Expertní odpovědi - strana 429

Jakou zaručenou mzdu by měl mít pomocný pracovník výroby dřevitého octa (jen noční směny)?
Vydáno: 30. 01. 2018
Zaměstnanec v pracovním poměru odpracoval v r. 2017: v lednu 19 dnů, 3 dny si vybíral loňskou (za r. 2016) dovolenou, v únoru odpracoval 1 den a poté měl po celý zbytek roku dočasnou pracovní neschopnost. Jaký má nárok na dovolenou za rok 2017, pokud vůbec?
Vydáno: 30. 01. 2018
Naše s. r. o. prodává bytovou jednotku v novostavbě, evidováno na účtu 123. Právní účinky zápisu: 1. 12. 2017, zapsáno: 28. 12. 2017, výpis z katastru doručen dne 2. 1. 2018. Byt nebyl předán před datem doručení výpisu z katastru, taktéž úhrada za jednotku nebyla před doručením výpisu z katastru vydána z notářské úschovy. Zaúčtování: dne 1. 12. 2017 - právní účinky zápisu – vyřazení ze zásob MD 583/D 123, dne 1. 12. 17 – právní účinky zápisu – proúčtování do výnosů MD 385/D 602. Vystavení daňového dokladu dne 2. 1. 2018 - zúčtování příjmu příštích období MD 311/D 385 - zúčtování odvodu DPH MD 311/D 343. Je tento postup správný?
Vydáno: 30. 01. 2018
Společnost vlastní areál bývalého zemědělského družstva. Jde o soubor nemovitostí skládající se ze skladovacích budov, administrativní budovy, zpevněných ploch dvora, zpevněných ploch panelové parkoviště a další pozemky. Budovy neprošly žádnou větší rekonstrukcí již 10 let. Tento areál chce majitel prodat jako celek, tj. budovy včetně souvisejících pozemků.  Budou při prodeji podléhat DPH pozemky, resp. pokud pouze některé, jaké použít pravidlo? 
Vydáno: 30. 01. 2018
Je nutné dokládat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění každý rok, pokud nedojde ke změně údajů k uplatnění odpočtu nebo stačí pouze dodat nové při změně údajů při uplatnění odpočtu na děti?
Vydáno: 30. 01. 2018
Kdy (v kterém roce) se uvede do Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci příjem, když výplata proběhne např. poslední den v měsíci, kdy byla odvedena práce? Za práci vykonanou v prosinci dostane zaměstnanec výplatu dne 31. 12., nikoliv v lednu následujícího roku.
Vydáno: 30. 01. 2018
S. r. o. má dva zaměstnance, kteří byli v roce 2017 dlouhodobě nemocní. První zaměstnanec pracuje 3 hodiny denně a byl nemocen od 1. 1. - 30. 4. 2017 a pak od 22. 9. do 31. 12. 2017. První neschopenka trvala 85 pracovních dnů a druhá trvala 70 dní. Takže celková délka neschopnosti je 155 dní, budu krátit o 5 dní dovolenou nebo se bere každá neschopnost zvlášť a v tom případě je to bez krácení? Druhý zaměstnanec měl pracovní neschopnost od 12. 6. - 31. 12. 2017, takže 145 dnů a krácení rovněž o 5 dnů? Druhému zaměstnanci k 12. 6. 2017 zbývají 3 dny dovolené, dělá na 8hodinovou pracovní dobu. Bude mít přečerpanou dovolenou 2 dny, jak prosím vyřešit a na který účet zaúčtovat?
Vydáno: 30. 01. 2018
Divadlo, které je příspěvkovou organizací města, pořádá na základě zřizovací listiny (hlavní činnost) kulturní akce v divadle. Kromě toho poskytuje prostor divadla i pro jiné subjekty na základě smlouvy o krátkodobém podnájmu, a to za účelem pořádání různých akcí (většinou kulturního charakteru ale i jiných). Dále "Divadlo" provozuje kulturní dům, kde se nejčastěji konají plesy, zábavy a jiné společenské akce. V tomto případě je uzavřena smlouva o užití věci - kulturního domu - (dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) s uživatelem, kterým je většinou jiná nezisková organizace (spolky, atd.). Úplaty za tyto činnosti rozdělujeme tak, že pokud se jedná o činnost z oblasti kultury (divadelní představení, výchovné koncerty, taneční soutěže, plesy a taneční zábavy, apod.), považujeme je za služby, které lze zahrnout do osvobozených plnění dle § 61 písm. e) zákona o DPH. Naopak v případě, že se jedná o akce, které nemají kulturní charakter (soutěže, schůze, apod.), považujeme je za služby, které by byly zdanitelné z hlediska zákona o DPH. Navíc do služeb neosvobozených od DPH řadíme doplňkové činnosti, jako jsou výnosy z reklamy, přefakturace energií, pronájem divadelní kavárny, prodej drobného zboží, apod. Je tato úvaha o počítání obratu z hlediska registrace k DPH správná?
Vydáno: 30. 01. 2018
Obec zadala veřejnou zakázku na rekonstrukci zdroje tepla (kotelny) v základní škole. Přišly nám nabídky od společností, některé uvádějí v nabídce sníženou sazbu daně na celou veřejnou zakázku včetně stavebních prací. Je možné v tomto případě použít sníženou sazbu daně, i když se jedná o stavební a montážní práce?
Vydáno: 30. 01. 2018
Společnost dodává a montuje plynové a elektrické kotle. Uvedení a spuštění kotlů dodavatelsky provádějí jiné společnosti. Dodavatelé, kteří zprovozňují kotle, fakturují montážní společnosti práce v různých sazbách. Jedna společnost fakturuje zprovoznění kotlů v režimu přenesení daňové povinnosti a druhá vždy fakturuje se sazbou daně 21 %, i když zprovozňuje kotel např. v bytové jednotce pro fyzickou osobu-neplátce DPH. Jaký způsob fakturace při zprovoznění a uvedení kotle do provozu je správný?
Vydáno: 30. 01. 2018
Může elektronická omluvenka zaslaná rodičem nahradit klasickou papírovou omluvenku podepsanou rodiči? V systému, který naše škola používá k evidenci žáků a jejich docházky je možnost, aby rodiče mohli elektronicky omlouvat absenci dětí ve výuce, což zjednodušuje komunikaci mezi pedagogy a zákonnými zástupci žáků. Mám dotaz, zda tato elektronická omluvenka má stejnou právní váhu jako omluvenka na papíru s podpisem rodiče. Rodiče na začátku studia dostávají přihlašovací údaje a ke svému účtu se pak hlásí jménem a heslem. Jaké podmínky by popř. musela škola splnit, aby mohla elektronickou omluvenku využívat?
Vydáno: 30. 01. 2018
Chci zařadit zaměstnance do 9. platové třídy dle katalogu prací 1.01.04 Referent majetkové správy. Bude komplexně spravovat majetek školy včetně majetku na osmi odloučených pracovištích. Lze v tomto případě nahlížet na odloučená pracoviště jako na nižší organizační složky?
Vydáno: 30. 01. 2018
Podnikající fyzická osoba, plátce DPH, uhradil na účet vedený v USA poplatek za datové úložiště, faktury jsou v dolarech. Kde je server umístěný, plátce netuší. Podle mého názoru se nejedná o poskytnutí software [§ 22 ods. 1 písm. g) bod 1 ZDP] a nevztahuje se na něj povinnost srážkové daně ani zajištění daně ani DPH, plnění se neobjeví v přiznání k DPH a nebude provedeno zajištění daně ani srážka daně. Je má domněnka správná?
Vydáno: 30. 01. 2018
Zaměstnanec, který je v insolvenci, a v průběhu roku 2017 jsme za něj odesílali insolvenčnímu správci srážky ze mzdy (splátka dluhu + DPH z odměny správce), s námi k 5. 1. 2018 ukončil pracovní poměr. Za 5 dní náleží zaměstnanci hrubá mzda ve výši Kč 3 587 (čistá mzda ve výši Kč 3 191). Insolvenční správce po nás požaduje zaslat celou mzdu, kterou si potom se zaměstnancem vyúčtuje sám spolu s podporou v nezaměstnanosti, kterou bude za leden 2018 pobírat, a dopočítá si k tomu i nezabavitelnou částku atd. Je to tak v pořádku?
Vydáno: 30. 01. 2018
Český spolek chce zaslat finanční dar slovenskému spolku na podporu soutěže mezi mladými studenty architektury. Podléhá tento dar srážkové dani na území ČR? 
Vydáno: 30. 01. 2018
Mohu zaměstnanci uplatnit daňový bonus na děti za leden 2018, jestliže k 31. 1. 2018 ukončil pracovní poměr a já nevím, zda splní v roce 2018 podmínku šestinásobku minimální mzdy (Nový zaměstnavatel ho může propustit ve zkušební době například.)? Zajímá mne, zda já jako bývalý zaměstnavatel něco neporuším.
Vydáno: 30. 01. 2018
Máme zaměstnance, který má měsíční mzdu 8 000 Kč a bude vykonávat práci vždy jeden den v týdnu - úterý 8 hod. (úvazek 0,20). Pokud bude chodit do práce pravidelně každé úterý po celý rok, tak bude mít stále měsíční mzdu 8 000 Kč? Žádné vyrovnávací období, je to tak? 
Vydáno: 30. 01. 2018
Zaměstnanec má od 18. 10. 2017 neschopenku. Lístky na peníze nedodával OSSZ. Lékař ukončil neschopnost k 22. 1. 2018 z důvodu porušení léčebného režimu (nechodí na kontroly), do zaměstnání se nedostavil. Na jakém základě ho máme propustit? 
Vydáno: 30. 01. 2018
Jsme plátci DPH a nakupujeme zboží, kde původ zboží je z Ruska a putuje přes tranzitní místo v Lotyšsku (LV). Od plátce z LV obdržíme fakturu za zboží, na které je uveden původ zboží z Ruska a dodací podmínka CPT se sídlem naší firmy. Proclení probíhá pouze v Čechách. Od celní deklarace obdržíme dovozní doklad, na kterém je uveden odesilatel LV a vyčíslena hodnota za zboží a celní výměr, a fakturu za celní služby. Jak tento případ vykazovat v přiznání k DPH?
Vydáno: 29. 01. 2018
Právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, má jedinou činnost, a to pronájem vlastní nemovitosti. U pronájmu nebytových prostor (plátcům DPH) uplatňuje DPH na výstupu, u pronájmu bytových prostor je nájem v režimu osvobozeného plnění bez nároku na odpočet daně (pronájem neplátcům). U všech nájemců vybírá navíc zálohy (z takto přijatých záloh se odvádí DPH) na energie (voda, teplo, elektřina), které se vždy vyúčtovávají, krom dvou bytů, kde se zálohy nevybírají, ale kde jsou energie součástí ceny nájmu (např. nájemné stanoveno ve výši 10 000 Kč vč. energií) a nevyúčtovávají se. U těchto dvou bytů se z energií DPH de facto neodvádí na výstupu, neboť jsou energie v ceně nájmu, který je do daně osvobozen bez nároku na odpočet. Jak pracovat s DPH na vstupu, z přijatých daňových dokladů na energie? Je možné uplatnit DPH na vstupu z energií ve výši 100 %, nebo se musí nějakým způsobem stanovit část, ze které se následně DPH na výstupu neodvádí (tj. prakticky částka energií, která zůstane na ony dva byty a nevyúčtovává se) a z této části nenárokovat DPH vůbec? Případně třetí varianta je uplatnit krácený nárok na odpočet, který ale zdaleka neodráží poměr výstupů u energií, kde se odvádí DPH a tam, kde jsou energie součástí nájmu (tj. DPH se neodvádí). 
Vydáno: 29. 01. 2018