Aktuality - strana 40

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 jsou dostupné na webu Finanční správy a daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplnění daňového přiznání. Tiskopisy daňových přiznání jsou dostupné v Databázi aktuálních daňových tiskopisů. Zde je možné vybrat si klasický tiskopis, interaktivní tiskopis nebo elektronické podání „EPO“.
Vydáno: 22. 01. 2019
Naši uživatelé s expertní licencí mají nově k dispozici další aktuální články, v nichž se věnujeme tématu investic, odpočtu darů a v oblasti DPH postupu u společníků společnosti a režimu přenesení daňové povinnosti.
Vydáno: 21. 01. 2019
Generální finanční ředitelství zveřejnilo pokyn GFŘ č. D-40 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018. Tento pokyn nahrazuje pokyn č. GFŘ-D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018, čj. 181/19, uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 1/2018.
Vydáno: 17. 01. 2019
Dne 17. 1. 2019 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů (částka 3, zákon č. 6/2019 Sb.) poslanecká novela zákona o dani z přidané hodnoty. V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %.
Vydáno: 17. 01. 2019
Uživatelům s verzí DAUC a EXPERT přinášíme nové příspěvky, které objasňují pravidla DPH u dopravy a souvisejících služeb a také daňové souvislosti náborových a motivačních příspěvků novým zaměstnancům. Informujeme rovněž o dvou novelách a aktuální judikatuře.
Vydáno: 16. 01. 2019
Začátkem ledna byl Vládě předložen poslanecký návrh novelizace daňového řádu, který by měl prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání v případě, že bude podáno elektronicky. Vláda má na vyjádření 30 dnů.
Vydáno: 15. 01. 2019
Našim předplatitelům s expertním přístupem publikujeme článek připomínající povinnosti na dani silniční a také změny v důsledku novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Vydáno: 14. 01. 2019
Ministerstvo vnitra připravilo zákon pro případ vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie bez dohody o vystoupení k 29. březnu 2019. Na návrhu zákona, který v pondělí 7. ledna 2019 schválila vláda, spolupracovalo ministerstvo s dalšími resorty.
Vydáno: 09. 01. 2019
Od začátku roku platí novela zákona o daních z příjmů, která komplikuje zdanění zaměstnanců, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU, ve státech tvořících Evropské hospodářské společenství nebo ve Švýcarsku. Nově je nutné navýšit pro účely výpočtu tzv. super-hrubé mzdy příjem zaměstnance o povinné zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem dle právních předpisů dotčených států.
Vydáno: 09. 01. 2019
V nejnovějších článcích pro naše předplatitele přinášíme aktuální přehled změn v oblasti daně z příjmů právnických osob, které se chystají v tzv. daňovém balíčku. Informujeme také o novinkách v oblasti DPH a připomínáme blížící se termín daně z nemovitostí.
Vydáno: 08. 01. 2019
Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 333/2018 Sb., ze dne 19. prosince 2018, o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Vydáno: 07. 01. 2019
Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do čtvrtka 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.
Vydáno: 07. 01. 2019
Vybíráme pro vás nejnovější příspěvky – přehled nejdůležitějších změn ve mzdové oblasti k 1. 1. 2019, ale i změn připravovaných. Dále praktické příklady k ověření postupu při uplatnění první snížené sazby DPH u nové výstavby staveb pro sociální bydlení, ale také při daňovém odpisování.
Vydáno: 07. 01. 2019
V pondělí 7. ledna má veřejnost a odborná veřejnost poslední možnost poslat svůj hlas v soutěži Daňař & daňová firma roku 2018, jež pořádá nakladatelství Wolters Kluwer ČR.
Vydáno: 03. 01. 2019
Závěrem roku 2018 byla Parlamentem České republiky schválena poslanecká novela zákona č. 235/2004 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty. V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 procent na 10 procent.
Vydáno: 03. 01. 2019
V rámci expertní verze mají naši předplatitelé nově k dispozici články, které připomenou pravidla převodních cen, dále poskytují tipy pro správné sestavení účetní závěrky, a v několika praktických odpovědích na čtenářské dotazy přináší řešení DPH problematiky.
Vydáno: 02. 01. 2019
Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2019 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2018. Pokyn GFŘ D-29, který upravuje prominutí těchto pokut u kontrolního hlášení DPH, byl v této souvislosti aktualizován Dodatkem č. 3.
Vydáno: 02. 01. 2019
Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pro účely uplatnění slevy na dani za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 a s tím spojeného vydání potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů sděluje následující.
Vydáno: 02. 01. 2019
S ohledem na prodlevy v legislativním procesu přijetí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206), se od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní přímý účinek Směrnice Rady (EU) 2017/2455 a Směrnice Rady (EU) 2016/1065.
Vydáno: 02. 01. 2019
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") ve svém § 102 zakotvuje povinnosti plátce a identifikovaných osob podat souhrnné hlášení při dodání zboží, poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, období a lhůty pro podání souhrnného, resp. následného souhrnného hlášení a formu jejich podání v elektronické podobě.
Vydáno: 21. 12. 2009