Expertní odpovědi - strana 432

Čs. PO (s. r. o.) dává svým zaměstnancům stravenky s tím, že 55 % celkové hodnoty stravenky vč. provize účtují do daňových nákladů a 45 % do nedaňových, tedy ze zisku. Zaměstnanci neplatí nic ani se jim nic nedodaňuje ke mzdě. Organizace nemá vytvořen žádný sociální fond, není ve ztrátě. Je tento postup daňově v pořádku? Pokud ano, změnila by se nějak situace, kdyby byla organizace celkově ve ztrátě (neměla by nic na účtu 428) a HV běžného roku by se pohyboval kolem nuly, takže proplácení stravenek pravděpodobně přivede za tento rok organizaci do další ztráty (popř. ji prohloubí)? 
Vydáno: 27. 02. 2018
Je možné, aby nastala situace, kdy nezisková organizace (z.s.) vůbec nemusí podávat přiznání k DPPO? A ani být registrovaná? Je to možné např. v případě, kdy má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů? Nebo i v případě, kdy má pouze příjmy od daně osvobozené? 
Vydáno: 27. 02. 2018
Klient je důchodce a v roce 2017 si vydělal 50 000 Kč za herecký výkon. Zatím nebyla odvedena žádná daň. Klient podá přiznání, kdy vyjde daň rovná nule. Musí se klient kvůli tomuto příjmu přihlásit na ČSSZ a podat opět "nulový" přehled? Žádný jiný příjem neměl.  
Vydáno: 27. 02. 2018
Nezisková organizace - Sdružení cestovního ruchu z.s., jehož hlavní činností je propagace a prezentace v místě pro potřeby členů spolku, výměna informací v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování cestovniho ruchu, mezi členy spolku a další činnosti pomáhající členům spolku při poskytování a rozvíjení služeb cestovního ruchu. Spolek má uzavřenou smlouvu s nečlenem spolku na zajišťování: správy a administrace webových stránek, pravidelnou komunikaci s novináři, správu sociálních sítí a webové prezentace, produkci tištěných materiálů - brožura s turistickou mapou apod. Je možné činnost dle této smlouvy zahrnout do hlavní činnosti spolku nebo se jedná o činnost, která je předmětem daně z příjmu? Kdyby byl klient členem spolku byl na smlouvu jiný pohled? 
Vydáno: 27. 02. 2018
Na drobné práce kolem renovace firemních prostor chceme vzít brigádníka na dohodu o provedení práce, práci by započal koncem února, a dokončil koncem dubna, odměna by byla sjednána na 9.000,- Kč, splatná po dokončení prací, s tím, že je předpoklad, že mu práce zabere asi 50 hodin, v únoru a březnu nám ale nepodepíše prohlášení poplatníka, protože pracuje ještě v jiné práci kde jej má podepsané, tam končí v polovině března, zajímá mě, jak je to se zdaněním odměny, pokud je vyplacena v dubnu, kdy bude mít podepsané prohlášení, ale část práce vykoná v měsících, kdy podepsané prohlášení nemá. 
Vydáno: 27. 02. 2018
Ekonomickou činnosti plátce DPH jsou telekomunikační služby. Firma v roce 2017 zakoupila HDPE trubku v délce 50 600 m a hodnotě nad 4 miliony, pro spojení dalších měst. V trubce je instalován optický kabel, který je spojován 12 komorami (šachtami) v celkové hodnotě 77 400,00 Kč. Také je vyčíslena hodnota instalace optického kabelu. Jak zařádit tento hmotný majetek a co vše by mělo být v této celkové hodnotě vyčísleno? Firma také zaplatila dle smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. Toto věcné břemeno se zřidilo za jednorázovou náhradu ve výši nad 60 000 Kč + DPH. Jedná se ovšem o 32 malých parcel většinou o ost. pl. ost. komunikace. Můžu tuto částku dát jednorázově do nákladů?
Vydáno: 27. 02. 2018
Firma poskytuje svým zaměstnancům na hlavní pracovní poměr a zároveň i jednateli se Smlouvou o výkonu funkce benefity (stravenky, poukázky do fit centra, vstupenky na kulturní pořady, poukázky na zdravotnické potřeby). Firma účtuje pořízení těchto poukázek do nedaňových nákladů. 1) Musí být nárok na tyto různé benefity přesně vyjmenován ve Smlouvě o výkonu funkce jednatele? 2) Má na stejné benefity v plné výši nárok i zaměstnanec na DPP? Pokud ano, musí mít nárok formulován v dohodě?
Vydáno: 27. 02. 2018
Příjímáme zaměstnankyni, která má působit jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou paní XY, ale chceme jí nejdříve dát smlouvu na 1 rok a po roce prodloužení o dobu trvání rodičovské dovolené paní XY. Můžu použít tyto 2 možnosti, a jsou obě správně? 1) Přímo do pracovní smlouvy uvedu: Pracovní poměr se sjednává se na dobu do 28. 2. 2019. V případě prodloužení smlouvy bude prodloužení smlouvy o dobu čerpání rodičovské dovolené paní XY. 2) Pracovní poměr se sjednává se na dobu do 28. 2. 2019. Po uplynutí této doby vytvoříme dodatek, kde bude pracovní poměr prodloužen o dobu čerpání rodičovské dovolené paní XY. Jsou oba postupy správně? 
Vydáno: 27. 02. 2018
Společnost (dříve sdružení), všichni plátci DPH, do 31. 12. 2018 postupuje dle přechodných ustanovení a za všechny společníky odvádí a nárokuje DPH jeden společník. Pokud v březnu 2018 přistoupí nový společník: 1) Stane se též ze zákona plátcem DPH? 2) Společnost stále může do 31. 12. 2018 postupovat podle přechodných ustanovení a vše evidovat přes jednoho společníka? 
Vydáno: 27. 02. 2018
Společnost zvažuje možnost nakoupit povolenky k lovu, které by poskytovala zaměstnancům obchodních partnerů jako benefity. Náklady na pořízení povolenky by byly nedaňové, DPH by se neuplatnilo. Nevíme, zda tento benefit by u zaměstnance obchodního partnera nepodléhal zdanění.
Vydáno: 27. 02. 2018
Věřitel po dlužníkovi požaduje dle ustanovení § 3 nař. vlády č. 351/2013 úhradu minimální výše uplatněných nákladů spojených s vymáháním pohledávky. Tyto náklady činí 1 200 Kč. Je tato částka u věřitele daňově uznatelná?
Vydáno: 27. 02. 2018
Mohu při prodeji auta v roce 2018 dle § 10 uplatnit náklad za opravu auta, která byla provedena v roce 2017? Auto bylo vyřazeno z obchodního majetku v roce 2016 a bylo zároveň vypořádáno DPH. 
Vydáno: 27. 02. 2018
Koupili jsme v lednu 2017 byt, na který máme úvěr ze stavebního spoření. Právní účinky vkladu do katastru nastaly 24. 1. 2017. Můžeme si úroky cca 50 000 Kč uplatnit jako odpočet z daní, i když jsme byt nevlastnili celý rok? Případně, můžeme si úroky rozdělit s manželkou, i když na Potvrzení o zaplacených úrocích jsem uveden pouze já, ale manželka je spoludlužnicí zapsanou v úvěrové smlouvě?
Vydáno: 27. 02. 2018
Naše žákyně se po vyučení v oboru Kadeřník chystá už jako plnoletá pokračovat v nástavbovém maturitním studiu dálkovou formou – bude mít i v této situaci nárok na výživné od otce (při studiu bude ale už pracovat)?
Vydáno: 27. 02. 2018
S. r. o. postavila rodinný domek - v OM společnosti - při výstavbě /dodavatelsky/ uplatňovala DPH. V listopadu 2017 byla provedena kolaudace. Mělo být v přiznání za období 11/2017 odvedeno veškeré nárokované DPH? Jak je to s nárokem na odpočet, když je zamýšlen prodej RD. V prosinci 2017 a lednu 2018 ještě probíhají různé dodělávky stavebních prací - ty už budou TZ nemovitosti /je stejný postup u TZ - také DPH vrátit?/ Společnost jinak používá krátící koeficient - má osvobozená i zdanitelná plnění. 
Vydáno: 27. 02. 2018
Přijali jsme do pracovního poměru učitelku v mateřské škole, která má vystudovanou Střední odbornou školu obor sociální péče a Vyšší odbornou školu podnikatelskou ukončenou absolutoriem. Učitelku jsme zařadili do 9. platové třídy bez dvouletého odečtu. Je tento postup správný? Jaký studijní obor by měla pracovnice vystudovat, aby byla kvalifikovaná jako učitelka v MŠ?
Vydáno: 27. 02. 2018
Můžu zaměstnanci proplatit výdaj v Kč, jestliže on nákup realizoval ze svých prostředků v EUR (platil svoji kartou)? Lze proplatit dle kurzu, který použila jeho banka - tedy opravdu v hodnotě, jaká mu byla z účtu odečtena? Pokud ne, lze zaměstnanci kompenzovat ztrátu, která mu vznikla použitím jiného kurzu? 
Vydáno: 27. 02. 2018
Jaký je jednotný kurz pro rok 2017 pro USD, EUR a GBP?
Vydáno: 23. 02. 2018
Zaměstnanec ze dne na den nenastoupil do zaměstnání, pouze telefonicky oznámil, že končí pracovní poměr, zaměstnavatel mu zaslal doporučeně poštou doklady k ukončení pracovního poměru včetně dohody o ukončení PP, ale poštu nepřebral, dopis se vrátil zpět zaměstnavateli, ani telefonicky nekomunikuje, jak má v tomto případě zaměstnavatel postupovat?
Vydáno: 23. 02. 2018
Zaměstnanec měl pracovní neschopnost, během této nemoci pracoval z domova. Tato práce z domova musí být považována za výkon práce a za tuto dobu mu nenáleží náhrada mzdy za nemoc, popř. nemocenská?
Vydáno: 23. 02. 2018