Obsah dokumentu

Vydáno: 24. 2. 2021

 

Dodatek č. GF03/2021

k informaci o promíjení DPH za dodání diagnostických prostředků a očkovací látky proti COVID-19


Schválený 24. 2. 2021 Účinný od 1. 3. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

GF04/2021 DODATEK k INFORMACI GFŘ ohledně PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty za dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovací látky proti onemocnění COVID-19 (dále jen "Dodatek") V souvislosti s prominutím daně z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen "Rozhodnutí"), zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020 a v návaznosti na Informaci GFŘ k této problematice, doplňujeme a upřesňujeme následující skutečnosti: K častým dotazům uvádíme, že v Rozhodnutí není výslovně stanoveno, že se jedná o dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro použitelných pouze a jenom pro testování na onemocnění COVID-19. Podstatné je, aby předmětné diagnostické zdravotnické prostředky in vitro byly naprosto ve shodě s příslušnými výše uvedenými požadavky a byly použitelné pro testování na onemocnění COVID-19. Skutečnost, že tyto diagnostické zdravotnické prostředky in vitro lze případně použít i pro testování jiných typů onemocnění není přitom rozhodující. V daném případě tedy není nezbytné dokládat účel použití. Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k dani z přidané hodnoty - UPŘESNĚNÍ: Vystavování dokladů - V případě povinnosti přiznat daň dle § 20a odst. 1 nebo § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, je plátce povinen vystavit daňový doklad bez uvedení výše daně, na kterém doporučujeme uvést údaj "daň prominuta" - Pokud plátce na daňovém dokladu uvede daň na výstupu, jež je tímto rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž příjemce tohoto zboží si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je oprávněn přiznanou daň na výstupu opravit postupem podle § 43 zákona o dani z přidané hodnoty. Z hlediska jednotného přístupu v oblasti DPH bude postup dle Dodatku uplatňován od 1. 3. 2021.