Expertní odpovědi - strana 4

Společnost zaplatila městu kauci související s výstavbou nového komplexu s nebytovými prostory. Kauci účtujeme na účet MD 315/D 221? nebo raději MD 378/D 221?
Vydáno: 04. 08. 2022
V evidenci majetku máme historickou samostatnou kartu oplocení budovy hotelu s pořizovací cenou 27 000 Kč. Je již daňově doodepsána – daňový odpis probíhal ve 3. odpisové skupině. Nyní se provedlo technické zhodnocení plotu v hodnotě 89 000 Kč. Můžeme technické zhodnocení provést na této kartě již doodepsaného majetku po opravě zatřídění do 4. odpisové skupiny s koeficientem odpisu pro zvýšenou vstupní cenu, nebo máme raději založit novou kartu pro technické zhodnocení oplocení, kterou zatřídíme do 4. odpisové skupiny s koeficientem pro zvýšenou vstupní cenu?
Vydáno: 04. 08. 2022
Společnost z účtu vedený v CZK převedla 50 EUR na eurový účet. Banka převod EUR z CZK účtu přepočetla vlastním kurzem. Společnost používá pro přepočet cizí měny vnitropodnikový kurz konkr. denní dle ČNB - vzniká v tomto případě kurzový rozdíl z rozdílu kurzu banky a kurzu společnosti? Nebo musíme použít pro přepočet EUR, které byly připsány na eurový účet stejný kurz v jakém to banka přepočetla při zaslání částky z účtu v CZK, a tudíž žádný kurzový rozdíl nevzniká?
Vydáno: 04. 08. 2022
Společník a jednatel v jedné osobě si chce udělat rekvalifikační kurz na elektrikářské práce, aby firma pak mohla být výdělečná i v této oblasti. Jednatel od společnosti nepobírá odměnu, ani není zaměstnán. Jsou náklady za kurz daňové účinné?
Vydáno: 04. 08. 2022
Máme pracovní dobu 40 hod. týdně, nárok na dovolenou 4 týdny. Jeden zaměstnanec nastoupil dne 1. 3. 2022 a jiný zaměstnanec nastoupil 1. 4. 2022. Jestliže zaměstnanec nastoupil 1. 3. 2022, bude se tento týden započítávat do odpracovaných, i když není celý odpracovaný? Na kolik dní dovolené mají tito zaměstnanci nárok?
Vydáno: 04. 08. 2022
Nově vzniklé s. r. o. se sídlem v České republice vykonává činnosti IT (programování, tvorba webů, grafika atd). Má virtuální sídlo v ČR. Jednatelé (zároveň i společníci) jsou ze Slovenska odkud reálně tuto činnost vykonávají. Jejich zákazníci jsou jak české, tak slovenské firmy.  1) Pokud české s. r. o. fakturuje slovenským firmám plátcům, musí se zaregistrovat jako identifikovaná osoba?  2) Pokud české s. r. o. fakturuje slovenským firmám neplátcům, musí se také registrovat jako identifikovaná osoba?  3) Není problém (daňový, z hlediska DPH), že reálná činnost je vykonávaná jednateli ze Slovenska? Všechny služby probíhají na dálku.  4) Pokud si následně jednatelé budou chtít vyplatit podíl ze zisku, probíhá výplata stejně jako pro českého občana?
Vydáno: 03. 08. 2022
Společnost s ručením omezeným provozuje svou činnost v rodinném domě, který je ve vlastnictví společníků (s. r. o. má zde sídlo a provozovnu na základě smlouvy o výpůjčce) a zároveň společníci v tomto RD mají bydliště. S. r. o. nechalo na své náklady provést montáž kamerového systému - kamery jsou umístěny v prostorách sloužících k podnikání a dále na domě tak, že snímají pozemek, na kterém stojí RD (v prostorách k bydlení kamery umístěny nejsou). Cena za montáž kamerového systému je pod hranici 80 tisíc. Je možno postupovat tak, že dodavatel kamer. systému vystaví fakturu na odběratele s. r. o. (je plátce DPH) v přenesené daňové povinnosti, s. r. o. zahrne do svých nákladů poměrnou část fakturované částky (např. přepočtem podle podlahové plochy užívané k podnikání) a v přiznání k DPH na ř. 10 vypočte daň z celé fakturované částky a na ř. 43 uplatní nárok na odpočet DPH pouze ve výši poměrné části stanovené pro podnikatelskou činnost?
Vydáno: 03. 08. 2022
Účetní jednotka zajišťuje svým zaměstnancům stravování ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiného subjektu na základě smlouvy o zajištění služby závodního stravování. Účetní jednotka provozuje toto stravovací zařízení ve svých prostorech, nese náklady na energie, vybavení i opravy. Subjekt, který zajišťuje službu pro účetní jednotku dle výše uvedené smlouvy, zajišťuje tuto službu prostřednictvím svých zaměstnanců. Domníváme se, že účetní jednotka tak splňuje podmínky zákona o dani z příjmů: „Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.“ Za daňové náklady jsou považovány veškeré režijní náklady, suroviny jsou nedaňovým nákladem. Aktuálně účetní jednotka uzavřela s dodavatelem služby závodního stravování dohodu, že v zájmu hospodárného využití kuchyně souhlasí s výrobou a vývozem jídel pro třetí strany v určitém maximálním množství za podmínky, že dodavatel přispěje účetní jednotce fixní poplatek související s provozem kuchyně a nákladů souvisejících s přípravou jídel (energie) za každé takto vyrobené jídlo. Prosím o stanovisko či ujištění, že tato dohoda nikterak nenarušuje daňový režim stravování zabezpečovaného ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.
Vydáno: 03. 08. 2022
Máme jednu firmu ABC, která je irskou společností a má české DIČ. Mají kontrolu na DPH a kontrolor řeší přiložené přijaté faktury. U jedné faktury je nákup zboží (etiket), na faktuře je irská firma s českým DIČ a z faktury je uplatněn odpočet. Předpokládám, že zde by mělo být použito obecné pravidlo, které říká, že pro osoby neusazené je místo plnění mimo ČR, a tedy by tam DPH být neměla. Další dvě přijaté faktury se týkají přefakturace DPH. Irské firmě s českým DIČ byla přefakturována doprava s DPH od české firmy. U přefakturace dopravy tedy také DPH nedávat?  
Vydáno: 03. 08. 2022
Patří činnost poskytování zdravotních služeb v oblasti dentální hygieny dle § 51 zákona o DPH mezi plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 58 zdravotní služby), či nikoli?
Vydáno: 03. 08. 2022
Loni v listopadu jsme koupili plošiny, zařadili do skupiny č. 3 a uplatnili odpis za rok 2021. V letošním roce se zjistilo že plošiny jsou špatné a 1. 8. 2022 nám vystavili na tyto plošiny dobropis a fakturu na nové stejné částky. Jak prosím postupovat? Vyřadit likvidací plošiny roku 2021, ale neuplatnit si půl ročního odpisu a poté zařadit a odpisovat nové, nebo pokračovat v odepisování? 
Vydáno: 03. 08. 2022
OSVČ (zemědělský podnikatel) vedoucí DE - rozděluje část příjmů a výdajů na manžela jakožto na spolupracující osobu. Tato spolupracující osoba - manžel - vlastní hospodářskou budovu, která je užívána pro podnikatelskou činnost manželky (budova není součástí společného jmění manželů). Je možno tuto manželovu budovu vložit do obchodního majetku manželky a v případě plánované rekonstrukce a oprav na budově uplatnit odpočet DPH a odepisovat technické zhodnocení u provedené rekonstrukce? Pokud bude vklad do OM možný, je pro zařazení do OM nutný znalecký posudek pro stanovecí vstupní ceny nemovitosti? 
Vydáno: 03. 08. 2022
S.r.o. kupuje dluhopisy se splatností nad 12 měsíců, u kterých účetní jednotka má primárně záměr obchodovat s nimi v dlouhodobém horizontu, případně záměr v okamžiku pořízení není zřejmý. Dotazy: 1. Platí i v tomto případě, že je nutné diskont / prémii časově rozlišovat do výnosů / nákladů? 2. K rozvahovému dni se tento typ dluhopisů bude přeceňovat na reálnou hodnotu rozvahově souvztažně s účtem 41x nebo jinak? 3. Naběhlý úrok se k rozvahovému dni zaúčtuje v časové a věcné shodě do výnosů, souhlasí?
Vydáno: 03. 08. 2022
Podnikatel, OSVČ, se přihlásil k paušální dani 7. 1. 2021. Od 1. 1. 2022 má přerušenou živnost, živnostenský úřad nahlásil tuto změnu na ostatní úřady. Od 4. 1. 2022 má uzavřenou pracovní smlouvu. Jiné příjmy v roce 2021 neměl. Za rok 2021 nepodal žádné přiznání k DPFO ani žádné přehledy na ČSSZ a ZP. Splnil podmínky pro paušální daň dle § 7a odst. 1 a 2 a 3 zákona o daních z příjmů, nebo je povinen podat přiznání k DPFO, protože ukončil činnost v datumech výše uvedených (§ 7a odst. 3 ZDP)?
Vydáno: 02. 08. 2022
Pokud bude plátci, právnické osobě, z moci úřední zrušena registrace k DPH z důvodu, že za 12 bezprostředně předcházejících měsíců neuskutečnil plnění v rámci ekonomické činnosti, za jakých podmínek se společnost stane znovu plátcem DPH – opět až po překročení obratu 1 mil. Kč? Nebo pokud bude po zrušení registrace fakturovat jakoukoliv částku?
Vydáno: 02. 08. 2022
Firma zabývající elektro montáží FVE se stala plátcem DPH. Může si dát do prvního přiznání k DPH odpočet materiálu, který již není na skladě, ale stále je do předání odběrateli majetkem firmy uvedeno ve snlouve o díle? Vystavená faktura dle předávací protokolu bude již s DPH.
Vydáno: 02. 08. 2022
Má zaměstnankyně nárok na slevu na dani na vyživované dítě ještě za měsíc červenec 2022, pokud dítě po absolvování jednoletého pomaturitního kurzu cizího jazyka už dále nepokračuje v dalším vzdělávání, ale registruje na Úřadu práce? Dítě se zaregistrovalo na ÚP až v průběhu měsíce července, nikoliv k 1. 7. 2022.
Vydáno: 02. 08. 2022
Mohu do účetnictví přijmout daňový doklad, na kterém je u našich fakturačních údajů místo oficiálního názvu uveden pouze zkrácený název naší organizace za předpokladu, že všechny ostatní náležitosti (adresa sídla, IČ, DIČ) jsou uvedeny správně?
Vydáno: 01. 08. 2022
Naše společnost nabízí zaměstnancům jazykové vzdělávání formou kurzů, které se uskutečňují v pracovní době a na pracovišti. Většinou se jedná o skupinové kurzy. Dle kolektivní smlouvy se zaměstnanci podílejí 50% finanční spoluúčasti na jazykovém kurzu. Výše spoluúčasti je jim předepsána dvakrtá ročně, a to srážkou ze mzdy. Společnost si na vstupu uplatňuje 100% nárok na odpočet DPH z došlých faktur, na výstupu při předpisu 50% spoluúčasti pro zaměstnance je k částce zaměstnanci připočítáno také 21% DPH. Jedná se u spoluúčasti zaměstnanců o zdanitelné plnění a je tedy správné dodanění DPH na výstupu? Pokud ano a my máme došlou fakturu za jazykový kurz od neplátce, musíme spoluúčast také dodanit DPH? Pokud je správné dodanění, a my bychom nechtěli po zaměstnanci uhradit částku DPH a odvedli ji z nedaňových nákladů společnosti, měl by uvedený postup dopad do daně z příjmů zaměstnance a do odvodů?
Vydáno: 01. 08. 2022
Firma s. r. o., plátce DPH, pořídila na Slovensku od clubu Muziker zboží. Protože zboží nevyhovovalo, bylo vráceno. Muziker odstoupení od smlouvy akceptoval z tím, že peníze byly vráceny formou poukázky v původní hodnotě zboží. Jak tuto situaci zaúčtovat?
Vydáno: 01. 08. 2022