Expertní odpovědi

Matka přenechala synovi nemovitost do bezplatného užívání s tím, že ji může i pronajímat. Tedy nájemní smlouvu uzavře syn na svoje jméno a příjem z pronájmu zdaní on. Je to tak v pořádku? Pokud ano, může tedy stejně „fungovat“ i obrácený případ, kdy syn přenechá bezplatně matce nemovitost do užívaní?
Vydáno: 19. 07. 2024
Firma koupila dárek zaměstnanci v hodnotě 1000 Kč poukaz na wellness, 2000 Kč víkendový pobyt přes booking (placeno přes firemní účet) a květiny za 500 Kč. Datum nákupu je v 6/2024 a zaměstnankyně vše dostane předané od firmy po sezóně v 9/2024 jako benefit. Žádné jiné benefity v tento rok nemá. Může být poukaz na wellness a pobyt přes booking osvobozeno jako použití rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu? Musí být na mzdovém listě a pokud ano, tak v jakém měsíci (kdy firma nakoupila, nebo kdy benefit předala zaměstnanci)? Co se týká květin, tak se musí zdanit ve mzdě k datu předání, nebo lze podle nového znění zákona od 2024 najít nějaké osvobození?
Vydáno: 19. 07. 2024
Jak určit čas začátku a konce této služební cesty? Pracovník vyletěl z Prahy v 9:20 a ve Španělsku je v 11:20. To znamená, že služební cesta začala v 9:20. A pracovní den je 8 hodin, takže bude pracovat ten den do 18:20 s tím, že měl hodinu na oběd? A stejný dotaz i pro návrat do Prahy. Odlet ze Španělska v 9:20, v 11 bude v Praze a pojede pracovat do kanceláře, takže pracovní cesta skončí v 11:00? 
Vydáno: 19. 07. 2024
Společnost s r. o., plátce DPH v ČR, vlastní apartmán v Polsku. Společnost má apartmán v obchodním majetku, ale neodpisuje ho. Tento rok chce v tomto apartmánu ubytovat na 14 dní jednu rodinu z Čech. Může společnost vystavit fakturu na ubytování + českou DPH a toto DPH odvést v Česku, nebo jí plynou nějaké povinnosti v Polsku? Je nějaký rozdíl, když by místo ubytování apartmán pronajímali?
Vydáno: 18. 07. 2024
Stavební firma, plátce DPH, zatepluje objekt fary římskokatolické farnosti, ta není plátce DPH. Fara je v katastru nemovitostí vedena jako budova s popisným číslem, rodinný dům. Zastavěná plocha domu je 112 m2. Fara je využívána jako byt pro faráře. Bude se tedy zateplení objektu fakturovat se sazbou DPH 12 %? A pokud ano, bude stačit pro případnou kontrolu z FÚ výpis z katastru nemovitostí, kde je fara vedena jako rodinný dům se zastavěnou plochou 112 m2?
Vydáno: 18. 07. 2024
Společnost sjednala předplatné služby TEAMS na pravidelné měsíční období konkrétně 2. 6. - 1. 7. 2024 s datem vystavení 2. 7. 2024. Služba stojí 42 EUR, je placena inkasem s účtu v CZK, protože eurový účet společnost nemá. Dodavatel uvádí na fakturu 42 EUR přepočtenou na CZK 1045,11 Kč. Strženo je inkasem částka 1.084,61 Kč. Jde o vyúčtování závazku v CZK nebo EUR? Vzhledem k placení částky v CZK bychom z pohledu DPH postupovali následovně: ZD (= přepočtených 42 EUR na částku 1045,11 Kč z toho 21 % DPH - datum povinnosti daň přiznat a uplatnit zároveň nárok na odpočet poslední den poskytnutí služby tj. 1. 7. 2024? Z pohledu účetnictví do nákladů účtujeme částku co je na faktuře od dodavatele, tj. 1045,11 Kč a rozdíl oproti inkasu v bance zaúčtujeme jako kurzový rozdíl?
Vydáno: 18. 07. 2024
Společnost s r. o. zabývající se finanční činnosti nakoupila několik vstupenek na olympijské hry, které bude darovat svým obchodním partnerům. Jak nákup vstupenek zaúčtovat? Jako dary na účet 543 nebo náklady na reprezentaci 513? Pokud by se účtovalo na účet 543 je zde nějaké omezení v jaké hodnotě mohou dary být v souvislosti se základem daně?
Vydáno: 18. 07. 2024
Společník s. r. o, chce do této s. r. o. vložit svůj obchodní závod, jako příplatek mimo základní kapitál. Nechal si udělat znalecký posudek. V protokolu, který má asi cca 80 stran, je uvedeno, že byla použita výnosová metoda DCF, kde výsledkem je cena 2 600 000 Kč, a pak metoda účetní hodnoty, kde výsledkem je -960 000 Kč. Závěrem je uvedeno, že metoda výnosová je přesnější a že hodnota nepeněžního příplatku ve formě obchodního závodu je 2 600 000 Kč. Jakým způsobem toto mohu zaúčtovat? Vím, že na stranu DAL je to účet 413, ale jak na straně Má dáti?
Vydáno: 18. 07. 2024
Společnost s r. o. má předmět činnosti ubytovací služby (ubytovna). Ve vnitřní směrnici má stanoveno, že bude evidovat drobný hmotný majetek od 5.000 Kč do 80.000 Kč. Máme analytiku, kde účtujeme na 501100 spotřeba ostatní a 501200 spotřeba drobného hmotného majetku, který pak ještě zvlášť evidujeme. Vše jde daňově rovnou do nákladů. Když nakoupíme např. 8 postelí za 4.000/1 ks celkem tedy za 32.000 Kč, tak účtujeme na 501100 a již nikde neevidujeme. Většinou se zařízení nakupuje po větším množství. Časové rozlišení neděláme, protože drobný majetek na ubytovně dlouho nevydrží. Lze tento způsob účtování a zdanění akceptovat?
Vydáno: 18. 07. 2024
Pořídili jsme dlouhodobý majetek v EUR od tuzemského dodavatele, který byl dopředu částečně uhrazen. Prosím o posouzení správnosti účetního případu z hlediska účetnictví, i z hlediska DPH: 1. 26. 2. 2024 poskytnutá záloha na dlouhodobý majetek ve výši 50 % z kupní ceny: 41.734 EUR + 21 % DPH 8764,14 EUR 1.057.956,90 CZK + DPH 222.170,95 CZK (kurz účetní jednotky k 26. 2. 2024), zaúčtováno na 052 + 343 1038546,73 + DPH 218094,81 CZK (kurz dodavatele na faktuře), uplatněno v přiznání k DPH Jak se prosím účetně vypořádat s rozdílem, který vznikne na účtu 343 ve výši 4.076,14 CZK? 2. 27. 6. 2024 přijata faktura (DUZP 26. 6. 2024) na hodnotu celého plnění s odečtem již zaplacených 50 % z kupní ceny 83.468 EUR = 2.077.935,86 CZK (kurz účetní jednotky k 27. 6. 2024), zaúčtováno na 042 -41.734 EUR = -1.038.967,93 CZK (kurz účetní jednotky k 27. 6. 2024), zaúčtováno na 052 8.764.,14 EUR = 218.183,26 CZK (kurz účetní jednotky k 27. 6. 2024), zaúčtováno na 343 1.031.029,20 + DPH 216.516,13 CZK (kurz dodavatele na faktuře), uplatněno v přiznání k DPH Jak se prosím účetně vypořádat s rozdílem, který vznikne na účtu 343 ve výši 1.667,13 CZK, stejně jako již výše? Jak se prosím vypořádat s rozdílem ve výši 18.988,97, který vznikne na účtu 052? Bude zaúčtován vůči účtu 042 a vstoupí do ceny majetku při zařazení na účtu 022? Můžeme si v účetnictví stanovit, že pro nás účetní případ vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění na přijaté faktuře a ne datem přijetí faktury, jak je uvedeno v ČÚS č. 002? Pokud ano, můžeme stanovit rozdílný přístup např. pro zboží v cizí měně a pro dlouhodobý majetek v cizí měně?
Vydáno: 18. 07. 2024
Uzavřeli jsme DPP na dobu neurčitou s cizinkou, která však po několika měsících odcestovala do zahraničí, a nyní už se nechce vrátit a v práci na DPP pokračovat. Jakým způsobem s ní máme DPP ukončit? Datovou schránku bohužel nemá, kvůli podpisu ukončení DPP se určitě vracet nebude. Stačí třeba nějaký záznam o telefonickém rozhovoru s ní, v němž nám potvrdí svůj úmysl DPP ukončit? 
Vydáno: 18. 07. 2024
rád bych se poradil na postup v následující situaci týkající se podání kontrolního hlášení (KH) prostřednictvím datové schránky. Daňový subjekt podal kontrolní hlášení ve formátu XML, avšak podle kontroly EPO je tento soubor nevalidní, protože došlo k překódování znaků při přeposlání XML mezi emaily (to však netušil). Finanční úřad vyzval subjekt k podání kontrolního hlášení, jelikož nic neeviduje, přičemž protistrana má stav B2. Pokud se daňový subjekt podívá do odeslaných zpráv do datovky, zjistí, že XML bylo skutečně odesláno na finanční úřad. V poznámkovém bloku je vidět, že soubor je klasický XML, avšak v důsledku nějaké chyby obsahuje nějaké nesprávné znaky (např. háčky a čárky). Je možné argumentovat tím, že podání bylo učiněno a finanční úřad měl poslat žádost o doplnění podání kvůli vadám, nebo je situace posuzována tak, jako by podání nebylo učiněno vůbec? Na tomto základě přemýšlíme, jaký zvolit postup, abychom eliminovali pokutu. Myslíme si, že by nás finanční úřad mohl měl vyzvat k odstranění vad podání, pokud je podání neúplné nebo obsahuje chyby.
Vydáno: 18. 07. 2024
Společnost s r. o. měla v červnu valnou hromadu v restauraci. Nyní přišla faktura za pronájem nebytových prostor včetně DPH a za občerstvení. Pronájem prostor jsme dali do daňově uznatelných nákladů a nárokovali jsme si odpočet DPH. Občerstvení jsme zaúčtovali na reprezentaci bez nároku na odpočet DPH. Je to takto správně?
Vydáno: 18. 07. 2024
V důsledku živelní pohromy došlo k pojistné události (totální škoda) u odepisovaného vozidla pořízeného na úvěr. Úvěr je již plně zaplacený. Auto má ZC ke dni 30. 6. 2024 488 921,08. Pojišťovna zaslala informace o tržní hodnotě vozidla bez DPH, mínus hodnota zbytků (možnost prodat v aukci), spoluúčast ve výši 5% min. 5 000 Kč, pojistné plnění celkem - které vyplatila na účet. Pojistné plnění po odečtu spoluúčasti je vyšší než ZC. Jak zaúčtovat jednotlivé případy? Plnění od pojišťovny, spoluúčast, prodej vraku, vyřazení majetku.. U auta byl uplatněn odpočet DPH při pořízení. Co je nutné vše vzít v tomto případě v potaz?
Vydáno: 18. 07. 2024
Společnost ABC a. s. vlastní firma CBD s. r. o., a to od roku 2004 kdy zakoupila akcie firmy ABC s. r. o. za 10 mil. Kč. Základní kapitál ABC a. s. byl při založení 1.000.000 Kč splacen v vlastních zdrojů původního akcionáře, dále byl zvýšen o 43.000.000 Kč z vlastních zdrojů původního akcionáře a následně byl zvýšen o nepeněžitý vklad (nemovitosti) v hodnotě 196.000.000 Kč původním akcionářem to vše proběhlo dříve, než firma CBD zakoupila akcie firmy ABC a. s. V roce 2024 se rozhodl jediný akcionář firmy ABC a. s. (tj. firma CBD s. r. o.) snížit základní kapitál o 230.000.000 Kč, jak firma CBD s. r. o. jako jediný akcionář zdaní příjem se snížení základního kapitálu? Má tento příjem osvobozený od daně z příjmů z titulu vztahu matka–dcera? Nebo postaví proti příjmů ze snížení základního kapitálu tj. 230.000.000Kč nabývací cena akcií ve výši 10.000.000 Kč a rozdíl bude podléhat zdanění daní z příjmů právnických osob? Paragraf 19 odst. 1 zf) neumím vyložit správně. 
Vydáno: 18. 07. 2024
Živnostník je v prvním pásmu paušální daně. Za měsíc tržby překročí 1 500 000 Kč. Jaký bude dál postup? Musí začít platit vyšší daň, která je pro druhou skupinu? Musí to nějak hlásit na finanční úřad? 
Vydáno: 18. 07. 2024
Společnost poskytuje svým zaměstnancům nepeněžní benefit pro volný čas od společnosti Pluxee, kartu Flexi. Měsíčně je na kartu Flexi převáděna částka 500 Kč. Kdy se tato částka započítává do limitu pro osvobození nepeněžních benefitů, pro rok 2024 do částky 21.983 Kč? Je to okamžikem převedení na kartu, nebo okamžikem skutečného čerpaní, tedy uhrazením konkrétní volnočasové aktivity?
Vydáno: 17. 07. 2024
Máme zaměstnankyni na DPP, která mi nepravdivě vyplnila formulář, zda na ni je vedena exekuce nebo insolvence. Bohužel jsem celou mzdu poslala na účet zaměstnankyně a neprovedla jsem srážku ze mzdy, následně jsem zjistila, že je na ni vyhlášena insolvence. Zaměstnankyně pak podává insolvenčnímu správci přehled příjmů a odvod si provede ona, nebo jak v tomto případě mám postupovat?
Vydáno: 17. 07. 2024
Jedná se v následujícím případě o opravu nebo technické zhodnocení budovy při výměně dvoukřídlých protipožárních dveří za protipožární roletový uzávěr? V hale máme nainstalovány dvoukřídlé protipožární dveře, které byly nabourány, a v rámci jejich opravy se místo nich namontuje protipožární roletový uzávěr. Velikost dveřího otvoru zůstane stejná, na místo původních dveří se osadí rolovací nehořlavá textilní roleta. Hodnota nových protipožárních dveří by byla cca 170.000 Kč, cena rolovacího protipožárního uzávěru bude cca 238.000 Kč. Protipožární funkce je stejná.
Vydáno: 17. 07. 2024
Zaměstnankyně se vrátila zpět do práce po nemoci trvající déle než 8 týdnů. Je zařazena do 2. kategorie bez rizik. Byla vyslána na mimořádnou lékařskou prohlídku, ale z důvodu dovolené závodního lékaře nesplníme dobu 5 kalendářních dnů, ve kterých musí být mimořádná lékařská prohlídka provedena. Může vykonávat práci, nebo bude na překážkách na straně zaměstnavatele do té doby, než bude provedena mimořádná lékařská prohlídka?
Vydáno: 17. 07. 2024