Vydáno: 22. 12. 2017

 

Změna č. MF-4272/2017/28-3

změna Českých účetních standardů pro podnikatele


Schválený 22. 12. 2017 Účinný od 1. 1. 2018 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

MF-4272/2017/28-3 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2018 Zpracovatel:

Ing. Pavla Strakošová,

tel.: 257 043 163

Ing. Jiří Koch,

tel.: 257 044 459

PID: MFCR7XTDEQ

Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českých účetních standardů č. 002, č. 008, č. 009, č. 013, č. 017 a č. 018 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005, pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. 12. 2008, pod č. 7 ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. 1. 2009, pod č. 33 ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010, pod č. 16 a 17 ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, pod č. 9-27 ve Finančním zpravodaji č. 1 ze dne 31. 12. 2013, pod č. 19 ve Finančním zpravodaji č. 6 ze dne 21. 12. 2015 a pod č. 10 ve Finančním zpravodaji č. 3 ze dne 5. 2. 2016 s účinností od 1. ledna 2018. Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. ledna 2018. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů: A. V ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih bodu 2.1.4 se slova „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ nahrazují slovy „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“. B. V ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry a podíly: 1. Bod 2.5. zní: „Při přesunech mezi jednotlivými skupinami cenných papírů se postupuje podle Českého účetního standardu pro finanční instituce č. 108 Cenné papíry, v účinném znění, není-li zákonem, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo Českými účetními standardy pro podnikatele stanoveno jinak.“. C. V ČÚS č. 009 Deriváty: 1. Bod 2 zní: „Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení derivátů uvedené ve vyhlášce č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017.“. 2. Bod 3 zní: „3. POSTUP ÚČTOVÁNÍ Pro postupy účtování se přiměřeně použijí postupy účtování podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017, a Českých účetních standardů pro finanční instituce v účinném znění.“. D. V ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek bodu 1. se slova „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje“. E. V ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy: 1. V bodu 1. se za slova „C.II.2.4.6. Jiné pohledávky“ vkládají slova „C.II.3. Časové rozlišní aktivC.II.3.1. Náklady příštích obdobíC.II.3.2. Komplexní náklady příštích obdobíC.II.3.3. Příjmy příštích období“. 2. V bodu 1. se za slova „C.II.8.7. Jiné závazky“ vkládají slova „C.III. Časové rozlišní pasivC.III.1. Výdaje příštích obdobíC.III.2. Výnosy příštích období“. 3. V bodu 3.11.1. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.II.3.1. Náklady příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují“. 4. V bodu 3.11.2. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují“. 5. V bodu 3.11.3. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.III.1. Výdaje příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují“. 6. V bodu 3.11.4. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.III.2. Výnosy příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují“. 7. V bodu 3.11.5. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.II.3.3. Příjmy příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují.“ F. V ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky: 1. Bod 1 zní: „1. CÍL Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkáchA.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál 3. Změny základního kapitáluA.II. Ážio a kapitálové fondy A.II.1. Ážio2. Kapitálové fondy 2.1. Ostatní kapitálové fondy 2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Ostatní rezervní fondy 2. Statutární a ostatní fondyA.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)C.I. Dlouhodobé závazky C.I.1. Vydané dluhopisy C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 1.2. Ostatní dluhopisy C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 4. Závazky z obchodních vztahů 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 7. Závazky - podstatný vliv 8. Odložený daňový závazek 9. Závazky - ostatní 9.1. Závazky ke společníkům 9.2. Dohadné účty pasivní 9.3. Jiné závazky

vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.“.

2. V bodu 3.1.10. věta poslední zní: „V případě příslušných účtů účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaných v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ se analytické účty vedou tak, aby bylo možno vykázat položku „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ podle § 15a vyhlášky.“. 3. V bodu 3.1.11. věta poslední zní: „Pokud k okamžiku uzavření účetních knih není rozhodnuto o použití výsledku hospodaření, převede se zůstatek tohoto účtu ve prospěch (v případě zisku) nebo na vrub (v případě ztráty) příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-).“. JUDr. David Bauer, v. r. ředitel odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví