Vydáno: 31. 5. 2017

 

Zákon č. 195/2017 Sb.

změna zákona o občanských průkazech a dalších souvisejících zákonů


Schválený 31. 5. 2017 Účinný od 1. 7. 2018 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

195/2017 Sb. ZÁKON ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech Čl.I Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo" a písmeno b) se zrušuje. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 2. V § 2 odst. 5 se slova "podle § 2 odst. 2 písm. c)" nahrazují slovy "uvedený v odstavci 2 písm. b)". 3. V § 2 odst. 6 se slova "Občanské průkazy uvedené v odst. 2 písm. a) a b)" nahrazují slovy "Občanský průkaz uvedený v odstavci 2 písm. a)" a za slova "držitele občanského průkazu" se vkládají slova "(dále jen "držitel")". 4. V § 3 odst. 1, § 4 odst. 2 a 5, § 4a odst. 2 a 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 1, § 10 odst. 2 písm. a), § 17a odst. 2 a v § 17b odst. 5 se slova "a b)" zrušují. 5. V § 3 odst. 1, § 4 odst. 3, § 4a odst. 4 a v § 10 odst. 2 se text "písm. c)" nahrazuje textem "písm. b)". 6. V § 3 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který zní: "3. do kontaktního elektronického čipu: identifikační certifikát občanského průkazu (dále jen "identifikační certifikát"), který obsahuje číslo občanského průkazu a identifikační údaje držitele uvedené v písmenech a) až c) a v odstavci 5; přístup k těmto údajům v kontaktním elektronickém čipu je chráněn identifikačním osobním kódem držitele.". 7. V § 3 odstavec 6 zní: "(6) Kontaktní elektronický čip obsahuje dále jen údaje, jejichž rozsah stanoví zvláštní právní předpis.". 8. V § 3 odst. 7 a 8 se slova "občanského průkazu" zrušují. 9. V § 3a odst. 1 se slova "Občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) umožňují" nahrazují slovy "Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) umožňuje". 10. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo").". 11. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova "Obecní úřad" nahrazují slovy "Ministerstvo a obecní úřad", ve větě čtvrté se slova "Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstvu", ve větě desáté se slova "místně příslušnému" zrušují a na konci odstavce 2 se doplňuje věta "Pro vydání občanského průkazu podle § 4 odst. 5 se postup podle věty čtvrté až věty desáté nepoužije.". 12. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.". Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 13. V § 4 odst. 5 větě třetí se slova "obecním úřadem" nahrazují slovy "zaměstnancem ministerstva nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu". 14. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní: "(6) V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.". 15. V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Zjistí-li ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého se podává žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, žádost dále nezpracovává a vyrozumí občana, že žádost lze podat až po odstranění těchto rozporů.". Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 16. V § 4a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: "(6) Ministerstvo informuje občana, který uvedl v žádosti údaje podle § 4 odst. 7, o možnosti převzetí občanského průkazu textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty. (7) Občan může požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) ve zkrácené lhůtě, a to a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo b) do 5 pracovních dnů.". 17. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní: "§ 7a Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky pro používání prostředků pro elektronickou identifikaci uložených v kontaktním elektronickém čipu občanského průkazu a doporučená bezpečnostní opatření spojená s používáním těchto prostředků26). 26) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.". 18. V § 8 odst. 1 větě druhé se slova " , pokud jej občanský průkaz obsahuje" a slova "na žádosti" zrušují a na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu.". 19. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód ani deblokační osobní kód při převzetí občanského průkazu nezadává a) občan mladší 15 let, b) občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, c) občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná.". Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 20. V § 8 odst. 4 větě poslední se číslo "4" nahrazuje číslem "5". 21. V § 8 odst. 5 větě první se číslo "2" nahrazuje číslem "3". 22. V § 8 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí: "(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní držiteli provést aktivaci identifikačního certifikátu. (7) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 3 u ministerstva. (8) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. b) převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 3 u ministerstva nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost o vydání občanského průkazu podána.". 23. § 8a včetně nadpisu zní: "§ 8a Bezpečnostní osobní kód (1) Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti. (2) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost autentizace držitele zablokuje. (3) Odblokování funkce autentizace držitele provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele.". 24. Za § 8a se vkládají nové § 8b až 8d, které včetně nadpisů znějí: "§ 8b Identifikační osobní kód (1) Identifikační osobní kód slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele uvedeným v § 3 odst. 2 písm. d) bodě 3. (2) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání identifikačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. (3) Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu držitel může provést zadáním deblokačního osobního kódu. § 8c Deblokační osobní kód (1) Deblokační osobní kód slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu. (2) Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání deblokačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. (3) Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele zadáním nového identifikačního osobního kódu a nového deblokačního osobního kódu držitelem. § 8d (1) Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel. (2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel kódy uvedené v odstavci 1 změnit. (3) Změnu bezpečnostního osobního kódu lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. (4) Změnu identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.". 25. V § 9 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: "d) odevzdání občanského průkazu z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,". Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g). 26. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Ministerstvo jej vydává v případě, že je mu nahlášena ztráta nebo odcizení občanského průkazu nebo při zadržení občanského průkazu.". 27. V § 9 odst. 3 a 5 se slova "až d)" nahrazují slovy "až e)". 28. V § 9 odst. 4 se slova "písm. e) a f)" nahrazují slovy "písm. f) a g)". 29. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova " , nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu" zrušují. 30. V § 11 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: "c) ohlášením nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,". Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f). 31. V § 11 odst. 4 se slova "nebo b)" zrušují. 32. V § 13 se slova "až c)" nahrazují slovy "až d)" a slova "d) až f)" se nahrazují slovy "e) až g)". 33. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova "nebo zneužitím" nahrazují slovy " , zneužitím dat v identifikačním certifikátu nebo jiným zneužitím". 34. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může občan rovněž ministerstvu v případě, že současně podává žádost o vydání občanského průkazu". 35. V § 14 odst. 1 písm. c) se za slovo "odcizení" vkládají slova " , nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu". 36. V § 14 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova "nebo b)" nahrazují slovy " , b) nebo c)". 37. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" nahrazují slovem "orgánu". 38. V § 14 odst. 1 písm. g) se slova "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" zrušují. 39. V § 14 odst. 2 a § 15b odst. 1 se text "odst. 2" nahrazuje textem "odst. 3". 40. V § 15a odst. 4 se za slovo "stanovené" vkládají slova "tímto zákonem nebo" a na konci odstavce se doplňuje věta "Údaje v identifikačním certifikátu jsou zapisovány výrobcem.". 41. V § 15a odst. 5 se za slovo "podle" vkládají slova "tohoto zákona nebo podle". 42. V § 16 odst. 2 se za slova "Obecní úřad obce s rozšířenou působností," vkládá slovo "ministerstvo," a na konci odstavce 2 se doplňují věty "Pokud občanský průkaz vydalo ministerstvo, je zadržený občanský průkaz odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana. V případě, že občan není hlášen v České republice k trvalému pobytu, zašle se občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze zjistit, zašle se občanský průkaz Magistrátu města Brna.". 43. V § 16 odst. 4 se za slova "zničení občanského průkazu" vkládají slova "anebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu", slova "příslušnému k vydání občanského průkazu" se nahrazují slovy " , který občanský průkaz vydal" a na konci odstavce 4 se doplňuje věta "V případě, že občanský průkaz vydalo ministerstvo, ohlásí tuto skutečnost orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté.". 44. V § 16 odstavce 5 a 6 znějí: "(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle § 14 odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté. Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo o nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu. (6) Ohlásí-li držitel ministerstvu ztrátu nebo odcizení nebo policii odcizení občanského průkazu, vydá mu ministerstvo nebo policie potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. V případě, že občanský průkaz vydalo ministerstvo, ohlásí tuto skutečnost orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté.". 45. V § 16 se na konci odstavce 9 doplňuje věta "Správa základních registrů provádí na základě telefonické žádosti držitele zablokování funkce autentizace držitele.". 46. V § 16a odst. 1 písmeno n) zní: "n) prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož ohlásila ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,". 47. V § 17 odst. 2 písm. r) se slova "elektronické autentizace občanského průkazu" nahrazují slovy "autentizace držitele". 48. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena z) a za), která znějí: "z) datum a čas aktivace a datum a čas zablokování identifikačního certifikátu, za) digitální zpracování podpisu na žádosti.". 49. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Evidence občanských průkazů dále obsahuje údaj o telefonním čísle pro veřejnou mobilní síť nebo údaj o adrese elektronické pošty. Tyto údaje se vedou po dobu od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání občanského průkazu ministerstvu; po uplynutí této doby je správce evidence občanských průkazů podle odstavce 1 odstraní.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 50. V § 17a odst. 1 a v § 18a odst. 1 se text "odst. 3" nahrazuje textem "odst. 4". 51. V 17a odstavec 2 zní: "(2) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž zpracovatelem údajů o ztrátě a odcizení občanského průkazu v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, datum ohlášení ztráty nebo odcizení a údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.". 52. V § 17a odst. 6 se slovo "vede" nahrazuje slovy "a ministerstvo vedou" a slovo "vydal" se nahrazuje slovem "vydaly". 53. V § 18 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova "nebo ve sporném řízení v soukromoprávní věci před jiným státním orgánem". 54. V § 18d odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: "f) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení otce, matky, manžela, partnera držitele nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte držitele; tyto údaje Správa základních registrů využívá jen za účelem ověření totožnosti držitele žádajícího o zablokování funkce autentizace držitele,". Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h). 55. V § 24b odst. 2 a v § 24c odst. 2 větě druhé se za slova "strojově čitelnými údaji" vkládají slova "a s kontaktním elektronickým čipem". 56. V § 24c odst. 1 se slovo "žádá" nahrazuje slovem "požádá", za slova "volebního práva" se vkládá čárka a slova "nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost občana" se zrušují. 57. V § 24c odst. 2 se věta první zrušuje. Čl.II Přechodné ustanovení Vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů podle § 24c odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze nejpozději v den předcházející dnu nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl.III V § 123e odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., písmeno b) zní: "b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení s využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnosti zajistil.". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o cestovních dokladech Čl.IV Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 355/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odstavec 3 zní: "(3) Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo b) do 5 pracovních dnů.". 2. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Cestovní pas ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) vydá ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána (§ 19 odst. 2).". 3. V § 17 se doplňuje odstavec 13, který zní: "(13) V žádosti o vydání cestovního pasu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu.". 4. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.". 5. V § 21 odst. 5 se slova "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "tohoto orgánu". 6. Na konci § 21b se doplňuje věta "Obdobným způsobem se postupuje v případě, že orgánem příslušným k vydání cestovního pasu je ministerstvo.". 7. Za § 21b se vkládá nový § 21c, který zní: "§ 21c Ministerstvo informuje občana, který uvedl v žádosti údaje podle § 17 odst. 13, o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty.". 8. V § 22 v odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova " , a potvrdit jeho převzetí svým podpisem". 9. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) převezme osoba uvedená v odstavci 1 u ministerstva. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. b) převezme osoba uvedená v odstavci 1 u ministerstva nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.". Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 10. V § 28 odst. 2 se slova "Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti" nahrazují slovy "O skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu; pokud cestovní pas vydalo ministerstvo, rozhodne o skončení platnosti kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností". 11. V § 29 a v § 29a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí: "w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty, x) digitální zpracování podpisu podle § 22 odst. 2 na žádosti.". 12. V § 29 odst. 4 a v § 29a odst. 4 se za slova "písm. r) bodě 3" vkládají slova "a písm. w)" a slova "neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat" se nahrazují slovy "tyto údaje odstranit". 13. V § 29 odst. 5 a v § 29a odst. 5 se za slova "v písm. s), t) a v)" vkládají slova "a v odstavci 3". 14. V § 30 se doplňuje odstavec 15, který zní: "(15) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních dokladů v případě cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t), pokud mu byla ohlášena ztráta nebo odcizení cestovního pasu.". 15. V § 30b odst. 1 se číslo "6" nahrazuje číslem "10". 16. V § 32 odstavce 1 a 2 znějí: "(1) Držitel je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Držitel je povinen bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, zastupitelskému úřadu nebo na vyžádání orgánům policie. Odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, je možné rovněž u ministerstva, ale pouze v případě, že občan současně požádá o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány vystaví držiteli potvrzení o odevzdání cestovního dokladu. (2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu anebo jeho nález kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Ministerstvu může občan ohlásit ztrátu nebo odcizení, pouze pokud si současně požádá o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány mu vystaví potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal. Pokud cestovní doklad vydalo ministerstvo, oznamují tyto orgány tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí.". 17. V § 32 odstavec 4 zní: "(4) Kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, zastupitelský úřad nebo policie může zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 28 odst. 2. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen vydat občanovi potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu, který cestovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení. Pokud je zadržen cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, ho bezodkladně zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním jeho zadržení.". 18. V § 32a větě první se za slova "tohoto cestovního dokladu" vkládají slova " , s výjimkou ministerstva". 19. V § 33 odst. 1 větě první se za slova "neprodleně odevzdat" vkládá slovo "kterémukoliv" a za slova "k jeho vydání" se vkládají slova "s výjimkou ministerstva,". 20. V § 33 na konci odstavce 2 a v § 34 na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Pokud je zadržen cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, jej bezodkladně zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním jeho zadržení.". ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl.V Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 2 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní: "x) přístupem se zaručenou identitou přístup do informačního systému veřejné správy nebo elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při jehož vydání nebo v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla totožnost osoby ověřena státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku nebo orgánem veřejné moci, který není státním orgánem ani orgánem územního samosprávného celku, (dále jen "veřejný orgán") nebo který je uznán podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a byl vydán v rámci systému elektronické identifikace alespoň se značnou úrovní záruky.". 2. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: "(4) V případech, kdy byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta pro zajišťování bezpečnosti České republiky, obrany České republiky, veřejné bezpečnosti, předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo ochrany subjektu údajů, a ten, komu byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o jejím poskytnutí další osobě nebo její součásti by mohlo ohrozit zajištění účelu, pro který byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o jejím poskytnutí zpřístupnit. To neplatí pro zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití služby informačního systému veřejné správy, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů v rámci jeho působnosti. (5) Ten, kdo učinil prohlášení podle odstavce 4, je povinen správci informačního systému veřejné správy bez zbytečného odkladu oznámit, že pominuly důvody pro znepřístupnění záznamu.". 3. V § 6f odst. 1 se slova "státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a orgánů veřejné moci, které nejsou státními orgány ani orgány územních samosprávných celků, (dále jen "veřejný orgán")" nahrazují slovy "veřejných orgánů". 4. V § 6f odst. 3 se za slova "datových schránek" vkládají slova " , prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou do informačních systémů veřejné správy nebo elektronických aplikací spravovaných těmito veřejnými orgány". 5. V § 9 odst. 2 se slovo "registrů" nahrazuje slovy "informačních systémů". 6. V § 9 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: "(4) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, je oprávněna obstarat si prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím tohoto prostředku výstup z informačního systému veřejné správy, který je neveřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, který se jí přímo týká. Správce portálu veřejné správy zveřejní na portálu veřejné správy informační systémy veřejné správy, z nichž lze výstup z informačního systému veřejné správy takto obstarat. (5) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, je oprávněna umožnit s využitím tohoto prostředku poskytnutí výstupu z informačního systému veřejné správy podle odstavce 4, který se jí přímo týká, nebo údajů vedených o ní v informačním systému veřejné správy jiné osobě anebo veřejnému orgánu.". Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6. 7. V § 9 odst. 6 se za slovo "podobě" vkládají slova " , výstup z informačního systému veřejné správy". ČÁST PÁTÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl.VI Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., se mění takto: 1. V položce 8 písmena a) a b) znějí:
"a) Vydání občanského průkazu se strojově
  čitelnými údaji a s kontaktním
  elektronickým čipem ve lhůtě do 24
  hodin pracovního dne
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   1 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    500
  a při převzetí u Ministerstva vnitra,
  pokud byla žádost podána u obecního
  úřadu obce s rozšířenou působností     Kč    500
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč    500
  - při podání na obecním úřadě obce
   s rozšířenou působností          Kč    250
  - při převzetí u Ministerstva vnitra,
   pokud byla žádost podána u obecního
   úřadu obce s rozšířenou působností    Kč    250
b) Vydání občanského průkazu se strojově
  čitelnými údaji a s kontaktním
  elektronickým čipem ve lhůtě do 5
  pracovních dnů
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč    500
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    250
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    250
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    500
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč    300
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    200
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    100
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    300".
2. V položce 8 písm. f), g) a h) se za slova "strojově čitelnými údaji" vkládají slova "a s kontaktním elektronickým čipem". 3. V položce 8 písm. f) se za slovo "odcizený" vkládají slova " , zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu". 4. V položce 8 v části Předmětem poplatku není se doplňuje bod 3, který zní: "3. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.". 5. V položce 8 v části Zmocnění se text "l)" nahrazuje textem "k)", text "m)" se nahrazuje textem "l)" a text "n)" se nahrazuje textem "m)". 6. V položce 8 část Poznámky zní: "Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.". 7. V části IX položce 115 písmeno b) zní:
"b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené
  lhůtě do 24 hodin pracovního dne
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   6 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   4 000
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč   2 000
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   2 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   1 500
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    500".
8. V části IX položce 115 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) Vydání cestovního pasu do 5
  pracovních dnů
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   3 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   2 000
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč   1 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   3 000
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   1 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    500
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    500
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   1 000".
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).
9. V části IX položce 115 Poznámka zní: "Poznámka Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.".
Čl.VII Přechodné ustanovení Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.
ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o nemocenském pojištění Čl.VIII V § 162 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., písmeno b) zní: "b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu nemocenského pojištění s využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán nemocenského pojištění tuto možnost zajistil.". ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST Čl.IX Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Hamáček v. r. Zeman v. r. Sobotka v. r.