Vydáno: 29. 1. 2019

 

Pokyn obecné povahy (POP) č. 3/2019 (ZA)

změna pokynu o trestním řízení


Schválený 29. 1. 2019 Účinný od 15. 2. 2019 Novelizovaný

 
 
 

None;

3/2019 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyššího státního zástupce ze dne 29. ledna 2019, kterým se mění pokyn obecné povahy č. 8/2009, o trestním řízení, ve znění pozdějších změn Podle § 12 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., stanovím: Čl.I Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, ve znění pokynů obecné povahy č. 2/2010, 6/2010, 3/2011, 4/2011, 5/2011, 8/2011, 14/2011, 2/2012, 7/2012, 9/2012, 2/2013, 4/2013, 11/2013, 2/2015 a 1/2017, se mění tak, že za čl. 46 se vkládají nové čl. 46a až 46c, jež včetně nadpisu znějí: "Čl.46a Informování o odposlechu (1) Státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, informuje o nařízeném odposlechu osobu uvedenou v čl. 41 odst. 2 písm. a), je-li její totožnost známa. Učiní tak zpravidla samostatným sdělením, jež se doručí takové osobě do vlastních rukou. (2) Informaci podle odstavce 1 státní zástupce podá bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a trestního řádu, jde-li o usnesení o nestíhání podezřelého (§ 159d tr. ř.), zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ř.) nebo o postoupení věci (§ 171 tr. ř.), V ostatních případech podá informaci bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla věc pravomocně skončena. (3) O nepodání informace z důvodů uvedených v § 88 odst. 9 trestního řádu pořídí státní zástupce záznam, v němž rozvede důvod nepodání informace; záznam založí do dozorového spisu. (4) Státní zástupce při výkonu dozoru dbá o to, aby policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podal informaci o odposlechu bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu. Čl.46b Informování o zjišťování údajů o telekomunikačním provozu (1) Státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu uživatele uvedeného v § 88a odst. 1 poslední větě trestního řádu, je-li jeho totožnost známa. Učiní tak zpravidla samostatným sdělením, jež se doručí takové osobě do vlastních rukou. (2) Ohledně lhůty pro podání informace, pořízení záznamu při nepodání informace a ohledně povinnosti státního zástupce při výkonu dozoru dbát o to, aby policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podal informaci o zjišťování údajů o telekomunikačním provozu, platí čl. 46a odst. 2 až 4 obdobně. Čl.46c Informování Útvaru zvláštních činností Státní zástupce k žádosti ředitele Útvaru zvláštních činností poskytne informaci, v jakém stadiu trestního řízení se věc, v níž vykonává nebo vykonával dozor v přípravném řízení a v níž byl prováděn odposlech nebo byly zjišťovány údaje z telekomunikačního provozu, nachází. V informaci uvede spisovou značku a orgán činný v trestním řízení, u kterého věc v době poskytnutí informace je." Čl.II Účinnost Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. 2. 2019. Nejvyšší státní zástupce: JUDr. Pavel Zeman v. r.