Obsah dokumentu

Vydáno: 27. 7. 2021

 

Informace č. FZ06/2021

placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS od 1. 7. 2021


Schválený 27. 7. 2021 Účinný od 27. 7. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

FZ06/2021 Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS od 1. 7. 2021 V rámci zjednodušení plnění povinností k dani z přidané hodnoty (dále také "DPH") je pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. Mini One Stop Shop (dále jen "MOSS"), u něhož dochází od 1. 7. 2021 k rozšíření odvodu DPH o další plnění tzv. One Stop Shop (dále jen "OSS"). K rozšíření odvodu DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa -OSS dochází v souvislosti se změnami Směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Tyto změny jsou součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněních pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "novela zákona o DPH"). S ohledem na prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. 7. 2021 do dne předcházející dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatnit přímý účinek směrnice. Z výše uvedeného vyplývá, že i přes posun účinnosti právní úpravy v tuzemsku, mohou daňové subjekty plně od 1. 7. 2021 využít OSS pro odvod DPH. Současní uživatelé zvláštního režimu MOSS budou automaticky od 1. 7. 2021 převedeni do zvláštního režimu OSS a budou moci využívat i nadále příslušný režim v OSS (příslušný režim EU nebo režim mimo EU) rozšířený o dovozní režim. Do nového dovozního režimu v rámci OSS musí osoba registrovaná v MOSS podat žádost o registraci do tohoto režimu zvlášť. Od 3. čtvrtletí 2021 se převedeným uživatelům z MOSS do OSS mění bankovní účet pro úhradu DPH - viz níže uvedený bankovní účet ve tvaru IBAN. Bankovní účet pro platby za zdaňovací období předcházející 1. 7. 2021 se pro účely DPH nemění. Za 2. čtvrtletí 2021 uživatelé MOSS odvádí DPH na původní bankovní účet pro platby v rámci MOSS. Podrobnější informace k OSS jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR (https://www.financnisprava.cz) v rámci nabídky Mezinárodní spolupráce - Mezinárodní spolupráce a DPH - One Stop Shop (OSS):

https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph.

Daňový subjekt (osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel) platí DPH v eurech na příslušný bankovní účet správce daně a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání. Platba je uhrazena správci daně v den, kdy je podáno daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet správce daně. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně. Platby daně v režimu OSS je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedeného v České národní bance v eurech:

IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621

BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP

Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v platebním příkazu do položky "Zpráva pro příjemce". Struktura referenčního čísla daňového přiznání pro jednotlivé režimy s příklady a vysvětlivkami: 1/ Referenční číslo daňového přiznání pro EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, identifikační číslo pro DPH pro EU režim tzv. DIČ, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:KOD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK,Příklad pro EU režim: CZ/CZxxxxxxxxxx/Q3.2021)Vysvětlivky: x je 8 až 10-místný číselný kód 2/ Referenční číslo daňového přiznání pro Non EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ pro Non EU režim, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:KOD ZEMĚ/DEČ/ČTVRTLETÍ.ROKPříklad pro Non EU režim: CZ/EUxxxyyyyyz/Q3.2021Vysvětlivky: x je 3-místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 5-místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice. 3/ Referenční číslo daňového přiznání pro dovozní režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ dovozní režim, zdaňovací období (měsíc a rok) ve tvaru:KOD ZEMĚ/DEČ/MĚSÍC.ROKPříklad pro dovozní režim: CZ/IMxxxyyyyyyz/M07.2021.Vysvětlivky: x je 3-místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 6-místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice. Ing. Božena Vodičková, v. r. vedoucí Oddělení evidence a převodů daní Generální finanční ředitelství