Vydáno: 24. 9. 2019

 

Zákon č. 264/2019 Sb.

změna zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí


Schválený 24. 9. 2019 Účinný od 1. 11. 2019 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

264/2019 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2019, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo "domě" vkládají slova "nebo rodinném domě". 2. V § 7 odst. 2 se za slovo "domě" vkládají slova "nebo rodinném domě". Čl.II Přechodné ustanovení Pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vondráček v. r. Zeman v. r. Babiš v. r.