Obsah dokumentu

Vydáno: 18. 5. 2021

 

Informace č. 29374/21/7100-20116-010212

k vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království po konci přechodného období


Schválený 18. 5. 2021 Účinný od 19. 5. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

29374/21/7100-20116-010212 Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Sekce metodiky a výkonu daní Dne 1. února 2020 na základě Dohody o vystoupení1) vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále také jen "Spojené království") z Evropské unie. Dohoda o vystoupení stanovila přechodné období, které skončilo dne 31. 12. 2020. Od tohoto data se na Spojené království a ve Spojeném království nepoužije Směrnice Rady 2008/9/ES 2). Při vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království je proto v případě plnění uskutečněných po 1. 1. 2021 nutno postupovat výhradně dle Třinácté směrnice Rady (86/560/EHS) ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství (dále jen "Třináctá směrnice"). Výjimkou je pouze pořízení (nákup, dovoz) zboží v České republice osobou povinnou k dani, která je usazena v Severním Irsku a má přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty s předponou XI, kdy je nadále postupováno dle Směrnice Rady 2008/9/ES. 3) Třináctá směrnice byla v České republice transponována do ustanovení § 83 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"). Daň se v České republice vrací v souladu s čl. 2 odst. 2 Třinácté směrnice na základě principu vzájemnosti (poskytnutí srovnatelných výhod). Princip vzájemnosti je mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska naplněn, a to na základě faktického vracení daně z přidané hodnoty subjektům z druhé země. Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která nemá provozovnu na území Evropské unie (dále jen "zahraniční osoba povinná k dani") tedy může od 1. 1. 2021 uplatnit nárok na vrácení daně za přijaté zdanitelné plnění s místem plnění v České republice podle ustanovení § 83 zákona o dani z přidané hodnoty. Podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně Nárok na vrácení daně může zahraniční osoba povinná k dani uplatnit, pokud v období, za které žádá o vrácení daně, v České republice neuskutečňuje jiná než tato plnění:- dovoz zboží,- plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,- plnění podle § 69 - osvobozené poskytnutí služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží,- plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, pro které je plnění poskytnuto, nebo- poskytnutí služby, na kterou se použije zvláštní režim jednoho správního místa. Nárok na vrácení daně může být zahraniční osobou povinnou k dani uplatněn u zboží a služeb za obdobných podmínek, za nichž může být plátcem uplatněn nárok na odpočet daně (tato podmínka se nevztahuje na vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby, na kterou byl použit zvláštní režim jednoho správního místa). Druhy zboží a služeb, u kterých nelze daň vrátit Daň nelze vrátit u:- zboží a služeb poskytovaných pro osobní spotřebu,- cestovních nákladů, nákladů na ubytování a stravování zahraniční osoby,- zboží a služeb spojených s reprezentací zahraniční osoby,- telefonních poplatků,- taxislužby,- pohonných hmot. Vyjmenovaná plnění nejsou vyloučena z možnosti vrácení daně, pokud jsou použita pro účely poskytnutí vybrané služby, na kterou byl použit zvláštní režim jednoho správního místa. Žádost o vrácení daně Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba povinná k dani podáním žádosti o vrácení daně Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1, na předepsaném tiskopisu. Žádost je nutné vyplnit v českém jazyce. Žádost nelze podat elektronicky. Tiskopis žádosti lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy České republiky pod odkazem: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5247_2.pdf?202103181452 Pokyny k vyplnění žádosti pod odkazem:

https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5247-a_2.pdf?202103181452

Žádost musí být doložena:- daňovými doklady, které byly vystaveny plátcem,- daňovými doklady při dovozu zboží do tuzemska a dokladem o zaplacení,- potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty ve Spojeném království, které vystaví úřad příslušný ke správě daně ve Spojeném království, toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání,- písemným prohlášením, že v období, za které zahraniční osoba žádá o vrácení daně, splnila podmínky pro vrácení daně (prohlášení je vtěleno do předepsaného tiskopisu žádosti). Období pro uplatnění nároku na vrácení daně Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden kalendářní rok. Období pro uplatnění vrácení daně může být kratší než tři měsíce pouze v případě, že se jedná o zbývající období kalendářního roku.

Žádost o vrácení daně za zbytkové období kalendářního roku může obsahovat také nákupy zboží nebo služeb, případně dovozy zboží, které nebyly zahrnuty v předcházejících žádostech, ale týkají se příslušného kalendářního roku.

Žádost nesmí obsahovat vrácení daně, které se vztahuje k předcházejícím kalendářním rokům.

Žádost o vrácení daně za kalendářní rok lze podat nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká. Limity pro vrácení daně Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce, nebo b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce, je-li to zbytek kalendářního roku. Uvedené limity se neuplatní v případě vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby, na kterou byl použit zvláštní režim jednoho správního místa. Vrácení schválené částky Správce daně vrátí schválenou částku na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Schválená částka se vrací v tuzemsku nebo v jakémkoli jiném státě. Pokud je schválená částka vrácena na účet vedený v jakémkoli jiném státě, poplatky za převod schválené částky jdou k tíži zahraniční osobě. Vrácení neoprávněně vyplacené částky V případě, že vrácení daně bylo dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným způsobem, je zahraniční osoba povinná k dani povinna vrátit neoprávněně vyplacenou částku a uhradit úrok z prodlení za každý den od vyplacení do skutečného vrácení. Ing. Bc. Lenka Opluštilová ředitelka sekce 1) Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, Úřední věstník L 29, 31. 1. 2020 2) Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanovení prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. 3) Po skončení přechodného období se v souladu s čl. 185 Dohody o vystoupení použije Protokol o Irsku/Severním Irsku, který je nedílnou součástí dohody o vystoupení.