Vydáno: 21. 3. 2016

 

Vyhláška č. 108/2016 Sb.

o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem


Schválený 21. 3. 2016 Účinný od 6. 4. 2016 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

108/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. března 2016 o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní Ministerstvo financí stanoví podle § 13d odst. 6 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 105/2016 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady. § 2 Vyňaté účty Vyňatým účtem je a) důchodové spoření účastníka podle zákona upravujícího důchodové spoření, b) penzijní připojištění se státním příspěvkem účastníka podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok nepřesáhne částku odpovídající 50 000 USD, c) doplňkové penzijní spoření účastníka podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok nepřesáhne částku odpovídající 50 000 USD. § 3 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Babiš v. r. 1) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, ve znění směrnice Rady 2014/107/EU a směrnice Rady (EU) 2015/2376.