Vydáno: 17. 12. 2018

 

Nařízení č. 332/2018 Sb.

změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě


Schválený 17. 12. 2018 Účinný od 1. 1. 2019 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

332/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.: Čl.I Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto: 1. V příloze č. 6 ve II. skupině se body 4 a 5 zrušují. Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 4 až 8. 2. V příloze č. 6 ve III. skupině se bod 1 zrušuje. Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1 až 9. 3. V příloze č. 6 ve IV. skupině se doplňují body 4 až 6, které znějí: "4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. 5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na 5.1. operačních a porodních sálech, 5.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, 5.3. jednotkách intenzivní péče, 5.4. onkologických odděleních. 6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb 6.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, 6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí, 6.3. s tělesným nebo mentálním postižením.". Čl.II Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Ministryně práce a sociálních věcí: Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.