Expertní odpovědi

Společnost účtuje zásoby zp. B. Výroba probíhá zakázkově a trvá i několik měsíců. Materiál se nakupuje a vydává přes sklad (příjemka a výdejka). Nákup polotovarů je vždy spojeny s konkrétní zakázkou dle výkresu a nikdy se nekupují na sklad, vždy jdou po dodání od dodavatele přímo do výroby. Jde o spousty položek, které se neopakují, vždy se jedná o originální kus/y, které už při objednání mají svoji zakázku a jdou po dodání přímo do výroby. Je možné tyto položky při zadání přijaté faktury přiřadit ke konkrétní zakázce a dále vést v účetním programu jako jeden z nákladů na zakázku. Nedělala by se příjemka a výdejka, protože to je pro malou firmu časově náročné.
Vydáno: 05. 12. 2023
OSVČ bude mít od roku 2024 vyšší minimální zálohy na důchodové pojištění (3.852 Kč). Odkdy se bude měnit záloha - od ledna nebo až od podání přehledu za rok 2023? Jakou výši zálohy bude mít OSVČ, která zahájila činnost 1. 9. 2022 a OSVČ, která zahájila činnost 1. 9. 2023?
Vydáno: 05. 12. 2023
Máme 2 zaměstnance, který mají měsíční hrubou mzdu 25 800 Kč. Jejich průměrný hodinový výdělek činí 160 Kč. Zaměstnanci pracují ve 40hodinové týdenní pracovní době. Jak budou řešeny tyto dvě situace: 1) Zaměstnanec jde do práce ve svátek (17. 11.) a v tento den odpracuje 8 hodin. Tento zaměstnanec poté nešel do práce 20. 11. 2) Zaměstnanec šel do práce v sobotu 18. 11. a poté nešel do práce opět 20. 11. Jak bude vypadat jejich výplata, budou se počítat nějaké příplatky?
Vydáno: 05. 12. 2023
Dne 1. 12. 2023 bylo založeno s. r. o. První účetní závěrku tak budete sestavovat až zkraje roku 2025 k rozvahovému dni 31. 12. 2024 za účetní období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2024. Bude pro toto zdaňovací období platit daň ve výši 19 % a ne 21 %?
Vydáno: 05. 12. 2023
Jsou tři společnosti A, B, C. Společnost A dluží společnosti C 5 mil. Společnost C dluží svému společníkovi 5mil. Společnost B vlastní stejná osoba jako společnost C. Na společnost B bude na základě smlouvy o převzetí pohledávky a závazku převedena: • Pohledávka společnosti C vůči A. • Závazek vůči společníkovi ze společnosti C na B. Jak prosím řešit daňový dopad ve společnosti C z titulu „zrušení“ závazku i pohledávky?
Vydáno: 05. 12. 2023
OSVČ chce ukončit podnikání k 28. 2. 2024. Má možnost podat daňové přiznání za rok 2023 + 2 měsíce 2024 jako účetní jednotky, nebo musí podat DPFO za rok 2023 a samostatně za 2 měsíce roku 2024 včetně samostatných přehledů pro OSSZ a ZP za roky 2023 a 2024?
Vydáno: 05. 12. 2023
Zaměstnanec na DPP má v měsíci listopadu dopředu naplánované směny na 1 hod denně - celkem tedy 21 hodin. Musí mu zaměstnavatel proplatit 1 hod za svátek 17. 11. 2023 ve výši průměrného výdělku? Tento dohodář o svátek nepracoval, ale ani v rozvrhu směn neměl tuto směnu naplánovanou.
Vydáno: 05. 12. 2023
Zaměstnanec má dítě s bývalou partnerkou. S partnerkou ani s dítětem nežije. Nyní se oženil a tato manželka má 2 děti z bývalého vztahu. S těmito dětmi žije ve společné domácnosti. Které osoby budou jako vyživované ve vztahu k exekuci? Jeho vlastní dítě s bývalou partnerkou a současná manželka?
Vydáno: 05. 12. 2023
Společnost F s. r. o. založila v roce 2020 společnost L a. s. Společnost L a. s. má základní kapitál 2 000 000Kč, který je zcela splacen a rozvržen na 20 kusů kmenových akcií. Společnost F v průběhu let prodala 5 ks akcií. V roce k 31. 12. 2022 je majitelem 15 kusů akcií = vlastní 75 % společnosti L a. s. Společnosti L a. s. se velmi daří, roste její tržní hodnota. V roce 2023 společnost F odkupuje 1 ks akcie společnosti L a. s. za částku 10 000 000 Kč. Následně se však rozhodne uvedenou akcii dále prodat za 11 000 000 Kč. Je v rámci DPPO ve společnosti F prodej akcie z důvodu naplnění dílčího závěru koordinačního výboru, že „když společnost po dobu 12 měsíců drží podíl minimálně 10 % na základním kapitálu, jsou všechny příjmy z prodeje podílů dceřiné společnosti od okamžiku, kdy je získán podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti vyšší jak 10 % až po okamžik, kdy tento podíl klesne pod 10 % (včetně posledního prodeje, před jehož uskutečněním má podíl 10 % a po jeho uskutečnění již nikoli), osvobozen od daně?“ osvobozen od daně z příjmů? Jakou cenu vykážeme v rámci daňového přiznání na řádku 40: pořizovací cenu ve výši 10 000 000 Kč, nebo musíme rozpočítat původní pořizovací cenu 15 akcií 1 500 000Kč + 1 (16 akcie) 10 000 000 Kč = 1 akcie 718 750 Kč? Jakou částku zaúčtujeme v účetním případě prodeje akcie: MD 378/D 661 11 000 000 Kč, MD 551/D 061 částku 10 000 000 Kč, nebo 718 750 Kč?
Vydáno: 05. 12. 2023
Společnost s r. o. má pronajatý byt v bytovém domě a jednotlivé místnosti chce pronajímat jednak svým zaměstnancům a jednak cizím osobám. S cizími nájemníky uzavírá s. r. o. klasickou nájemní smlouvu. Jakou smlouvu uzavřít s vlastními zaměstnanci na toto poskytnuté ubytování, aby se jednalo na straně zaměstnance o „osvobozenou hodnotu přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně“? Problém je, že zaměstnanci mají trvalý pobyt na Ukrajině, ( pro získání povolení k pobytu v ČR je nutno uvést místo, kde se budou zdržovat - toto místo je shodné s místem tohoto bytu), splňují tedy podmínku jiné obce ubytování než kde mají bydliště?. S.r.o. hradí pronajímateli dle nájemní smlouvy částku nájemného a zálohu na služby a energie. Je tato záloha na energie součástí limitu 3 500 Kč, nebo do něj vstupuje jen holé nájemné a zaměstnanci musí tyto zálohy svému zaměstnavateli hradit (vzhledem k tomu, že s. r. o. pronajímá jen jednotlivé místnosti, nikoli celý byt najednou, částka za pronájem včetně záloh na energie nepřesahuje 3 500 Kč)?
Vydáno: 05. 12. 2023
ÚSC provedl v r. 2022/2023 výstavbu DD. Stavbu po kolaudaci počátkem roku 2023 předal své příspěvkové organizaci. Zakázka zněla na výstavbu DD, ale do stavebních prací byly zahrnuty i movité věci, které na daňových dokladech nebyly specifikovány a nebylo na ně upozorněno ani dozorem stavby. ÚSC proto předal a zaúčtoval stavbu jako celek, v hodnotě došlých faktur a příspěvková organizace ji protokolem převzala. Před vlastním zaúčtováním provedla příspěvková organizace upřesnění dle skutečného stavu a v účetnictví má nyní jinou hodnotu stavby a movité věci, které neměla předány a nyní po půl roce požaduje po zřizovateli protokol o předání movitých věcí. Jak správně tuto situaci účetně a z pohledu rozpočtu narovnat?
Vydáno: 05. 12. 2023
Česká společnost plátce DPH nakupuje zboží od polské společnosti . Česká společnost ihned prodává toto zboží odběrateli plátci DPH v Rumunsku. Zboží je přepraveno z Polska přímo do Rumunska, přepravuje zajištuje česká společnost prostřednictvím dopravce, od kterého má veškeré doklady prokazující fyzický pohyb zboží z Polska do Rumunska. Jedná se o třístranný obchod? Jak bude česká společnost postupovat z hlediska DPH? Česká společnost nákup zboží z Polska - pořízení zboží z EU? Česká společnost prodej do Rumunska - osvobozené dodání zboží do JČS? 
Vydáno: 04. 12. 2023
Zaměstnankyně má nastoupit 1. 12. do pracovního poměru po rodičovské dovolené. Vzhledem ke skutečnosti, že její pracovní pozice byla zrušena, chce se s ní zaměstnavatel domluvit na ukončení pracovního poměru k datu 3. 12. dohodou, ale s odůvodněním, že je to z důvodu § 52 odst. c) ZP (nadbytečnost). Se zaměstnankyní je domluveno, že dostane 5násobek odstupného (ze zákona by měla nárok jen na 3násobek). Prosím o upřesnění, zda bude či nebude odstupné ve výši 5násobku podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění? Zaměstnankyně odpracuje v prosinci jen 2 dny po 6 hodinách. Její měsíční hrubý výdělek dle smlouvy je 18 000 Kč/měsíc a úvazek 30 hodin týdně. Podobná pracovní pozice ve firmě již není, nárokové odměny ve firmě nejsou. Jak stanovím průměrný výdělek pro účely odstupného a stanovení čistého průměrného výdělku pro účely podpory v nezaměstnanosti.
Vydáno: 04. 12. 2023
Jak zaúčtovat a daňově posoudit případ úhrady výkupného (v bitcoinech) po hackerském útoku? Společnost oznámila napadení na Policii ČR, tedy existuje protokol. Můžeme posuzovat náklady na výkupné jako daňově uznatelný náklad ? Má na daňovou uznatelnost vliv, kdy je případ uzavřen z titulu neznámého pachatele?
Vydáno: 04. 12. 2023
Fyzická nepodnikající osoba prodává akcie společnosti, kde není splněn časový test. Kupující uhradí část ceny kupní ceny v penězích a část kupní ceny směnkou (vystavenou jako platební prostředek). Kdy dojde k dodanění na straně prodávajícího (prodejní minus nabývací cena)? Je bráno uhrazení směnky jako zaplacení? Jinými slovy například nabývací cena je 1 mil Kč a prodejní 2 mil Kč. Z toho 1 mil Kč bude zaplaceny penězi a zbývající 1 mil Kč bude uhrazen vystavenou směnkou. Dojde ke zdanění rozdílu již vystavením směnky nebo až jejím zaplacením? V případě, že ke zdanění dojde v případě vystavení směnky, co se stane v případě, že směnka nebude nikdy zaplacena a prodávající ji nebude nikterak vymáhat?
Vydáno: 04. 12. 2023
Občan ČR pořídil úplatně, v roce 2014, členská práva k družstevnímu bytu. V tomto bytu nikdy nebydlel, sloužil mu k příjmům z podnájmu. V roce 2021 převedl členská práva a tento byt do svého osobního vlastnictví. Následně byt v roce 2021 prodal. Vztahuje se na příjem z prodeje bytu v roce 2021 osvobození od DPFO?
Vydáno: 04. 12. 2023
Společnost prodává zboží. V kupní smlouvě je uvedeno, že zboží se prodává na dodací paritě FCA XXX. Dále je ve smlouvě uvedena výhrada vlastnického práva, tzn., že kupující nabude vlastnické právo až po úplném zaplacení faktury. Kdy se účtuje u prodávajícího o výnosu? Příklad: Datum dodání FCA dne 15. 12. 2023. Datum splatnosti a skutečné úhrady 30. 1. 2024. Je správný postup účtovat do výnosů dne 15. 12. 2023? 
Vydáno: 04. 12. 2023
Firma má v majetku kanalizaci, kamerou byly zjištěny závady. Vzhledem k tomu, že je část kanalizace na cizím pozemku, byla provedena rekonstrukce potrubí pomocí bezvýkopové metody, kdy dojde k vyvložkování kanalizace. Do poškozené kanalizace je vložen rukávec, který pomocí pryskyřice zpevní potrubí. Jedná se v tomto případě o opravu nebo technické zhodnocení?
Vydáno: 04. 12. 2023
Od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023 poplatník zaměstnán HPP, následně od 1. 8. 2023 do 30. 11. 2023 registrován na ÚŘadu práce a od 1. 12 2023 OSVČ (zatím neregistrován). Je možné se jako OSVČ přihlásit k paušální dani již za 1. 12. - 31. 12. 2023? Pokud ano, na základě čeho si OSVČ zvolí pásmo? Bude potřeba podávat daňové přiznání zia rok 2023 kvůli přechodu z HPP na ÚP a pak na OSVČ, nebyl žádný souběh).
Vydáno: 04. 12. 2023
Může zaměstnavatel zaměstnanci zaplatit stravenkovou kartu v plné výši? Je toto pro zaměstnance plně osvobozeno od daně z příjmů FO stejně jako stravenky?
Vydáno: 04. 12. 2023