Obsah dokumentu

Vydáno: 13. 5. 2021

 

Informace č. MF01/2021

podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií


Schválený 13. 5. 2021 Účinný od 13. 5. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

MF01/2021 Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 Cílem této informace je podat souhrnný přehled o možnostech osvobození od cla a daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") při dovozu zboží ze třetí země, a to v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2. Za podmínek uvedených dále může mít osvobození při dovozu zboží charakter:• Osvobození od cla a zároveň od DPH (kapitola II.)• Osvobození pouze od cla (kapitola III.) I. Právní rámec Vybrané účely pro osvobození od cla jsou vymezeny v nařízení 1186/20091) následovně:• Zboží určené státním, charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných záměrů (čl. 61-65)• Zboží určené ve prospěch obětí katastrof (čl. 74-80)• Dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů (čl. 82 písm. c))• Přístroje k léčbě, stanovení diagnóz nebo k lékařskému výzkumu (čl. 57 a 58)• Zásilky zboží mezi soukromými osobami (čl. 25-27)• Zásilky zboží nepatrné hodnoty (čl. 23 a 24). Oblast působnosti osvobození od DPH dle čl. 143 odst. 1 písm. b) a c) směrnice o DPH2) je vymezena ve směrnici 2009/1323) v následujících článcích:• Zboží určené státním, charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných záměrů (čl. 43-47)• Zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof (čl. 51 - 57)• Dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů (čl. 59-61)• Zásilky zboží nepatrné hodnoty (čl. 23 a 24). V rámci zákona o DPH4) je daná problematika dále upravena v § 71 zákona o DPH. II. Osvobození od cla a DPH Osvobodit od cla a zároveň od DPH lze pouze zboží dovážené ze třetí země: 1. státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací, přičemž platí, že a) zboží bude rozděleno nebo dáno k dispozici zdarma obětem katastrofy v podobě pandemie, resp. potřebným osobám v souvislosti s pandemií, způsobené SARS-CoV-2 (např. roušky poskytnuté zdarma občanům), nebo b) zboží je obdrženo jako dar v rámci mezinárodních vztahů; 2. záchrannými jednotkami, pokud je zboží určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací (např. lékařské zařízení); 3. soukromou osobou, pokud je zboží neobchodní povahy do hodnoty 45 EUR a odesílatel je také soukromá osoba; 4. jakoukoliv osobou (soukromá nebo podnikající), pokud se jedná o zásilky zboží nepatrné hodnoty, tj. dovoz zboží do 22 EUR. Upozorňujeme, že osvobození od DPH podle bodu 4. při dovozu zboží jakoukoliv osobou (soukromou nebo podnikající), pokud se jedná o zásilky zboží nepatrné hodnoty, tj. dovoz s hodnotou zboží nepřesahující 22 EUR, bude zrušen s nabytí účinnosti novely zákona o DPH. Předpokládaná účinnost novely zákona o DPH je od 1. 7. 2021 avšak novela zákona o DPH je stále v současné době v legislativní procesu. Její vývoj lze sledovat na pod evidenčním číslem sněmovního tisku č. 867 na https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=867. Osvobození od DPH ve výše uvedených případech je přiznáno pouze tehdy, pokud je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla podle nařízení 1186/2009. Na žádost Ministerstva financí byla i Česká republika zařazena mezi členské státy Evropské unie, které jsou pro tyto účely považovány za státy postižené katastrofou způsobenou pandemií SARS-CoV-2. Dne 3. 4. 2020 bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU příslušné Rozhodnutí Komise 2020/4915) o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží podle bodu 1. písm. a) (s výjimkou dovozu zboží určeného pro uskutečnění obecných záměrů - definice viz níže) a bodu 2. se uplatní v souladu s Rozhodnutím Komise za období od 30. ledna 2020 do 31. prosince 2021 pouze v souvislosti s pandemií způsobenou SARS-CoV-2. Osvobození od cla a DPH v těchto případech lze uznat i zpětně více viz kapitola IV. Rozhodnutí Komise bylo omezeno na dovozy uskutečněné nejprve do 31. července 2020, následně bylo prodlouženo do 31. října 2020, do 30. dubna 2021 a až do 31. prosince 2021 podle následujících rozhodnutích Komise. Evropská komise dne 23. července 2020 na základě žádosti členských států a vývoje pandemie COVID-19 prodloužila období pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží podle bodu 1. písm. a) (s výjimkou dovozu zboží určeného pro uskutečnění obecných záměrů) a bodu 2. až do 31. října 2020. Prodloužení osvobození od cla a DPH pro vybrané dovozy zboží se uplatní v souladu s Rozhodnutím Komise 2020/11016) ze dne 23. 7. 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu. Evropská komise dne 28. října 2020 na základě žádosti členských států a vývoje pandemie COVID-19 prodloužila období pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží podle bodu 1. písm. a) (s výjimkou dovozu zboží určeného pro uskutečnění obecných záměrů) a bodu 2. až do 30. dubna 2021. Prodloužení osvobození od cla a DPH pro vybrané dovozy zboží se uplatní v souladu s Rozhodnutím Komise 2020/15737) ze dne 28. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu. Evropská komise dne 19. dubna 2021 na základě žádosti členských států a vývoje pandemie COVID-19 prodloužila období pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží podle bodu 1. písm. a) (s výjimkou dovozu zboží určeného pro uskutečnění obecných záměrů) a bodu 2. až do 31. prosince 2021. Prodloužení osvobození od cla a DPH pro vybrané dovozy zboží se uplatní v souladu s Rozhodnutím Komise 2021/6608) ze dne 19. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu. Osvobození od cla a DPH u bodu 1. písm. b) a bodů 3. a 4. platí při splnění daných podmínek časově neomezeně a též bez ohledu na to, zda zboží bylo dovezené v souvislosti s pandemií způsobenou SARS-CoV-2. Ad 1. Dovoz státním nebo jiným charitativním subjektem Státních nebo jiných charitativních nebo dobročinných subjektů se týkají dva základní způsoby osvobození při dovozu zboží. Prvním a v tomto smyslu i nejvhodnějším je tzv. "dovoz zboží ve prospěch obětí katastrof", druhým pak dovoz zboží pro uskutečnění obecných záměrů tzv. "dovoz základních životních potřeb". Daná problematika je upravena v čl. 61-65 a čl. 74-80 nařízení 1186/2009 a čl. 43-47 a čl. 51-57 směrnice 2009/132. Výklad pojmů pro účely této informace• Za státní subjekty jsou, kromě ústředních orgánů státní správy a dalších organizačních složek státu (např. ministerstva, Správa státních hmotných rezerv atd.), považovány jak všechny vyšší územní samosprávné celky (tedy kraje), tak také všechny obce bez ohledu na rozsah výkonu státní správy a dále všechny příspěvkové nebo rozpočtové organizace zřízené výše uvedenými subjekty.• Za charitativní a dobročinné subjekty jsou považovány jak organizace, zpravidla neziskové, které činnost, spočívající primárně v péči o potřebné osoby, vykonávají dlouhodobě, tak takové, které by případně byly pro takovou činnost zřízeny nyní, tj. dle aktuálních potřeb.• Záchrannými jednotkami se rozumí zejména poskytovatelé zdravotnických služeb podle zákona o zdravotních službách9). A to bez ohledu na jejich právní formu nebo vlastnickou strukturu, resp. bez ohledu na osobu jejich zřizovatele či vlastníka. Za záchranné jednotky jsou také považovány základní složky integrovaného záchranného systému podle zákona o integrovaném záchranném systému10); které se aktivně podílí na boji se SARS-CoV-2.• Základními životními potřebami se rozumí zboží potřebné k uspokojení bezprostředních potřeb osob, jako jsou potraviny, léky, ošacení a přikrývky.• Zbožím ve prospěch obětí katastrofy se rozumí veškeré zboží, které slouží občanům postiženým nebo ohroženým katastrofou SARS-CoV-2 pobývajících v České republice a také osobám zapojených do boje proti katastrofě. Ad 1. písm. a) Zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných záměrů a zboží určené ve prospěch obětí katastrof Podmínky pro osvobození od cla Zboží ve prospěch obětí katastrofy a základní životní potřeby jsou osvobozeny od cla tehdy, pokud mají být rozděleny zdarma obětem katastrofy, resp. potřebným osobám (články 61 odstavec 1 písmeno a) a 74 odstavec 1 písmeno a) nařízení 1186/2009). S ohledem na aktuální situaci se např. ochranné a zdravotnické prostředky určené k bezplatnému rozdání považují právě za takové zboží. Zboží, které je dáno zdarma k dispozici obětem katastrof, je osvobozeno od cla, pokud zboží zůstává nadále ve vlastnictví dotyčných subjektů či organizací. Od cla je zboží v obou případech osvobozeno bez ohledu na to, zda bylo ve třetí zemi pořízeno za úplatu nebo bylo získáno bezúplatně, a též bez ohledu na to, jaký konkrétní status má subjekt ve třetí zemi, od něhož bylo zboží získáno (státní, neziskový, obchodní společnost, sdružení osob, fyzická osoba apod.). Podmínky pro osvobození od DPH Pokud jde o osvobození od DPH, lze jej na (totéž) dovážené zboží přiznat na základě ustanovení § 71 odst. 2 písm. f) bod 1 a bod 3 zákona o DPH. Zboží ve prospěch obětí katastrofy (bod 3 zmíněného ustanovení zákona o DPH) je osvobozeno od DPH za naprosto stejných podmínek, za jakých je osvobozeno od cla, tj. bez ohledu na to, zda bylo ve třetí zemi pořízeno za úplatu nebo bylo získáno bezúplatně. Pro osvobození základních životních potřeb (bod 1 zmíněného ustanovení zákona o DPH) od DPH je však stanovena ještě jedna další podmínka, která se osvobození od cla netýká. Zboží musí být ze třetí země nabyto resp. získáno bezúplatně. Kritéria pro osvobození od DPH jsou právě o tuto jednu podmínku přísnější (restriktivnější). Pokud bylo za zboží placeno, nelze osvobození od DPH při dovozu zboží přiznat, a to bez ohledu na status subjektu, který zboží dováží - týká se tedy např. jakéhokoli tuzemského státního orgánu. Ad 1. písm. b) Dary pro státní orgány nebo subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost Státní orgány nebo subjekty, vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jak jsou definovány výše, mohou využít ještě jeden - celkem tedy třetí - způsob osvobození od cla a od DPH. Tím jsou tzv. "dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů". Principem zde je, že orgán veřejné moci třetí země nebo subjekt, vykonávající veřejně prospěšnou činnost, který se nachází ve třetí zemi, vyjadřují tuzemskému orgánu veřejné moci nebo tuzemskému subjektu, vykonávajícímu veřejně prospěšnou činnost, prostřednictvím zaslaného daru projev přátelství nebo dobré vůle. Typickým příkladem mohou být mezinárodní partnerství, kdy region či obec ze třetí země aktuálně poskytne ochranné či zdravotnické prostředky jako dar (bezúplatně) svému partnerskému regionu či obci v České republice; tentýž princip se týká například mezinárodně působících sítí neziskových organizací. Konkrétní podmínky pro osvobození jsou stanoveny v čl. 82 - 84 nařízení 1186/2009, resp. v ustanovení § 71 odst. 2 písm. g) bod 2 zákona o DPH, přičemž zásadní je, že jde o příležitostný dar, a že nejde o obchodní záměr ani ze strany dárce, ani ze strany obdarovaného. Obě tyto podmínky musejí být splněny. Ad. 2. Dovoz záchrannými jednotkami, pokud je zboží určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací Dle čl. 1 odst. 2 rozhodnutí Komise je osvobozeno od cla a DPH zboží dovážené záchrannými jednotkami nebo jejich jménem za účelem propuštění do volného oběhu, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu, kdy poskytují pomoc osobám dotčeným nebo ohroženým rozšířením onemocnění COVID-19 nebo osobám zapojeným do boje proti rozšíření tohoto onemocnění. Záchranné jednotky mohou využít osvobození od cla a DPH na dovoz zboží, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací. Osvobození od cla a DPH je možné uplatnit bez ohledu na to, zda bylo zboží získáno bezúplatně či za úplatu. Osvobození se bude vztahovat primárně na lékařská zařízení či na lékařské vybavení pro zdravotní personál, včetně hygieniků, který se aktivně podílí na boji se SARS-CoV-2. Jedná se o např. ochranné pomůcky, přístroje či zkumavky, využívané právě tímto zdravotním personálem. Osvobození se bude rovněž vztahovat na vybavení pro personál základních složek integrovaného záchranného systému, který se aktivně podílí na boji se SARS-CoV-2. Jedná se např. o ochranné pomůcky používané hasiči, policisty a zdravotními záchranáři. Dovoz zboží záchrannými jednotkami je považován za dovoz zboží určeného ve prospěch obětí katastrof. Tento dovoz zboží je osvobozen od cla a zároveň od DPH dle čl. 74 až 80 nařízení 1186/2009 resp. čl. 51 až 57 směrnice Rady 2009/132. Ad. 3. a 4. Dovoz zásilek mezi dvěma soukromými osobami a zásilek nepatrné hodnoty Pro úplnost a závěrem zmiňujeme, že ochranné prostředky mohou být dále osvobozeny od cla a od DPH při dovozu zboží i jako tzv. "individuální dovozy", jinými slovy jako jednotlivé zásilky. Jde o následující případy:• tzv. "zásilky zboží neobchodní povahy mezi dvěma soukromými osobami" do hodnoty 45 EUR (článek 25 nařízení 1186/2009, resp. § 71 odst. 2 písm. a) zákona o DPH) a• tzv. "zásilky zboží nepatrné hodnoty" do hodnoty 22 EUR mezi jakýmikoli osobami/subjekty (dle článku 23 nařízení 1186/2009, resp. § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH). III. Osvobození od cla Dále lze uplatnit pouze osvobození od cla na zboží dovážené ze třetí země:1. zdravotnickým zařízením, oddělením nemocnic a zdravotním výzkumným ústavem, pokud jsou splněny následující podmínky: Zdravotnická zařízení, oddělení nemocnic (včetně soukromých) a zdravotní výzkumné ústavy mohou pro dovoz kvalitativně složitějších a vyspělejších nástrojů a přístrojů (např. plicních ventilátorů, monitorovacích stanic životních funkcí, tomografických skenerů atd.) využít tento další způsob osvobození od cla. Osvobození od cla mohou použít na dovoz nástrojů a přístrojů určených k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě. Konkrétní podmínky pro osvobození jsou stanoveny v čl. 57 a 58 nařízení 1186/2009, přičemž zásadní je, že nejde o obchodní záměr ze strany dárce, ani neexistuje spojení mezi dárcem nástrojů nebo přístrojů a jejich výrobcem. Principem je, že charitativní či dobročinný subjekt nebo soukromá osoba, bez ohledu na to, kde jsou usazeny (tedy včetně tuzemských charitativních subjektů a fyzických osob/občanů ČR) a též bez ohledu na to, zda byly ve třetí zemi případně pořízeny za úplatu, poskytnou takové přístroje jako dar (bezúplatně) příslušnému zařízení, nemocnici nebo ústavu. Totéž se vztahuje i na situace, kdy příslušné zařízení, nemocnice nebo ústav samy pořizují takové přístroje ve třetí zemi, a to právě a výhradně z prostředků, poskytnutých charitativním či dobročinným subjektem nebo z dobrovolných příspěvků soukromých osob. Typickým příkladem jsou celostátní sbírky, organizované za účelem vybavení dotčených zařízení, speciálně jednotek (oddělení) intenzivní péče, příslušnou technikou. Bohužel však není možné za žádných podmínek využít tento způsob také pro osvobození od DPH, resp. není možné osvobodit dovoz (týchž) přístrojů současně od DPH, neboť takový titul v rámci legislativní úpravy DPH vůbec neexistuje. Zboží však stále může být osvobozeno od cla a zároveň od DPH, pokud jsou splněny podmínky pro výše uvedené tituly osvobození zejména dle kapitoly II. bodu 1. nebo 2. IV. Vykázání osvobození od cla a DPH Požadavek na osvobození od cla a/nebo DPH za předpokladu, že jsou splněny příslušné výše uvedené podmínky, se uvádí prostřednictvím zvláštního kódu přímo do příslušné kolonky (datového prvku) celního prohlášení (kolonka 37, pravá část; datový prvek "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu"). Seznam možných kódů v případech, kdy je celní prohlášení podáno jménem a/nebo na účet plátce daně (dovozce - tj. osoba splňující, resp. odpovídající za splnění příslušných, výše uvedených podmínek; v celním řízení případně zastoupená jakoukoli jinou osobou), je následující:• C20 - zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných záměrů,• C26 - zboží určené ve prospěch obětí katastrof,• C28 - dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů,• C17 - přístroje k léčbě, stanovení diagnóz nebo k lékařskému výzkumu• C08 - zásilky zboží mezi soukromými osobami,• C07 - zásilky zboží nepatrné hodnoty. Pokud je dovozcem plátce DPH a je přiznáno osvobození od DPH v návaznosti na osvobození od cla, nemá plátce DPH povinnost přiznat daň při dovozu zboží na ř. 7 nebo 8 daňového přiznání. Zároveň také nemá nárok na odpočet DPH, protože daň nebyla přiznána. Daná transakce (dovoz zboží osvobozený od cla a DPH) nebude vůbec v DPH přiznání vykázána. Seznam možných kódů v případech, kdy je celní prohlášení podáno jménem a/nebo na účet osoby, která není plátcem daně (dovozce - tj. osoba splňující, resp. odpovídající za splnění příslušných, výše uvedených podmínek; v celním řízení případně zastoupená jakoukoli jinou osobou), je následující:• 20C - zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných záměrů• 26C - zboží určené ve prospěch obětí katastrof• 28C - dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů• 08C - zásilky zboží mezi soukromými osobami• 07C - zásilky zboží nepatrné hodnoty V těchto případech je správcem daně celní úřad dle § 4 odst. 1 písm. e) a § 93 zákona o DPH a přímo v rámci celního řízení je vydáním rozhodnutí o propuštění zboží zároveň přiznáno jak osvobození od cla, tak i od DPH. Ve všech ostatních případech, u kterých není možné přiznat osvobození od cla a DPH, podléhá dovoz předmětného (konkrétního) zboží jemu příslušné celní sazbě (konkrétně viz celní sazebník) a stejně tak příslušné sazbě DPH (konkrétně viz přílohy č. 3 a 3a zákona o DPH). V případech, kdy bylo zboží propuštěno v období od 30. ledna 2020 do 31. července 2020 rozhodnutím celního úřadu a bylo vyměřeno clo a/nebo DPH, i když zboží mělo nárok na osvobození na základě rozhodnutí Komise, pak je vhodné zažádat celní úřad o opravu rozhodnutí v celním řízení pro účely přiznání osvobození od cla a DPH. Dotčené celní úřady udělají maximum pro to, aby samy zjistily (identifikovaly) takové případy a vyměřené poplatky vrátily, případně prominuly z vlastního podnětu (tzv. z moci úřední). Plátce DPH opraví vykázaný zdanitelný dovoz zboží na ř. 7 nebo 8 v příslušném daňovém přiznání prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Opravu lze provést až na základě přiznané opravy příslušného rozhodnutí v celním řízení, ve kterém je přiznáno osvobození od cla. Shodným způsobem lze také dodatečně provést opravu vyměřeného cla a DPH při dovozu i u situací dle bodu 1. b), 3. a 4. části II, pokud byly v okamžiku dovozu splněny podmínky pro osvobození. V. Porušení podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží V této souvislosti připomínáme, že v rámci nařízení 1186/2009 a směrnice 2009/132 mohou v jednotlivých článcích pro osvobození cla být stanoveny i další podmínky, při jejichž porušení dochází k zániku nároku na osvobození od cla při dovozu zboží. V okamžiku porušení podmínek tak nelze zboží přiznat osvobození od cla a současně tak nelze zboží osvobodit od daně dle § 71 odst. 2 zákona o DPH. 1) Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (dále jen „nařízení 1186/2009“) dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&qid=1585579245623&from=CS. 2) Směrnice Rady 2006/112/ES, ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“). 3) Směrnice Rady 2009/132/ES 3 ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu, (dále jen „směrnice 2009/132“) dostupná na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0132&qid=1585579179393&from=CS. 4) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 5) Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (dále jen „rozhodnutí Komise“) dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj. 6) Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1101 ze dne 23. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu dostupné na: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1101/oj. 7) Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1573 ze dne 28. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/1573/oj. 8) Rozhodnutí Komise (EU) 2021/660 ze dne 19. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/660/oj 9) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 10) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.