Články

 • Článek
Jednou z velmi důležitých povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je zaměstnance při nástupu do zaměstnání správně přihlásit u jeho zdravotní pojišťovny. Při přihlašování (a také odhlašování) zaměstnanců se postupuje podle § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb. “). V tomto ustanovení je uvedeno, který den je u jednotlivých skupin osob jako zaměstnanců dnem nástupu do zaměstnání a také dnem ukončení zaměstnání. Správné přihlášení zaměstnance je důležité pro placení pojistného zaměstnavatelem, protože povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. ) a zaniká dnem skončení zaměstnání. Za nesplnění, resp. porušení, oznamovací povinnosti může být zaměstnavateli uložena zdravotní pojišťovnou pokuta až 200 000 Kč.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
SD EU ve věci C-334/20 Amper Metal ze dne 25. 11. 2021 zabývající se nárokem na odpočet DPH u reklamních služeb poskytnutých za nepřiměřeně vysokou cenou.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
V tomto textu se zaměříme na problematiku měření finanční výkonnosti firmy, a to konkrétně na oblast poměrových ukazatelů, které jsou známým nástrojem finanční analýzy.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
Dnešní soudnička nepotěší rozhádané páry, které si to navzájem chtějí osladit také skrze daně... Věcným důvodem potíží zdanění příjmů z nájmu nemovitých věcí je liberální zákon ponechávající na manželech volbu, kdo z nich ponese daňové břemeno. Co si ale počít, když se této „pocty“ nechce ujmout ani jeden? Soudci se zde pokusili najít klíč k zapeklitému řešení a la černý Petr v přisouzení břemene manželce, která podle nich „měla k příjmům z nájmu mnohem těsnější vztah“. Jak už tomu však bývá, souzený příběh provázejí komplikace, jež by byly profesně zajímavé samy o sobě. Třeba, že manžel (údajně) chtěl zdanit příjmy z nájmu formou dodatečného přiznání, což si ovšem rozmyslel a podání vzal zpět. Ačkoli to daňový řád výslovně zakazuje, tak tato (nejspíše) nezákonnost manželce nepomohla. Nicméně soudci poradili, jak by se případně ještě mohla lépe právně bránit. Nejdříve však jako obvykle krátké zasvěcení do problematiky zdanění nájmů věcí ve společném jmění manželů.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
V článku si připomeneme základní zásady spolupráce osob dle § 13 zákona o daních z příjmů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), uvedeme si hlavní výhody spolupráce osob vedoucí k optimalizaci daně z příjmů, ale pozornost zaměříme i na určité záludnosti spolupráce osob, na které podnikatel i spolupracující osoba nesmějí zapomenout.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom čtenáře informovali o legislativních a metodických změnách v daňové a dalších souvisejících oblastech. Nejdříve bychom se zaměřili na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a následně na další materiály, zejména ty zveřejněné na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy. Postupovali bychom chronologicky, tak jak docházelo k jejich publikaci.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
V následujícím článku si ukážeme odlišné daňové řešení situací, pokud získá zaměstnanec formou bezúplatné zápůjčky peněžní prostředky poskytnuté jeho zaměstnavatelem k řešení svých osobních nebo rodinných potřeb anebo si zapůjčí bezúplatně pro účely svého podnikání podnikatel finanční prostředky od svých blízkých nebo známých.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
Při maximálním zjednodušení lze konstatovat, že EU se snaží podpořit ty, kteří vyváží zboží do třetích zemí, zatímco dovozy do EU jsou zatíženy hned dvojí fiskální zátěží – cly a daní z přidané hodnoty. Při jakémkoli dopravení movitých věcí do EU musíme takový dovoz podrobit testům celního řízení a na ně navazují ještě povinnosti vyplývající ze zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dopad obou na sebe navazujících fiskálních zátěží dopadá nejenom na dovozce z řad podnikatelských subjektů, nýbrž i na občany dovážející cokoli ze třetí země. Jen si vzpomeňme na návraty z dalekých dovolených (Egypt, Turecko, USA atd.) a rozdělovník přijíždějících cestujících na letišti. V návaznosti na obsah zavazadel musí cestující posoudit, zda dovážené zboží podléhá proclení a vyměření daně z přidané hodnoty. V tomto případě dokonce celní orgány suplují druhou fiskální povinnost a stávají se také subjektem vyměřujícím a inkasujícím DPH z takových dovozů.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro osvobození od daně při dodání pozemků a podmínky, za nichž je dodání stavebního pozemku zdanitelným plněním. V dalším textu je vysvětleno, za jakých podmínek je osvobozeno od daně dodání pozemků, které tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a kdy se jedná o zdanitelné plnění. V závěru je vysvětleno, za jakých podmínek je možno při dodání pozemku uplatnit volitelný režim zdanění a návazně režim přenesení daňové povinnosti.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
Lhůty pro řádné stanovení a placení daně mají de lege své časové limity. Vezmeme-li však v úvahu případy, kdy v souvislosti s úmyslným porušením daňové povinnosti souběžně probíhá trestní řízení, pak ona stanovená či v budoucnu stanovená daň může obíhat okolo daňového subjektu jako satelit i po pěknou řádku let následujících. Pojďme si tedy nyní, a to i v souladu s aktuální judikaturou, projít některé důležité vazby správy daní a trestního řízení. Ponechme nyní stranou bagatelní daňové delikty, které musí být řešeny výhradně ve sféře správy daní.
Vydáno: 21. 06. 2022
 • Článek
Článek se zabývá způsoby účtování několika vybraných specifických okruhů účtování. Pozornost je věnována finančním operacím, které jsou v podnikové ekonomice poměrně časté, stejně tak jako účtování výsledků inventarizace, ať již fyzické nebo hodnotové. Zvláštní důraz je kladen na účty časového rozlišení, které jsou pro podvojné účetnictví typické, a jejichž vzorové případy jsou v článku uvedeny. Na závěr je provedeno zaúčtování hospodářského výsledku, tj. rozdělení zisku a úhrada ztráty.
Vydáno: 21. 06. 2022
 • Článek
V oblasti neplaceného volna (a také neomluvené absence) došlo ve zdravotním pojištění k zásadní změně k datu 1. 1. 2015, kdy byly novelizovány zákony č. 592/1992 Sb. a 48/1997 Sb. v ustanoveních řešících tuto problematiku. V této souvislosti lze konstatovat, že pro placení pojistného na zdravotní pojištění fakticky již nejsou důležité kalendářní dny (nebo i měsíce) neplaceného volna nebo neomluvené absence zaměstnance. V důsledku této přelomové změny se tak pro zaměstnavatele stala prioritní otázka dodržení minimálního vyměřovacího základu (případně jeho poměrné části) u těch zaměstnanců, pro které tato povinnost platí.
Vydáno: 21. 06. 2022
 • Článek
Vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí pracovněprávních vztahů a vytváření pracovních a sociálních podmínek ze strany zaměstnavatele. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit daňové souvislosti této oblasti, a to jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů. Současně se stručně zmíníme i o daňové úpravě vzdělávání u podnikatelů. Problematika odborného rozvoje zaměstnanců, jehož součástí je také oblast vzdělávání zaměstnanců, je upravena v § 227 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména: zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
Zákonem č. 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo ke „znovuobnovení“ uplatnění tzv. mimořádných odpisů u hmotného majetku novelizací § 30a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), a to v určitém časovém omezení pořízení tohoto majetku. Ukážeme si, jak jde tuto kategorii odpisů uplatnit v roce 2022.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
Daňový subjekt je v rámci daňového řízení pokutován v případě, že poruší určité povinnosti. Řada pokut, jako například úrok z prodlení, pokuta za opožděné tvrzení daně a penále, přitom vzniká přímo ze zákona a nezávisí na rozhodnutí správce daně, protože sankce je stanovena automaticky v důsledku porušení určité povinnosti. Penále je sankcí, která je stanovena v případě, že dojde k doměření daně ve vyšší výši, než byla daň stanovena oproti poslední známé dani, což je typicky při doměření daně po daňové kontrole. Penále lze případně částečně promíjet, za předpokladu, že daňový subjekt naplní dané podmínky pro promíjení. Článek popisuje situace, kdy se ukládá penále, a řeší také možnosti promíjení této sankce, přičemž k daným zásadním pravidlům jsou v článku uvedeny praktické příklady.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností není ve zdravotním pojištění nijak mimořádnou situací. Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění je důležité, kterou svoji činnost považuje pojištěnec za hlavní, resp. vedlejší zdroj příjmů. Hlavním zdrojem příjmů mohou být pro tento účel buď příjmy ze zaměstnání (případně společně s některými dalšími příjmy), nebo příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že příjmy po odpočtu výdajů (resp. daňový základ) jsou v podnikatelské činnosti zpravidla známy až při podání daňového přiznání, považují se za směrodatné údaje a vlastní posouzení osoby samostatně výdělečně činné, resp. údaje uvedené na Přehledu podávaném OSVČ. Nicméně tuto důležitou skutečnost (která činnost je hlavním zdrojem příjmů) sděluje pojištěnec zdravotní pojišťovně tehdy, když začíná při zaměstnání podnikat nebo když jako OSVČ nastoupí do zaměstnání.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
V tomto červnovém čísle se podíváme na novinky z oblasti účetnictví a daní, které nám čas opět přinesl. Řada z nich reaguje na válečný konflikt na území Ukrajiny, který stále přetrvává. Rusko původně doufalo v rychlou operaci, díky které během několika dní svrhne vládu prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajina se ovšem od počátku houževnatě brání, a válka se tak mění ve vleklý konflikt. Cílem navrhovaných změn v oblasti daní z příjmů je daňová podpora dobročinné aktivity směřující k pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům v tomto konfliktu.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
Správné určení místa zdanění nezávisí jen na sídle příjemce, ale často i na provozovně. Posouzení její existence bývá mnohdy obtížné. Kromě aktivní zná zákon o DPH i provozovnu pasivní, a právě ta může být úskalím při fakturaci, proto je jedním z témat dnešní první části nového seriálu věnovanému přeshraničním obchodním transakcím. Dalšími jsou dodání zboží do jiného členského státu a zjednodušení formou třístranného obchodu.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
Transfer pricing, tedy vztahy mezi spojenými osobami, je velmi často o přesném plánování a schopnosti reagovat na náhlé změny, což v dnešní turbulentní době platí možná více než kdy jindy. Blíží se konec prvního pololetí, což často bývá okamžik, kdy dochází k vyhodnocení a zpřesnění podnikových finančních plánů. V dnešním článku se proto krátce zaměříme na plánovací proces z pohledu převodních cen a jeho úskalí.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
S podnikáním je přirozeně spjata určitá míra nejistoty a potenciálních i docela reálných rizik. Rozumný podnikatel si toho je vědom a v relativně lepších dobách si vytváří finanční i jiné rezervy pro překonání časů méně příznivých. Tak říkajíc pamatuje na „zadní kolečka“ a po osvědčeném vzoru starých hospodářů neprojí celou úrodu a neutratí každou korunu, ale vždy si něco ponechá stranou pro strýčka Příhodu. Tuto ekonomickou logiku převzaly i účetní a daňové systémy. Zatímco účetní cesta je tradičně volnější a méně svázaná předpisy, protože účetnictví má poskytovat věrný obraz skutečné hospodářské situace firmy, daňové možnosti jsou významně regulovány, aby si daňoví poplatníci neučinili z rezerv ryze účelové, daňově optimalizační nástroje.
Vydáno: 16. 06. 2022
+ Zobrazit dalších 20