Vydáno: 29. 9. 2020

 

Zákon č. 403/2020 Sb.

změna zákona o urychlení výstavby infrastruktury a dalších souvisejících zákonů


Schválený 29. 9. 2020 Účinný od 1. 1. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

403/2020 Sb. ZÁKON ze dne 29. září 2020, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna: 283/2021 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací Čl.I Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb., se mění takto: 1. Na konci názvu zákona se doplňují slova "(liniový zákon)". 2. V § 1 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova "politikou územního rozvoje" vkládají slova " , územním rozvojovým plánem" a za slova "zásadami územního rozvoje" se vkládají slova "a stavby s nimi související". 3. V § 1 odst. 4 písm. b) se za slovo "instalovaném" vkládá slovo "elektrickém". 4. V § 1 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek". 5. V § 1 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní: "(6) Přípoloží se pro účely tohoto zákona rozumí podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá a) ke stavbě pozemní komunikace17) nebo dráhy18), nebo b) k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací19). 17) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 18) § 2 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. 19) § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.". 6. V § 2 odst. 3 se za slovo "platnosti" vkládá slovo "územního" a slova "o povolení stavby" se nahrazují slovy " , stavebního povolení a společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen "společné povolení")20),". Poznámka pod čarou č. 20 zní: "20) Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 7. V § 2 odstavec 5 zní: "(5) V řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.". 8. V § 2 odst. 6 se číslo "60" nahrazuje číslem "30" a slova "podle správního řádu" se zrušují. 9. V § 2 odst. 7 větě druhé se za slovo "prostředí" vkládají slova "nebo jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny". 10. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní: "(8) Vyžaduje-li záměr stavby dopravní nebo energetické infrastruktury vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, může žadatel k žádosti o vydání rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona, kterým se má umístit či povolit taková stavba dopravní nebo energetické infrastruktury, místo smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury připojit vyjádření těchto vlastníků k vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury.". 11. V § 2b se odstavce 1 a 2 zrušují. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2. 12. V § 2c nadpis zní: "Řízení o vydání územního rozhodnutí a společného povolení u vybraných staveb energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací". 13. V § 2c odstavec 1 zní: "(1) Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o podmínkách pro vydání rozhodnutí o umístění vybrané stavby energetické infrastruktury nebo stavby infrastruktury elektronických komunikací nebo společného povolení pro takovou stavbu, včetně požadavků na údaje, podklady a obsah dokumentace, které má stavebník předložit k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění takové stavby nebo společného povolení pro takovou stavbu.". 14. V § 2c odst. 2 se slova "společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje," nahrazují slovy "vydání rozhodnutí o umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro takovou stavbu". 15. V § 2c se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Stavební úřad řízení přeruší, pokud stavebník požádal dotčený orgán o vydání závazného stanoviska a toto závazné stanovisko nebylo před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení vydáno a marně neuplynula lhůta pro jeho vydání.". 16. V § 2c odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Stavební úřad, je-li žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro takovou stavbu úplná, nařídí společné jednání s dotčenými orgány, je-li nezbytné k zajištění chybějících závazných stanovisek dotčených orgánů anebo k jejich koordinaci v případě, kdy jsou závazná stanoviska protichůdná.". 17. V § 2c odst. 3 větě druhé se za slovo "uplatní" vkládá slovo "chybějící". 18. V § 2c odstavec 4 zní: "(4) Dotčený orgán si může vyhradit vydání závazného stanoviska v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud není závazné stanovisko vydáno v této lhůtě, považuje se za souhlasné a bez podmínek. K později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení § 4 odst. 10 stavebního zákona se použije obdobně.". 19. V § 2c se doplňuje odstavec 6, který zní: "(6) Jde-li o stavbu podle odstavce 1, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, provede řízení ten z nich, u kterého jako prvního byla podána žádost, a o této skutečnosti bezodkladně informuje stavební úřad, v jehož správním obvodu se má stavba též uskutečnit.". 20. § 2d se včetně nadpisu zrušuje. 21. V § 2f větě první se za slovo "dopravní" vkládají slova " , vodní nebo energetické" a slova "oprávněným investorem" se nahrazují slovy "vlastníkem, správcem nebo provozovatelem veřejné do pravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor")". 22. V § 2g odst. 1, 4 a 5 se za slova "stavby dopravní" vkládají slova "nebo vodní". 23. V § 2h se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) K podání žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle lesního zákona pro účely stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem, se vyjádření vlastníka a nájemce nebo pachtýře dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa nevyžaduje.". 24. V § 2i se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 znějí: "(3) Stavba přípolože nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas stavebního úřadu21), ani závazné stanovisko orgánu státní památkové péče22), pokud a) ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a b) stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípoloži, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu. (4) Přípolož je samostatnou stavbou, která je technicky oddělena od stavby, ke které se přípolož přikládá. V řízeních a postupech podle stavebního zákona týkajících se stavby, ke které se přikládá přípolož, se k přípoloži nepřihlíží. 21) § 76 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 22) § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.". 25. Za § 2i se vkládá nový § 2j, který zní: "§ 2j (1) Dokumentaci pro vydání společného povolení přikládanou k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury, lze zpracovat v omezeném rozsahu. Dokumentace obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů, dokladovou část a, jde-li o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, rovněž dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení. (2) V případě postupu podle odstavce 1 je stavebník povinen zpracovat dokumentaci pro provádění stavby a předat ji nejpozději 5 dnů před zahájením stavby stavebnímu úřadu. (3) Podrobnosti obsahu dokumentace podle odstavce 1 věty druhé stanoví Ministerstvo dopravy vyhláškou.". 26. V § 3 odst. 6 se za slovo "dopravní" vkládá slovo " , vodní" a číslo "90" se nahrazuje číslem "60". 27. V § 3b odst. 1 písm. b) se číslo "1,15" nahrazuje číslem "1,5". 28. V § 3b odst. 2 větě druhé se slova "účinného ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy" zrušují a slova "k tomuto dni" se nahrazují slovy "ke dni určení ceny ve znaleckém posudku". 29. V § 3b se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Oprávněný investor je oprávněn nechat vyhotovit jediný znalecký posudek pro více pozemků či staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury, tak aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené stavbou nebo některou jeho část.". 30. V § 3b se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: "(3) Cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy nejdříve ke dni a) odeslání návrhu kupní smlouvy, nebo b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se záměr povoluje v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

podle toho, který z výše uvedených dní nastane dříve.

(4) Cena pozemku, s výjimkou stavebních pozemků, určená ve znaleckém posudku vyhotoveném podle odstavců 2 a 3 se pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku dohodou, považuje za cenu ve výši obvyklé ceny pozemku8), a to po dobu 3 let ode dne, ke kterému byla ve znaleckém posudku určena.". Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.
31. V § 3b se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Pokud právnická osoba podle věty první hospodaří s majetkem státu, je vyloučena možnost poskytnout za práva získaná podle § 3a peněžité nebo jiné plnění.". 32. V § 3b odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo "4" nahrazuje číslem "6". 33. V § 3b odst. 8 se číslo "5" nahrazuje číslem "7". 34. V § 3b odst. 9 se číslo "6" nahrazuje číslem "8". 35. V § 4 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 36. V § 4a odst. 1 se za slovo "dopravní" vkládají slova " , vodní nebo energetické" a za slovo "vymezené" se vkládají slova "v územním rozvojovém plánu nebo". 37. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní: "§ 4b Pro stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze k tomuto zákonu se použije § 4a odst. 1 a 3 až 8 obdobně.". 38. Za § 4b se vkládá nový § 4c, který zní: "§ 4c (1) Oprávněný investor může společně s žádostí o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) a b), požádat stavební úřad příslušný k vedení řízení podle stavebního zákona o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a spočívajícího v odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě nebo jejich části potřebné k uskutečnění takové stavby dopravní infrastruktury. (2) K žádosti o vydání mezitímního rozhodnutí podle odstavce 1 musí být přiložen znalecký posudek, podle kterého oprávněný investor navrhuje výši náhrady za odnětí vlastnického práva, vyhotovený obdobně podle § 3b s tím, že cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy nejdříve ke dni podání žádosti podle odstavce 1. K žádosti o vydání mezitímního rozhodnutí podle odstavce 1 se nepřikládá rozhodnutí podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona o vyvlastnění, je-li jeho vydání předmětem žádosti podle odstavce 1. (3) V případě podání žádostí podle odstavce 1 vede stavební úřad vyvlastňovací řízení společně s řízením o žádosti o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) a b). Stavební úřad rozhodne o žádosti podle stavebního zákona, a pokud žádosti podle stavebního zákona vyhoví, rozhodne zároveň ve společném rozhodnutí o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a. Splnění podmínky podle § 3 odst. 1 věty druhé a § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění se pro vydání mezitímního rozhodnutí podle věty druhé nevyžaduje. Ústní jednání se před vydáním mezitímního rozhodnutí podle věty druhé nenařizuje. Na výrok společného rozhodnutí, kterým bylo vydáno mezitímní rozhodnutí, se § 4a uplatní obdobně. Po nabytí právní moci výroku společného rozhodnutí, kterým bylo vydáno mezitímní rozhodnutí, pokračuje stavební úřad ve vyvlastňovacím řízení o zbytku věci obdobně podle zákona o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví jinak; o zbytku věci se vede s každým vyvlastňovaným samostatné řízení. (4) Zálohu na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5 uhradí oprávněný investor ve výši podle § 3b. Výši náhrady za vyvlastnění určí stavební úřad podle § 3b. Kromě náhrady uvedené v předchozí větě náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním. Náhrada za odnětí vlastnického práva se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží stavebnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla zaplacena záloha na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku podle odstavce 2, o tom musí být vyvlastňovaný ve společném rozhodnutí poučen. Náhrada za omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě se stanoví ve výši podle znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží stavebnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla zaplacena záloha na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5, v opačném případě se náhrada stanoví ve výši podle § 3b odst. 5 věty první, o tom musí být vyvlastňovaný ve společném rozhodnutí poučen.". 39. Za § 4c se vkládá nový § 4d, který zní: "§ 4d (1) Stavebník může společně s žádostí o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba energetické infrastruktury uvedená v § 1 odst. 4 písm. a) a b), požádat stavební úřad příslušný k vedení řízení podle stavebního zákona o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a spočívajícího v odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě nebo jejich části potřebné k uskutečnění takové stavby energetické infrastruktury. Ustanovení § 4c odst. 3 se použije obdobně. (2) K žádosti o vydání mezitímního rozhodnutí podle odstavce 1 musí být přiložen znalecký posudek, podle kterého vyvlastnitel navrhuje výši náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu. K žádosti o vydání mezitímního rozhodnutí podle odstavce 1 se nepřikládá rozhodnutí podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona o vyvlastnění, je-li jeho vydání předmětem žádosti podle odstavce 1. (3) Zálohu na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5 uhradí vyvlastnitel ve výši stanovené na základě znaleckého posudku podle odstavce 2. Náhrada za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží stavebnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla zaplacena záloha na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku podle odstavce 2, o tom musí být vyvlastňovaný ve společném rozhodnutí poučen.". 40. Na konci textu § 5d se doplňují slova " ; to neplatí, jestliže stavba projektu společného zájmu energetické infrastruktury nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona". 41. V příloze v bodě 1.2 se text "I/12" nahrazuje textem "I/9, I/12, I/13, I/23" a za text "I/49," se vkládá text "I/50, I/57,". 42. V příloze se doplňují body 5 až 8, které znějí: "5. Elektroenergetická vedení vedení 400 kV Vernéřov - Vítkov vedení 400 kV Vítkov - Přeštice vedení 400 kV Přeštice - Kočín vedení 400 kV Kočín - Mírovka vedení 400 kV připojující vedení 400 kV Řeporyje - Prosenice do elektrické stanice Mírovka vedení 400 kV Výškov - Čechy Střed - Praha Sever vedení 400 kV Hradec - Výškov - Babylon - Bezděčín vedení 400 kV Hradec - Chrást - Přeštice vedení 400 kV Čechy Střed - Chodov vedení 400 kV Nošovice - Prosenice - Otrokovice - Sokolnice - Slavětice - Dasný a Slavětice - Čebín vedení 400 kV Otrokovice - státní hranice se Slovenskou republikou vedení 400 kV Nošovice - Vratimov - Dětmarovice vedení 110 kV Česká Lípa - Varnsdorf 6. Plynárenská vedení VTL Plynovod DN 1000 Tvrdonice - Bezměrov 7. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany 8. Vodní infrastruktura vodní dílo Nové Heřminovy vodní dílo Skalička vodní dílo Vlachovice vodní dílo Kryry vodní dílo Senomaty vodní dílo Šanov.".
Čl.II Přechodná ustanovení 1. Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. V případě, že stavba dopravní infrastruktury byla umístěna územním rozhodnutím, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze vést společné řízení a vydat společné povolení, jímž se mění územní rozhodnutí a povoluje stavba, za předpokladu, že k žádosti o vydání společného povolení bude přiložena dokumentace podle § 2j zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 2j zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a ustanovení stavebního zákona o společném územním a stavebním řízení se použijí obdobně. Bylo-li společné povolení podle věty první zrušeno v přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu, dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu se platnost územního rozhodnutí prodlužuje tak, že uplyne za 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu.
ČÁST DRUHÁ Změna zákona o státní památkové péči Čl.III V § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., se za slova "politice územního rozvoje" vkládají slova " , územnímu rozvojovému plánu". ČÁST TŘETÍ Změna horního zákona Čl.IV V § 15 odst. 2 větě první zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 386/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se za slova "politice územního rozvoje" vkládají slova " , územnímu rozvojovému plánu". ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl.V V § 40 odst. 6 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 451/2016 Sb., se za slova "politice územního rozvoje" vkládají slova " , územnímu rozvojovému plánu". ČÁST PÁTÁ Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl.VI Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992, zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto: 1. V § 79 odst. 3 písm. s) se za slova "politice územního rozvoje" vkládají slova " , územnímu rozvojovému plánu". 2. V části sedmé se za hlavu první vkládá nová hlava druhá, která zní: "HLAVA DRUHÁ § 82a Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona (1) Je-li k umístění nebo provedení záměru stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, třeba více závazných stanovisek nebo vyjádření vydávaných podle tohoto zákona, vydá orgán ochrany přírody na základě žádosti investora namísto jednotlivých závazných stanovisek nebo vyjádření jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (dále jen "jednotné závazné stanovisko"); to neplatí v případě stanoviska podle § 45i odst. 1. (2) V případě, že umístění nebo provedení záměru podle odstavce 1, k němuž má být vydáno jednotné závazné stanovisko, vyžaduje povolení výjimky ze zákazu stanoveného tímto zákonem nebo stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, lze povolit takovou výjimku nebo stanovit takový odchylný postup jen na základě souhlasu orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody se k možnosti povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu vyjádří v jednotném závazném stanovisku a, lze-li povolit výjimku nebo stanovit odchylný postup, může současně stanovit další podmínky pro povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu; v případě, že na základě jednotného závazného stanoviska má být povolena výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebo stanoven odchylný postup, uvede v jednotném závazném stanovisku údaje podle § 5b odst. 3 písm. a) až d). Povolení výjimky ze zákazů stanovených tímto zákonem nebo stanovení odchylného postupu, včetně stanovení případných dalších podmínek, je součástí výrokové části rozhodnutí vydávaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení, ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo ve stavebním řízení vedeném podle liniového zákona. (3) V případě povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a pro stanovení odchylného postupu platí pro obsah rozhodnutí podle odstavce 2 obdobně § 5b odst. 3; povinnosti uvedené v § 5b odst. 5 platí obdobně pro orgán ochrany přírody a pro osobu, které byla tato výjimka povolena. V případě výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů povolené podle odstavce 2 informuje orgán ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí o povolení podle § 5b odst. 5 poté, co od stavebního úřadu obdrží stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, jehož je povolení výjimky součástí, s vyznačením právní moci. (4) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území národního parku nebo jeho ochranného pásma, správa národního parku. Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa národního parku Šumava a v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce, Správa národního parku České Švýcarsko. Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území chráněné krajinné oblasti, na území národní přírodní rezervace nebo jejího ochranného pásma mimo území národního parku, nebo na území národní přírodní památky nebo jejího ochranného pásma mimo území národní parku, Agentura. (5) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území vojenského újezdu, újezdní úřad. (6) V ostatních případech vydává jednotné závazné stanovisko krajský úřad. Jsou-li zamýšlenou stavbou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem na území více krajů, Ministerstvo životního prostředí určí, který krajský úřad bude příslušný k vydání jednotného závazného stanoviska.". Dosavadní hlava druhá se označuje jako hlava třetí. Čl.VII Přechodná ustanovení 1. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro které byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podána žádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nahrazuje jednotné závazné stanovisko pouze ta závazná stanoviska nebo vyjádření, která nejsou vydávána na základě žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatní se postup podle § 82a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze na ta rozhodnutí, která nejsou vydávána v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl.VIII Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 4 se za slovo "ploch" vkládají slova "a koridorů". 2. V § 7 odst. 5 písm. a) se za slovo "účel" vkládají slova "platným územním rozvojovým plánem,". 3. V § 9 odst. 5 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí: "a) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný v koridoru vymezeném v platném územním rozvojovém plánu na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany, b) umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené v platném územním rozvojovém plánu na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,". Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena c) až g). 4. V § 17 písm. a) se za slova "stanovisko k" vkládají slova "územnímu rozvojovému plánu,". ČÁST SEDMÁ Změna lesního zákona Čl.IX V § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., se za slova "politice územního rozvoje" vkládají slova " , územnímu rozvojovému plánu". ČÁST OSMÁ Změna zákona o pozemních komunikacích Čl.X Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 162/2020 Sb., se mění takto: 1. V § 37 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7. 2. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní: "§ 37a Rušení přejezdů (1) Na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace povolí příslušný silniční správní úřad zrušení přejezdu, pokud k přístupu k nemovitostem, k němuž je využívána pozemní komunikace, je možné využít jinou vhodnou trasu, která a) není delší o více než 5 km a b) nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení. (2) Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je vlastník pozemní komunikace, vlastník dráhy a obec, na jejímž území se rušený přejezd nachází. (3) Silniční správní úřad si před vydáním rozhodnutí vyžádá závazné stanovisko a) Policie České republiky k posouzení vhodnosti trasy podle odstavce 1, jde-li o zrušení přejezdu na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, a b) drážního správního úřadu k posouzení stupně zabezpečení přejezdu, má-li trasa podle odstavce 1 vést přes přejezd.". 3. V § 40 odst. 4 písm. b) se za slovo "zřízení" vkládají slova "nebo zrušení". Čl.XI Přechodné ustanovení Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o vysokých školách Čl.XII Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto: 1. V § 39 odst. 6 se na konci textu věty druhé doplňují slova " ; Akreditační úřad vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena". 2. V § 39a odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova " ; Akreditační úřad vydá stanovisko do 30 dnů ode dne, kdy mu byla výzva ministerstva doručena". 3. V § 39a odst. 2 větě třetí se za slova "stanoviska k udělení státního souhlasu" vkládají slova "a Akreditační úřad toto potvrzení nebo změnu stanoviska vydá do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena". 4. V § 78 odst. 6 větě druhé a v § 78 odst. 7 větě třetí se slovo "i" nahrazuje slovem "nebo". 5. V § 78 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Orgány uvedené ve větách první a druhé vydávají stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o stanovisko doručena.". 6. V § 78 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Orgány uvedené ve větách první a třetí vydávají povolení do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o povolení doručena.". 7. V § 83 odst. 2 písm. f) se za slova "souhlasu a" vkládají slova "k typu vysoké školy podle § 2 odst. 3 a 6,". 8. V § 83 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova "a v rámci této součinnosti vydává stanoviska podle § 83c odst. 2 písm. h)". 9. V § 83 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Stanoviska k typu vysoké školy a stanoviska vyžádaná v rámci součinnosti při posuzování splnění podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) a v § 93h odst. 5 písm. a) Akreditační úřad vydává do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o stanovisko doručena.". 10. V § 93f odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova " ; uznávací orgán vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena". 11. V § 93f odst. 4 větě druhé se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo". 12. V § 93f odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova " ; Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena". 13. V § 93h odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova " ; uznávací orgán vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena". 14. V § 93h odst. 4 větě druhé se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo". 15. V § 93h odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova " ; Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena". ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl.XIII V § 7 odst. 2 písm. h) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se za slovo "rozvoje" vkládají slova "a územnímu rozvojovému plánu". ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl.XIV Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto: 1. V § 80 odst. 1 se písmeno r) ve znění "r) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik." zrušuje. 2. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní: "za) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.". ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o hospodaření energií Čl.XV V § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se za slova "politice územního rozvoje" vkládají slova " , územnímu rozvojovému plánu". ČÁST TŘINÁCTÁ Změna energetického zákona Čl.XVI Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 1/2020 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 20 doplňují slova " ; těžební plynovod je zřizován a provozován ve veřejném zájmu". 2. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 26 doplňují slova " ; výrobna zemního plynu je zřizována a provozována ve veřejném zájmu". 3. V § 3 odstavec 2 zní: "(2) Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, výroba elektřiny ve výrobně elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba zemního plynu, provozování těžebního plynovodu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Stavby sloužící pro činnosti podle věty první a stavby s nimi související jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Pro zřízení a provozování stavby přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, zásobníku plynu, těžebního plynovodu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení anebo pro zřízení a provozování stavby související lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu4e).". 4. V § 16 písm. g) se za slova "politice územního rozvoje" vkládají slova " , územnímu rozvojovému plánu". 5. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Výrobce elektřiny je povinen si zajistit vlastnické právo nebo zřídit věcné břemeno k cizí nemovitosti nebo její části umožňující zřízení nebo provozování výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100MWa více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, a stavby související, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník nemovitosti není znám nebo určen nebo je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro odejmutí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), rozhodne příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného výrobce elektřiny o odejmutí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu4e).". Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 6. V § 24 odst. 4 větě první, § 25 odst. 4 větě první, § 57 odst. 2 větě první, § 58 odst. 2 větě první, § 59 odst. 2 větě první, § 60 odst. 2 větě první a v § 76 odst. 7 větě první se za slova "vlastníkem nemovitosti" vkládají slova "za jednorázovou náhradu". 7. V § 28 odst. 5 a v § 91 odst. 2 písm. c) se text "§ 23 odst. 2" nahrazuje textem "§ 23 odst. 3". 8. V § 30a se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Žadatel je jediným účastníkem řízení.". 9. V § 30a odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova " , je-li pro danou výrobnu elektřiny energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracováván". 10. V § 30a se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Autorizace není podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení ani jiného rozhodnutí podle stavebního zákona nebo podle jiného právního předpisu.". 11. V § 30b odst. 1 písm. g) se slova "a na naplňování cílů Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů" zrušují. 12. V § 30b se doplňuje odstavec 2, který zní: "(2) Je-li předmětem žádosti o udělení autorizace výstavba jaderné elektrárny, může být údaj o instalovaném výkonu a údaj o energetické účinnosti podle odstavce 1 písm. b) uveden mezní hodnotou. Ministerstvo může vyhláškou stanovit, že v žádosti o udělení autorizace na výstavbu jaderné elektrárny mohou být mezní hodnotou uvedeny rovněž další údaje.". 13. V § 30c odst. 2 se za slovo "údajů" vkládají slova "podle odstavce 1 písm. a) až c)", slovo "žádosti" se nahrazuje slovem "rozhodnutí" a slova "či jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci" se zrušují. 14. V § 30c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: "(4) V případech podle § 30b odst. 2 obsahuje rozhodnutí o udělení autorizace mezní hodnotu údaje takto uvedeného v žádosti o udělení autorizace. V těchto případech držitel autorizace oznámí ministerstvu konkrétní hodnoty daných údajů před zahájením výstavby předmětné výrobny elektřiny. Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení autorizace se v těchto případech nevydává, pokud upřesněná hodnota údaje nepřekračuje mezní hodnotu uvedenou v rozhodnutí o udělení autorizace.". Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 15. V § 30d se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Pro účely odstavce 1 písm. a) je v případě podle § 30c odst. 4 rozhodující údaj o maximálním instalovaném výkonu stanovený v rozhodnutí o udělení autorizace. Ustanovení odstavce 1 písm. a) se neuplatní v případě, že držitel autorizace požádal o územní rozhodnutí již před nabytím právní moci rozhodnutí o udělení autorizace.". 16. V § 96 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 47 zní: "(11) Pokud se pro stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle tohoto zákona zpracovává znalecký posudek, určí se náhrada ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu zjištěné podle oceňovacího předpisu47). 47) § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č. 303/2013 Sb.". ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl.XVII Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 326/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 10i odst. 1 větě první a v § 10i odst. 2 větě první se za slova "politiky územního rozvoje" vkládají slova " , územního rozvojového plánu". 2. V § 21 písm. k) se za slova "politiky územního rozvoje" vkládají slova "a územního rozvojového plánu". ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona o odpadech Čl.XVIII V § 72 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 184/2014 Sb., zákona č. 223/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se na konci textu písmene s) doplňují slova "a územnímu rozvojovému plánu". ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna vodního zákona Čl.XIX V § 108 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 181/2008 Sb., se za slova "politice územního rozvoje" vkládají slova " , územnímu rozvojovému plánu". ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl.XX Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 3 se za slova "politiky územního rozvoje" vkládají slova " , územního rozvojového plánu". 2. V § 4 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova "a územní rozvojový plán". ČÁST OSMNÁCTÁ Změna správního řádu Čl.XXI Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 176/2018 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto: 1. V § 149 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: "(4) Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. (5) Nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti. Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.". Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9. 2. V § 149 odst. 7 se za větu druhou vkládají věty "Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo změnit bezodkladně, nadřízený správní orgán potvrdí nebo změní závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.". 3. V § 149 odst. 8 se za větu první vkládá věta "Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.". ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna školského zákona Čl.XXII V § 104 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se slovo "souhlasem" nahrazuje slovy "souhlasným stanoviskem", slova "s předchozím stanoviskem" se nahrazují slovy "s předchozím souhlasným stanoviskem", slovo "zda" se nahrazuje slovem "že" a na konci odstavce se doplňuje věta "Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra nebo příslušný uznávací orgán vydávají stanoviska podle věty první do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o stanovisko doručena.". ČÁST DVACÁTÁ Změna zákona o elektronických komunikacích Čl.XXIII V § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 194/2017 Sb., se text "1,0 m" nahrazuje textem "0,5 m". ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ zrušena Čl.XXIV zrušen Čl.XXV zrušen ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o vyvlastnění Čl.XXVI Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto: 1. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pokud se doručuje do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy vyvlastnitel odeslal návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.". 2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo "a" zrušuje. 3. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno c), které zní: "c) informaci o možnosti vyvlastňovaného podle § 20 odst. 1 předložit vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek.". 4. V § 6 se za slova "k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě," vkládají slova "jakož i účinky nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se vyvlastňovaného pozemku nebo stavby,". 5. V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo "břemenu8)" nahrazuje slovy "břemenu zjištěné podle oceňovacího předpisu8)". Poznámka pod čarou č. 8 zní: "8) § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 6. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Obdobně se postupuje pro účely stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.". 7. V § 20 odstavec 1 zní: "(1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) vyhotoveného na žádost vyvlastnitele; ustanovení § 10 odst. 4 tím není dotčeno.". 8. V § 22 odst. 1 se slova "o něm byli účastníci řízení a další osoby, jejichž přítomnosti je třeba, uvědoměni nejméně 30 dnů přede dnem, kdy se má konat." nahrazují slovy "se konalo nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od odeslání uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. O ústním jednání uvědomí účastníky řízení nejméně 15 dnů před jeho konáním.". 9. V § 24 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova "do 30 dnů ode dne konání ústního jednání". 10. V § 24 odst. 2 se za slovo "splněny," vkládají slova "do 30 dnů ode dne konání ústního jednání". Čl.XXVII Přechodné ustanovení Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti se posoudí podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o ochraně ovzduší Čl.XXVIII V § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se za slova "politice územního rozvoje" vkládají slova " , územnímu rozvojovému plánu". ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací Čl.XXIX V § 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Pokud oprávněná osoba uzavřela dohodu o přípoloži podle liniového zákona8), nahrazuje tato dohoda smlouvu o koordinaci stavebních prací.". Poznámka pod čarou č. 8 zní: "8) § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.". ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna atomového zákona Čl.XXX Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 117 odstavec 3 zní: "(3) Každá obec obdrží jednorázový příspěvek z jaderného účtu ve výši a) 1 000 000 Kč, pokud Správa podala žádost o stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v katastrálním území obce; příspěvek nelze poskytnout opakovaně, b) 60 000 000 Kč, pokud na jejím katastrálním území bylo stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech; v kalendářním roce, v němž byl obci poskytnut tento příspěvek, nelze poskytnout příspěvek podle odstavce 1 písm. b).". 2. V § 117 odst. 4 písm. c) se číslo "4" nahrazuje číslem "3". Čl.XXXI Přechodná ustanovení 1. Příspěvek podle § 117 odst. 3 písm. a) náleží obci, pokud Správa podala žádost o stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v katastrálním území obce ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2018. 2. Tento příspěvek převede Správa obci do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ ÚČINNOST Čl.XXXII Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vondráček v. r. Zeman v. r. Babiš v. r.