Obsah dokumentu

Vydáno: 8. 2. 2021

 

Rozhodnutí č. 2709/2021/3901-2

o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události


Schválený 8. 2. 2021 Účinný od 8. 2. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

2709/2021/3901-2 ROZHODNUTÍ o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

PID: MFCRBXAFVS

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), takto: Daňovým subjektům promíjím správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. b) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování, za podmínky, že žádost bude podána od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení. Odůvodnění: V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně (správního poplatku). Předmětným rozhodnutím dojde k prominutí správního poplatku podle Položky 1 odst. 1 písm. b) Sazebníku, za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Rozhodnutí v souladu s § 260 odst. 1 daňového řádu dopadá pouze na správní poplatek, který spravují ministryní financí řízené správní orgány. Prominutí správního poplatku se bude vztahovat na žádosti podané v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. Důvodem prominutí je snížení administrativní zátěže na straně daňových subjektů i správců daně v době, kdy jsou tito dotčeni na své činnosti zvýšenou nemocností v důsledku šíření viru SARS-CoV-2, a zpřístupnění příslušného institutu pro postižené daňové subjekty. Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována. Prominutí správního poplatku dle tohoto rozhodnutí nemá vliv na podmínky stanovené právním předpisem, za kterých lze lhůtu pro podání daňového tvrzení prodloužit. Např. dle § 137 odst. 3 daňového řádu nelze prodloužit lhůtu pro podání hlášení nebo vyúčtování. Rovněž dle § 136 odst. 4 daňového řádu nelze prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání v případech, kdy je zdaňovací období kratší než jeden rok (např. u daně z přidané hodnoty). S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu). JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. místopředsedkyně vlády a ministryně financí