Vydáno: 30. 9. 2019

 

Nařízení č. 260/2019 Sb.

všeobecný vyměřovací základ za rok 2018


Schválený 30. 9. 2019 Účinný od 1. 1. 2020 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

260/2019 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. září 2019 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.: § 1 Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu (1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 činí 32 510 Kč. (2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 činí 1,0715. § 2 Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu Pro rok 2020 výše a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 15 328 Kč, b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 139 340 Kč. § 3 Výše základní výměry důchodu Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2020 činí 3 490 Kč. § 4 Zvýšení důchodů v roce 2020 (1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2020 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2019 tak, že a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 220 Kč měsíčně, b) procentní výměra důchodu se zvyšuje 1. o 5,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a2. o 151 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši1). (2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1. § 5 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Ministryně práce a sociálních věcí: Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r. 1) § 67b odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 244/2019 Sb.