Obsah dokumentu

Vydáno: 4. 5. 2021

 

Dodatek č. 27813/21/7100-20118-012287

dodatek č. 7 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení


Schválený 4. 5. 2021 Účinný od 10. 5. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

27813/21/7100-20118-012287 DODATEK č. 7 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22

V Praze dne 4. 5. 2021 Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/710020116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/710020118-012287) ze dne 28. 11. 2019,Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020 a Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/7100-20118-012287) ze dne 7. 12. 2020, se v návaznosti na nový Pokyn GFŘ-D-47 k promíjení příslušenství daně (č.j.: 15921/21/770010123-050167) ze dne 8. 3. 2021, mění takto: 1) Čl. I. - Obecná ustanovení: Poslední odstavec tohoto článku [vztah k pokynu GFŘ-D-45] je aktualizován odkazem na nový pokyn GFŘ-D-47 a zní: "[vztah k pokynu GFŘ-D-47] Pokyn GFŘ D-47 k promíjení příslušenství daně č. j. 15921/21/7700-10123-050167 ze dne 8. 3. 2021 (dále jen "Pokyn GFŘ D-47 k promíjení příslušenství daně") se při prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení použije jen v případech výslovně uvedených níže v textu tohoto pokynu." 2) Čl. II. - Promíjení pokuty: II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí: Za odstavec [vliv první úvahy] přidán nový odstavec ve znění: "Přičemž logickým východiskem pro posuzování by měla být existence dodatečného zhojení nepříznivého následku porušení právní povinnosti daňovým subjektem - tj. (opožděné) splnění povinnosti podat příslušné kontrolní hlášení/následné kontrolní hlášení." 3) Čl. II. - Promíjení pokuty: II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí: II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod: V tabulce "Ospravedlnitelných důvodů" je důvod č. 10 rozšířen o problematiku případné nefunkčnosti datových schránek. První dvě věty důvodu č. 10 nově zní: "V poslední den lhůty nebo náhradní lhůty pro splnění povinnosti související s kontrolním hlášením nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR (www.daneelektronicky.cz) související s podáním kontrolního hlášení, nebo systém datových schránek -přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku -a Finanční správa ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR nefunkčnost vzniklou na jejich straně oznámily na svých internetových stránkách. Předmětné podání bylo účinně podáno bezodkladně po zprovoznění daňového portálu nebo datových schránek, nejpozději však následující pracovní den." 4) Čl. II. - Promíjení pokuty: II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí: II. 3. B. Četnost porušování povinností při správě daní: Pod tabulkou "Druh porušení povinnosti daňového subjektu" přidán nový odstavec ve znění: "[posuzování bodu 5] Správce daně při posuzování splnění této podmínky nebere v úvahu pokuty prominuté generálním pardonem či individuálním rozhodnutím prominuté z objektivního důvodu nezávislého na vůli daňového subjektu." 5) Čl. III. - Procesní ustanovení: V odstavci [rozhodnutí] nahrazen odkaz na "Pokyn GFŘ D-45" odkazem na "Pokyn GFŘ D-47" a jeho čl. V. V odstavci [vztah k veřejné podpoře] nahrazen odkaz na "Pokyn GFŘ D-45" odkazem na "Pokyn GFŘ D-47" a jeho čl. VI. V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020 a Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/710020118-012287) ze dne 7. 12. 2020, nezměněn. Tento Dodatek č. 7 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění. Ing. Tatjana Richterová, v. r. generální ředitelka