Vydáno: 14. 7. 2016

 

Zákon č. 254/2016 Sb.

změna zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí


Schválený 14. 7. 2016 Učinný 1. 11. 2016 Novelizovaný

 
 
 

None;

254/2016 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, se mění takto: 1. V § 1 odstavec 1 zní: "(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.". 2. V § 1 odst. 2 se slova "nebo z" a slova "nebo převodce" zrušují. 3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova " , částí inženýrské sítě" zrušují. 4. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a která se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova nebo spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc.". Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 5. V § 2 odst. 3 a 4 se za číslo "1" vkládají slova "nebo 2". 6. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Za nabytí vlastnického práva k právu stavby se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.". 7. V § 4 odst. 1 se za slovo "které" vkládají slova "mají být nebo". 8. V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 9. V § 5 písm. b) se slova "obchodních korporací" nahrazují slovy "právnických osob s výjimkou převodu jmění na společníka". 10. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní: "c) územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.". 11. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo "nová" nahrazuje slovy "dokončená nebo užívaná". 12. V § 7 odst. 1 písm. b) se slovo "nové" nahrazuje slovy "dokončené nebo užívané". 13. V § 7 odst. 1 písmeno c) zní: "c) dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která 1. nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,2. na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.". 14. V § 7 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 15. V § 7 odst. 2 se slova "nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat" nahrazují slovy "v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve". 16. V § 9 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje. 17. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí se pro účely určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci za podmínek, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena.". 18. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, je srovnávací daňová hodnota částka odpovídající 100 % a) směrné hodnoty, nebo b) zjištěné ceny.". Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 19. V § 15 odst. 3 písmeno e) zní: "e) pozemku, 1. na kterém není trvalý porost s výjimkou náletové dřeviny nebo živého plotu,2. na němž není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do 25 m2 a3. k němuž není zřízeno právo stavby.". 20. V § 15 odst. 4 se slovo "Směrná" nahrazuje slovy "Jde-li o nemovitou věc podle odstavce 3, směrná". 21. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "předražkem" nahrazuje slovem "předražek". 22. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: "e) převodu jmění na společníka cena nemovité věci určená znalcem pro účely doložení přiměřenosti výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům.". 23. V § 21 písm. d) bodě 2 se slovo "nebo" zrušuje. 24. V § 21 písm. d) se na konci bodu 3 doplňuje slovo "nebo". 25. V § 21 se na konci písmene d) doplňuje bod 4, který zní: "4. zřízení práva stavby určená v rozhodnutí orgánu veřejné moci,". 26. V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Byly-li při nabytí vlastnického práva podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 do zjištěné ceny obchodního závodu započteny dluhy převzaté nabyvatelem, zjištěnou cenou nemovité věci je zjištěná cena bez započtení těchto dluhů.". 27. V § 32 písm. b) se za slovo "stavby" vkládají slova "nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno". 28. V § 34 písm. a) se za slovo "stavby" vkládají slova "nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno,". 29. V § 36 odstavec 2 zní: "(2) Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které je osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí.". 30. V § 40 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: "c) územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.". 31. V části druhé hlavě I díl 3 včetně nadpisu zní: "Díl 3 Placení daně § 41 Limit pro předepsání a placení daně Činí-li daň z nabytí nemovitých věcí méně než 200 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.". Čl.II Přechodné ustanovení Pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. v z. Pokorná-Jermanová v. r. Zeman v. r. Sobotka v. r.