Obsah dokumentu

Vydáno: 2. 3. 2021

 

Rozhodnutí č. 6909/2021/3901-2

o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události


Schválený 2. 3. 2021 Účinný od 2. 3. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

6909/2021/3901-2 ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

PID: MFCRBXCREA

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), takto: Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám promíjím pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 a pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je daňový subjekt podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do konce března 2021, za podmínky, že ke splnění povinnosti podat tato daňová přiznání dojde nejpozději dne 15. 4. 2021. II. Plátcům daně z přidané hodnoty promíjím pokutu za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které měl plátce povinnost podat za kalendářní měsíc únor 2021, podle § 101h odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), za podmínky, že k podání kontrolního hlášení dojde nejpozději dne 15. 4. 2021. III. Plátcům daně z přidané hodnoty promíjím pokutu za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením podle § 101h odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona o dani z přidané hodnoty a pokutu podle § 101h odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti související s kontrolním hlášením alespoň z části spadá do období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021, a za podmínky, že ke splnění povinnosti dojde nejpozději dne 15. 4. 2021; toto prominutí se nevztahuje na situace, ve kterých je pokuta prominuta podle bodu II. IV. Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám, na které nedopadá prominutí příslušenství daně podle rozhodnutí ministryně financí č. j. 34159/2020/3901-2 ze dne 21. 12. 2020, zveřejněného ve Finančním zpravodaji 38/2020, promíjím úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021, za podmínky, že k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, dojde nejpozději dne 15. 4. 2021. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení. Odůvodnění: V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 je žádoucí, aby došlo k co největšímu omezení osobních kontaktů, ke kterým dochází i v rámci předávání daňových dokladů v analogové podobě externím účetním a daňovým poradcům za účelem zpracování daňových přiznání a kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty. V návaznosti na výše uvedené se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty. Předmětným rozhodnutím bude plátcům daně z přidané hodnoty prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 a pokuta za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je plátce daně povinen podat do konce března 2021, dojde-li k podání těchto daňových přiznání nejpozději dne 15. 4. 2021. Dále bude prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení za kalendářní měsíc únor 2021 podle § 101h odst. 1 písm. a), b) a d) zákona o dani z přidané hodnoty, dojde-li k podání kontrolního hlášení nejpozději dne 15. 4. 2021. Stejně tak budou prominuty i pokuty za nepodání kontrolního hlášení za předchozí měsíce podle § 101h odst. 1 písm. a), b), c) d) zákona o dani z přidané hodnoty, a pokuty za nesplnění povinnosti změnit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje uvedené v kontrolním hlášení za předchozí měsíce podle § 101h odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti alespoň z části spadá do období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021, a dojde-li ke splnění povinnosti nejpozději dne 15. 4. 2021. Konečně bude předmětným rozhodnutím prominut úrok z prodlení na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 15. 4. 2021. Prominutí úroku z prodlení podle tohoto rozhodnutí se nedotýká daňových subjektů, kterým byl v důsledku zákazu nebo omezení jejich činnosti usneseními vlády České republiky o přijetí krizového opatření předmětný úrok rozhodnutím ministryně financí č. j. 34159/2020/3901-2 ze dne 21. 12. 2020, zveřejněným ve Finančním zpravodaji 38/2020, prominut až do dne 16. 8. 2021. Pro identifikovanou osobu platí výše uvedené obdobně. S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu). JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. místopředsedkyně vlády a ministryně financí