Vydáno: 5. 11. 2020

 

Vyhláška č. 457/2020 Sb.

o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty


Schválený 5. 11. 2020 Účinný od 1. 1. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

457/2020 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z přidané hodnoty a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, b) formát elektronického formulářového podání a c) vzor formulářového podání. § 2 Vzory formulářových podání (1) Vzor a) přiznání k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, b) přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, c) hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, d) hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, e) souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, f) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, g) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny, žádosti o přistoupení do skupiny a oznámení o přistoupení do skupiny je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, h) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim Evropské unie) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce, i) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim mimo Evropskou unii) je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, j) žádosti o zrušení registrace skupiny a žádosti o vystoupení člena ze skupiny a oznámení nesplnění podmínek skupiny je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce. (2) Vzor oznámení o změně registračních údajů k dani z přidané hodnoty a vzor žádosti o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty jsou uvedeny ve vyhlášce o formulářových podáních pro daně z příjmů. (3) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění. § 3 Formulářové podání podané elektronicky Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky. § 4 Formát formulářového podání Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML. § 5 Společná ustanovení Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že a) textová část je v jiném než českém jazyce, b) obsahuje odlišný údaj o časovém období, c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů, d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu. § 6 Přechodná ustanovení (1) Tiskopis formulářového podání pro daň z přidané hodnoty vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou. (2) Struktura formulářového podání pro daň z přidané hodnoty zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou. (3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci. § 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Ministryně financí: JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r. Příl 1 Přiznání k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
Příl 2 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
Příl 3 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropské unie
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
Příl 4 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
Příl 5 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
Příl 6 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
Příl 7 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny, žádost/oznámení o přistoupení do skupiny
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
Příl 8 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim Evropské unie) / žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
Příl 9 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim mimo Evropskou unii)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
Příl 10 Žádost o zrušení registrace skupiny, žádost o vystoupení člena ze skupiny, oznámení nesplnění podmínek skupiny
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186