Expertní odpovědi - strana 2

Jednočlenná s. r. o. (lékařka) dne 31. 3. 2022 na valné hromadě schválila účetní závěrku za rok 2021. Tato VH rozhodla o převedení zisku za r.2021 na účet nerozděleného zisku. Dne 25.4.2022 bylo podáno DAP a prostřednictvím přiznání požádáno FÚ, aby schválenou účetní závěrku zveřejnil ve sbírce listin. Dosud tedy není zveřejněno, i když SMS zpráva, že došlo k předání na soud od FÚ přišla už v 8/2022. Dne 1. 12. 2022 byla další valná hromada, která již rozhodla o podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 mil. Kč. K výplatě ve výši 850.000 Kč společníkovi dojde 15. 12. 2022. Do 31. 1. 2023 bude zaplacena srážková daň ve výši 150.000 Kč. Všechny podmínky na výplatu podílu na zisku byly splněny, zápis v evidenci skutečných majitelů je také. Je tento postup výplaty podílu na zisku v pořádku? Předpokládáme, že nemusí být ověřeno notářským zápisem?
Vydáno: 09. 12. 2022
Je možné sestavit mezitímní účetní závěrku za část aktuálního účetního období, pokud nebyla dosud schválena účetní závěrka za předchozí účetní období (např. pro účely výplaty zálohy na podíl na zisku, sestavení mezitímní účetní závěrky za období 1. 1. - 31. 3. aktuálního roku, pokud nebyla dosud schválena řádná účetní závěrka předchozího roku)?
Vydáno: 01. 12. 2022
Česká s. r. o. je 100% vlastníkem slovenské s. r. o. Má účetní jednotka (mateřská společnost) povinnost konsolidované účetní závěrky? Pokud ne, kdy tato povinnost vzniká?
Vydáno: 22. 11. 2022
Je možné mít v pokladně v průběhu roku záporný stav v pokladně, který vznikne tím, že jsou pozdě dodány příjmové doklady a jsou dříve zaúčtovány výdaje. Na konci roku bude stav kladný.
Vydáno: 18. 08. 2022
Nezisková organizace (zapsaný spolek) vygenerovala zisk, v účetnictví ho evidujeme na účtu 932000. Jak se dá s tímto ziskem v neziskové organizaci naložit? Dá se nějak někomu rozdělit? Nebo se musí použít na činnost? A jak se to vyřeší účetně? Musí být do 30. 6. následujícího období také rozhodnuto, jak se se ziskem naloží (tak jako v obchodní společnosti)?
Vydáno: 07. 07. 2022
Účetní jednotka, s. r. o. v letech 2018 a 2020 nedbalostí nezaúčtovala do účetního deníku několik bankovních výdajů za úhrady faktur přijatých. Měla v dřívějších letech účtovat zápisy MD 321/D 221. Kvůli nepropsání těchto úhrad v minulých letech do účetního deníku měla vykázané neodpovídající zůstatky účtu 221 a 321 v konečných stavech. Účetnictví roku 2018–2020 bylo schváleno s těmito nedostatky, o kterých vedení společnosti nevědělo. Od roku 2022 firma změnila dodavatele účetnictví a firma chce v ještě neuzavřeném roce 2021 opomenuté účetní zápisy a stavy účtů napravit. V publikacích se uvádí, jaký postup má účetní jednotka zvolit, když zapomněla zaúčtovat fakturu přijatou (vystavenou), tj. nezohlednila náklady nebo výnosy minulého roku včetně nutnosti (resp. práva u snížení daně) podat daňové přiznání. V tomto případě ale nechybí v uzavřených letech výnosy ani náklady, ale jedná se zápis MD 321/D 221. Je správný postup zaúčtovat MD 321/D 221 do aktuálního období, kdy došlo ke zjištění chyby v opomenutí úhrady faktur nebo je správnější účtovat MD 321/D 426 a MD 221/D 426 bez dopadu na (dodatečnou) daň z příjmu ve všech zdaňovacích období, případně se to má řešit jinak? Obdobný problém je, že zapomněla účtovat o valných hromadách, které schválily účetní závěrku a převedení výsledků na nerozdělený zisk minulých let. Domnívám se, že tady je možné v aktuálním neuzavřeném období toto napravit zápisem MD 431/D 428, protože do roku 2018 a 2020 již nejde nic propsat. V součtu jsou všechny tyto opomenuté operace významné – cca 0,5 mil. Kč u společnosti s obratem 10 mil. Kč.
Vydáno: 07. 06. 2022
S. r. o. A v dubnu 2022 koupila 100% obchodní podíl v s. r. o. B a plánuje fúzi obou společností s rozhodným dnem k 1. 1. 2022. Lze toto provést? Pokud ano, jak bude v zahajovací rozvaze k 1. 1. 2022 zohledněný budoucí dubnový nákup obchodního podílu?
Vydáno: 25. 04. 2022
Na účtech u Sberbank máme finanční prostředky. Část (do výše 100 000 EUR) jsme obdrželi na účet KB od Garančního systému finančního trhu. Jak účtovat příchozí platbu do výše 100 000 EUR a jak účtovat zbylou částku?
Vydáno: 25. 04. 2022
Jak účtovat uložené peníze ve Sberbank a částečnou náhradu poskytnutou prostřednictvím KB? Firma měla ve Sberbank 4 mil. Kč. Prostřednictvím Komerční banky dostala v březnu náhradu 2,5 mil Kč. Ze Sberbank jsme zatím neobdrželi žádné oficiální vyjádření, naposledy máme výpis z banky z února, na kterém je ještě uvedena celá částka.
Vydáno: 30. 03. 2022
S. r. o. A podává přiznání k dani z příjmů právnických osob v odloženém termínu k 30. 6. 2022. Je 100% vlastníkem s. r. o. B, které podává přiznání k dani z příjmů právnických osob do 31. 3. 2022. K výsledkům hospodaření bude svolána jedna valná hromada. Ke kterému datu to nejpozději musí být?  
Vydáno: 28. 03. 2022
Právnická osoba, s. r. o., bude podávat daňové přiznání v 3/2022. Valná hromada, která bude schvalovat účetní závěrku bude v 5/2022. Když zaškrtnu v daňovém přiznání, že účetní závěrka nebyla ještě schválena, tak je asi blbost si nechat dle nové přílohy tuto ÚZ zveřejnit FÚ. Ve sbírce listin by měla být schválená ÚZ. Když tam nic nezaškrtnu a nechám FÚ zveřejnit, tak je to v podstatě taky špatně, protože bude zveřejněno něco, co ještě není schváleno valnou hromadou. Takže mi vychází, že tato nová pomoc pro podnikatele je v podstatě k ničemu a nelze tento institut využít. Ve většině firem, které podávají daňové přiznání v březnu dochází ke schválení ÚZ až po podání daňového přiznání. Je moje úvaha správná? Firmy, které mají odklad od daňových poradců by to možná mohly stihnout, ale zase většinou nemají na FÚ tu správnou plnou moc.
Vydáno: 22. 03. 2022
Obracím se na Vás s řešením následující situace: Společnost v roce 2021 měla běžný účet u Sberbank CZ, a.s., který k 31.12.2021 převyšoval pojištěnou hodnotu. Protože ČNB v této době zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka, měla by být tato skutečnost dle mého názoru promítnuta již v účetní závěrce za rok 2021. Společnost předpokládá, že i v případě insolvence banky obdrží minimálně 70% hodnoty nepojištěného vkladu na běžném účtu. Měla by být opravná položka ve výši 30% nepojištěného zůstatku bankovního účtu zúčtována v roce 2021 a netto zůstatek v bance bude vykázán na řádku aktiv rozvahy „Peněžní prostředky na účtech“.
Vydáno: 16. 03. 2022
Ze zákona o účetnictví platí, že pokud není závěrka schválená, tak má být zveřejněna jako neschválená do konce kalendářního roku. Jak toto provedu, tedy aby bylo zřejmé, že je neschválená a toto bylo i v OR zapsáno? A pokud dojde časem k odstranění chyb, v důsledku nichž nebyla původně schválena Valnou hromadou, má být zveřejněna tato původní účetní závěrka jako dodatečně schválená?, když k opravě chyb dojde zaúčtováním v následujícím účetním období s tím, že v tomto následujícím období dojde k úpravě minulého stavu (bude okomentováno v příoze ÚZ)? Pozn. chyby nemění základ daně z příjmů, tedy není zapotřebí podávat dodatečné DP.
Vydáno: 21. 12. 2021
V roce 2019 jsem obdržela fakturu za nákup PHM z roku 2018. Částka bez DPH téměř 70 000,-. V roce 2019 jsem tuto částku zaúčtovala na účet 426/321. Nyní mám pořád na účtu 426 tento zůstatek. Jak se, prosím, s tímto zůstatkem vypořádat, aby to bylo v účetnictví správně a zůstatek jsem měla nulový?
Vydáno: 20. 12. 2021
Společnost s r. o. zjistila, že do Sbírky listin neposlala účetní závěrky za roky 2009 až 2014. Je možné je doposlat datovou schránkou na příslušný městský soud, nebo jakým způsobem je třeba postupovat?
Vydáno: 09. 12. 2021
Na základě řádné závěrky rozhodne valná hromada o vyplacení podílu na zisku s. r. o. Je možné, aby valná hromada rozhodla, že tento podíl bude rozdělen na dvanáctiny a vyplácen společníkovi každý měsíc po dobu 1 roku? Srážková dan by byla odvedena s první splátkou.
Vydáno: 04. 11. 2021
Jak zaúčtovat v nestátní neziskové organizaci nedaňový náklad, který významně ovlivní výsledek hospodaření a má souvislost s minulým účetním obdobím? Dle vyhláčky č. 500/2002 Sb. by to byl účet 426, ale jak zaúčtovat, pokud se účtuje podle vyhlášky č. 504/2002?
Vydáno: 13. 10. 2021
Jak má správně vypadat zveřejněná účetní závěrka, konkrétně  „jak má být správně podepsaná“? Postačí zaslat výkazy k zveřejnění do obchodního rejstříku datovou schránkou jednatele nebo musí výkazy obsahovat vlastnoruční podpis jednatele nebo musí každý zveřejněný výkaz obsahovat tzv. elektronický podpis? 
Vydáno: 13. 09. 2021
Skládka s. r. o. je neauditovanou společností - malá účetní jednotka. Společníci společnosti jsou pouze města a obce. Musí být zpracována a zveřejněna výroční zpráva nebo zpráva o vztazích?
Vydáno: 25. 08. 2021
Společnost A pořídila v roce 2020 75% podíl společnosti B. Společnost B vlastní 100% podíl společnosti C. Společnost C vlastní 100% společnosti D. 1. Pro určení povinnosti konsolidace s používá pravidlo, že jsou splněna dvě z níže uvedených kritérií. • výše konsolidovaných netto aktiv skupiny je vyšší než 100 mil. Kč, • výše konsolidovaného obratu je vyšší než 200 mil. Kč, • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny je vyšší než 50. Jak se vypočítává průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny, když společnost A má průměrný přepočtený počet zaměstnanců 5, společnost B 1 zaměstnanec, společnost C 47, společnost D 1 zaměstnance. Jedná se o prostý součet zaměstnanců skupiny: 5 + 1 + 47 + 1 = 54? Nebo se vypočítává poměrem podle podílu v rámci konsolidačního celku: 5 * 100% + 75% * 1 + 75% * 47 + 75% * 1 = 41,75%? 2. pokud společnost A spočítá, že k 31.12.2020 splnila dvě z výše uvedených kritérií (v roce 2019 nevlastnila žádný obchodní podíl), kdy má povinnost sestavit první konsolidační závěrku? K datu 31.12.2020? Nebo k datu 31.12.2021?
Vydáno: 25. 05. 2021