Vydáno: 11. 2. 2021

 

Vyhláška č. 57/2021 Sb.

změna vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů


Schválený 11. 2. 2021 Účinný od 17. 2. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

57/2021 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. února 2021, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.: Čl.I Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, se mění takto: 1. § 1 včetně nadpisu zní: "§ 1 Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů Výše celkového nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte jako součet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.". 2. § 1 včetně nadpisu zní: "§ 1 Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.". 3. Příloha č. 1 zní: "Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2019 Sb. Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů se vypočte pomocí tohoto vzorce:
N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2 ,
 
kde
 
N ........... výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,
 
SS1 ......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při
       činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření
       v lese se sazbou daně 3 380 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba
       minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a
       je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,
VS1 ......... sazba daně ve výši 3 380 Kč/1000 l, která odpovídá
       a) hodnotě 9 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,3397
         u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona
         o spotřebních daních,
       b) hodnotě 9 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně
         připadající na přimíchané biopalivo ve výši 697 Kč/1 000 l
         vynásobené koeficientem 0,3652 u minerálních olejů uvedených
         v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,
SS2 ......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při
       činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 8 500 Kč/1000 l,
       prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je
       vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa
       dolů,
VS2 ......... sazba daně ve výši 8 500 Kč/1000 l, která odpovídá
       a) hodnotě 9 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8543
         u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona
         o spotřebních daních,
       b) hodnotě 9 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně
         připadající na přimíchané biopalivo ve výši 697 Kč/1 000 l
         vynásobené koeficientem 0,9186 u minerálních olejů uvedených
         v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.".
4. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní: "Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2019 Sb. Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu do 31. prosince 2020 a spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021 Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu do 31. prosince 2020 a spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021 se vypočte pomocí tohoto vzorce:
N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2,
 
kde
 
N ........... výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,
SS1 ......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při
       činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření
       v lese se sazbou daně 4 380 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba
       minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a
       je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,
VS1 ......... sazba daně ve výši 4 380 Kč/1000 l, která odpovídá
       a) hodnotě 10 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4
         u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona
         o spotřebních daních,
       b) hodnotě 10 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně
         připadající na přimíchané biopalivo ve výši 767 Kč/1 000 l
         vynásobené koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených
         v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,
SS2 ......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při
       činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 9500 Kč/1000 l,
       prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je
       vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa
       dolů,
VS2 ......... sazba daně ve výši 9500 Kč/1000 l, která odpovídá
       a) hodnotě 10 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8675
         u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona
         o spotřebních daních,
       b) hodnotě 10 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně
         připadající na přimíchané biopalivo ve výši 767 Kč/1 000 l
         vynásobené koeficientem 0,9329 u minerálních olejů uvedených
         v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.".
5. Příloha č. 4 se zrušuje.
Čl.II Přechodná ustanovení 1. Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 2. Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl ode dne 1. ledna 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 3. Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2022. Čl.III Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 5 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022. Ministr zemědělství: Ing. Toman, CSc., v. r. Ministryně financí: JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.