Dokumenty

 • Článek
Jedním ze základních pravidel obchodních a jiných vztahů je konstatování, že dluhy se mají platit. Nicméně nalezneme případy, kdy je možné dluh legálně, tedy bez sankcí nezaplatit. V této souvislosti je však zapotřebí primárně odlišit pojmy promlčení a prekluze. Jakkoli mohou tyto právní instituty vykazovat určitou podobnost, nejsou svým charakterem identické. Jejich společným rysem je tlak na to, aby byla práva uplatněna a vykonána ve stanovených lhůtách. A právě znalost odlišností pomůže lépe a efektivněji tato práva chránit.
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
V úvodníku tohoto zářijového vydání vám opět po měsíci přinášíme nejdůležitější novinky ze světa účetnictví a daní. Nejprve se podrobněji zaměříme na informaci finanční správy ve vztahu k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží, následně upozorníme na nově zaváděnou daň pro velké nadnárodní podniky v podobě dorovnávací daně, neboť ta by měla dle odhadu Ministerstva financí dopadnout až na 3 200 českých společností. Na závěru vás krátce seznámíme s nejdůležitějšími změnami konsolidačního balíčku schválenými stranami vládní koalice.
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
Vznik chyb je průvodním znakem jakékoli lidské činnosti, chyby dělají i stroje a zcela jistě v budoucnu bude chybovat i umělá inteligence. I když účetnictví a daním věnujeme všemožnou péči, vzniku chyb se nelze zcela vyhnout. Na otázku, jak vzniklou chybu opravit, budeme hledat odpovědi v tomto článku.
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
Při určení místa plnění se přeprava zboží řídí základním pravidlem. Odchylka nastává, pokud je přeprava poskytnuta zákazníkovi se sídlem nebo provozovnou ve třetí zemi a tento zákazník je zároveň českým plátcem. Pozor si je potřeba také dát při posuzování přepravy související s dovozem a vývozem, aby přepravce správně určil, kdy může být taková přeprava osvobozena od daně z přidané hodnoty. Nejdříve se budeme věnovat zdanění přepravy z pohledu českého přepravce a poté z pohledu českého příjemce přepravní služby.
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
Likvidace právnické osoby je upravena v § 169 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Likvidaci předchází zrušení právnické osoby, která se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, či z jiných důvodů stanovených zákonem.
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
Kdo by neznal finanční leasing? Tento způsob dlouhodobého pořízení dražších movitých věcí – hlavně automobilů a výrobních zařízení – je už zcela běžně zvažovanou alternativou koupě na splátky nebo úvěr. Mezi malými i velkými podnikateli jsou dobře známá rovněž jeho dvě hlavní daňová specifika: 1. daňovým výdajem uživatele (příjemce leasingu) je vždy rovnoměrně rozpočítaná celková úplata, bez ohledu na režim dílčích plateb, a to i v případě neúčtujících fyzických osob, 2. že z hlediska DPH nejde o poskytnutí služby, ale o dodání zboží podléhající DPH z celé úplaty ihned na počátku. Naproti tomu pochybnosti a nejasnosti v praxi zpravidla provází případné předčasné ukončení smlouvy o finančním leasingu, ať už z důvodů subjektivních, nebo objektivních…
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
Jak přibývá digitálních písemností, přibývají i otázky ohledně jejich věrohodnosti, použitelnosti, správného způsobu archivace ad. Na některé z těchto otázek se zaměříme v následujícím textu, zvláštní pozornost pak bude věnována takovým písemnostem, které plní úlohu účetních a daňových dokladů.
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
Uplatnění paušálních výdajů poplatníka daně z příjmů fyzických osob vyplývá z § 7 odst. 7 a 8 a dále z § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “). V článku se zaměříme na uplatnění paušálních výdajů u vybraných specifických činností fyzické osoby, a to v případě zprostředkování investic, zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování pojištění, zprostředkování doplňkového penzijního spoření a dále v případě profesionálního sportovce.
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
Ve veřejném prostoru se nejméně od podzimu loňského roku objevují materiály, které se týkají návrhu nového zákona o účetnictví . 1) To dává dobrou příležitost se danou problematikou opakovaně zabývat. 2) Zpracovatelé pochopitelně na svůj výtvor pějí chvalozpěvy, a současně zrovna nectí dosavadní zákonnou úpravu, o čemž svědčí i důvodová zpráva. Je tomu opravdu tak, či ne? V tomto článku se pokusím odpovědět na některé otázky, a ač jsem donedávna působil na Ministerstvu financí, již převážně pohledem zvenku. To nemusí být na škodu věci.
Vydáno: 09. 08. 2023
 • Článek
Sociální zabezpečení migrujících osob upravují na evropské úrovni dva základní právní předpisy: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 , o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004, obě ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 465/2012 , ze dne 22. 5 2012. U všech výše uvedených předpisů budeme v dalším textu uvádět pojem „Nařízení“. Smyslem pravidel je především určit, který stát je odpovědný za výběr pojistného a navazující poskytování dávek. Není cílem jednotlivé evropské systémy sociálního zabezpečení sjednocovat, což by ostatně vzhledem k jejich různorodosti bylo velmi problematické, nýbrž je koordinovat. Nařízení fungují tím způsobem, že u migrující osoby v závislosti na její konkrétní situaci určí, podle předpisů kterého státu má nárok například na poskytnutí zdravotní péče, nemocenské či důchodu.
Vydáno: 09. 08. 2023
 • Článek
Tento článek se zabývá vymezením oznamovací povinnosti ve vztahu k osvobozenému příjmu fyzické osoby, také poskytuje informace o pokutách, které mohou být stanoveny, a také o tom, zda je případně možné dané pokuty promíjet. Obsahuje také několik praktických příkladů. V rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob by se měl daňový subjekt zamyslet nad tím, zda nemá ve vztahu k osvobozenému příjmu oznamovací povinnost o osvobozených příjmech. Za neoznámení vymezeného osvobozeného příjmu fyzické osoby se totiž ukládají velmi přísné sankce.
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
Zákon o dani z přidané hodnoty rozlišuje celkem tři zvláštní režimy jednoho správního místa. Jedná se o dovozní režim, režim mimo Evropskou unii a režim Evropské unie. Právě poslední z uvedených – režim Evropské unie – je plátci nejčastěji využívaný. Hlavní výhodou všech režimů je, že vybraná plnění, na něž se režimy vztahují, lze přiznat v rámci jednoho daňového přiznání v jednom členském státě bez nutnosti registrace k dani v jiných členských státech, kam daň, která těmto jiným státům náleží, přepošle určený správce daně. V České republice jím je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
Hlavním cílem tohoto příspěvku je charakterizovat proces elektronické fakturace v podmínkách české účetní legislativy a objasnit, jakými způsoby je možné tento typ fakturace realizovat tak, aby účetní jednotka celý proces uskutečnila s vynaložením co nejnižších nákladů při zachování maximální bezpečnosti jak z pohledu eliminace chybovosti v rámci celého fakturačního procesu, tak i z pohledu bezpečné archivace účetních záznamů. Je možné konstatovat, že elektronická fakturace je nedílnou součástí digitalizovaného účetnictví. Rozhodne-li se účetní jednotka vést digitální účetnictví, měla by implementovat elektronickou fakturaci (vystavení faktur obchodním partnerům / příjem faktur od obchodních partnerů v elektronické podobě) do svého podnikového prostředí. A obráceně platí, že pokud se účetní jednotka rozhodne pro elektronickou fakturaci, měla by zvážit přínosy digitálně vedeného účetnictví a v ideálním případě zdigitalizovat veškeré své procesy tak, aby mohla těžit z veškerých výhod, které jí digitálně vedené účetnictví s sebou přináší.
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
Současně se zrušením superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně v zákonu o daních z příjmů zákonem č. 609/2020 Sb. , s účinností od 1. 1. 2021 došlo k témuž datu k zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o nově zavedenou progresivní daň se sazbou 23 %. Ukážeme si, jak se tato progresivní daň uplatní v rámci roku 2023 a jak se jí může poplatník úspěšně vyhnout.
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
Po kratší prázdninové přestávce se Vám dostává opět do rukou nové číslo časopisu Účetnictví v praxi s obvyklým úvodníkem přinášejícím přehled novinek v účetní a daňové oblasti za uplynulý měsíc. Ačkoli jsou prázdniny, v Poslanecké sněmovně běží legislativní proces týkající se konsolidačních snah vlády v oblasti veřejných rozpočtů. V našem příspěvku nicméně toto téma zmiňujeme pouze okrajově a zabýváme se „drobnějšími“ tématy.
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
Nefinanční reporting, tedy zveřejňování informací z oblastí ESG (environmental, social a governance), bude tvořit významnou součást výkaznictví stále většího počtu podniků, pro něž se stane povinným. Finanční i nefinanční informace se prolínají a je důležité pro rozhodování posuzovat je ve vzájemných souvislostech.
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených na Koordinačním výboru (dále jen „KooV“). Jde o léty osvědčená a uznávaná odborná projednání problémů předestřených daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy, hlavně Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají dvě hlavní přednosti: a) potvrzené závěry lze považovat za bezpečné řešení, které zřejmě finanční úřady nezpochybní, b) odborné názory nepadají z nebe, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování poradců i správců daně. KooV se koná obvykle co dva měsíce a příspěvky jsou zveřejňovány na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2023 .
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
V tomto příspěvku se budu zabývat elektronickou komunikací s různými institucemi při zpracování účetnictví, daní a mzdové agendy, tj. možnostmi zasílání různých písemností a dat (daňových přiznání, přehledů, hlášení atd.) v elektronické podobě při každodenní práci v účetnictví.
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP , mimo právní úpravou stanovených výjimek.
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
Jak již je v tomto období roku obvyklé, opětovně se v následujícím článku zaměříme na problematiku analýzy účetních výkazů. Nejprve se podíváme na téma strategické analýzy a analýzy atraktivity odvětví a dále se pak budeme věnovat horizontální a vertikální analýze účetních výkazů, analýze na bázi poměrových ukazatelů a seznámíme se s vybranými bankrotními modely. Na závěr celou finančně-analytickou problematiku naznačíme na jednoduchém, praktickém příkladu.
Vydáno: 07. 06. 2023