Vydáno: 18. 12. 2013

 

Vyhláška č. 464/2013 Sb.

změna vyhlášky o rozpočtové skladbě


Schválený 18. 12. 2013 Účinný od 31. 12. 2013 do 31. 12. 9999

 
 
 

Organizační složky státu a územních samosprávných celků.; Fondy.; Účetnictví.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;

464/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.: Čl. I Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb. a vyhlášky č. 493/2012 Sb., se mění takto: 1. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Náplně jednotek třídění se stanoví jen u těch jednotek, u nichž k určení, jaké příjmy, výdaje nebo přírůstky či úbytky stavů peněžních prostředků na bankovních účtech se na ně zařazují, nepostačuje jejich název.“. 2. V § 2 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje, kterými se spolufinancují programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie7) a jiné akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů (dále jen „výdaje na spolufinancování“), a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.“. Poznámka pod čarou č. 7 zní: „7) § 3 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 26/2008 Sb. a č. 465/2011 Sb.“. 3. V § 2 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje na spolufinancování a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.“. 4. V příloze v části B položka 1227 zní: „1227 Audiovizuální poplatky

Příjmy Státního fondu kinematografie z poplatků podle § 25 až 29 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). Je to poplatek z kinematografického představení a poplatek z převzatého televizního vysílání a od roku 2016 též poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.“.

5. V příloze v části B náplň položky 1339 zní: „Na tuto položku patří i pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.“. 6. V příloze v části B se položka 1347 zrušuje. 7. V příloze v části B položka 1511 zní: „1511 Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (do dne 31. 12. 2013 o dani z nemovitostí), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto položku patří daň podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se nazývá daň z nemovitostí (do 31. 12. 2013) nebo daň z nemovitých věcí (od 1. 1. 2014).“.

8. V příloze v části B seskupení položek 152 zní: „152 Daně z majetkových a kapitálových převodů 1521 Daň dědická Daň dědická podle § 2 až 4, 11, 12 a 15 až 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. 1522 Daň darovací Daň darovací podle § 5 až 7a, 11, 13 a 15 až 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. 1523 Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Na tuto položku patří i daň z převodu nemovitostí podle § 8 až 11 a 14 až 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. 1529 Zrušené daně z majetkových a kapitálových převodů Na tuto položku se zatřídí notářské poplatky podle zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona č. 201/1990 Sb., který byl s účinností ode dne 1. 1. 1993 zrušen zákonem č. 357/1992 Sb., pokud by se tyto poplatky ještě vyskytly. Daně podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, inkasované ode dne 1. 1. 2014, od kterého je účinné jeho zrušení, se zatřídí na stejné položky jako tytéž daně inkasované před tímto dnem.“. 9. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 161 a 162, která zní: „Na položky tohoto podseskupení pro pojistné a příspěvky patří pojistné a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti podle § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na položku pro přirážky patří přirážky k pojistnému podle § 21 tohoto zákona a na položku pro příslušenství penále a pokuty podle § 20 a 22 tohoto zákona. Na položky pojistného na důchodové pojištění patří i částky, které jsou příjmem státního rozpočtu v souvislosti s neplatnými smlouvami o důchodovém spoření a které se poplatníkům započítávají na jejich úhradu pojistného na důchodové pojištění. Jsou to částky ve výši 60 % částek odváděných penzijními společnostmi orgánům finanční správy v případech, kdy bylo rozhodnuto o neplatnosti registrace smlouvy o důchodovém spoření a penzijní společnosti vznikla povinnost odvést výnos pojistného připadající na poplatníka důchodového spoření, jímž uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla shledána neplatnou (§ 9a zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb.).“. 10. V příloze v části B v náplni položky 1702 ve větě první se slova „(vyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, ve znění vyhlášky č. 264/1997 Sb.)“ nahrazují slovy „(vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách)“ a ve větě poslední slova „[§ 59 odst. 3 písm. c) a odstavec 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách]“ slovy „[§ 163 odst. 3 písm. c) a odstavec 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád]“. 11. V příloze v části B náplň položky 1704 zní: „Příslušenství daně, poplatku a obdobného peněžitého plnění mimo seskupení položek 16, je-li oddělitelné. Patří sem i příslušenství pojistného na důchodové spoření podle § 9 odst. 3 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, (přirážka k pojistnému podle § 31 téhož zákona).“. 12. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 214 větě druhé se slova „(§ 9 a 13 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášek č. 401/2005 Sb. a č. 353/2007 Sb.)“ nahrazují slovy „(§ 17 a 25 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.)“. 13. V příloze v části B v náplni položky 2143 se věta první nahrazuje větou „Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit příjmy, které banka, která vede organizaci účet, inkasuje v cizí měně a organizaci ji na něj připisuje v korunách (skutečný příjem), na očištěný příjem a kursový rozdíl v příjmech.“ a za větu šestou se vkládají věty „Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho musí při převodech ze svého korunového účtu na svůj účet devizový uvádět jako příjem devizového účtu a výdaj účtu korunového částky, které se zpravidla od částek skutečně z korunového účtu odepsaných liší. Organizace při zaznamenávání částky připsané na devizový účet použije položku 2143 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně z korunového účtu odepsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla jako korunové ocenění devizové částky připsané na devizový účet, a to bez ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně postupuje organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými účty znějícími na různou měnu.“. 14. V příloze v části B se doplňuje náplň položek 2144 a 2145, která zní: „S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.“. 15. V příloze v části B položka 2146 zní: „2146 Úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům

Příjmy Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (k tomu položka 5146). Jsou to korunové příjmy od institucí, s nimiž byly uzavřeny dohody o swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů vydaných podle práva cizího státu a korunové příjmy realizované na základě jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže pohledávky z těchto dohod jsou vyšší než závazky z nich a provede se započtení, patří na tuto položku částka inkasovaná po tomto započtení; o částku započtení nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu sedmá a osmá věta náplně třídy 5). U Ministerstva financí na tuto položku patří též příjmy příjmového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh vzniklé převodem peněžních prostředků, které byly přijaty na základě těchto dohod na účty státních finančních aktiv a na účty pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].“.

16. V příloze v části B v náplni položky 2147 se za slova „na položku 2146“ vkládají slova „a 2148“, slova „(§ 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.)“ se nahrazují slovy „(§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech)“ a na konci se doplňují slova „a zákona č. 188/2011 Sb.“. 17. V příloze v části B se za položku 2147 vkládá nová položka 2148, která zní: „2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 188/2011 Sb.] s výjimkou podle dohod o devizových swapech vztahujících se k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (příjmy z úroků podle takových dohod patří na položku 2146). Jiné než úrokové příjmy inkasované podle dohod o finančních derivátech se zařazují na položku 2147.“. 18. V příloze v části B v náplni položky 2212 se na konci doplňuje věta „Za sankční platbu se nepovažuje pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (patří na položku 1339).“. 19. V příloze v části B v náplni položky 2324 se věta osmá nahrazuje větami „Na položku 2324 patří i částka, kterou do státního rozpočtu převádí penzijní společnost za účastníka důchodového spoření, který požádal o starobní důchod ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle zákona o důchodovém pojištění a udělil souhlas s převodem 60 % svých prostředků do státního rozpočtu (§ 15 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření). Na tuto položku též zařazují organizace, které jsou vlastníky pozemních komunikací, a další orgány (§ 43 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) příjmy náhrad nákladů vážení podle § 38b odst. 5, § 38d odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. Patří na ni i příjmy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z úhrad, které jim vyplácí Ministerstvo financí podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.“. 20. V příloze v části B se za položku 2362 vkládá nové podseskupení položek 239, které zní: „239 Dočasné zatřídění příjmů 2391 Dočasné zatřídění příjmů Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného informačního systému státní pokladny a který automaticky zařazuje částky z bankovních výpisů na jednotky rozpočtové skladby, částky příjmů příjmových účtů státního rozpočtu. Rozpočtový systém na ni zařazuje i výdaje (minusové příjmy) příjmových účtů státního rozpočtu s výjimkou výdajů, které z nich byly odepsány na základě platebního příkazu vystaveného organizační složkou státu. Příjmy a výdaje zařazené na této položce organizační složka státu z této položky vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek.“. 21. V příloze v části B se za položku 2512 vkládá nová položka 2513, která zní: „2513 Podíl na DPH z telekomunikačních služeb spravované pro EU Na tuto položku zařazuje Ministerstvo financí podíl na dani z přidané hodnoty, kterou v České republice platí poskytovatelé telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb, kteří nemají v České republice sídlo ani provozovnu, ale podle předpisů Evropské unie si ji zvolili za stát, v kterém budou podávat přiznání k dani z přidané hodnoty z těchto služeb a prostřednictvím něhož ji budou platit státu, do nějž tyto služby poskytují.“. 22. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 3114, která zní: „Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, jak je definován v první větě náplně podseskupení položek 611. Na tuto položku patří například také příjmy Ministerstva životního prostředí z prodeje povolenek, jednotek přiděleného množství a jiných práv k vypouštění emisí podle § 7 odst. 5 věty první a § 17 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a případné příjmy organizací, které provozují zařízení podle § 2 písm. a) tohoto zákona, z převodu povolenek podle § 8 odst. 2 zákona.“. 23. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 320 se slova „(§ 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu)“ nahrazují slovy „(§ 17 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.)“. 24. V příloze v části B v náplni položky 3209 se na konci textu v závorce doplňují slova „ , od 1. 1. 2014 § 514 až 544 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“. 25. V příloze v části B v náplni položky 4114 se zrušují slova „z Pozemkového fondu nebo“. 26. V příloze v části B se na konci názvu podseskupení položek 413 doplňují slova „a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity“ a náplň tohoto podseskupení položek se nahrazuje tímto textem: „Na položky tohoto podseskupení patří peněžní prostředky přijímané do peněžního fondu (bankovního účtu) organizační složky státu nebo právnické osoby používající rozpočtovou skladbu z jiného peněžního fondu (bankovního účtu) téže organizační složky státu nebo téže právnické osoby, jakož i peněžní prostředky přijímané městskými částmi hlavního města Prahy od hlavního města Prahy a peněžní prostředky přijímané hlavním městem Prahou od těchto městských částí. Patří sem například peněžní prostředky přijaté z rezervního fondu na příjmový účet, převody do peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb. apod. V konsolidaci na úrovni organizace se vyřazují částky zahrnuté na položkách 4133, 4134, 4137 a 4139.“. 27. V příloze v části B v náplni položky 4134 větě poslední se slova „podle § 47 a 70“ nahrazují slovy „podle § 44a odst. 1 písm. e)“. 28. V příloze v části B se za položku 4136 vkládá nová položka 4137, která zní: „4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů], které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které statutární města dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů svých městských obvodů nebo městských částí, jestliže se takové převody povahy transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).“. 29. V příloze v části B název seskupení položek 50 zní: „Platy a podobné a související výdaje“ a na konci náplně tohoto seskupení položek se slova „některé případy odměn za práci fyzickým osobám konanou jako samostatná výdělečná činnost (podseskupení položek 504) a platby kompenzující újmu vzniklou pracovníkům vinou organizace v důsledku toho, že jim práci znemožnila (podseskupení položek 505).“ nahrazují slovy „odměny za užití duševního vlastnictví (podseskupení položek 504) a platby kompenzující újmu vzniklou pracovníkům vinou organizace v důsledku toho, že jim práci znemožnila (podseskupení položek 505). Odměny za užití duševního vlastnictví sem patří i v případě, že se vyplácejí právnickým osobám. Výdaje patřící na položky podseskupení položek 501 a 502 představují platby fyzickým osobám (zaměstnancům), právnickým osobám jen v případě platby dědici zaměstnance, je-li jím právnická osoba. Odměny za práci konanou jako závislá činnost se na příslušné položky zahrnují v hrubé výši, a to bez ohledu na to, že se jednotlivé části této hrubé výše vyplácejí nebo poukazují různým příjemcům. Hrubou výší odměny za práci se rozumí odměna za práci včetně částek, které zaměstnavatel platí z odměn osob, které u něj vykonávají závislou činnost, jakožto plátce daní a pojistného veřejným rozpočtům (daň z příjmů fyzických osob a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám (pojistné na všeobecné zdravotní pojištění) a penzijním společnostem prostřednictvím orgánů finanční správy (pojistné na důchodové spoření).“. 30. V příloze v části B se na konci náplně položky 5021 doplňují věty „Patří sem i odměny předsedy a členů předsednictva vědecké rady a kontrolní rady Grantové agentury (§ 36 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a odměny předsedy a členů předsednictva, výzkumné rady a kontrolní rady Technologické agentury (§ 36a odst. 4 téhož zákona). Nepatří sem platy předsedů a členů předsednictva těchto agentur, ty patří na položku 5011. Na položku 5021 patří i odměny členů pracovních a poradních orgánů vlády (např. § 28a zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 272/1996 Sb., čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, § 21 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., § 35 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.).“. 31. V příloze v části B náplň položky 5022 zní: „Na tuto položku patří plat [§ 2 odst. 1 a odst. 2 a § 3 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů] představitelů, soudců a poslanců Evropského parlamentu (§ 1 téhož zákona). Náhrady výdajů osob podle § 1 zákona [§ 2 odst. 1 písm. b) a § 5] patří na položku 5196 a jejich odchodné [§ 2 odst. 1 písm. d) a § 7] na položku 5026, na položku 5022 patří jen jejich plat.“. 32. V příloze v části B náplň položky 5041 zní: „Na tuto položku zařazují organizace své platby fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou držitelkami nehmotného majetku, za udělení oprávnění k jeho užití nebo užívání jiné než oprávnění, které samo má povahu vlastnictví (jestliže tuto povahu má, patří výdaje za jeho udělení, je-li za ně pořizován dlouhodobý nehmotný majetek, na položky z podseskupení položek 611 a je-li za ně pořizován nehmotný majetek jiný než dlouhodobý, na položky 5172 a 5179), a jiné než oprávnění k dočasnému užívání věci, na které je nehmotný majetek zaznamenán, mající povahu nájmu (patří však na ni odměny za udělení oprávnění pronajímat nebo půjčovat originály nebo rozmnoženiny autorských děl, zaznamenaných uměleckých výkonů nebo zvukových či zvukově obrazových záznamů, jestliže toto oprávnění nemá samo povahu nehmotného majetku; má-li ji, patří odměny za jeho udělení na položku 5179 nebo 6119), a to s výjimkou plateb za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů (ty patří na položku 5042). Nehmotným majetkem se pro účely rozpočtové skladby rozumí penězi ocenitelná informace (definice informace je v náplni položky 5169), kterou lze držet a nakládat s ní, penězi ocenitelný soubor signálů umožňující přírodní substanci nebo zvláštnímu zařízení transformovat přírodní látky nebo informace, který rovněž je možné držet a nakládat s ním, a právo vyvíjet určité činnosti, které mohou přinést hmotný prospěch, jestliže toto právo lze ocenit penězi a je možné je převést na jinou osobu nebo jiné osobě udělit oprávnění tyto činnosti nebo jejich část vykonávat. Na položku 5041 patří zejména platby držitelům nehmotného majetku, jejichž práva jsou chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví umožňujícími vlastníkům nehmotného majetku poskytovat jiným osobám oprávnění k jeho užívání, za poskytnutí takového oprávnění, které nemá povahu práva vlastnického ani práva nájmu. Těmito zákony jsou autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně práv k odrůdám (zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně průmyslových vzorů (zákon č. 207/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o užitných vzorech (zákon č. 478/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně biotechnologických vynálezů (zákon č. 206/2000 Sb.) a zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků (zákon č. 529/ /1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Mezi tyto výdaje patří zvláště výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl, která nemají povahu vlastnického práva ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění, která tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5179 nebo 6119), a to jak podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104); nepatří mezi ně platby za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů, ty patří na položku 5042. Podobně mezi ně patří výdaje na získání takovýchto oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, podle dalších uvedených zákonů, a to na získání licence podle § 11 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, podle § 19 odst. 2 zákona o ochraně práv k odrůdám, podle § 18 odst. 1 zákona o ochranných známkách, podle § 19 odst. 1 a § 32 zákona o ochraně průmyslových vzorů, podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a podle § 10 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků. Na tuto položku nepatří odměny držitelům nehmotného majetku podle uvedených zákonů (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, ty patří na položky pro výdaje na pořízení nehmotného majetku (položky 5179 a 6119). Na položku 5041 se zařazují též platby pořizovatelům databází za udělení oprávnění k výkonu práva na vytěžování nebo na zužitkování obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části (§ 90 autorského zákona). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (i v případě, že je výkonní umělci provádějí podle dohody o provedení práce), ne však obdobné platby jejich zaměstnavatelům ani platby za vstupenky na představení, na nichž se tyto výkony provádějí (patří na položku 5169). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za udělení oprávnění užít jejich umělecký výkon (§ 71 autorského zákona), jakož i platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu (§ 72 autorského zákona) i ostatní částky placené těmto správcům, které vybírají za autory děl a výkonné umělce, s výjimkou plateb majících povahu vydání bezdůvodného obohacení (ty patří na položku 5909).“. 33. V příloze v části B se za položku 5041 vkládá nová položka 5042, která zní: „5042 Odměny za užití počítačových programů Na tuto položku se zařazují výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která nemají povahu vlastnického práva ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění, která tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5172 nebo 6111), a to jak podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58) a objednatelé kolektivních děl (§ 59). Na položku 5042 patří i výdaje podle smluv o dočasném užívání počítačových programů označených jako smlouvy o jejich nájmu, které nesplňují podmínky uvedené ve čtvrté větě náplně položky 5164.“. 34. V příloze v části B v náplni položky 5131 se slova „§ 5 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.“ nahrazují slovy „§ 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.“. 35. V příloze v části B v náplni položky 5142 se věta první nahrazuje větou „Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit výdaje, které banka, která vede organizaci účet, poukazuje v cizí měně a organizaci ji na něj odepisuje v korunách (skutečný výdaj), na očištěný výdaj a kursový rozdíl ve výdajích.“ a za větu šestou se vkládají věty „Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho musí při převodech ze svého devizového účtu na svůj účet korunový uvádět jako výdaj devizového účtu a příjem účtu korunového částky, které se zpravidla od částek skutečně na korunovém účtu připsaných liší. Organizace při zaznamenávání částky odepsané z devizového účtu použije položku 5142 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně na korunový účet připsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla jako korunové ocenění devizové částky odepsané z devizového účtu, a to bez ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně postupuje organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými účty znějícími na různou měnu.“. 36. V příloze v části B název položky 5145 zní: „Neúrokové výdaje na finanční deriváty“, slova „(ty patří na položku 5146)“ se nahrazují slovy „(ty patří na položky 5146 a 5147)“, slova „(§ 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.)“ se nahrazují slovy „(§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech)“ a na konci se doplňují slova „a zákona č. 188/2011 Sb.“. 37. V příloze v části B položka 5146 zní: „5146 Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu. Jsou to korunové platby institucím, s nimiž tito emitenti uzavřeli dohody o swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů vydaných podle práva cizího státu, a korunové výdaje realizované na základě jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže závazky z těchto dohod jsou vyšší než pohledávky z nich a provede se započtení, patří na tuto položku částka vydaná po tomto započtení; o částku započtení nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu sedmá a osmá věta náplně třídy 5). U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtů státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].“. 38. V příloze v části B se za položku 5146 vkládá nová položka 5147, která zní: „5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům Výdaje na úroky podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.] s výjimkou výdajů patřících na položku 5146. Jiné než úrokové výdaje vynakládané podle dohod o finančních derivátech se zařazují na položku 5145.“. 39. V příloze v části B náplň podseskupení položek 516 zní: „Službou se rozumí činnost přímo plátcem nebo tím, koho určil, spotřebovaná, a to jako taková (například proslovení přednášky) nebo jako její hmotně zachycený výsledek (například vyhotovení nápisu na nějakou věc patřící objednateli nebo napsání posudku, který nemá povahu autorského díla). Není jí činnost vedoucí k vytvoření věci nebo výkonu, které teprve se spotřebovávají (například vyhotovení razítka nebo vytištění publikace podle podkladů objednatele na papír dodaný zhotovitelem).“. 40. V příloze v části B položka 5161 zní: „5161 Poštovní služby Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby, jak jsou definovány v § 1 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., a to bez ohledu na to, jestli tyto služby poskytují pošty, zásilkové nebo kurýrní firmy nebo kdokoli jiný. Výdaje na služby jiného druhu, které poskytují pošty, na tuto položku nepatří. Jsou to zejména výdaje na vystavení kvalifikovaných certifikátů potřebných pro elektronické podepisování dokumentů nebo jiných digitálních certifikátů. Tyto výdaje patří na položku 5169 bez ohledu na to, který kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb akreditovaný Ministerstvem vnitra tyto digitální certifikáty vystavuje. Na položku 5161 nepatří rovněž výdaje na pořízení hodnot, které sice slouží k zajištění posílání zásilek nebo jiných činností poštovního styku, ale nejsou svou povahou poštovními službami nebo ani službami vůbec, jako jsou výdaje na nákup pásek do výplatních strojů, které nepředstavují potvrzení o předplacení poštovného (patří na položku 5139), na pořízení barviva do jejich tiskáren (patří také na položku 5139) a podobné výdaje. Poštovné patří na tuto položku i v případě, že je placeno jinak než při podání poštovní zásilky poště, a to jako cena za poštovní známky nebo případně jiná potvrzení o předplacení poštovného nebo jako výdaje na kreditování výplatních (frankovacích) strojů.“. 41. V příloze v části B v náplni položky 5164 se věta druhá nahrazuje větami „Patří sem i platby za pronájem originálu nebo rozmnoženiny autorského díla, zaznamenaného uměleckého výkonu nebo zvukového či zvukově obrazového záznamu [§ 15 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.] a za jejich půjčení (§ 16 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.) nositelům těchto práv [§ 12 odst. 4 písm. c) a d), § 71 odst. 2 písm. e) a f), § 76 odst. 2 písm. c) a d) a § 80 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.], jestliže organizace výjimečně užívá dílo tímto způsobem. Nepatří sem odměny autorům za poskytnutí oprávnění (udělení licence) k výkonu práva pronajímat nebo půjčovat takové originály nebo rozmnoženiny ani odměny jiným nositelům majetkových autorských práv za poskytnutí takového oprávnění; tyto odměny patří na položky 5041, 5179 nebo 6119. Výdaje podle smluv o nájmu počítačových programů patří na položku 5164 jen v případě, že jsou to skutečně smlouvy, podle nichž si organizace najímá nebo vypůjčuje technické prostředky, na nichž jsou tyto programy zaznamenány a z nichž je počítač může přímo převzít, a organizace je může používat nejvýše rok, poté je musí pronajímateli nebo půjčiteli vrátit a nesmí si pořídit rozmnoženinu. Výdaje podle smluv o dočasném užívání počítačových programů označených jako smlouvy o jejich nájmu, které tyto podmínky nesplňují, patří na položku 5042.“. 42. V příloze v části B náplň položky 5166 zní: „Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena v náplni položky 5169), které představují konzultace, poradenství, analýzy, studie nebo právní služby, a informací, které slouží organizaci k rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti a organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si je dávat zpracovat, s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií (ty patří na položku 5168), a to v případě, že organizace není podle zvláštních předpisů povinna si je opatřovat. Platby za právní služby advokátům a advokátním kancelářím (§ 22 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb., a vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným dodavatelům sem patří i v případě služeb, kterými není dodání informací. Na tuto položku nepatří výdaje na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). Na položku 5166 patří zejména výdaje na znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikáty a audity (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si opatřovat a které se netýkají počítačových programů, počítačového zpracování dat ani informačních a komunikačních technologií.“. 43. V příloze v části B položka 5168 zní: „5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Platby výpočetním střediskům nebo jiným dodavatelům za vyhotovení počítačových sestav z dat dodaných organizací nebo jiných údajů a za jiné počítačové operace s dodanými údaji. Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena v náplni položky 5169), které se týkají počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a systémů, bez ohledu na to, zda organizace má povinnost podle zvláštních předpisů si je dát zpracovat, kromě výdajů na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5172 a 6111), výdajů na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5042) a výdajů na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). Výdaje na služby týkající se informačních a komunikačních technologií a systémů, jaké v případě, že se jich netýkají, patří na položky 5166 a 5169.“. 44. V příloze v části B v náplni položky 5169 se věta šestá nahrazuje větami „Patří sem výdaje na dodavatelské pořízení informací, které je organizace povinna podle zvláštních předpisů si dávat zpracovat, a informací jiných než těch, které představují konzultace, poradenství, analýzy, studie nebo právní služby nebo slouží organizaci k rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti (výdaje na ně patří na položku 5166), s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií (výdaje na ně patří na položku 5168); nepatří sem výdaje na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). Na položku 5169 patří zejména výdaje na znalecké posudky, certifikáty, audity, lesní hospodářské plány, plány povodí a povodňové plány (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které je organizace podle zvláštních předpisů povinna si nechávat zpracovat a které se netýkají počítačových programů, počítačového zpracování dat ani informačních a komunikačních technologií. Patří na ni i výdaje na přezkušování, revize, cejchování, kontrolu, kalibraci a posuzování technického stavu přístrojů a zařízení.“, ve větě deváté se slova „ , například počítačových programů nebo souborů informací“ nahrazují slovy „kromě počítačových programů (ty patří na položku 5168)“ a ve větě desáté se na konci doplňují slova „ , a to kromě výdajů podle smluv o dodávkách pro informační a komunikační technologie a systémy (ty patří na položku 5168)“. 45. V příloze v části B se na konci náplně položky 5172 doplňují věty „Definice nehmotného majetku je uvedena v náplni položky 5041. Na položku 5172 patří výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), a objednatelé kolektivních děl, jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), a částka, která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je tento počítačový program použitelný jen rok nebo méně (je-li použitelný více než rok a zaplacená částka 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují na položku 6111). Na položku 5172 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení každého jednotlivého programu nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6111); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného programu nerozhoduje.“. 46. V příloze v části B v náplni položky 5179 se věta poslední nahrazuje větami „Rovněž sem patří výdaje na pořízení nehmotného majetku jiného než dlouhodobého a jiného než počítačové programy (výdaje na pořízení počítačových programů, které jsou nehmotným majetkem jiným než dlouhodobým, patří na položku 5172 a výdaje na získání oprávnění k užití nehmotného majetku od jeho držitelů, které samo povahu nehmotného majetku nemá, patří na položku 5041). Definice nehmotného majetku je uvedena v náplni položky 5041. Z výdajů na pořízení nehmotného majetku patří na položku 5179 zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), a částka, která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je toto oprávnění jen na rok nebo dobu kratší (je-li na dobu delší než rok a platba za ně 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 6119). Na tuto položku patří též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li doba jejich použitelnosti rok nebo kratší nebo odměna nepřesahuje 60 tisíc Kč (zákonná ustanovení o těchto převodech jsou uvedena ve třetí větě náplně podseskupení položek 611). Patří sem i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku kromě počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6119); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje. Na položku 5179 se zařazují také úplaty podle schovacích smluv a smluv příkazního typu (§ 2402 až 2520 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jsou-li jejich předmětem cenné papíry. Patří na ni i úplaty obchodníkům s cennými papíry (§ 5 až 20 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným osobám podle smluv uzavřených podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31. 12. 2013. Jsou to smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a další obstaravatelské smlouvy (§ 28, 33, 33a a 33b tohoto zákona) a smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů (§ 34 odst. 1, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 37a odst. 1). Na položku 5179 se zařazují též odměny burzovním dohodcům podle § 31 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 247/2011 Sb. Na tuto položku patří i platba kupujícího prodávajícímu a objednatele zhotoviteli za prodloužení doby, po niž má prodávající vůči kupujícímu odpovědnost za vady prodané věci (§ 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost či z vady spotřebního zboží (§ 2113 až 2117 a 2165 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a zhotovitel vůči objednateli odpovědnost za vady věci zhotovené na zakázku (§ 645 až 649 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost díla (§ 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“. 47. V příloze v části B se na konci náplně položky 5182 doplňuje věta „V organizacích, které na konci roku žádnou hotovost v pokladně nemají, se výdaje na této položce nerozpočtují.“. 48. V příloze v části B v náplni položky 5192 se zrušuje věta „Patří sem i poplatky Ochrannému svazu autorskému.“, ve větě poslední se slova „§ 30 odst. 2 písm. a) zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)“ nahrazují slovy „§ 107 odst. 2 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 10 odst. 4 zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky (zákon č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 30 odst. 6 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (zákon č. 341/2011 Sb.), § 28 odst. 5 zákona o Celní správě České republiky (zákon č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a na konci náplně se doplňuje věta „Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje náhrady, které vyplácí obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.“. 49. V příloze v části B se na konci náplně položky 5196 doplňují věty „Nepatří sem výdaje organizace, kterými se zajišťují činnosti představitelů, které by si jinak hradili sami a vznikal jim nárok na náhrady podle uvedeného § 5, například výdaje na jízdenky představitelů a jejich ubytování a stravování při cestách konaných z podnětu příslušné organizační složky státu hrazené touto organizační složkou státu. Tyto výdaje patří na položky odpovídající pořizovaným hodnotám, například výdaje na jízdenky, ubytování a stravování na položku 5169.“. 50. V příloze v části B se za položku 5197 vkládá nová položka 5198, která zní: „5198 Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Finanční náhrady církvím a náboženským společnostem podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).“. 51. V příloze v části B náplň položky 5199 zní: „Výdaje na nákupy, které nelze zařadit na jiné položky těchto výdajů. Na tuto položku zařazují organizace, které jsou vlastníky bytů nebo nebytových prostorů a spoluvlastníky společných částí budovy, v níž se tyto byty nebo nebytové prostory nacházejí (§ 1158 až 1160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), platby společenství vlastníků těchto bytů a nebytových prostorů (§ 1194 až 1216 občanského zákoníku) nebo jiné pověřené osobě, které jsou určeny na výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí budovy (§ 1180 a 1181 občanského zákoníku).“. 52. V příloze v části B se na konci náplně seskupení položek 52 doplňují věty „To neplatí u transferů příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji poskytovaných prostřednictvím jejich zřizovatelů (§ 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákonů č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 477/2008 Sb. a č. 465/2011 Sb.). Prostředníci, kterými jsou obce, dobrovolné svazky obcí a kraje u transferů poskytovaných jejich prostřednictvím příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, příjem těchto transferů zařazují na položku odpovídající veřejnému rozpočtu, z nějž je přijali, a jejich výdaj na položku odpovídající převodu svým příspěvkovým organizacím (5336 nebo 6356). Prostředníci, kterými jsou kraje u transferů poskytovaných jejich prostřednictvím a prostřednictvím obcí příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, příjem těchto transferů zařazují na položku odpovídající veřejnému rozpočtu, z nějž je přijali, a jejich převod obci minusovým zápisem na téže příjmové položce. Poskytovatelé zařazují výdaj těchto transferů na položku odpovídající veřejnému rozpočtu, jemuž je poukazují (na položku 5323 nebo 6342, je-li konečným příjemcem transferu příspěvková organizace zřízená krajem, a na položku 5321, 6341, 5329 nebo 6349, je-li konečným příjemcem příspěvková organizace zřízená obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nebo je-li poskytovatelem kraj).“. 53. V příloze v části B se na konci první věty náplně položek 5221 a 6321 vkládají slova „ , jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)“. 54. V příloze v části B v názvu položek 5222, 5622 a 6322 se slova „občanským sdružením“ nahrazují slovem „spolkům“. 55. V příloze v části B v náplni položky 5222 se věta první nahrazuje větou „Neinvestiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“ a ve větě druhé na konci se slova „občanskými sdruženími“ nahrazují slovem „spolky“. 56. V příloze v části B v náplni položky 5229 věta první zní: „Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou z předchozích položek, zejména transfery fundacím a ústavům (§ 303 až 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“. 57. V příloze v části B se na konci náplně položky 5321 doplňuje věta „Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů obcím) a transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi prostřednictvím těchto obcí a krajů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.“. 58. V příloze v části B se na konci náplně položky 5323 doplňuje věta „Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.“. 59. V příloze v části B se položky 5335 a 6355 zrušují. 60. V příloze v části B se na konci náplně položek 5336 a 6356 doplňuje věta „Na tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí a kraje transfery svým příspěvkovým organizacím, u kterých plní úlohu prostředníků (k tomu v náplni seskupení položek 52).“. 61. V příloze v části B se na konci názvu podseskupení položek 534 doplňují slova „a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity“ a na konci náplně této položky se doplňují věty „Na položky tohoto podseskupení patří peněžní prostředky převáděné z peněžního fondu (bankovního účtu) organizační složky státu nebo právnické osoby používající rozpočtovou skladbu do jiného peněžního fondu (na jiný bankovní účet) téže organizační složky státu nebo téže právnické osoby, jakož i peněžní prostředky převáděné hlavním městem Prahou jejím městským částem a peněžní prostředky převáděné těmito městskými částmi hlavnímu městu Praze.“. 62. V příloze v části B se za položku 5346 vkládá nová položka 5347, která zní: „5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, které převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty svých městských obvodů nebo městských částí, které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto městské obvody a městské části převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty statutárních měst, kterých jsou součástí, jestliže se takové převody povahy transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).“. 63. V příloze v části B v náplni položky 5363 se slova „pokuty, penále, úroky z prodlení a zvýšení daně podle § 37, 37a, 37b, 63 a 68 zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)“ nahrazují slovy „pokuty, penále a úroky z prodlení podle § 250 až 253 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)“. 64. V příloze v části B se za položku 5424 vkládá nová položka 5425, která zní: „5425 Příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu a náhrada poskytovaná žijícímu dárci Na tuto položku se zařazuje příspěvek na náklady související s vypravením pohřbu zemřelému dárci, kterému byl proveden odběr orgánu podle transplantačního zákona, a náhrada účelně a prokazatelně vynaložených výdajů žijícím dárcem orgánu a rozdíl mezi jeho ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, který tomuto dárci vznikl dočasnou pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si tento odběr vyžádal [§ 28a a 28b zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 44/2013 Sb.].“. 65. V příloze v části B v názvu položky 5493 se zrušuje slovo „nepodnikajícím“ a na konci její náplně se připojuje věta „Patří sem i neinvestiční transfery podnikatelům na jinou než podnikatelskou činnost.“. 66. V příloze v části B se na konci náplně položky 5909 doplňují věty „Na položku 5909 se zařazuje i vydání bezdůvodného obohacení (§ 451 až 459 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2991 až 3005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Vrácení peněžních prostředků získaných podle neplatných nebo zrušených smluv však patří na položku 5179.“. 67. V příloze v části B se za položku 5909 vkládá nové podseskupení položek 599, které zní: „599 Dočasné zatřídění výdajů 5991 Dočasné zatřídění výdajů Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného informačního systému státní pokladny a který automaticky zařazuje částky z bankovních výpisů na jednotky rozpočtové skladby, takové částky výdajů výdajových účtů státního rozpočtu, které z nich nebyly odepsány na základě platebního příkazu vystaveného organizační složkou státu a které proto nemohl zařadit na jednotky rozpočtové skladby uvedené v rezervaci založené podle § 34 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb. Jsou to zejména výdaje uskutečněné prostřednictvím šeku nebo na základě nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu. Na tuto položku též může organizační složka státu zařadit již uskutečněné výdaje, které je třeba zařadit na položku nebo jiné jednotky rozpočtové skladby odlišné od těch, na něž byly zařazeny po uskutečnění výdaje, předtím, než založí rezervaci na tuto položku nebo tyto jiné jednotky rozpočtové skladby a zařadí je na ně. Rozpočtový systém na položku 5991 zařazuje též příjmy (minusové výdaje) výdajových účtů státního rozpočtu. Výdaje a příjmy zařazené na této položce organizační složka státu z této položky vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek.“. 68. V příloze v části B náplň podseskupení položek 611 zní: „Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým je nehmotný majetek (definice je uvedena v náplni položky 5041), doba jehož použitelnosti je delší než rok a částka, za niž byl pořízen, převyšuje 60 tisíc Kč (§ 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 460/2012 Sb.). Na položky tohoto podseskupení patří zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Patří sem i odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li jejich použitelnost delší než rok a odměna vyšší než 60 tisíc Kč (převod patentu podle § 15 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ochranných práv k chráněné odrůdě podle § 24 odst. 1 zákona o ochraně práv k odrůdám, ochranné známky podle § 15 odst. 1 zákona o ochranných známkách, práva na průmyslový vzor podle § 19 odst. 1 a § 30 zákona o ochraně průmyslových vzorů, převod užitného vzoru podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a převod topografie polovodičového výrobku podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků). Na položky podseskupení 611 patří i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku, převyšuje-li cena, která byla za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě zaplacena, 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179 nebo 5172); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje.“. 69. V příloze v části B náplň položky 6111 zní: „Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým jsou počítačové programy. Jsou to výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a tento počítačový program je použitelný déle než rok (je-li použitelný méně než rok nebo zaplacená částka 60 tisíc Kč nepřevyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují na položku 5172). Na položku 6111 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení každého jednotlivého programu převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5172); cena ani ocenění zhodnocovaného programu ani doba jeho použitelnosti nerozhodují.“. 70. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6112, která zní: „Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým nejsou informace, jiné soubory signálů ani oprávnění podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví. Na tuto položku patří například případné výdaje organizací, které provozují zařízení podle § 2 písm. a) zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na nákup povolenek k vypouštění emisí podle § 8 odst. 2 tohoto zákona.“. 71. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6113, která zní: „Výdaje na převod práv k výsledkům výzkumu nebo vývoje, která nelze chránit podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví (autorského zákona, zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona o ochraně práv k odrůdám, zákona o ochranných známkách, zákona o ochraně průmyslových vzorů, zákona o užitných vzorech, zákona o ochraně biotechnologických vynálezů ani zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků), od jejich vlastníka [§ 11, 15 a 16 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (zákon č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)].“. 72. V příloze v části B náplň položky 6119 zní: „Výdaje uvedené v náplni podseskupení položek 611, které nejsou uvedeny v náplních položek 6111, 6112 a 6113. Jsou to zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Na tuto položku patří též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li doba jejich použitelnosti delší než rok a odměna přesahuje 60 tisíc Kč. Na položku 6119 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku kromě počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179); cena ani ocenění zhodnocovaného nehmotného majetku ani doba jeho použitelnosti nerozhodují. Na položku 6119 patří i výdaje uvedené ve třetí větě náplně podseskupení položek 611.“. 73. V příloze v části B se na konci náplně položky 6121 doplňuje věta „Na položku 6121 patří i výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit.“. 74. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6130, která zní: „Výdaje na pořízení pozemků. Výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit, patří na položku 6121.“. 75. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6201, která zní: „Na tuto položku patří částky, za něž organizace nakupuje akcie, i částky, jimiž organizace jakožto upisovatelka akcií splácí akcie, které upsala, a to jak při zakládání akciové společnosti, tak při zvyšování jejího základního kapitálu.“. 76. V příloze v části B v náplni položky 6322 se věta první nahrazuje větou „Investiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“, ve větě druhé se zrušují slova „těmito sdruženími zřízeným“ a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „zřízeným spolky“. 77. V příloze v části B náplň položky 6329 zní: „Patří sem investiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou z předchozích položek, zejména transfery fundacím a ústavům (§ 303 až 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“. 78. V příloze v části B se na začátek podseskupení položek 841 vkládají nové položky 8413 a 8414, které znějí: „8413 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Na tuto položku patří přijetí, případně vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8113, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel). 8414 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

Na tuto položku patří vydání, případně přijetí peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8114, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).“.

79. V příloze v části B v náplni položky 8905 se věta první a druhá nahrazují větou „Použití této položky nepředstavuje stejně jako použití položek 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a 8902 účetní operaci zobrazující pohyb bankovního účtu, použije se jen při účtování o částkách kontokorentního úvěru.“, ve třetí větě se slova „Její výše“ nahrazují slovy „Výše této položky“ a na konci náplně se doplňuje věta „V účetnictví se položka použije při účtování o částkách kontokorentního úvěru [při jejich převodu z účtu, který odpovídá bankovnímu základnímu běžnému účtu (základnímu platebnímu účtu) obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad, na účet krátkodobých úvěrů nebo při přímém účtování na tomto účtu].“. 80. V příloze v části C v náplni paragrafu 1063 se zrušují slova „(např. Pozemkového fondu)“. 81. V příloze v části C náplň paragrafu 2111 zní: „Zahlazování následků hornické činnosti“. 82. V příloze v části C v náplni paragrafu 3529 se slova „které jsou zdravotnickými zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi)“ nahrazují slovy „které jsou poskytovateli zdravotních služeb [zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů]“. 83. V příloze v části C v náplni paragrafu 3533 se slova „(§ 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákonů č. 548/1991 Sb., č. 290/2002 Sb. a č. 28/2008 Sb.)“ nahrazují slovy „(zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.)“. 84. V příloze v části C v náplni paragrafu 3539 se slova „dětské jesle, které jsou podle vyhlášky č. 242/1991 Sb. zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu“. 85. V příloze v části C v názvu paragrafu 3541 se slova „návykovými látkami“ nahrazují slovem „závislostmi“. 86. V příloze v části C se doplňuje náplň paragrafu 4339, která zní: „Na tento paragraf patří též výdaje obcí a krajů, na jejichž pokrytí je určen příspěvek na výkon pěstounské péče poskytovaný jim ze státního rozpočtu podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.“. 87. V příloze v části C v náplni paragrafu 6143 se zrušují slova „ , celních ředitelství“. 88. V příloze v části C se doplňuje náplň paragrafu 6330, která zní: „Na tento paragraf patří výdaje obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí zařazené na položkách podseskupení položek 534.“.
Čl. II Přechodné ustanovení Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů a při třídění změn stavů bankovních účtů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném do dne předcházejícího tomuto dni. Čl. III Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 s výjimkou čl. I bodů 20 a 67, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a bodů 26, 28, 61 a 62, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015. Ministr: Ing. Fischer, CSc., v. r.