Aktuality - strana 3

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 7/2023 ze dne 17. května 2023, který obsahuje sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění.
Vydáno: 17. 05. 2023
Poslanci a poslankyně ve třetím čtení podpořili návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“). Návrh navazuje na předchozí akce Milostivé léto I a II a umožní dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků. Pro odpuštění dluhů bude klíčové rozhodné období, které je navrhováno od 1. července do 30. listopadu 2023. Návrh nyní míří do Senátu.
Vydáno: 17. 05. 2023
Vláda představila svůj konsolidační balíček. Dojde ke zrušení 22 daňových výjimek, DPH bude mít dvě sazby, dojde k vyššímu zdanění alkoholu a tabáku a zdvojnásobí se daň z nemovitosti. Na druhou stranu zlevní důležité položky, jako jsou potraviny, bydlení, léky. Dopad daňových změn by měl být podle předsedy vlády Petra Fialy co nejmenší. 
Vydáno: 16. 05. 2023
Vládní ozdravný balíček čítající 58 opatření by měl mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024–2025 ve výši 147,5 mld. Kč. Během června vláda schválí legislativní znění konsolidačního balíčku, první čtení v Poslanecké sněmovně poté proběhne před sněmovními prázdninami tak, aby opatření snižující deficit o 94,1 mld. Kč platila již od 1. ledna 2024.
Vydáno: 12. 05. 2023
U poplatníků, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka, uplatňuje finanční správa dočasnou toleranci vad podání. Finanční úřady neuloží pokutu ve výši 1 000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře. Pokuta nebude uložena ani v případě, kdy daňový subjekt podá daňové přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu. Tolerance se naopak nevztahuje na pokuty za opožděné podání.  
Vydáno: 03. 05. 2023
V důsledku významného rozšíření okruhu osob, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřízena datová schránka, zaznamenaly v praxi finanční úřady nárůst počtu vad podání zejména v souvislosti s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob. Důvodem je, že se zpřístupněním takto zřízené datové schránky je spojena také obecná povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře. Vady spočívaly především ve skutečnosti, že daňové přiznání nebylo podáno elektronicky, nebo bylo elektronické podání učiněno v nesprávném formátu.  
Vydáno: 03. 05. 2023
V nejnovějších minutových judikátech komentovaných expertem na daňové právo správní i trestní, JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, se například dozvíte, jak NSS shrnul přístup k důkaznímu břemenu ve vztahu k předložení účetnictví a zda lze i při nezákonně vedeném účetnictví obhájit účetní případy v něm obsažené. V jednom z rozsudků se také NSS vyjádřil k výkladu zavinění správcem daně nebo k tomu, zda a případně kdy je možné místo výslechu svědka využít institutu vysvětlení.
Vydáno: 03. 05. 2023
Informujeme plátce daně z přidané hodnoty ohledně vydané vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
Vydáno: 28. 04. 2023
V dubnovém přehledu legislativních novinek se podíváme na aktuální změny v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, novelu vyhlášky o cestovních náhradách, sdělení ke smlouvě mezi ČR a Rumunskem o zamezení dvojího zdanění i na několik informací Finanční správy.
Vydáno: 24. 04. 2023
Nejvyšší správní soud se ve svém nedávném rozhodnutí sp. zn. 7 Afs 80/2021 zabýval otázkou, zda může soudní řízení o výši daňové ztráty přerušit běh 5leté lhůty pro uplatnění této daňové ztráty. Nejvyšší správní soud tímto rozhodnutím navazuje na svoji dosavadní judikaturu v oblasti daňových ztrát, která do značné míry vyjasnila celou řadu sporných otázek. Podařilo se to Nejvyššímu správnímu soudu i tentokrát?
Vydáno: 21. 04. 2023
Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Lhůta pro zaplacení celé částky daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2023.  
Vydáno: 20. 04. 2023
Poplatníkům, kterým byla ze zákona v roce 2023 zřízena datová schránka, zašle Finanční správa do této datové schránky informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Těmto poplatníkům proto již nebude Česká pošta doručovat složenku (poštovní poukázku A).  
Vydáno: 20. 04. 2023
Národní účetní rada schválila další interpretaci, tentokrát s číslem I-48. Interpretace se týká ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí a jasně říká, že  volba mezi metodou goodwillu a metodou oceňovacího rozdílu není libovolná – jednoznačně se upřednostňuje použití metody goodwillu.
Vydáno: 18. 04. 2023
Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. 7. tohoto roku 77 územních pracovišť. Tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu. Konzultační služby pro občany dotčených obcí budou v úředních dnech zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady. Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí.  
Vydáno: 11. 04. 2023
Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí zveřejňuje předpokládanou podobu tiskopisů vztahujících se k daňovým povinnostem daně z neočekávaných zisků. Tiskopisy budou po dokončení legislativního procesu součástí vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a budou dostupné v databázi tiskopisů.  
Vydáno: 03. 04. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 6/2023 ze dne 23. března 2023, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 23. 03. 2023
V březnovém přehledu přinášíme sdělení k několika mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení mezi Českem a jinými zeměmi a také kontroverzní novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se valorizace důchodů. Najdete tu i seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, informaci o zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce, informace k povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky nebo například přehled některých činností a odpovědi na dotazy týkající se daně z neočekávaných zisků.
Vydáno: 23. 03. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 5/2023 ze dne 22. března 2023, který obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy ČR a také seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.
Vydáno: 22. 03. 2023
Nastává čas připravit podklady pro přiznání k dani z příjmů za rok 2022. Abychom vám tento náročný proces co nejvíce usnadnili, sesbírali jsme pro vás veškeré potřebné odborné informace z DAUČ, které vám pomohou ke správnému rozhodování a bezchybnému výsledku.
Vydáno: 22. 03. 2023
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydává z důvodu změny přístupu k uplatňování daně z přidané hodnoty (dále též „DPH“ nebo „daň“) při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených tuto Informaci. Na základě závěrů v ní učiněných, které vychází z judikaturního vývoje, již není provozování veřejného pohřebiště obcí včetně nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených považováno za výkon veřejné správy.  
Vydáno: 22. 03. 2023