Vydáno: 6. 4. 2016

 

Zákon č. 127/2016 Sb.

změna zákona o státní památkové péči


Schválený 6. 4. 2016 Účinný od 10. 5. 2016 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

127/2016 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I V § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za slovo "prohlásit" vkládají slova "opatřením obecné povahy". Čl.II Přechodné ustanovení Při změnách památkových zón, které byly stanoveny právními předpisy podle dosavadních právních předpisů, se postupuje podle § 6 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Hamáček v. r. Zeman v. r. Sobotka v. r.