Vydáno: 2. 2. 2017

 

Vyhláška č. 38/2017 Sb.

o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů


Schválený 2. 2. 2017 Účinný od 1. 3. 2017 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

38/2017 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. února 2017 o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 14: § 1 Způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě se vypočte podle vzorců uvedených v příloze k této vyhlášce. § 2 Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence souvisejících s minerálními oleji (1) Evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů, obsahuje údaje o skutečně spotřebovaných minerálních olejích v zemědělské prvovýrobě. (2) Spotřeba minerálních olejů, které byly použity v zemědělské prvovýrobě, se prokazuje účetními doklady podle zákona upravujícího účetnictví. (3) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí a) místo spotřeby minerálních olejů, b) druh vykonávané práce a c) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí za každý minerální olej samostatně. (4) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí a) počet chovaných hospodářských zvířat k poslednímu dni kalendářního měsíce a b) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí za každý minerální olej samostatně. (5) Doklady o prodeji a interní doklady, kterými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů, se vedou v časové souslednosti a jejich kopie se připojí k daňovému přiznání. § 3 Zrušovací ustanovení Zrušují se: 1. Vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími. 2. Vyhláška č. 361/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017. Ministr: Ing. Jurečka v. r. Příl Vzorce k výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě A. Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných při činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních se vypočte podle vzorce: A = B x 4,38. B. Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných při činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních se vypočte podle vzorce: A = B x 9,50. C. Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních spotřebovaných při činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních se vypočte podle vzorce: A = B x 7,00.Vysvětlivky:A = nárok na vrácení daně.B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro činnosti zemědělské prvovýroby uvedené v § 57 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona o spotřebních daních.4,38 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně 1. ve výši 10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, 2. ve výši 9,265 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 1,6 Kč/l vynásobená koeficientem 0,5714 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních, 3. ve výši 10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních. 9,50 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně 1. ve výši 10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,8676 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, 2. ve výši 10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vynásobená koeficientem 0,9329 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních. 7,00 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně ve výši 9,265 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 1,6 Kč/l vynásobená koeficientem 0,9132 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních.