Vydáno: 7. 12. 2020

 

Vyhláška č. 525/2020 Sb.

o formulářových podáních pro daně z příjmů


Schválený 7. 12. 2020 Účinný od 1. 1. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

525/2020 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2020 o formulářových podáních pro daně z příjmů Změna: 335/2021 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daně z příjmů a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, b) formát elektronického formulářového podání a c) vzor formulářového podání. § 2 Vzory formulářových podání (1) Vzor a) přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, b) přiznání k dani z příjmů fyzických osob je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, c) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, d) vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, e) přiznání k dani z příjmů právnických osob je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, f) hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, g) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, h) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce, i) přihlášky k registraci pro plátcovy pokladny je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, j) oznámení o změně registračních údajů je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, k) žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce. (2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění. § 3 Formulářové podání podané elektronicky Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky. § 4 Formát formulářového podání Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML, s výjimkou formulářového podání podle § 2 písm. f), které lze elektronicky podat pouze ve formátu PDF. § 5 Společná ustanovení Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že a) textová část je v jiném než českém jazyce, b) obsahuje odlišný údaj o časovém období, c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů, d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu. § 6 Přechodná ustanovení (1) Tiskopis formulářového podání pro daně z příjmů vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou. (2) Struktura formulářového podání pro daně z příjmů zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou. (3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci. § 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Ministryně financí: JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r. Příl 1 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_146
Příl 2 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_146
Příl 3 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl 4 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl 5 Přiznání k dani z příjmů právnických osob
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl 6 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl 7 Přihláška k registraci pro fyzické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl 8 Přihláška k registraci pro právnické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl 9 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl 10 Oznámení o změně registračních údajů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl 11 Žádost o zrušení registrace
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Vybraná ustanovení novel Čl.II vyhlášky č. 335/2021 Sb. Přechodná ustanovení 1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít také vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.