I    I provedení           I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Nadstandardní provedení a   I   0,05    I
I   I            I    I rozsah             I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 10 I Vedlejší stavby    I I.  I Snižující hodnotu RD      I -0,01 až -0,03 I
I   I tvořící příslušenství I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I k RD         I II. I Bez vedlejších staveb nebo   I    0    I
I   I            I    I jejich celkové zastavěné ploše I         I
I   I            I    I nad 25 m2           I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Standardní příslušenství -   I 0,05 až 0,10  I
I   I            I    I vedlejší stavby celkem do 25  I         I
I   I            I    I m2               I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 11 I Pozemky ve funkčním  I I.  I Bez pozemku (nebo pouze zast. I   -0,01   I
I   I celku se stavbou   I    I stavbou) nebo do 300 m2    I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Od 300 m2 do 800 m2 celkem   I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Nad 800 m2 celkem       I   0,01    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 12 I Kriterium jinde    I I.  I Významně snižující cenu    I -0,06 až -0,10 I
I   I neuvedené       I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Mírně snižující cenu      I -0,01 až -0,05 I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Bez vlivu na cenu       I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Mírně zvyšující cenu      I 0,01 až 0,05  I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Významně zvyšující cenu    I 0,06 až 0,10  I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 13 I Stavebně- technický  I I.  I Stavba ve výborném stavu    I   1,05 *   I
I   I stav         I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Stavba v dobrém stavu s    I   1,00 *   I
I   I            I    I pravidelnou údržbou      I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Stavba se zanedbanou údržbou - I   0,85 *   I
I   I            I    I (předpoklad provedení menších I         I
I   I            I    I stavebních úprav)       I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Stavba ve špatném stavu -   I   0,65 *   I
I   I            I    I (předpoklad provedení     I         I
I   I            I    I rozsáhlejších stavebních    I         I
I   I            I    I úprav)             I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Stavba ve špatném stavu -   I   0,40 *   I
I   I            I    I (nutná rekonstrukce i     I         I
I   I            I    I konstrukcí dlouhodobé     I         I
I   I            I    I životnosti)          I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I                     12             I         I
I Index konstrukce a vybavení: IV = ( 1 + suma Vi) x V13        I         I
I                     i = 1            I         I
I----------------------------------------------------------------------I-----------------I


a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 5 odpovídajícího typu dle přílohy č. 11. b) Začlenění se provede podle převažující svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji pří více druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla z vyskytujících se druhů konstrukcí. c) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP - nutno doložit výpočtem. d) Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod. * Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s, který se vypočte podle vzorce

       s = 1 - 0,005 x y,

kde

y ............... stáří stavby v rocích,

1 a 0,005 ....... konstanty

Přitom platí, že nejnižší hodnotou koeficientu s je 0,6. Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50 ti let se nepřihlíží. Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1. Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nej bližšího porovnatelného kvalitativního pásma.
Příloha 25 Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
                                 Tabulka č. 1
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I  Kraj v členění na  I Základní I I  Kraj v členění na  I Základní I
I skupiny obcí podle  I  cena  I I skupiny obcí podle  I  cena  I
I počtu obyvatel, nebo I skupiny  I I počtu obyvatel, nebo I skupiny  I
I vyjmenované oblasti I obcí, nebo I I vyjmenované oblasti I obcí, nebo I
I            I oblasti  I I            I oblasti  I
I            I (Kč/ m3) I I            I (Kč/m3)  I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA         I I LIBERECKÝ KRAJ           I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 1   I     - I I nad 50 000 obyvatel  I   1 389 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 2   I     - I I 10 001 - 50 000    I   2 422 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 3   I     - I I 2 001 - 10 000    I   1 582 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 4   I   3 022 I I do 2 000 obyvatel   I   2 709 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 5   I   2 284 I I KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ        I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 6   I   2 864 I I nad 50 000 obyvatel  I   2 127 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 7   I   2 384 I I 10 001 - 50 000    I   1 849 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 8   I   2 626 I I 2 001 - 10 000    I   1 498 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 9   I   2 229 I I do 2 000 obyvatel   I   2 970 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 10   I   2 604 I I PARDUBICKÝ KRAJ          I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 11   I   2 511 I I nad 50 000 obyvatel  I    964 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 12   I   5 934 I I 10 001 - 50 000    I   1 060 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 13   I   3 997 I I 2 001 - 10 000    I   1 681 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 14   I   1 678 I I do 2 000 obyvatel   I   2 020 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 15   I   3 969 I I KRAJ VYSOČINA           I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 16   I   2 498 I I nad 50 000 obyvatel  I    667 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 17   I   3 715 I I 10 001 - 50 000    I   1 094 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 18   I   3 936 I I 2 001 - 10 000    I   1 153 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 19   I   2 224 I I do 2 000 obyvatel   I   2 317 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 20   I   2 803 I I BRNO                I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PRAHA - oblast 21   I   3 525 I I BRNO - oblast 1    I     - I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I STŘEDOČESKÝ KRAJ          I I BRNO - oblast 2    I   1 833 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I nad 50 000 obyvatel  I   1 008 I I BRNO - oblast 3    I   1 528 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 10 001 - 50 000    I   1 637 I I BRNO - oblast 4    I   2 315 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 2 001 - 10 000    I   2 529 I I BRNO - oblast 5    I   1 376 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I do 2 000 obyvatel   I   3 231 I I BRNO - oblast 6    I   2 103 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I JIHOČESKÝ KRAJ           I I BRNO - oblast 7    I   1 999 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I nad 50 000 obyvatel  I   1 661 I I BRNO - oblast 8    I   2 539 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 10 001 - 50 000    I   1 051 I I BRNO - oblast 9    I   1 555 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 2 001 - 10 000    I   1 828 I I JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)  I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I do 2 000 obyvatel   I   2 727 I I nad 10 000 obyvatel  I    909 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I PLZEŇSKÝ KRAJ           I I 2 001 - 10 000    I   1 499 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I nad 50 000 obyvatel  I   1 410 I I do 2 000 obyvatel   I   2 344 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 10 001 - 50 000    I    895 I I OLOMOUCKÝ KRAJ           I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 2 001 - 10 000    I   2 068 I I nad 50 000 obyvatel  I   1 872 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I do 2 000 obyvatel   I   2 850 I I 10 001 - 50 000    I   1 080 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I KARLOVARSKÝ KRAJ          I I 2 001 - 10 000    I   1 451 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I nad 50 000 obyvatel  I   1 178 I I do 2 000 obyvatel   I   1 878 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 10 001 - 50 000    I   1 062 I I ZLÍNSKÝ KRAJ            I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 2 001 - 10 000    I   1 278 I I nad 50 000 obyvatel  I   1 715 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I do 2 000 obyvatel   I   2 282 I I 10 001 - 50 000    I    999 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I ÚSTECKÝ KRAJ            I I 2 001 - 10 000    I   1 626 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I nad 50 000 obyvatel  I    991 I I do 2 000 obyvatel   I   2 181 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 10 001 - 50 000    I   1 136 I I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ        I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I 2 001 - 10 000    I   1 425 I I nad 50 000 obyvatel  I   1 569 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I do 2 000 obyvatel   I   1 913 I I 10 001 - 50 000    I   1 950 I
I-----------------------I------------I I-----------------------I------------I
I                  I I 2 001 - 10 000    I   1 816 I
I                  I I-----------------------I------------I
I                  I I do 2 000 obyvatel   I   2 609 I
I------------------------------------I I-----------------------I------------I
Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.
 
Index konstrukce a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

                                       Tabulka č. 2
I-----------------------------I----------------------------------------------------------I
I      Znak       I         Kvalitativní pásma            I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I Vi I Název znaku      I Číslo I Popis pásma          I   Hodnota   I
I   I            I    I                I    Vi    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 1 I 2           I  3  I 4               I    5    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 0 I Typ stavby a)     I I.  I Nepodsklepený nebo podsklepený I A;B;C;D;E;F;G; I
I   I            I    I do poloviny zastavěné plochy  I    H;I    I
I   I            I    I 1. NP - bez podkroví nebo do  I         I
I   I            I    I 1/2 zastavěné plochy 1. NP   I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Dtto - s podkrovím nad 1/2   I A;B;C;D;E;F;G; I
I   I            I    I zastavěné plochy 1. NP včetně I    H;I    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Podsklepený          I A;B;C;D;E;F;G; I
I   I            I    I - bez podkroví nebo do 1/2   I    H;I    I
I   I            I    I zastavěné plochy 1. NP     I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Dtto - s podkrovím nad 1/2   I A;B;C;D;E;F;G; I
I   I            I    I zastavěné plochy 1. NP včetně I    H;I    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 1 I Druh stavby      I I.  I Zahrádkářská chata       I   0,02    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Rekreační chata        I    0    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 2 I Svislé konstrukce b) I I.  I Dřevěné jednostranně obíjené  I   -0,05   I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Dřevěné oboustranně obíjené,  I   -0,03   I
I   I            I    I zdivo do tl. 30 cm včetně   I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Montované na bázi dřevní hmoty I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Dřevěné srubové        I   0,02    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Zděné tl. více jak 30 cm    I   0,05    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 3 I Střešní konstrukce  I I.  I Krov neumožňující zřízení   I   -0,01   I
I   I            I    I podkroví            I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Plochá střecha nebo krov    I    0    I
I   I            I    I umožňující zřízení podkroví  I         I
I   I            I    I (nevyužito)          I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Podkroví více jak z poloviny  I   0,03    I
I   I            I    I zastavěné plochy stavby    I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 4 I Napojení stavby na  I I.  I Žádné napojení nebo pouze   I   -0,06   I
I   I sítě         I    I vlastní zdroj el. energie   I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Elektr. proud, voda, žumpa   I    0    I
I   I            I    I (septik)            I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Elektr. proud, napojení na   I   0,06    I
I   I            I    I veřejný vodovod a kanalizaci  I         I
I   I            I    I nebo domovní čistírna     I         I
I   I            I    I odpadních vod, zemní plyn (PB I         I
I   I            I    I stanice aj.)          I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 5 I Vybavení       I I.  I Bez zákl. příslušenství    I   -0,10   I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Pouze WC suché nebo i mino   I   -0,06   I
I   I            I    I stavbu             I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I WC ve stavbě          I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I WC ve stavbě, koupelna nebo  I   0,10    I
I   I            I    I sprchový kout         I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I WC, koupelna, popřípadě jich  I   0,15    I
I   I            I    I více nebo další vybavení    I         I
I   I            I    I (např. zimní zahrady, vnitřní I         I
I   I            I    I bazén atd.),          I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 6 I Vytápění stavby    I I.  I Bez vytápění          I   -0,06   I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Lokální vytápění        I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I ústřední (centrální) vytápění I   0,05    I
I   I            I    I na pevná paliva        I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Ostatní druhy vytápění     I   0,10    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 7 I Příslušenství stavby I I.  I Snižující hodnotu stavby    I   -0,08   I
I   I (venkovní úpravy a  I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I vedlejší stavby do  I II. I Bez příslušenství       I   -0,04   I
I   I celkové ZP 25 m2   I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I včetně)        I III. I Příslušenství bez výrazného  I    0    I
I   I            I    I vlivu na cenu chaty      I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Příslušenství zvyšující cenu  I   0,04    I
I   I            I    I chaty (např. venkovní gril,  I         I
I   I            I    I pergoly apod.)         I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Příslušenství výrazně     I 0,08 až 0,20  I
I   I            I    I zvyšující cenu stavby (např.  I         I
I   I            I    I sauna)             I         I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 8 I Výměra pozemků    I I.  I Pouze zastavěný stavbou    I   -0,05   I
I   I užívané se stavbou  I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Do 400 m2           I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Nad 400 m           I   0,03    I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 9 I Kriterium jinde    I I.  I Významně snižující cenu    I -0,06 až -0,15 I
I   I neuvedené       I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Mírně snižující cenu      I   -0,05   I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Bez vlivu na cenu       I    0    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I IV. I Mírně zvyšující cenu      I   0,05    I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Významně zvyšující cenu    I 0,06 až 0,15  I
I-----I-----------------------I-------I--------------------------------I-----------------I
I 10 I Stavebně - technický I I.  I Stavba ve výborném stavu    I   1,05 *   I
I   I stav         I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I II. I Stavba v dobrém stavu s    I   1,00 *   I
I   I            I    I pravidelnou údržbou      I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I III. I Stavba se zanedbanou údržbou - I   0,85 *   I
I   I            I    I (předpoklad provedení menších I         I
I   I            I    I stavebních úprav)       I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I VI. I Stavba ve špatném stavu -   I   0,65 *   I
I   I            I    I (předpoklad provedení     I         I
I   I            I    I rozsáhlejších stavebních    I         I
I   I            I    I úprav)             I         I
I   I            I-------I--------------------------------I-----------------I
I   I            I V.  I Stavba ve špatném stavu -   I   0,40 *   I
I   I            I    I (nutná rekonstrukce i     I         I
I   I            I    I konstrukcí dlouhodobé     I         I
I   I            I    I životnosti)          I         I
I-----I------