Otázky a odpovědi

Poplatník má několik příjmů ze závislé činnosti. Jde o hlavní příjem ze zaměstnání a odměny člena statutárního orgánu od více firem, ze kterých je vždy sražena srážková daň. Dále má přijem - odměnu člena statutárního orgánu ze Slovenska, ze kterého byla zaplacena zálohová dan. Myslím si dobře, že poplatník má povinnost podat daňové přiznání k DPFO a musí tam zahrnout příjem ze zaměstnání, ze kterého byla placena zálohová daň, a příjem ze Slovenska? A odměny člena statutárního orgánu z ČR, ze kterých byla sražena srážková daň, se do daňového přiznání k dani z příjmů FO uvádět nemusí?
Vydáno: 28. 04. 2022
Pod jakým ustanovením a kdy se daní zhodnocení investice? Investiční společnost mi poslala soupis měsíčního zhodnocení, v sumě to činí za rok 2021 35 916 Kč, peníze jsem ale nevybrala a nepřevedla na svůj účet, nechala jsem je na investičním účtu.
Vydáno: 25. 04. 2022
Fyzická osoba - podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil k 31. 12. 2021 podnikatelskou činnost a svou provozovnu - prodejnu barvy laky, převedl bezúplatně na svého synovce. Podnikatel k 31.12. neměl žádné závazky a pohledávky, ale na skladu byly zásoby. Jakým způsobem bude probíhat zdanění u končícího podnikatele a jaký daňový dopad bude mít bezúplatné převedení podnikání na synovce?
Vydáno: 07. 04. 2022
OSVČ, plátce DPH podniká v oboru elektro. Uplatňuje v daňovém přiznání výdaje v %. Na konci roku mi nahlásil, že pronajímá celý rok dům, který nemá v majetku a neuplatňoval na jeho opravu atd žádné výdaje v podnikání. Pronajímá soukromé osobě a bez DPH. Budu tuto částku uvádět do přiznání ř 50, je nájemné od DPH osvobozeno a můžu dát dodatečné za prosinec a uvést tam částku za celý rok? V daňovém přiznání pak uvedu do § 9 ZDP a můžu uplatnit výdaje ve výši 30%.
Vydáno: 04. 04. 2022
OSVČ uplatňuje u své činnosti (projektování) výdaje v %. V roce 2021 si zažádal o dotaci na včelstvo a byla mu schválena a vyplacena. Včely má jako koníček, nemá na to živnost, med neprodává. Můžu v přiznání dát dotaci do § 10 ZDP a uplatnit 80% výdaje?
Vydáno: 01. 04. 2022
Fyzická osoba má zpřístupněnou datovou schránku, která jí byla zřízena ze zákona. Podala DPFO prostřednictvím daňové informační schránky (Moje daně DIS+). Přihlášení na Moje daně prostřednictvím daňové schránky. Bude toto podání považováno za chybně podané? Pokud ano, lze to opravit? 
Vydáno: 01. 04. 2022
1) Student zapomněl podat daňové přiznání k dani z příjmů FO do 1. 4. 2022 - podá až 5. 5. 2022. Jeho daň je výši 0 Kč a žádá o přeplatek na dani. Hrozí mu minimální pokuta ve výši 1 000 Kč nebo je na správci daně, zda pokutu uloží? 2) OSVČ podá daňové přiznání k dani z příjmů FO pozdě a to 1. 8. 2022 a měl podat přiznání papírově do 1. 4. 2022. Daň vypočtená v přiznání je ve výši 15 000 Kč - jaká mu hrozí pokuta, resp. penále či všechny možné sankce?
Vydáno: 01. 04. 2022
Firma zaměstnává slovenského poplatníka, který je daňovým rezidentem SK. V ČR mu byla sražena srážková daň dle § 36 ZDP. Slovák zde nemusí přiznání podávat, pokud nemá další jiné příjmy, že ano? Pokud by v ČR přiznání podal - může v ČR zpětně podepsat prohlášení a v přiznání dostat daň zpět? Pokud by daň nešla vrátit - může si nechat vystavit potvrzení o zaplacené dani, které přiloží ke slovenskému přiznání, kde bude danit veškeré příjmy? Kde o potvrzení žádat - resp. je nějaký specializovaný FÚ? Nebo příjmy z ČR nemusí na Slovensku přikládat? 
Vydáno: 30. 03. 2022
Bude-li mít poplatník daňového poradce pro zpracování přiznání k dani z příjmů FO, pak daňový poradce za něj z jeho datové schránky podaná daňové přiznání, plná moc může být předána až s podáním přiznání na FÚ, tj. do 01. 07. 2022. Jak je to s přehledy pro ZP a OSSZ? Je nutné do konce dubna hlásit, že má poplatník daňového poradce? Pokud ne. Pak může přehledy podat také daňový poradce či nesmí nebo musí být na přehledu ruční podpis poplatníka a pak by přehledy mohl daňový poradce podat? Nebo si je musí podat poplatník sám s podpisem či přes datovou schránku?
Vydáno: 28. 03. 2022
Zaměstnankyně s.r.o. mající italskou národnost je zaměstnána na plný úvazek v ČR. Rezidenství připadá na Českou republiku, zde bydlí společně s dětmi. V Itálii koupila byt, který pronajímá a podává tam daňové přiznání pouze za pronájem. Můžeme zaměstnankyni udělat roční zúčtování daně? Případně je potřeba podávat daňové přiznání?
Vydáno: 25. 03. 2022
Poplatník má příjmy ze závislé činnosti a dále jako OSVČ. Pro zpracování daňového přiznání předložil potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, kde uplatňoval slevu na dani na děti. Manželka tohoto poplatníka podává také daňové přiznání na příjmy podle § 6 a § 9 ZDP. Děti v závislé činnosti neuplatňovala. Je možné v rámci daňového přiznání uplatnit slevu na děti na druhého z manželů, jestliže se to jeví výhodněji?
Vydáno: 24. 03. 2022
Pokud poplatník podá daňové přiznání k dani z příjmů FO k jinému FÚ - např. má povinnost podat ho k FÚ Královehradeckého kraje územnímu pracovišti v Trutnově a podá ho FÚ pro Liberecký kraj - bere se to, jako by přiznání poplatník vůbec nepodal a může ho jednoduše paní úřednice zmačkat a vyhodit nebo si ho musí úředníci mezi sebou předat tak, aby nakonec došlo k správnému příjemci?
Vydáno: 24. 03. 2022
OSVČ jako vedlejší činnost. Jinak zaměstnána a HPP a z tohoto HPP je celý rok 2021 na rodičovské dovolené s dítětem (věk 1 rok). Za rok 2021 žádný příjem z OSVČ ani z HPP. Musí podat nulové daňové přiznání i přehledy na ZP a OSSZ? Nebo stačí podat jen přehledy? Živnost nebyla přerušena.
Vydáno: 23. 03. 2022
Můj klient podal začátkem února papírovou formou DPFO za rok 2021, vzhledem k tomu, že nešlo toto přiznání podat elektronicky. Zřejmě bude mít v úmyslu podat opravné přiznání, které už podáme elektronicky. Pokud bude podávat řádné opravné přiznání k DPFO za rok 2021 elektronicky, do kdy má termín podání? Do 1. 4. 2022, kdy je základní termín pro podání dle daňového řádu, nebo do 2. 5. 2022, kdy se může podávat přiznání k dani z příjmu elektronicky? 
Vydáno: 22. 03. 2022
Fyzická osoba (občan) jako společník s. r. o. postoupila své pohledávky ze zápůjček např. ve výši 3 000 000 Kč za společností, kde je společníkem jiné fyzické osobě ve výši 2 000 000 Kč (kupní cena za pohledávky). Přemýšlíme správně, že tento příjem z postoupení pohledávky ve výši 2 000 000 Kč nebude zdanitelným příjmem pro tuto fyzickou osobu (občana) a nebude součástí přiznání k dani z příjmů FO? Dle kterého paragrafu?
Vydáno: 22. 03. 2022
V roce 2021 jsem zrušila životní pojištění, kde jsem si v průběhu minulých let zahrnovala zaplacené příspěvky do daňového přiznání a uplatňovala slevu na dani. Když jsem pojistku, rušila měla jsem nárok na výplatu odkupného, to jsem si však nenechala vyplatit, abych nemusela v přiznání za rok 2021 vracet daň z předešlých let. Odkupné tak pojišťovna poslala na nově uzavřenou smlouvu životního pojištění v jiné pojišťovně. Nyní jsem se rozhodla nechat si odkupné vyplatit, a bude mi tedy vyplaceno z nové pojistky, pojistka však vyplacením nezanikne. Je potřeba toto zohlednit v přiznání r. 2021, kdy byla zrušena smlouva, nebo až v roce 2022, kdy bylo odkupné vyplaceno? A měla bych vrátit daň z příspěvků za 5 nebo 10 let?
Vydáno: 22. 03. 2022
Jak správně danit příjmy z pronájmu nemovité věci vlastníka, který žije a pracuje v Německu a je současně občanem ČR i Německa ( má dvojí občanství). V ČR podléhají dani pouze příjmy z pronájmu jako nerezidenta a dokládá zdanění ostatních svých příjmů v Německu a do daňového přiznání je nikde neuvádí? Jakou formou dokládá příjmy v Německu, má mimo příjmů z pronájmu v ČR jen příjmy ze závislé činnosti v Německu? Co dále musí k DPFO dokládat?
Vydáno: 18. 03. 2022
Společnost byla od dubna 2015 registrována jako identifikovaná osoba. V červnu 2015 byl překročen obrat pro povinnou registraci k DPH a od 1. srpna 2015 je společnost registrována jako plátce DPH. 7. srpna 2015 nakoupila zboží v Srbsku. Podle dokladů z České pošty, která společnost zastupovala při celním řízení, je správcem daně celní úřad – bylo vyměřeno a zaplaceno DPH. Nevím, jak v tomto případě postupovat. V přiznání k DPH za srpen 2015 bude uveden tento dovoz na řádku 7 a 42 v částce, která byla vyměřena celním úřadem, nebo se provede výpočet DPH dle kurzu, který používá společnost pro přepočet cizích měn (pevný kurz) a v přiznání k DPH za srpen bude uveden dovoz na řádku 7 a 44? Pokud je správný druhý způsob, může si společnost vyžádat zaplacené DPH od celního úřadu zpět?
Vydáno: 14. 03. 2022
Pokud si společníci veřejné obchodní společnosti ponechají aktivní živnostenské listy jako OSVČ a se souhlasem ostatních společníků mohou mít během roku jednu nebo dvě zakázky. To, že by měli příjmy jako OŠVČ není ovšem jisté. Jaké důsledky by mohl mít aktivní živnostenský list z hlediska daní, pokud by společníci neměli žádný příjem i více let za sebou a v daňovém přiznání by tak uváděli jen příjem jako společníci v. o. s.?
Vydáno: 14. 03. 2022
Musí poplatník podávat daňové přiznání z příjmů FO pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti na území ČR, případ. daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, když se jedná o jednatele a 50% společníka s.r.o., který měl v roce 2021 příjmy : 1. ze mzdy (smlouva o jednatelství) 2. ze dvou dohod o provedení činností Ze všech uvedených příjmů byla daň placena rovnou zaměstnavatelem, ať daň ze mzdy o jednatelství, tak daň srážková. Žádné jiné příjmy ani podíl na zisku nebyl vyplácen, poplatník IČO ani jiné příjmy nemá. Při vyplnění daňového přiznání by konečná daň byla přeplatek 15 Kč, musí být podáno daňové přiznání nebo nikoli? V předešlých letech poplatník přiznání podával, ačkoli vycházelo podobně.
Vydáno: 11. 03. 2022
+ Zobrazit dalších 20