Dokumenty - strana 1

V březnovém přehledu přinášíme sdělení k několika mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení mezi Českem a jinými zeměmi a také kontroverzní novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se valorizace důchodů. Najdete tu i seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, informaci o zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce, informace k povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky nebo například přehled některých činností a odpovědi na dotazy týkající se daně z neočekávaných zisků.
Vydáno: 23. 03. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 6/2023 ze dne 23. března 2023, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 23. 03. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 5/2023 ze dne 22. března 2023, který obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy ČR a také seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.
Vydáno: 22. 03. 2023
Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.
Vydáno: 20. 03. 2023
Nastává čas připravit podklady pro přiznání k dani z příjmů za rok 2022. Abychom vám tento náročný proces co nejvíce usnadnili, sesbírali jsme pro vás veškeré potřebné odborné informace z DAUČ, které vám pomohou ke správnému rozhodování a bezchybnému výsledku.
Vydáno: 16. 03. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 4/2023 ze dne 14. března 2023, který obsahuje seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů.
Vydáno: 14. 03. 2023
Rada Evropské unie v únoru 2023 aktualizovala seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Nově k nim (vedle dalších 3 zemí) přibyla i Ruská federace. Ruská federace byla zařazena na seznam poté, co bylo zjištěno, že nesplnila svůj závazek řešit škodlivé aspekty zvláštního daňového režimu pro mezinárodní holdingové společnosti.
Vydáno: 14. 03. 2023
Vyberte si z bohaté nabídky daňových webinářů, které pro vás připravujeme s předními experty na dané oblasti. 
Vydáno: 10. 03. 2023
Soubor odpovědí ČSÚ na dotazy GFŘ k problematice zatřiďování konkrétních činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků. 
Vydáno: 10. 03. 2023
Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý měsíc. Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022 a na nejčastější chyby daňových poplatníků, aby měli dostatek času se jim vyvarovat. 
Vydáno: 08. 03. 2023
Cílem této informace je seznámení subjektů účastnících se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací  služby  prostřednictvím  internetových  platforem (např. Airbnb, Booking a další) s daňovými povinnostmi (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění p. p.). 
Vydáno: 03. 03. 2023
Věděli jste, že i účetnictví může mít chyby, a neznamená to hned nemožnost uplatnění daňového nákladu? Nebo že zajišťovacího příkazu nelze využít v případě nepodložených obav z vyvádění peněžních prostředků? Nebo že se Nejvyšší správní soud zastal podnikatele a vyjádřil se, že smyslem podnikání není sbírat důkazy pro případné daňové řízení? Vše naleznete v našich minutových judikátech JUDr. Ing. Ondřeje Lichnovského.
Vydáno: 02. 03. 2023
Ministerstvo financí v návaznosti na dotazy odborné i laické veřejnosti potvrzuje jednoznačný záměr prodloužit i pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině v rozsahu daném zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, Vláda 11. ledna 2023 jednomyslně schválila usnesení č. 31 ukládající Ministerstvu financí legislativně zajistit toto prodloužení. MF plánuje, že legislativní úprava bude součástí letošního daňového balíčku, který je v současnosti ve fázi přípravy před meziresortním připomínkovým řízením.
Vydáno: 28. 02. 2023
Publikovali jsme únorová vydání našich časopisů Účetnictví v praxi, UNES a DHK, expertní příspěvek a dva online články. 
Vydáno: 26. 02. 2023
Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, s výjimkou osoby, jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani. V tomto přehledu se kromě daňového základu uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění. Tento tiskopis lze v zákonných lhůtách podat jako řádný či jako opravný.
Vydáno: 24. 02. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2023 ze dne 24. února 2023, který obsahuje sdělení ke smlouvě s Hongkongem a dále seznam států nespolupracujících v daňové oblasti.
Vydáno: 24. 02. 2023
Dle zjištění Ministerstva vnitra a Ministerstva financí došlo počátkem roku 2023 v řadě případů k situaci, kdy obce schválené obecně závazné vyhlášky, kterými zaváděly či měnily poplatky za komunální odpad, včas nevyhlásily ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Obecně závazné vyhlášky tak nabyly účinnosti až v průběhu roku 2023 poté, co byly ve Sbírce právních předpisů řádně vyhlášeny.
Vydáno: 24. 02. 2023
Generální finanční ředitelství, které stojí v čele Finanční správy (dále GFŘ), bude mít od 1. 3. 2023 novou generální ředitelku. Bude jí Simona Hornochová, kterou do funkce jmenuje ministr financí Zbyněk Stanjura. Nová šéfka Finanční správy vzešla vítězně z výběrového řízení, které vyhlásilo Ministerstvo financí letos 3. ledna dle služebního zákona.
Vydáno: 23. 02. 2023
Minulý měsíc nedošlo k novelizaci daňových nebo souvisejících zákonů, ale vyšlo několik informací na webu Finanční správy - k odvodu z nadměrných příjmů, k tiskopisům 2022 i 2023 a k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb. Evropská unie také vydala novelizace dvou prováděcích nařízení týkajících se spotřebních daní.
Vydáno: 22. 02. 2023
V souvislosti s rozšířením okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona, ke kterému došlo k 1. lednu 2023 novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může především u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dojít k nejasnostem při podávání daňových přiznání a k chybnému podání (listinnou namísto elektronickou formou). 
Vydáno: 21. 02. 2023