Vydáno: 27. 5. 2019

 

Vyhláška č. 131/2019 Sb.

změna vyhlášky o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení


Schválený 27. 5. 2019 Účinný od 1. 6. 2019 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

131/2019 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb.: Čl.I Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 1. V § 5 odst. 2 se slova "plněním splátkového kalendáře," zrušují. 2. V § 8 odst. 1 písm. g) se na konci bodu 2 slovo "a" zrušuje a za bod 2 se vkládá nový bod 3, který zní: "3. u pohledávek uspokojovaných pouze z majetku poskytnutého k zajištění obsahuje přihláška pohledávky údaj o osobním dlužníku odlišném od dlužníka a uvedení předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, a". Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4. 3. V § 17 odst. 1 se písmena e), f), j) a k) zrušují. Dosavadní písmena g) až i) a l) až r) se označují jako písmena e) až g) a h) až n). 4. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova "poslední 3 roky" nahrazují slovy "posledních 12 měsíců" a slova "5 letech" se nahrazují slovy "12 měsících". 5. V § 17 odst. 1 písm. f) se za slovo "určení" vkládají slova " , vysvětlení důvodů pro snížení splátek" a slovo "popis" se zrušuje. 6. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova "s uvedením celkové výše výživného stanovené soudem". 7. V § 17 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i). 8. V § 17 odst. 2 písm. c) se slova "poslední 3 roky" nahrazují slovy "posledních 12 měsíců". 9. V § 17 odst. 2 písm. e) se slova "30 % jeho pohledávky" nahrazují slovy "míra uspokojení podle § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) insolvenčního zákona". 10. V § 17 odst. 2 se na konci písmene h) slovo "a" zrušuje. 11. V § 17 odst. 2 písm. i) se slova "kopie oddacího listu manželů a" a slova "zpeněžením majetkové podstaty" zrušují. 12. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno j), které zní: "j) čestné prohlášení dlužníka, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.". 13. V § 17 se odstavec 3 zrušuje. 14. V § 18 odst. 1 písm. j) se slova "a příjmení" zrušují. 15. V § 18 odst. 1 písm. k) se slova "a příjmení" zrušují. 16. V § 18 odst. 1 písm. l) se slova "a výši zpeněžení" zrušují. 17. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova " , odůvodnění ocenění položek soupisu". 18. V § 18 odst. 1 písmeno m) zní: "m) bližší údaje o majetku dlužníka, formě bydlení, životních nákladech a očekávané výši výtěžku zpeněžení obydlí dlužníka, a údaj o tom, zda by dlužník měl být povinen vydat své obydlí ke zpeněžení z důvodu, že jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou podle jiného právního předpisu,". 19. V § 18 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní: "n) bližší údaje o potenciálně neplatných nebo neúčinných právních úkonech dlužníka ve vztahu k majetkové podstatě a o návrhu dlužníka na stanovení jiné výše měsíčních splátek,". Dosavadní písmena n) až u) se označují jako písmena o) až v). 20. V § 18 odst. 1 písm. q) se slova "splátkovým kalendářem," zrušují a slova "splátkovým kalendářem" nahrazují slovy "plněním splátkového kalendáře". 21. V § 18 odst. 1 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní: "u) doporučení insolvenčního správce, zda navrhuje uložit dlužníku povinnost využít služby odborného sociálního poradenství, z jakých důvodů a v jakém rozsahu,". Dosavadní písmena u) a v) se označují jako písmena v) a w). 22. V § 21 odst. 1 písm. h) se slova "plnění splátkového kalendáře nebo" zrušují. 23. V § 24 odstavec 1 zní: "(1) Fyzická osoba se označuje jménem, datem narození a bydlištěm. Fyzická osoba – podnikatel se označuje jménem, identifikačním číslem osoby a sídlem. Zahraniční fyzická osoba se označuje též státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se místo data narození uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo.". Čl.II Přechodné ustanovení V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 191/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Čl.III Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019. Ministryně spravedlnosti: Mgr. Benešová v. r.