Vydáno: 5. 5. 2020

 

Zákon č. 234/2020 Sb.

změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2


Schválený 5. 5. 2020 Účinný od 8. 5. 2020 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

234/2020 Sb. ZÁKON ze dne 5. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, se mění takto: 1. V § 2 odst. 1 se za slovo "zaměstnanec" doplňují slova " , přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické". 2. V § 5 se slovo "Bonusovým" nahrazuje slovy "Prvním bonusovým". 3. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí: "(2) Druhým bonusovým obdobím je období od 1. května do 8. června 2020. (3) Třetím bonusovým obdobím je období, které může stanovit vláda nařízením v rámci období od 9. června do 31. srpna 2020, a to pro dny, kdy trvají krizová opatření podle § 1 omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti.". 4. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Žádost o kompenzační bonus se podává za bonusové období.". Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 5. V § 8 se vkládá nový odstavec 1, který zní: "(1) Kompenzační bonus se stanoví za bonusové období.". Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5. 6. V § 8 odst. 4 se číslo "2" nahrazuje číslem "3". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Vondráček v. r. Zeman v. r. Babiš v. r.