Vydáno: 24. 7. 2014

 

Zákon č. 182/2014 Sb.

změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a souvis. zákonů


Schválený 24. 7. 2014 Účinný od 29. 8. 2014 do 31. 12. 9999

 
 
 

Náhrada mzdy - ušlého výdělku.; Pracovní úrazy.; Pojištění odpovědnosti za škody.; Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Bolestné. Náhrada za ztížení společenského uplatnění.; Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.; SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;

182/2014 Sb. ZÁKON ze dne 24. července 2014, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna: 205/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl. I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl. II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 262/2006 Sb. Čl. III V § 365 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 264/2006 Sb. Čl. IV V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se slova „ , a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují. ČÁST PÁTÁ zrušena Čl. V zrušen ČÁST ŠESTÁ Změna zákona č. 261/2007 Sb. Čl. VI Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto: 1. V části první čl. I se bod 4 zrušuje. 2. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje. ČÁST SEDMÁ zrušena Čl. VII zrušen ČÁST OSMÁ ÚČINNOST Čl. VIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Hamáček v. r. Zeman v. r. Sobotka v. r.