Vydáno: 12. 2. 2021

 

Zákon č. 82/2021 Sb.

změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti


Schválený 12. 2. 2021 Účinný od 24. 2. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

82/2021 Sb. ZÁKON ze dne 12. února 2021, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb., se mění takto: 1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní: "(2) Za opatření podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona považuje také opatření přijaté jiným orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou osobou k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2, pokud toto opatření spočívá v zákazu nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve kterém jsou poskytovány zdravotní a sociální služby jejich poskytovatelem.". 2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "to neplatí, pokud se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění.". 3. V § 5 odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b). 4. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Podmínka pro vznik nároku na kompenzační bonus za poslední kalendářní den bonusového období, která je vázána na opatření podle § 1, se považuje za splněnou, také pokud je splněna pro předcházející kalendářní den.". Čl.II Přechodné ustanovení Vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu nárok na kompenzační bonus podle zákona č. 461/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Vondráček v. r. Zeman v. r. Babiš v. r.