Články

 • Článek
V příspěvku se budeme zabývat vymezením autorských honorářů dle autorského zákona a zdaněním daní z příjmů jednak autorských honorářů autora získaných v rámci pracovněprávního vztahu a jednak autorských honorářů zdaňovaných jako příjmy ze samostatné činnosti. Ukážeme si rovněž zdanění příjmů získaných ze zděděných autorských práv.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Právní předpisy EU pro všechny členské státy sjednocují povinnosti pro ty, kdo vyváží i dováží zboží. Zatímco vývoz vně EU je oproštěn od fiskální zátěže v podobě uvalení cel, tak na dovoz do EU je ve vybraných celních režimech uvaleno dovozní clo a také vzniká povinnost uplatnit DPH z dovezeného zboží. Správné uplatnění celních předpisů při dovozu rozhodne o tom, zda jsou v odpovídající výši vyměřeny veškeré berní povinnosti. Znáte nejdůležitější pojmy a jejich aplikaci u vašich dovozů? Můžete se otestovat…
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
V minulém díle, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 10/2022 jsme se zabývali poskytnutými zálohami, jejich podstatou, zúčtováním a vykázáním v rozvaze. Je zřejmé, že obdobným způsobem je nutné řešit také druhou stranu smluvního vztahu, tedy dodavatele, který zálohu poskytnutou odběratelem, přijímá.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Vzhledem k výkyvům měnového kurzu (ale v současnosti i na komoditním trhu obecně) opět sílí využití kontraktů na zajištění měnového rizika. Tím nejčastějším, se kterým se v české praxi můžeme setkat, jsou měnové (tzv. FX) forwardy.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Odstupné představuje určitou formu odškodnění za ztrátu zaměstnání, kterou zaměstnanec nezavinil. Příslušná úprava je obsažena zejména v § 67 a 68 zákona 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “ nebo „ZP “).
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Nemoc hraje ve zdravotním pojištění velmi důležitou roli. Třebaže se budeme zabývat výhradně nemocí zaměstnance a souvisejícími aspekty, uplatnily by se ve zdravotním pojištění popisované postupy i v případě, kdyby nastaly jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance dle ustanovení § 191 a 191a (ev. § 199) zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “), například po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti anebo v případě dlouhodobého ošetřování.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Prázdniny jsou na svém konci a my vám opět v rámci úvodního příspěvku přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví. V průběhu uplynulého měsíce došlo zejména ke změnám sazeb cestovních náhrad v důsledku nárůstu cen. Finanční správa také vydala další informaci k nízkoemisním vozidlům a zveřejnila sadu otázek a odpovědí na zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin. V neposlední řadě nabyla platnosti novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení , která s účinností od února příštího roku zavádí slevu na pojistném u částečných úvazků.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Článek ve svém úvodu vymezuje práva duševního vlastnictví a jeho dvě hlavní složky, jimiž jsou autorská práva a průmyslová práva, včetně jejich vzájemného porovnání. V další části je stručně popsáno řízení o udělení právní ochrany. Stěžejní část článku tvoří rozbor vybraných druhů průmyslových práv, který je na závěr shrnut do přehledové tabulky.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
V článku si s využitím příkladů ukážeme daňové řešení důsledků porušení podmínek pro uplatnění odpočtu zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění u poplatníka a daňové řešení důsledků porušení podmínek pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů vynaloženého na pojistné na soukromé životní pojištění zaměstnance.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Po probrání dodání zboží přicházejí v našem miniseriálu na řadu služby. Opět se zaměříme především na ty přeshraniční, a proto hned prvním tématem bude určení místa plnění při jejich poskytnutí. Většina přeshraničních služeb bude mít místo zdanění mimo tuzemsko, kdy povinnost přiznat daň vyplyne z daňového zákona jiného státu. Nicméně i tak je potřeba vědět, kdy vykázat v tuzemsku alespoň uskutečnění takového plnění.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Kryptoměny jsou fenoménem dnešní doby. Je možné je charakterizovat jako digitální měny, které byly vytvořeny výhradně elektronickou cestou. Z tohoto důvodu mají pouze nemateriální podobu. Z důvodu eliminace případného rizika jejich zneužití neoprávněnou osobou jsou často zabezpečeny prostřednictvím využití soukromých a veřejných klíčů, jež slouží k podepsání a ověření konkrétní operace s kryptoměnami.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Článek navazuje na příspěvek zveřejněný v předchozím čísle časopisu, který byl zaměřený na účetnictví v rostlinné výrobě podle českých předpisů. Věnoval se problematice oceňování, účetního zachycení a vykazování rostlin, které jsou předmětem či prostředkem zemědělské výroby. Nyní se podíváme na rostlinnou výrobu v účetnictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní, b) odborné názory zde nepadají z nebe, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. Koordinační výbory jsou zveřejňovány na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp /. Ovšem ani potvrzené závěry KooV nejsou neotřesitelné… Podle loňského rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 Afs 246/2019 , který neuznal závěr potvrzený GFŘ na KooV 199/27.11.2007, nemusí vždy jít o ustálenou (závaznou) praxi.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Velmi žádaným zaměstnaneckým benefitem je firemní automobil, který mohou zaměstnanci využívat i pro soukromé účely. Zpravidla je firemní automobil poskytnut zaměstnanci bezplatně, případně může být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuta zvýhodněná úplata za poskytnutí vozidla, která je nižší, než by bylo tržní nájemné. Nepeněžní příjem plynoucí z bezplatného využití firemního vozu i pro soukromé účely, popřípadě rozdíl mezi výší nepeněžního příjmu a úhradou od zaměstnance, představuje na straně zaměstnance z pohledu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zdanitelný příjem, který současně bude vstupovat do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 142/2022 Sb. , která nabyla účinnosti dne 1. července 2022, zavádí novou – nižší – velikost nepeněžního příjmu plynoucího zaměstnanci v případě, kdy je mu pro služební i soukromé účely poskytnuto tzv. nízkoemisní vozidlo. Jaká vozidla splňují podmínky nízkoemisních vozidel a jak prokázat splnění zákonných podmínek ze strany plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, přiblíží následující příspěvek.
Vydáno: 21. 09. 2022
 • Článek
Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je všeobecnou daní ze spotřeby postihující téměř všechen prodej zboží a služeb. Aby správci daně nemuseli stát s pokladničkou u každého obchodu, byli „poctěni“ povinnou spoluprací při správě DPH podnikatelé v nelichotivé roli výběrčích daní. Jejich označení „plátci DPH“ je matoucí, protože ekonomicky nenesou břemeno této daně, ale „pouze“ ji vybírají od svých zákazníků a přeposílají finančnímu úřadu. Zvýšenou administrativu a odpovědnost jim zčásti kompenzuje výsadní a jediná výhoda - odpočet („vrácení“) DPH z jejich nákupů. Ovšem plátcem DPH se podnikatel nerodí, ale stává na základě ekonomické činnosti nebo vlastní žádosti a stejně tak může přestat být plátcem a nadále si vesele a svobodněji podnikat. Komplikací je však spravedlivé vypořádání s minulostí plátce, kdy vstupy nabyl bez DPH a nyní již výstupy nezatěžuje daní…
Vydáno: 14. 09. 2022
 • Článek
Bez ohledu na ekonomický růst či recesi je získávání nových kvalitních a loajálních zaměstnanců pro zaměstnavatele zpravidla spojeno s velkými obtížemi. Do „boje“ je tedy nutné zapojit všechny možné i nemožné nástroje. Kromě dobrých mzdových podmínek je nutné přicházet i s další škálou nepeněžních benefitů. A právě jedním z takových (zaměstnanci velmi oceňovaných) benefitů je i poskytnutí automobilu zaměstnancům pro služební i soukromé účely. Cílem následujícího příspěvku je poukázat na novinky v této oblasti z nich vyplývající výhody na straně zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Vydáno: 14. 09. 2022
 • Článek
Přeměny obchodních společností jsou v poslední době poměrně populárním prostředkem, jak zajistit požadovanou strukturu společností, přeskupit obchodní majetek nebo připravit společnost na plánovanou akvizici. Mezi typy přeměn se řadí fúze a rozdělení včetně přeshraničních přeměn a dále rovněž převod jmění na společníka a přeshraniční přemístění sídla, tento článek se však výhradně zabývá rozdělením obchodní společnosti, a to formou rozštěpení nebo odštěpení. Účelem realizace rozdělení může být např. oddělení výrobní části společnosti od prodejní nebo oddělení nemovitého majetku ze společnosti, který je následně pronajímán z nově odštěpené společnosti. Důvodů, proč se přeměny společností stávají čím dál populárnější, je však mnoho. Velké množství důvodů pro realizaci přeměny obchodních společností lze však jednoduše zobecnit do dvou hlavních cílů, a to diverzifikace rizik a zefektivnění chodu společností.
Vydáno: 14. 09. 2022
 • Článek
Pro účel posouzení vzniku zaměstnání a souvisejícího plnění povinností zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění je důležité, že se sčítají příjmy z více dohod o provedení práce (DPP) nebo dohod o pracovní činnosti (DPČ) u jednoho zaměstnavatele. Ve srovnání s rokem 2021 se k datu 1. 1. 2022 nezměnila výše rozhodných částek 10 000 Kč, resp. 3 500 Kč. To znamená, že v roce 2022 se zaměstnavatel ve zdravotním pojištění nezabývá v příslušném kalendářním měsíci situací, kdy: – u DPP (jedné či více) příjem nepřevyšuje 10 000 Kč, – u DPČ (jedné či více) příjem nečiní alespoň 3 500 Kč. V následujícím textu si formou příkladů předvedeme postup zaměstnavatele při placení pojistného na zdravotní pojištění včetně plnění oznamovací povinnosti v právních podmínkách roku 2022. Pro zaměstnance i zaměstnavatele (jako plátce pojistného) platí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, případně jeho poměrnou část.
Vydáno: 14. 09. 2022
 • Článek
Do skupiny veřejně prospěšných poplatníků patří široká škála různých organizací, které v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem a stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním. Jejich výčet není taxativně vymezen, podstatné je naplnění výše uvedených znaků.
Vydáno: 14. 09. 2022
 • Článek
Zákon o zadávání veřejných zakázek byl dosud novelizován v omezeném rozsahu, a to především v souvislosti se změnou souvisejících zákonů. Nedocházelo tedy k zásadním změnám pravidel a provedené změny tak neměly významné dopady do procesu zadávání veřejných zakázek. Připravovaná novela byla iniciována Evropskou komisí. Evropská komise totiž na základě článku 258 Smlouvy o fungování Evropské komise zaslala České republice svoje „Odůvodněné stanovisko“ z důvodu „nesprávného provedení směrnic o zadávání veřejných zakázek 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25 EU“. Komise zastává názor, že některá uvedená ustanovení českého zákona o zadávání veřejných zakázek jsou v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jelikož stanoví neoprávněné výjimky z uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek a při širokém výkladu mohou představovat příčinu obcházení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Vydáno: 14. 09. 2022