Ing. Marta Ženíšková

Společník s. r. o. bude od 1. 10. 2022 v předdůchodu, nadále bude pobírat odměnu za práci pro společnost 3000 Kč měsíčně. Předpokládám, že společnost tuto osobu odhlásí ze zdravotního i nemocenského pojištění a nebude již provádět za něj žádné odvody. Musí zaměstnavatel uvést na odhlášce (hromadném oznámení) společně s kódem O i kód D nebo se tento kód (D) předdůchodu netýká? Má zaměstnavatel nějaké jiné povinnosti vůči úřadům při zahájení čerpání předdůchodu společníkem?
Vydáno: 26. 09. 2022
OSVČ fyzická osoba pobírá od 4/2022 invalidní důchod stupeň II. Kolik si může OSVČ při invalidním důchodu II. stupně vydělat?
Vydáno: 06. 09. 2022
Podnikatel je v režimu paušální daně pro rok 2022. Pokud přeruší živnost od 1. 10. do 31. 12. a zaregistruje se na Úřad práce, stačí, když tuto skutečnost nahlásí na OSSZ a zdravotní pojišťovnu? Nebude muset za rok 2022 podávat přiznání k dani z příjmů?
Vydáno: 05. 09. 2022
Zaměstnankyně je od 23.9.2021 až do dnes, tj. 26.8.2022, v pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel má podezření, že začala pracovat u jiného zaměstnavatele na stejné pozici, ze které pobírá dávku nemocenského pojištění. K dnešnímu dni zaměstnavatel nemá informaci o tom, že by zaměstnankyni byly povoleny vycházky. Víme, že zaměstnavatel má možnost požádat příslušnou OSSZ, aby u dané zaměstnankyně provedla kontrolu. Může v tomto případě zaměstnavatel podniknout ještě jiné kroky? Má zaměstnavatel nějaká práva, která by umožnila se zaměstnankyní ukončit pracovní poměr, například za hrubé porušení? Změnila by se situace, kdyby vycházky měla povolené, jenom by se zaměstnavateli nedostala informace od OSSZ? Děkuji
Vydáno: 29. 08. 2022
Zaměstnavatel by chtěl přispět zaměstnanci speciální peněžní pomocí na pokrytí nárůstu cen energie. Pomoc by nespočívala v navýšení mzdy, tarifu ani odměny, ale ve formě peněžitého příspěvku v definované výši, který by byl poskytován několik měsíců. Jaký dopad má daný příspěvek na daň a odvody u zaměstnavatele a zaměstnance?   
Vydáno: 29. 08. 2022
Dostala jsem oznámení o zahájení kontroly od OSSZ. Na kontrolu jdu poprvé a mzdovou agendu vedu 2 roky, takže jsem absolutně bez zkušeností. Ke kontrole mám doložit: 1)doklady o plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností v nem. a důch. pojištění 2)zúčtovací a výplatní listiny, rekapitulace mezd 3)nákladové účty mezd, nebo daň. evidence včetně pokladní knihy a další účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného 4)podklady rozhodné pro určení výše vyměřovacích základů pro stanovení pojistného 5)doklady o zúčtování a výplatě náhrad mezd za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti 6)záznamy o evidenci pracovní doby včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu 7)neomluvené pracovní dna zaměstnance 8)potvrzení o příslušnosti při zaměstnání zaměstnanců, na něž se vztahují příslušná Nařízení Rady 9)podkladovou evidenci pro účely nemocenského a důchodového pojištění 10)podklady týkající se povinností při zaměstnání poživatelů důchodu Prosím o vysvětlení jednotlivých bodů, které mám doložit abych měla na kontrolu vše připravené.  
Vydáno: 23. 08. 2022
Obdrželi jsme z OSSZ splátkový kalendář na dlužné pojistné za zaměstnance. Měsíční splátka zahrnuje jak dlužné pojistné tak i penále. Splátky jsou rozpočítané na 36 měsíců. Jak zaúčtovat měsíční splátku? Rozpočítat si dlužné penále na počet měsíců (36) a každou měsíční splátku rozdělit na pojistné a penále. Nebo penále zaúčtovat až po doplacení dlužného pojistného?
Vydáno: 10. 08. 2022
Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o neplaceném volnu v období 4/7 - 31/7 2022 z důvodu, že by již došlo k přečerpání řádné dovolené. Dne 18/7 2022 byla zaměstnavateli doručena dočasná pracovní neschopnost tohoto zaměstnance. Má tento zaměstnanec nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, když byla se zaměstnancem na jeho žádost uzavřena dohoda o neplaceném volnu na toto období? Má zaměstnanec nárok na nemocenské od OSSZ po 14 dnech? Zaměstnanec má uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou do 30/9/2022 a zaměstnavatel neplánuje prodloužení této smlouvy. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Musí zaměstnanec české společnosti v případě každé krátkodobé pracovní cesty v rámci EU/EEA a CH mít u sebe Osvědčení o tom, že je zaměstnanec příslušný k sociálnímu zabezpečení v ČR (A1) a je zaměstnavatel povinen, kromě výplaty náhrad výdajů na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na stravu, dodržet i minimální lokální pracovně-právní podmínky u takto krátkodobých pracovních cest? Máme tím na mysli místní minimální mzdu. Jedná se o tyto příklady: • Management (řízení, produkce, administrativa) hudebního souboru s českými pracovními smlouvami, vycestují s orchestrem na desetidenní zahraniční turné do Španělska.  • Prodavačka italského nábytku s českou pracovní smlouvu jede na tři dny se zaměstnavatelem do Itálie k jednání s výrobcem a dodavatelem zboží  • Pracovník klinických studií jede na třídenní jednání do mateřské společnosti se sídlem v Chorvatsku  • Ředitel Agentury práce s českou pracovní smlouvou vycestuje do Švédska na tři dny k obchodnímu jednání o pronájmu pracovní síly. 
Vydáno: 07. 07. 2022
Když je společník, vlastník a jednatel s. r. o. zaměstnán na smlouvu o jednatelství a vedle toho má ŽL a uplatňuje paušální daň (příjmy ze živnosti jsou do 1 mil. Kč), jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním? Platí ho dvakrát, jak na základě pracovní smlouvy, tak i z živnosti?
Vydáno: 28. 06. 2022
Zaměstnavatel má v Protokolu z kontroly OSSZ zápis: „...zaměstnavatel nepostupoval při stanovení sníženého VZ zaměstnavatele v měsíci srpnu 2020 v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 300/2020 Sb. o prominutí pojistného, když do vyměřovacího základu zaměstnavatele nezahrnul vyměřovací základ ve výši 17 834 Kč. V březnu 2020 činil úhrn VZ zaměstnanců 20 130 Kč a v měsíci srpnu 2020 17 834 Kč, což je 88,594 %.“ Víme, že v § 2 odst.1 písm. c) zákona 300/2020 Sb., je uvedeno ....činí aspoň 90% úhrnu VZ zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020. Zaměstnavatel má 1 zaměstnance s měsíční mzdou. V srpnu 2020 byl 5 pracovních dnů nemocen. Program na zpracování mezd tento fakt zřejmě zohlednil a ÚSPORU ANTIVIRUS C za 8.2020 nerozporoval a bylo vypočítáno a odvedeno jen pojistné za zaměstnance. Nyní je vyměřen OSSZ nedoplatek za zaměstnavatele včetně penále. Je tento postup v souladu se záměrem pomoci zaměstnavatelům při epidemii v roce 2020?
Vydáno: 24. 05. 2022
Klientka, paní Nová, se stala maminkou a je nyní na peněžité podpoře v mateřství, což by bylo možné označit i jako "nemocenská", která je vyplácena na základě příjmů z období před porodem. Nyní řešíme dvě otázky. 1) Nabízí se jí možnost převzít s. r. o. jako jediný společník s tím, že drobné výkony jsou vykonávány na základě DPP jiného zaměstnance. Paní Nová jako společník práci pro s.r.o. nevykonává a nemá žádný příjem. Není v kolizi s mateřskou? 2) Z diskusí na internetu vyplývá možnost „mít práci a příjmy“ i v době pobírání mateřské. Jen nesmí být u zaměstnavatele a na práci, ze které se vypočítává mateřská. Tedy příjmy od stejného zaměstnavatele jsou možné, ale jen z titulu jiné práce, nebo by mohla mít i placený příjem ze svého nového s. r. o.? Příjmy po skončení mateřské, v době výplaty rodičovského příspěvku nejsou příjmy limitovány.
Vydáno: 24. 05. 2022
V prosinci 2021 a v lednu 2022 jsme byla na nemocenské. Do dnešního dne mi nepřišly dávky NP od OSSZ. Pokaždé, když se dotazuji na peníze, mi je řečeno, že neobdrželi přílohu NEMRI. Vím, že OSSZ je vázaná na zaslání podkladů od zaměstnavatele, ale nechce se mi věřit, že po 5 měsících pokaždé dostanu stejnou odpověď. Je nějaká možnost, jak OSSZ donutit k činnosti, aby donutila zaměstnavatele poslat přílohu?  
Vydáno: 16. 05. 2022
OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ, kde omylem deklarovala, že SVČ je vedlejší činnost (má ještě zaměstnání). Je možné podat Opravný přehled, kde uvede, že podnikání je činnost hlavní? Je to pro ni výhodnější a příjmy ze zaměstnání jsou opravdu o více než polovinu nižší než příjmy z podnikání. 
Vydáno: 13. 05. 2022
Nárok na mateřskou splňuji (účast na nemocenském pojištění 270 dnů v předchozích 2 letech). Nyní jsem evidovaná na ÚP a zjistila jsem, že jsem těhotná. Termín porodu mám v prosinci. Ráda bych se nechala zaměstnat u manžela ve firmě. Jak dlouho před odchodem na mateřskou je potřeba být zaměstnaná (měsíc?, 3 měsíce nebo 1/2 roku?)?. Z jaké částky se přesně počítá průměrná mzda za 12 měsíců před odchodem na mateřskou? Pokud během té doby budu pracovat jen 3 měsíce, co vše se do průměru počítá? Počítá se i podpora v nezaměstnanosti? 
Vydáno: 13. 05. 2022
Zaměstnankyně nastupuje 28. 4. 2022 na mateřskou dovolenou s druhým dítětem, momentálně je od 30. 9. 2021 na neplaceném volnu s 1. dítětem do věku 4 let, kdy RD ji skončila 29. 9. 2021. Chtěla bych se zeptat, jaké datum posledního dne, kdy vykonávala práci má napsat do Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství (na 1. MD nastoupila 20. 8. 2018 , před tím čerpala dovolenou od 1. 8. 2018 do 17. 8. 2018). Poslední den výkonu práce bude tedy 17. 8. 2018? Když bude zaměstnavatel na ČSSZ odesílat s Žádostí o PPM Přílohu k žádosti o dávku, jaké bude rozhodné období? A nárok na dovolenou v roce 2022 mi pro zaměstnankyni vyšel ve výši 86 hodin (má pracovní dobu 8 hodin, nárok na dovolenou 160 hodin/rok). Je to spočítáno správně?
Vydáno: 09. 05. 2022
Zaměstnanec má uzavřenu DPČ od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 (jedná se o pedagoga soukromé školy). V dohodě má uvedeno „Rozsah dohodnuté práce: max. 20 hodin týdně, dle rozvrhu hodin“. Odměnu za práci má v určité částce za hodinu. Jeho příjem každý měsíc převýší rozhodnou částku 3 500 Kč. Předpokládáme, že pokud je prac. doba stanovena touto formulací, jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnanec dle rozvrhu poprvé učil (před tímto datem nevykonával žádnou jinou práci) dne 4. 1. 2022 a naposledy vyučoval dne 29. 3. 2022. Ke kterému datu přihlašujeme a odhlašujeme k sociálnímu a zdravotnímu pojištění?
Vydáno: 04. 04. 2022
Klient nastoupil v roce 2017 do předčasného důchodu, dnes již má nárok na starobní důchod, naskytla se možnost a chce ještě pracovat, má nárok po odpracování dvou let o přepočet důchodu nebo se přepočet předčasných důchodců netýká?
Vydáno: 22. 03. 2022
Zaměstnankyně má hlavní pracovní poměr jako účetní, od 1/2022 má další pracovní poměr DPČ-úklid. DPČ je ve výši 2 500 Kč měsíčně, je to zaměstnání MR a neodvádí zdravotní a sociální pojištění. Odvádělo by se, pokud by částka byla 3 500 Kč, má podepsané prohlášení, takže zdaním oba příjmy společně zálohovou daní. Bude se DPČ započítávat do příjmů k starobnímu důchodu? A bude se jí na DPČ vystavovat ELDP? Paní je v předdůchodovém věku a chce si navýšit příjmy, je to tak, že pokud nedosáhne v DPČ příjmu 3 500 Kč a více, tak není přihlášená na OSSZ a nezapočítává se do důchodu?
Vydáno: 16. 03. 2022
Jaká je lhůta pro doplacení sociálního a zdravotního pojištění? Termín pro podání je 2. 5. 2022. Pokud podáme přehled např. 1. 3. 2022, je doplatek splatný do 8 dnů po podání, tudíž 8. 3. 2022, nebo stále platí termín pro doplacení 2. 5. 2022?
Vydáno: 08. 03. 2022