Expertní odpovědi - strana 429

Právnická osoba (s. r. o.) má krom jiného jeden závazek z obchodního vztahu (nakoupená služba), který je více než 36, resp. 30, měsíců po splatnosti - závazek splňuje podmínky pro jeho zdanění v § 23 odst. 3 písm. a) bod 11 ve výši 100 000 Kč. Naproti tomu má vůči témuž obchodnímu partnerovi pohledávku po splatnosti ve výši 80 000 Kč. Jak postupovat při zdanění uvedeného závazku co do jeho výše? Je možné dodanit pouze 20 000 Kč (rozdíl mezi závazkem a pohledávkou), jako skutečný závazek odpovídající skutečné pohledávce druhé strany k rozvahovému dni, aniž by došlo formálně k zápočtu uvedeného závazku a pohledávky (tj. v účetnictví by k 31. 12. byl samostatně veden závazek 100 000 Kč a samostatně pohledávka 80 000 Kč)? Nebo je nutné nejprve udělat zápočet - ať už dvoustranný, nebo jednostranný? 
Vydáno: 08. 03. 2018
Společnost s. r. o., plátce DPH, maloobchodní prodej, účtování způsobem B. Jak zaúčtovat nedoložené manko a škodu z pohledu úpravy DPH? Zaúčtování manka MD 549/D 504 a DPH? A jak následně opravit chybně odeslané přiznání k DPH za 12/2017, kde toto manko k 31. 12. 17, dle inventury, není zahrnuto?
Vydáno: 08. 03. 2018
Společenství vlastníků jednotek získalo dvě totožné nabídky na úvěr pro SVJ, od dvou různých finančních poradců (parametry úvěrů, banka… vše je totožné). Oba v rámci „konkurenčního boje“ nabízejí „slevu ze své provize“, aby je SVJ vybralo. Jakým způsobem máme „slevu“ řešit: smluvně, účetně a daňově? Jeden poradce navrhuje uzavřít smlouvu o zprostředkování, na jejímž základě by SVJ vystavilo fakturu na adresu finančního poradce a poradce poté na účet SVJ vyplatí určitou částku. Lze to tak vůbec realizovat? Čí je to příjem – SVJ nebo členů dle jejich výše podílů? Jak je to pak s daňovým přiznáním? Druhý poradce navrhuje formou daru pro SVJ. Čí je to příjem – SVJ nebo členů dle jejich výše podílů? Jak pak s daňovým přiznáním? Třetí možnost nás napadla, zda by to nešlo pojmenovat jako dotaci od finančního poradce na poplatek za uzavření smlouvy, který bude SVJ hradit bance. Tato možnost by zřejmě byla daňově optimální. Ale lze toto považovat za dotaci?
Vydáno: 07. 03. 2018
Jsme příspěvková organizace zřízená krajem, který daňové odpisy neuplatňoval. V souladu s novelou zákona o daních z příjmů budeme již pro rok 2017 uplatňovat daňové odpisy. Jaká sazba bude použita u majetku pořízeného před 1. 1. 2017 (např. v roce 2006)? Roční odpisová sazba dle zákona o dani z příjmů platná v prvním roce odepisování nebo roční odpisová sazba platná v dalších letech odpisování? Pro majetek pořízený v roce 2017 bude uplatněna roční odpisová sazba pro první rok, popř. zvýšená o 10 % v případě osobních vozidel s označením sanitní.
Vydáno: 07. 03. 2018
Máme v neziskové organizaci - plátci DPH - přijaté plnění, které je využíváno jak pro činnost, jejímž výstupem je služba s DPH (nákup-prodej), tak pro činnost, jejímž výstupem je služba od DPH osvobozená (sociální služby). Odhadli jsme, že 10 % tohoto přijatého plnění využije nákup-prodej, 90 % sociální služby. Z hlediska nákladů tedy 10 % zaúčtujeme na zakázku nákup-prodej, 90 % na zakázku sociálních služeb. Můžu v tomto případě využít kráceného koeficientu, který je cca 80 %? To znamená, že z 80 % bude DPH uplatněno. Neměla bych postupovat tak, že si uplatním DPH jen z 10 % základu přijatého plnění, z 90 % si DPH neuplatním? 
Vydáno: 07. 03. 2018
Zřizovatel, město, nařídil příspěvkové organizaci odvod z fondu reprodukce majetku. Podle ČÚS č. 704 se do r. 2015 účtovalo MD 416/D 241, nyní zní tento předpis MD 416/D 401. Jak ale zaúčtuji úhradu z bankovního účtu? Současně mi není jasné, proč by mělo docházet ke zvýšení jmění.
Vydáno: 07. 03. 2018
Tuzemská společnost s ručením omezeným bude pořádat v ČR vzdělávací akci. Bude ji fakturovat americké společnosti, která nemá v tuzemsku provozovnu. Předmětem fakturace budou služby za zajištění akce, za pronájem prostor a techniky, za občerstvení a ubytování. Jak tomu bude s DPH?
Vydáno: 07. 03. 2018
Společnost byla založena 1. 2. 2017 a jeden ze společníků je plátce DPH. To znamená, že automaticky další společnící byli povinni se také registrovat (ve starém a nyní v přechodném režimu). Správce společnosti plní za společnost povinnost přiznání a kontrolních hlášení. Všichni další společnící mají tedy negativní/nulovou DPH (nula na vstupu i odpočtu). Jaké jim hrozí sankce, když se přihlásí až nyní, to jest o 1 rok později?
Vydáno: 07. 03. 2018
Slovenský plátce DPH fakturuje českému plátci DPH "mechanické práce na robotech" (usuzuji, že tedy fakturuje práce na věci movité). Tyto práce jsou však prováděny v továrně v Německu. Do jakých řádků přiznání k dani z přidané hodnoty se toto přijaté plnění uvede?
Vydáno: 07. 03. 2018
Podnikatel si s přítelkyní v r. 2015 zakoupili pozemek na stavbu rodinného domu. Na pořízení pozemku využili hypotéku a v r. 2015 si podnikatel ve svém daňovém přiznání uplatnil 22 900 Kč jako odpočet za zaplacené úroky. V roce 2016 si neuplatňoval nic. V r. 2017 se bohužel rozešli a pozemek i s hypotékou se převedl na již bývalou přítelkyni. Výstavba na pozemku dosud neproběhla a podnikatel nemůže ovlivnit podmínku započetí výstavby do čtyř let. Musí podnikatel vrátit již uplatněnou částku úroků a v kterém časovém období?
Vydáno: 07. 03. 2018
V říjnu 2017 jsme zaplatili firmě zálohu ve výši 30 000 Kč na dodávku a montáž průmyslových vrat do naší firmy. Plnění proběhlo v únoru 2018. Obdrželi jsme daňový doklad v režimu přenesené daňové povinnosti a zjistili jsme, že základ pro výpočet daně je snížený o zaplacenou zálohu. Při následném jednání s dodavatelem jsme byli seznámeni s tím, že v říjnu byl vystaven doklad k přijaté platbě. Dle zákona je v režimu přenesené daňové povinnosti odběratel povinen přiznat daň ke dni DUZP, nikoli z případných předcházejících zálohových plateb. Jak postupovat - přiznat plnění v celé výši v měsíci únoru 2018, čímž se budeme v kontrolním hlášení s dodavatel rozcházet v základu daně, nebo udělat opravné hlášení DPH a následné kontrolní hlášení za měsíc říjen 2017 na zaplacenou zálohu (doklad k přijaté platbě jsme nyní dodatečně obdrželi)? Dodavatel odmítá konečnou fakturu opravit s tím, že jeho postup je správný.
Vydáno: 07. 03. 2018
Prosím o vyjasnění postupu u plnění osvobozených od DPH dle § 51zákona o DPH bez nároku na odpočet. Firma, s. r. o., plátci DPH zabývající se nákupem, prodejem a zprostředkováním prodeje automobilů, vystavuje faktury na provizi/podíl na zisku z úvěrových smluv. Toto plnění je osvobozené od DPH bez nároku na odpočet. Dále má prodeje aut ve zvláštním režimu, kdy odvádí DPH z provize. Jako přijatá plnění vykazují nákupy automobilů, účetní a právní služby, telefony, energie, počítačové služby, ostatní podobná plnění. Jaká plnění patří do krátícího koeficientu a u kterých se popřípadě nemůže odpočíst DPH vůbec? Provize/podíly za úvěrové smlouvy tvoří významnou částku, zřejmě převýší 5 % z celkového obratu. Firma funguje krátce, přesná čísla zatím neznám.  
Vydáno: 07. 03. 2018
Klient (podnikatel–FO, neplátce DPH) prodal v roce 2016 byt v Praze (jako nepodnikatel, byt nebyl v obchodním majetku), v němž nebydlel ani ho nevlastnil po dobu 5 let. Za část přijatých peněz však rovnou koupil starší rodinný domek, ve kterém nyní s rodinou bydlí. Jednalo se proto o osvobozený příjem z důvodu uspokojení vlastní bytové potřeby. Na FÚ učinil na konci roku 2016 prohlášení, že částí příjmu z prodeje bytu byla uspokojena vlastní bytová potřeba a jedná se tím pádem o osvobozený příjem. Z prodeje bytu zbyla částka 1,2 mil., která byla v roce 2017 použita na rekonstrukci koupeného rodinného domu. Tím byla splněna podmínka pro osvobození i této částky, protože příjem z prodeje bytu použil na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž příjem přijal. Dokládá se FÚ nějak tato skutečnost? Vstupuje tato informace nějak do daňového přiznání za rok 2017? Nebo je to tak, že se stále jedná o osvobozený příjem, takže se do daňového přiznání neuvádí?
Vydáno: 07. 03. 2018
Zaměstnanec má dvě děti, obě jsou držitelem ZTP průkazu. Rozhodnutí od Úřadu práce ČR bylo vystaveno dne 4. 7. 2017, v tomto rozhodnutí je uvedeno, že přiznávají nárok na průkaz osoby se ZTP ode dne 1. 5. 2017 - 31. 5. 2020, průkaz ZTP byl vystaven dne 3. 8. 2017. Od kterého měsíce může zaměstnanec uplatnit daňové zvýhodnění se ZTP?
Vydáno: 07. 03. 2018
Majitel danící své příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů s trvalým bydlištěm v Praze 3 má jednu nemovitost na Praze 6 a jednu nemovitost v Brně. Místní příslušnost k dani z nemovitostí má poplatník v Brně a na Praze 6 a místní příslušnost k dani z příjmů bude na Praze 3, kde zdaní veškeré své příjmy jak za nemovitost v Praze, tak i za nemovitost v Brně? 
Vydáno: 07. 03. 2018
Poplatník vlastní 2 byty, oba pronajímá dle § 9 ZDP. V únoru 2018 jeden byt prodal, ale před prodejem do něj ještě koupil novou kuchyňskou linku. Může proti příjmu za leden a polovinu února uplatnit skutečné výdaje, tedy nákup linky? Jedná se o samostatně stojící skříňky, ale vodovodní baterie je připojena na vodovodní řád. Poplatník vede daňovou evidenci. Je možné případnou ztrátu v roce 2018 z nájmu tohoto jednoho bytu uplatnit proti zisku druhého bytu?
Vydáno: 06. 03. 2018
Fyzická osoba, plátce DPH, soukromý zemědělec: Obdržel fakturu na nákup nákladního auta kat. N1G s datem vystavení i DUZP 28. 12. 17. Auto začal ihned používat od tohoto data pro podnikatelské účely. Měl v této době jen zelenou převozní registrační značku, datum 1. registrace je v technickém průkazu uvedeno 7. 2. 2018. Chce podat přiznání k silniční dani (opožděně) - jde to i přesto, že datum 1. registrace je až 7. 2. 2018? A lze v tomto případě uplatnit odpisy za r. 2017?
Vydáno: 06. 03. 2018
Kolik může zaměstnanec odpracovat sobot, týdně odpracuje 40 hodin a za měsíc má ještě k tomu přesčasy 12,5 hodiny?Odpracoval ještě 3 soboty (3 x 6 hodin). Celkové odpracované směny činily 25 dnů, ale program vygeneroval pouze 24 stravenek s příspěvkem zaměstnavatele a 1 bez příspěvku, kdy by si ji musel hradit plně.  
Vydáno: 06. 03. 2018
Jak zaúčtovat, s přihlédnutím k daňové optimalizaci, elektronické modul (desky), které mají charakter stavebních prvků, ze kterých se ve výrobě (právnická osoba) uspořádají sestavy pro simulaci a testování řídicích systémů, které jsou součástmi výrobních zakázek? Podle takto ověřených a vyzkoušených sestav se pro výrobu následně nakoupí identické nové elektronické moduly, které se implementují přímo do zakázek. Testovací sestava z původních modulů se rozloží a takto opět vzniklé samostatné moduly se uloží zpět do regálů. Každý modul má charakter movitého dílu, ale z funkčního hlediska nemá samostatné technickoekonomické určení. Doba použitelnosti jednotlivých modulů je řádově několik let, podle potřeb se další moduly mohou dokupovat nebo stávající vyřazovat a likvidovat z důvodu nefunkčnosti nebo další nepoužitelnosti; jejich ocenění se pohybuje od několika tisíc do několika desítek tisíc Kč. V úložném prostoru se tak průběžně nachází určité množství modulů, které nejsou pro danou právě simulovanou a testovanou výrobní zakázku použitelné. Lze uvedené testovací moduly jako celek zaúčtovat na sklad nebo je nutné je zařadit jako soubor movitých věcí podle § 26 odst. 2 písm. f) ZDP do první daňové odpisové skupiny? 
Vydáno: 06. 03. 2018
S. r. o. začalo využívat služeb UBER. Z internetu si pod svým klientským číslem stáhla tzv. Výrok č. xxx, ve kterém UBER se sídlem v Amsterdamu vypisuje za určitý měsíc českému s. r. o. "cestovní poplatky 262,20 Kč a poplatek za služby a technologie 26,22 Kč". Celková vyčíslená částka je tedy 288,42 Kč. Ve výroku je pouze uveden název a sídlo UBERU, není zde uvedeno jeho DIČ. Zároveň si s. r. o. stáhlo za stejný měsíc z internetu fakturu, kterou na něj jménem českého OSVČ vystavila stejná společnost UBER se sídlem v Amsterdamu. Fakturovaná částka odpovídá pouze výše uvedeným "cestovním poplatkům". Nicméně - veškeré peníze - tedy částka "za cestovní poplatky + poplatek za služby a technologie" odešly z účtu s. r. o. na účet holandského UBERU. 1) Jak má s. r. o. zaúčtovat veškeré transakce, když faktura OSVČ není zaplacena jemu, ale současně s poplatkem, který náleží UBERU, na účet této holandské firmy? Na tento poplatek nemá s. r. o. od UBERU jiný doklad, než výše uvedený "výrok". 2) Podléhá poplatek placený holandskému UBERU DPH? Pokud by podléhal samovyměření, jak by mělo s. r. o. toto samovyměření provést, když by nebylo možné DIČ UBERU získat?
Vydáno: 06. 03. 2018