Obsah dokumentu

Vydáno: 22. 12. 2017

 

Dodatek č. 130204/17/7100-20118-012287

dodatek č. 2 k pokynu GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení


Schválený 22. 12. 2017 Účinný od 22. 12. 2017 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

130204/17/7100-20118-012287 DODATEK č. 2 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Č. j.: 130204/17/7100-20118-012287

Zpracovatel

za Generální finanční ředitelství:

Ing. Anna Šťastná

Tel.: 296 852 222

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017 se v návaznosti na novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. (novela zákona o DPH k 1. 7. 2017) a přetrvávající potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH, mění takto: 1) Kapitola II. 2. Meritorní posouzení – prvotní úvaha, část II. 2. A. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů, bod č. 1 doplněn o text: „Je/byla nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH nebo nespolehlivou osobou dle § 106aa ZDPH. Vzhledem k tomu, že osoba má/měla status nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby z titulu DPH, je zřejmé, že došlo k závažnému porušení daňových předpisů.“ 2) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“: Odstavec „[testování ospravedlnitelného důvodu]“ formálně upřesněn následujícím způsobem:*Do první věty odstavce doplněno slovní spojení. „.....týkající se zdravotního stavu nebo živelních pohrom (bod č. 1, 3 až 9 tabulky „Ospravedlnitelných důvodů“)...“.*Do druhé věty přidána závorka ve znění: „(zdravotní, živelní pohromy)“.* Přidán nový odstavec ve znění: „V ostatních případech tabulky „Ospravedlnitelných důvodů“ se u testování nerozlišuje, zda příslušné pochybení zakládající vznik pokuty bylo způsobeno daňovým subjektem nebo jeho zástupcem (tj. při výkonu funkce zastoupení). Vznik příslušné pokuty se váže v zásadě k daňovému subjektu, který činí úkony (plnění povinností) vůči správci daně buďto osobně nebo prostřednictvím zástupce.“ 3) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“: Tabulka „Ospravedlnitelných důvodů“:* Bod č. 11 - upřesněno znění první věty na: „Daňový subjekt má možnost obecného prominutí dvou pochybení vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty.“* Bod č. 11 - závěr druhé věty upřesněn na: „....s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 17 tabulky.“* Bod č. 12 – rozšířen pro rok 2018 a textově upraven na: „Daňový subjekt má možnost obecného prominutí jednoho pochybení vztahujícího se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 17 tabulky. Každý z kalendářních roků 2017 a 2018 se z pohledu počtu nastalých pochybení posuzuje samostatně.“ * Bod č. 13 – odstraněn text z obou odstavců ve znění: „....nebo jeho zástupce....“.* Bod č. 15 – odstraněn text z prvního odstavce ve znění: „....nebo jeho zástupce....“.* Bod č. 15 – druhý odstavec časově rozšířen i na období roku 2018: „....a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016, 2017 a 2018 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14, 17 této tabulky.“* Bod č. 16 - odstraněn text z prvního odstavce ve znění: „....nebo jeho zástupce....“.* Bod č. 16 - druhý odstavec časově rozšířen i na období roku 2018: „.....a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016, 2017 a 2018 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14, 17 této tabulky.“ V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, nezměněn. Tento Dodatek č. 2 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění. Ing. Martin Janeček, v. r. generální ředitel