Majetek, odpisy, rezervy

V roce 2022 jsem koupil lázeňský dům, který je zároveň kulturní památkou. Do jakéodpisové skupiny ho mám zatřídit, když lázeňský dům je v 5. odpisové skupině a kulturní památka v 6. V § 30 odst. 1 se konstatuje, že stavební dílo se zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se zvláštním předpisem.
Vydáno: 31. 03. 2023
Fyzická osoba pořídila v roce 2022 budovu, která je v katastru nemovitostí vedena jako objekt občanské vybavenosti. Budovu FO dlouhodobě pronajímá ostatním subjektům dle par. 9 ZDP. V objektu v současné době provozují ekonomickou činnost 3 podnikatelské subjekty s různými předměty činnosti - restaurační zařízení, sportovní centrum (squash, stolní tenis, wellness) a společnost poskytující krátkodobé ubytovací služby prostřednictvím aplikace booking.com. Podlahová plocha je rozložena téměř rovnoměrně mezi všechny 3 subjekty. Lze tuto budovu zatřídit do 5. odpisové skupiny dle přílohy č. 1 ZDP?
Vydáno: 30. 03. 2023
Společnost s r. o. zřizuje novou pobočku v ČR. Do pronajatých prostor nakupuje nový nábytek, reklamní bannery, výzdobu dle projektu bytové návrhářky. Je možno všechny tyto náklady (nejedná se o stavební úpravy) uplatnit v roce pořízení? Jedná se o cca 200 000 Kč.
Vydáno: 29. 03. 2023
Do jaké odpisové skupiny prosím zařadit majetek s CZ CPA 26.51.62 ? Je logika v zákoně, že u 1. odpisové skupiny se myslí 26.51 a všechny následující třetí dvojčíslí? 2. A nebo pokud tam poslední dvojčíslí nejsou uvedena, tak je to 2. odpisová skupina, která je zvolena, když nenajdeme něco jiného? (1. odpisová skupina - (1-21)26.51Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy. 2. odpisová skupina - příloha: (2-23)26.51.3 Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky.)
Vydáno: 29. 03. 2023
Penzion do kuchyně pořídil nový sporák za 40 000 Kč a nerezovou podestavbu pod sporák za 9 000 Kč (podestavba byla přišroubována k zemi). Mohu obě tyto věci brát dle pokynu D-22 k § 26 jako samostatné movité věci (zařízení kuchyní pro veřejné stravování), a dát do nákladů? 
Vydáno: 29. 03. 2023
Firma pořizuje stroj od mateřské společnosti. Demontáž a montáž je zajištěna vlastními zaměstnanci. Je potřeba mít znalecký posudek na cenu stroje od spojené osoby? Budou cestovní náhrady zaměstnanců součástí pořizovací ceny stroje? Z důvodu pořízení tohoto stroje dojde k přesunu dvou stávajících strojů v hale. Jsou náklady na přesun těchto strojů náklady daného účetního období (mimo rozvody plynu, elektřiny, základy ke stroji apod.). Jde hlavně o nájem jeřábu, práce technika externí firmy pro znovu zprovoznění,elektroinstalace, stavební úpravy (betonová patka jeřábu), montáž a demontáž vlastními i externími zaměstnanci atd. Původní elektroinstalace od rozvaděče ke stroji byla součástí poř.ceny. Ta byla nyní odstraněna a je udělána nová, jak v tomto případě postupovat? Pokud vzniklo v minulosti technické zhodnocení, např. přístavek v rohu hal, který je nyní odstraněn, jaký je správný postup. Zůstává toto technické zhodnocení nadále v majetku? Shrnutí: Které náklady při přesunu již zařazeného majetku na jiné místo lze považovat za daňové náklady běžného účetního období a které by měly být popř. zohledněny jako technické zhodnocení? Jaký je postup při pořízení majetku od spojené osoby, jsou nějaká omezení? Vstupují cestovní náhrady do pořizovací ceny majetku? Jak postupovat u technického zhodnocení (najatého majetku budovy), pokud je odepisováno a dojde ke změně a toto technické zhodnocení je odstraněno?
Vydáno: 27. 03. 2023
V jaké výši uplatní OSVČ daňové odpisy z majetku, který má v podnikání, a přeruší živnost v daném zdaňovacím období na 3 měsíce (únor–duben)? Má nárok na 100 % odpisů?
Vydáno: 21. 03. 2023
Klient koupil bytovou jednotku za 1 200 000 Kč. Jeho podíl v SVJ je 7,1 %. Tento byt pronajímá - § 9. Na domě byla provedena revitalizace v hodnotě 4 000 000 Kč. Je možno zahrnout tuto částku v hodnotě 7,1 % do technického zhodnocení bytu?
Vydáno: 15. 03. 2023
Osoba 1 potřebuje vyměnit nebo prodat pole osobě 2. U osoby 1 došlo v obci k pozemkové úpravě - toto pole dostal přidělené letos v rámci pozemkové úpravy (předtím vlastnil jiná pole 40 let - ale ne toto). Osoba 2 vlastní pole 20 let. Osoba 1 a osoba 2 se domluvily na výměně těchto polí. Z hlediska daně z příjmů je výhodnější udělat směnnou smlouvu nebo dvě kupní smlouvy? Výměna polí by byla bez doplatku. Musí být odhad polí? Osoba 1 by musela nově nabytý prodej nebo směnu zdanit daní z příjmů? Může si uplatnit nějakou částku do nákladů? V případě směny - jaká částka by šla do příjmů ke zdanění a jaká do nákladů? Osoba 2 by byla od daně z příjmů osvobozená - jelikož vlastní pole 20 let?
Vydáno: 15. 03. 2023
OSVČ, plátce DPH, nakoupil v lednu osobní automobil v Německu ve zvláštním režimu, a nemá tak nárok na odpočet. Cena automobilu 300 000 Kč, faktura za přepravu automobilu 15 000 Kč. Dále v lednu před registrací a před technickou prohlídkou pořídil náhradní díly na opravu automobilu, kterou provedl svépomocí, ve výši 7 000 Kč. Za technickou prohlídku a emise zaplatil 2 100 Kč. Dne 3. 2. došlo k registraci vozidla a k zařazení do užívání. Co vše se zahrne do pořizovací ceny majetku pro účely odpisování?
Vydáno: 15. 03. 2023
Společnosti vznikla pojistná událost na rozestavěné nemovitosti, která ještě není zkolaudována a zařazena do dlouhodobého majetku. Mají se náklady na opravu v souvislosti s touto pojistnou událostí účtovat přímo do nákladů (účet 511) nebo do ceny pořízení této budovy (účet 042)? Plnění od pojišťovny v souvislosti s opravou účtovat na účet 648?
Vydáno: 15. 03. 2023
  • Článek
Komponentní odpisování majetku je v českých podmínkách upraveno § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. Ten v odst. 2 definuje komponentu jako určenou část majetku či souboru majetku nebo určenou kontrolu výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku či souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku či souboru majetku. Komponenta jako taková se odepisuje samostatně, a to po dobu její očekávané životnosti.
Vydáno: 14. 03. 2023
  • Článek
Proč koupené auto, bagr, výrobní linka, stavba… nejsou jednoduše ihned daňovým výdajem? Hlavně kvůli § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP “). Stanovuje, že daňově účinné nejsou výdaje na pořízení hmotného majetku, kterými jsou především stavby a movité věci s cenou přes 80 000 Kč. Naštěstí ale ustanovení dodává – s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 ZDP . Kde je na čestném prvním místě pod písmenem a) možnost daňového uplatnění hmotných investic – daňovým výdajem jsou odpisy hmotného majetku. Zatímco účetní odpisy by měly a priori odpovídat době použitelnosti majetku, ty daňové jsou politickým rozhodnutím. A v poslední době byly na podporu skomírající ekonomiky skrze nové investice třikrát dočasně zavedeny mimořádně zkrácené daňové odpisy – letos jsou opět naposledy…
Vydáno: 14. 03. 2023
Pokud společnost tvoří daňově uznatelnou rezervu na opravu majetku, jedna z podmínek ze zákona je vytvoření speciálního účtu, kde je rezerva deponována. Musí mít tento účet nějaké konkrétní náležitosti? Může se jednat o propojení tří účtů - běžný, spořící, termínovaný - kdy všechny tyto tři účty by sloužily pouze pro tuto konkrétní rezervu na opravu konkrétního majetku? A zároveň by se peníze nějakým způsobem zhodnocovaly i po dobu deponace? Jednatel plánuje vložit rezervu na spořící účet, z toho se peníze obratem převedou na termínovaný účet s lepším zhodnocením, úroky by však potom chodily na běžný účet. Zároveň by však celé toto klubíčko 3 účtů sloužilo pouze pro tuto rezervu.
Vydáno: 13. 03. 2023
Občan, zaměstnaný, nepodnikající koupil v únoru 2018 byt, který pronajímal, resp. nájemník prodávajícího byt, v nájmu pokračoval i s novým majitelem. Tato fyzická osoba měla povinnost podat daňové přiznání, příjmy z § 9 ZDP uplatňovala do roku 2021 paušálem ve váši 30 %. Nyní zjistila, že je pro ni výhodnější uplatňování odpisů. V roce 2022 přejde z paušálních výdajů na skutečné. Než tak učiní, má možnost podat na předcházející roky dodatečné přiznání z důvodu změny z paušálních výdajů na skutečné a pokud ano, od kterého roku (přiznání podávala v březnu)? Jaká je reprodukční cena bytu pro stanovení odpisů? Kupní cena byla 1 milion. 
Vydáno: 10. 03. 2023
Sbor dobrovolných hasičů obdržel částečnou dotaci na pořízení nové stříkačky. Má se do účetnictví dát cena pořízení - dotace = cena do daňové evidence? Výsledná cena je pak nižší než 80 000 Kč, takže jde o drobný majetek a tento výdaj je nedaňový? 
Vydáno: 09. 03. 2023
  • Článek
V následujícím textu si s využitím příkladů zodpovíme otázky související s daňovými postupy při řešení technického zhodnocení na hmotném majetku a jeho odpisování. Podstatné je uvědomit si, že v případě zařazení movité nebo nemovité věci v obchodním majetku a jejím používání k podnikatelským účelům je nutno z hlediska daňového důsledně rozlišovat mezi výdaji na opravu a údržbu majetku a mezi výdaji na provedené technické zhodnocení.
Vydáno: 08. 03. 2023
Společnost v r. 2020 vytvořila opravnou položku k pohledávce za dlužníkem v insolvenčním řízení dle § 8 zákona o rezervách ( MD 558/D 391 ve výši 5.000 Kč). Insolvenční řízení stále pokračuje. V r. 2022 došla částečná úhrada faktury ve výši 200 Kč. Je správný tento postup zaúčtování : úhrada MD 221/D 311 ve výši 200 Kč , snížení opravné položky MD 391/D 558ve výši 200 Kč., nebo se opravná položka rozpouští až po ukončení insolvenčního řízení?
Vydáno: 06. 03. 2023
Fyzická osoba, která vede dobrovolně účetnictví, přešla na paušální výdaje od r. 2021, v té době měla v majetku automobil, již odepsaný, který doposud používá výhradně pro podnikání. Je plátce DPH, u auta byl uplatněn odpočet DPH při nákupu a nyní je uplatňováno DPH z PHM a oprav. V roce 2023 plánuje auto vyřadit z obchodního majetku do soukromého užívání - první varianta a nebo automobil prodat - druhá varianta. Jak správně postupovat z hlediska DPH i z hlediska daně z příjmu v obou případech?
Vydáno: 06. 03. 2023
V roce 2021 jsme pořídli novou technologii krmení kde byla možnost zažádat na část ceny dotaci z PRV v rámci MAS. S dotací jsme nakonec nepočítali jelikož se vyskytli nějaké problémy. Majetek jsme celý zaúčtovaly podle pořizovací ceny. V roce 2022 došlo ke změně a dotace nám byla na konci roku 2022 poskytnuta, a teď nevím, jak zaúčtovat dotaci v rámci majetku a co s odpisy za rok 2021? 
Vydáno: 03. 03. 2023