Aktuality

Vláda schválila návrh legislativního znění ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 62 zákonů. Cílem návrhu je zlepšení salda státního rozpočtu systémovým a dlouhodobě udržitelným způsobem v následujících dvou letech o celkem 150,7 mld. Kč. První čtení v Poslanecké sněmovně proběhne před sněmovními prázdninami tak, aby opatření snižující deficit státního rozpočtu v roce 2024 o 97,7 mld. Kč platila již od 1. ledna 2024.
Vydáno: 29. 06. 2023
Generální finanční ředitelství si dovoluje informovat poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků na blížící se lhůtu pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků (dále také jen „oznámení“). Oznámení se podává za poslední zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, skončené před 1. lednem 2023, tj. typicky za zdaňovací období kalendářního roku 2022. Podle § 38ab odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), se oznámení podává do posledního dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za toto období. Pokud tato lhůta uplynula před 3. červencem 2023, prodlužuje se do 3. července 2023.  
Vydáno: 28. 06. 2023
V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, mělo s účinností od 1. 7. 2023 dojít také ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v oblasti nemovitých věcí.  
Vydáno: 28. 06. 2023
V tomto období došlo ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění a změnám u zdravotního pojištění cizinců, byl novelizován zákon o daňovém poradenství a zákon o auditorech v souvislosti s tzv. whistleblowingem, vyšel pokyn č. GFŘ-D-61 v oblasti vedení spisové agendy a také informace pro poplatníky k příspěvku pro solidární domácnost.
Vydáno: 22. 06. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 8/2023 ze dne 20. června 2023, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-61 o umístění spisu na finančních úřadech.
Vydáno: 21. 06. 2023
V minutových judikátech měsíce května se Nejvyšší správní soud vyjádřil k tomu, co si představit pod pojmem rozsah plnění pro účely kontroly odpočtu DPH. Nebo co daňovému subjektu nepomohlo, když se chtěl účelově vyhnout ukončení daňové kontroly. Komentuje expert na daňové právo správní i trestní, JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský.
Vydáno: 19. 06. 2023
Ministerstvo financí reaguje na nepřesnosti ve veřejném prostoru týkající se zdanění hazardu. Konkrétně jde o mylné informace, že v rámci vypořádání připomínek ke konsolidačnímu balíčku MF ustoupilo od záměru snížit podíl obcí na výnosu daně z hazardních her. To není pravda.
Vydáno: 19. 06. 2023
S účinností od 1. července 2023 dochází zákonem č. 75/2023 Sb., ke změně zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, mimo jiné také v souvislosti s poskytováním příspěvku pro solidární domácnost. O příspěvek může požádat fyzická osoba, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, krajskou pobočku Úřadu práce.  
Vydáno: 16. 06. 2023
Česká republika uzavřela Rámcovou dohodu (Framework Agreement) týkající se osob, které vykonávají obvyklou přeshraniční práci na dálku (tzv. telework). Žádost podle Rámcové dohody lze podat pouze ve vztahu ke státům, které k Rámcové dohodě přistoupily.
Vydáno: 15. 06. 2023
Vláda schválila novelu zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří s účinností od 1. ledna 2024. Novela navrhuje úpravy III. penzijního pilíře s cílem zvýšit atraktivitu spoření na stáří a nový státem podporovaný způsob spoření na důchod, tzv. dlouhodobý investiční produkt.
Vydáno: 14. 06. 2023
Prezident republiky podepsal 7. 6. 2023 návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“). Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků. Pro odpuštění dluhů bude klíčové rozhodné období, které je navrhováno od 1. července do 30. listopadu 2023. Obdobný návrh milostivého léta z dílny MPSV dnes vláda schválila i pro oblast nedoplatků na sociálním pojištění. 
Vydáno: 08. 06. 2023
Ke konci prvního pololetí roku 2023 je vhodné se ohlédnout za novinkami, které právní praxe a judikatura přinesla na poli náhrad škod. Ve svém příspěvku se zaměřím na další drobný souboj o paušalizaci vzniklé újmy a problematiku odpovědnosti tzv. pomocníka, ve stručnosti se vracím k některým procesním otázkám, a také úroku hrazenému správcem daně. V závěru doplňuji několik poznámek k aktuálně navrhované změně advokátního tarifu, která může mít v budoucnu nepochybně svůj dopad na výši náhrady nákladů zastoupení v soudním řízení správním a případně i odškodňování nákladů řízení vniklých (nejen) v daňovém řízení.
Vydáno: 02. 06. 2023
Vláda dne 11. května představila nový Ozdravný balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných financí a snížení schodku státního rozpočtu. V průběhu posledních týdnů bylo toto téma značně mediálně diskutováno, přičemž jsme se mohli setkat s různými variantami avizovaných změn. Podoba plánovaného Ozdravného balíčku byla již vládou zveřejněna, a právě s tímto návrhem bychom Vás rádi blíže seznámili. Samozřejmě nelze vyloučit i další změny návrhu v rámci legislativního procesu, Poslanecká sněmovna bude o návrhu jednat v průběhu léta, každopádně vláda předpokládá účinnost balíčku již od roku 2024, a proto je vhodné se na případné změny zavčas připravit.
Vydáno: 01. 06. 2023