Vydáno: 7. 9. 2021

 

Vyhláška č. 335/2021 Sb.

změna vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů


Schválený 7. 9. 2021 Účinný od 14. 9. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

335/2021 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. září 2021, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.: Čl.I Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, znějí: "Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_146
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_146
Čl.II Přechodná ustanovení 1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít také vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Čl.III Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Ministryně financí: JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.