Vydáno: 24. 11. 2014

 

Vyhláška č. 280/2014 Sb.

změna vyhlášky o příjmech a výdajích fondů zdravotního pojištění


Schválený 24. 11. 2014 Účinný od 1. 1. 2015 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Pojišťovny a zajišťovny.; Fondy.;

280/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2014, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.: Čl. I Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb., vyhlášky č. 519/2005 Sb., vyhlášky č. 356/2007 Sb., vyhlášky č. 127/2010 Sb. a vyhlášky č. 302/2012 Sb., se mění takto: V § 7 odst. 2 se číslo „3,41“ nahrazuje číslem „3,08“. Čl. II Přechodné ustanovení Pro účetní případy spadající do účetního období roku 2014 se použijí ustanovení § 7 odst. 2 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Čl. III Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Ministr: Ing. Babiš v. r.