Obsah dokumentu

Vydáno: 13. 4. 2021

 

Rozhodnutí č. 11288/2021/3901-2

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události


Schválený 13. 4. 2021 Účinný od 13. 4. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

11288/2021/3901-2 ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

PID: MFCRBXETKD

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), takto: Plátcům daně z přidané hodnoty promíjím daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a daň z přidané hodnoty při dovozu zboží, které se týkají dále vyjmenovaného zboží, pokud vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), nebo vznikla při jeho dovozu povinnost přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty podle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí do 3. 6. 2021, a to u následujícího zboží:1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745; 3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2; Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 12. 2022, a to u následujícího zboží:1. diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID19, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a v dalších použitelných právních předpisech Evropské unie;2. očkovací látky proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nebo registrované podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení. Odůvodnění: V souvislosti s ochranou obyvatel před šířením viru SARS-CoV-2 vydala ministryně financí rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události č. j. 33629/2020/3901-2 ze dne 16. 12. 2020, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 35/2020, kterým ve stanoveném rozsahu došlo k prominutí daně z přidané hodnoty za dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, a rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události č. j. 7413/2021/3901-2 ze dne 9. 3. 2021, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 16/2021, kterým ve stanoveném rozsahu došlo k prominutí daně z přidané hodnoty za dodání filtračních polomasek a respirátorů. Tato prominutí se vztahují pouze na tuzemská dodání vybraného zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, a nevztahovala se tedy na situace, kdy je totožné zboží dovezeno ze třetí země ve smyslu § 20 zákona o dani z přidané hodnoty či je pořízeno z jiného členského státu Evropské unie dle § 16 zákona o dani z přidané hodnoty. Vzhledem ke skutečnosti, že dle pravidel platných v zákoně o dani z přidané hodnoty si plátci a další osoby nemohou v řadě případů uplatnit nárok na odpočet z daně vzniklé z titulu pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dovozu zboží, tj. v těchto případech musí pro splnění podmínek prominutí od daně dodavatelé využít zprostředkovatele či jiným způsobem nastavit obchodní transakci tak, aby nastalo dodání zboží s místem plnění v České republice, jinak by vyjmenované zboží bylo fakticky nadále zatíženo daní z přidané hodnoty, rozhodla se ministryně financí využít pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění dopadů šíření nemoci COVID19 v podobě zajištění cenově dostupnějšího přístupu k očkovacím látkám proti tomuto onemocnění, diagnostickým zdravotnickým prostředkům in vitro pro testování tohoto onemocnění, filtračním polomaskám a respirátorům přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty na výstupu při pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie a při dovozu zboží. Prominutí daně se vztahuje na totožné zboží, které je uvedeno v rozhodnutích č. j. 33629/2020/3901-2 a č. j. 7413/2021/3901-2, a u něhož vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží dle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty či povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu dle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty ode dne následujícího po datu účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 3. 6. 2021 (v případě filtračních polomasek a respirátorů), resp. do dne 31. 12. 2022 (v případě očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování tohoto onemocnění). Konec rozhodného období je tedy nastaven shodně jako u prominutí daně z přidané hodnoty za tuzemské dodání vybraného zboží v rozhodnutích č. j. 33629/2020/3901-2 a č. j. 7413/2021/3901-2. S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu). JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. místopředsedkyně vlády a ministryně financí