Aktuality

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 19/2022 ze dne 29. prosince 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
Vydáno: 29. 12. 2022
Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen „ZDPH 2023“) týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení.
Vydáno: 22. 12. 2022
V nejbližších dnech bude ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).
Vydáno: 21. 12. 2022
Dne 2. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony (tzv. „Daňový balíček 2023“). Tento zákon s účinností od 1. 1. 2023 přináší následující zásadní změny v oblasti: 
Vydáno: 20. 12. 2022
Skokový růst cen základních energetických zdrojů, ke kterému v současné době dochází, ovlivňuje veškeré sféry společenského a hospodářského života a pociťujeme jej všichni bez rozdílu, občané, nezávislé podniky i nadnárodní korporace. V prostředí nadnárodních korporací vyvstávají otázky, jak toto navýšení cen promítnout do vnitroskupinových transakcí. Diskutována je zejména otázka zohlednění či nezohlednění těchto narůstajících nákladů v konstrukci převodní ceny nízkorizikových entit vůči ostatním podnikům ve skupině.
Vydáno: 20. 12. 2022
Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (dále jen „daňová složenka“), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s. p. 
Vydáno: 20. 12. 2022
Finanční správa připomíná poplatníkům s blížícím se koncem roku změny v oblasti zákona č.  586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které se týkají fyzických osob a vztahují se ke zdaňovacímu období roku 2022.  
Vydáno: 20. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 18/2022 ze dne 19. prosince 2022, který obsahuje dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a dále aktuální znění pokynu GFŘ-D-29.
Vydáno: 19. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 17/2022 ze dne 15. prosince 2022, který obsahuje termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2023.
Vydáno: 15. 12. 2022
V souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí představila vláda s účinností od 1. ledna 2023 daň z neočekávaných zisků (windfall tax), za jejíž pomoci mají být mimořádně navýšeny příjmy do státního rozpočtu.
Vydáno: 13. 12. 2022
Dne 7. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 373/2022, který, mimo jiné, novelizuje zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a zavádí tak novou oznamovací povinnost provozovatelů platforem o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem (tzv. DAC7).
Vydáno: 09. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 16/2022 ze dne 9. prosince 2022, který obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů, a dále informaci Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023 včetně příloh.
Vydáno: 09. 12. 2022
Letošní vyhlášení výsledků soutěže ÚČETNÍ ROKU se konalo 6. prosince a proběhlo hybridní formou. Vítězové, porota a zástupci partnerů se společně sešli v prostorách pořadatele soutěže, společnosti Wolters Kluwer ČR, odkud probíhal online přenos.
Vydáno: 08. 12. 2022
1. ledna 2023 vstoupí v platnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro povinnost platit daň z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Součástí novely jsou i přechodná ustanovení, která stanovují podmínky zrušení registrace k platbě DPH na žádost plátce. Termín podání žádosti o zrušení registrace je podle těchto přechodných ustanovení do 8. prosince 2022.
Vydáno: 05. 12. 2022
Zákonem č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony, dochází s účinností od 1. ledna 2023 k některým zásadním změnám v institutu paušální daně, který byl zaveden s účinností od 1. 1. zdaňovacího období roku 2021.
Vydáno: 05. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 15/2022 ze dne 2. prosince 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daně.
Vydáno: 02. 12. 2022
Připravíme vás na všechny změny v oblasti DPH, které nás čekají v následujícím roce! Neváhejte a zúčastněte se proto našeho praktického online semináře.
Vydáno: 02. 12. 2022
Dne 1. 12. v roce 1992 nabyl účinnosti zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Od tohoto data se v roce 1992 začaly odvíjet všechny praktické aktivity, které vyústily v ustavení Komory daňových poradců ČR a vznik samostatné profese daňových poradců. Symbolicky tak Komora přesně po třiceti letech vyhlašuje 1. 12. za Den daňového poradenství a startuje tímto dnem oslavy 30letého výročí od vzniku této profese.
Vydáno: 01. 12. 2022
Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Tato novela je obsažena v balíčku novel daňových zákonů (sněmovní tisk 254), který bude vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb.1 V souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství obsahuje novela zákona o DPH i speciální právní úpravu (dále jen „přechodná ustanovení“ nebo „speciální úprava“) týkající se zákonné registrace a zrušení registrace na žádost plátce. Tato přechodná ustanovení nabydou účinnosti dnem 3. 12. 2022, tj. dnem následujícím po dni vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů.Účelem této informace je poskytnout základní přehled o problematice této speciální úpravy.
Vydáno: 01. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 14/2022 ze dne 29. listopadu 2022, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 29. 11. 2022